Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері космічної діяльності на період до 2032 року
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Концепція від 30.03.2011238-р
Документ 238-2011-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.03.2011

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 30 березня 2011 р. N 238-р
Київ
Про схвалення Концепції реалізації
державної політики у сфері космічної
діяльності на період до 2032 року

1. Схвалити Концепцію реалізації державної політики у сфері
космічної діяльності на період до 2032 року, що додається.
2. Державному космічному агентству розробити та подати в
тримісячний строк план заходів ( 48-2012-р ) щодо реалізації
Концепції, схваленої цим розпорядженням.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2011 р. N 238-р
КОНЦЕПЦІЯ
реалізації державної політики у сфері
космічної діяльності на період до 2032 року

Проблема, яка потребує розв'язання
Забезпечення розвитку сучасних космічних технологій в Україні
є важливим чинником, що визначає стратегічне місце держави у
світі.
Проблемою, яка потребує розв'язання, є значна диспропорція
між рівнем космічного потенціалу та його впливом на вирішення
актуальних загальнодержавних і суспільних завдань.
Основні причини виникнення проблеми пов'язані з тривалою
відсутністю ефективної державної підтримки у сфері космічної
діяльності, а також необхідністю реформування зазначеної сфери.
Мета, напрями і строки реалізації Концепції
Метою реалізації Концепції є підвищення ефективності
використання космічного потенціалу для вирішення актуальних
завдань соціально-економічного, екологічного, культурного,
інформаційного і науково-освітнього розвитку суспільства,
забезпечення національної безпеки та захисту геополітичних
інтересів держави.
Напрямами реалізації Концепції є:
забезпечення розвитку космічних технологій та їх інтеграції
до реального сектору національної економіки і сфери національної
безпеки та оборони;
одержання нових знань, підвищення науково-технічного
потенціалу держави та освітнього рівня її громадян;
удосконалення ракетно-космічної техніки та технологій її
створення;
реалізація ефективної промислової політики та модернізація
виробництва;
забезпечення комерціалізації космічної діяльності;
поглиблення міжнародного співробітництва у сфері космічної
діяльності.
Концепцію передбачається реалізувати до 2032 року в чотири
етапи (перший етап - 2011-2017 роки, другий - 2018-2022, третій -
2023-2027 та четвертий етап - 2028-2032 роки).
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Проблему передбачається розв'язати шляхом удосконалення
механізму надання державної підтримки та забезпечення
інвестиційної привабливості космічної діяльності в результаті:
задоволення суспільних потреб у сфері дистанційного
зондування Землі, а також супутникових навігаційних та
телекомунікаційних послуг;
розширення присутності вітчизняних підприємств на світовому
ринку космічних послуг, забезпечення доступу у космос;
проведення наукових космічних досліджень, прикладних наукових
досліджень з питань створення перспективних зразків
ракетно-космічної техніки та передових технологій, реалізації
престижних національних проектів, а також виконання
науково-освітніх програм;
прискорення темпів розвитку ракетно-космічної техніки та
підвищення її конкурентоспроможності;
поглиблення міжнародного співробітництва.
Очікувані результати реалізації Концепції
Реалізація Концепції дасть змогу забезпечити формування
економічно стійкої, конкурентоспроможної, диверсифікованої
ракетно-космічної галузі, зокрема:
у напрямі забезпечення розвитку космічних технологій та їх
інтеграції до реального сектору національної економіки і сфери
національної безпеки та оборони
забезпечити системне отримання даних від вітчизняної
космічної системи спостереження Землі та геофізичного моніторингу
"Січ", а також іноземних космічних апаратів дистанційного
зондування Землі (в рамках виконання спільних міжнародних програм
і угод);
створити національну систему геоінформаційного забезпечення
та проведення моніторингу надзвичайних ситуацій як складову
частину європейської (GMES) і світової (GEOSS) систем та
забезпечити експлуатацію її інформаційних сервісів
заінтересованими користувачами;
створити та забезпечити експлуатацію загальнодержавної
цифрової супутникової телекомунікаційної інфраструктури доставки
загальнонаціональних телерадіопрограм до синхронних зон ефірного
цифрового телерадіомовлення України з використанням угруповання
геостаціонарних космічних апаратів зв'язку та мовлення "Либідь";
створити систему координатно-часового та навігаційного
забезпечення України з використанням інформації, отриманої від
глобальних навігаційних супутникових систем різних держав (США,
Росія, країни ЄС, Китай), і розповсюдженням такої інформації
наземними та супутниковими каналами зв'язку;
створити інтегровану багатофункціональну систему здійснення
контролю та проведення аналізу космічного простору;
забезпечити на замовлення державних органів, що здійснюють
повноваження у сфері національної безпеки та оборони:
- надання послуг супутникового зв'язку та ретрансляції даних,
координатно-часового та навігаційного забезпечення, здійснення
контролю та проведення аналізу космічної обстановки;
- гарантоване і оперативне надання інформації, отриманої від
супутників дистанційного зондування, та технічної підтримки щодо
створення сучасних технологій її спеціального використання;
- створення багатофункціональних технічних засобів;
у напрямі одержання нових знань, підвищення
науково-технічного потенціалу держави та освітнього рівня її
громадян
провести наукові космічні дослідження з питань астрофізики,
наук про Землю, глобальних та регіональних змін навколишнього
природного середовища, космічної біології та матеріалознавства,
міжнародні космічні експерименти за ініціативою вітчизняних
учених, а також взяти участь у космічних експериментах у рамках
міжнародних програм та ініціатив, зокрема експериментах, які
потребують обов'язкової участі людини, з космічної фізики,
біології та матеріалознавства на міжнародних космічних станціях, у
тому числі за участю вітчизняних космонавтів-дослідників у складі
міжнародних екіпажів;
провести технологічні космічні експерименти, а також
експерименти з випробування перспективної космічної техніки у
космосі з використанням мінісупутників та малих космічних
апаратів;
взяти участь у проведенні досліджень Місяця з використанням
вітчизняних космічних апаратів;
забезпечити проведення науково-освітніх космічних
експериментів, у тому числі досліджень Місяця та навколомісячного
простору, з використанням космічних апаратів, створених за участю
молодіжних творчих колективів науково-дослідних,
конструкторсько-виробничих установ та вищих навчальних закладів;
у напрямі удосконалення ракетно-космічної техніки та
технологій її створення
створити, зокрема із залученням міжнародної кооперації:
- космічні ракетні комплекси з ракетою-носієм "Циклон-4" та
ракетою-носієм з екологічно чистим паливом "Маяк";
- універсальну космічну платформу з вітчизняною системою
управління для використання в супутниках дистанційного зондування
Землі та супутниках для проведення наукових космічних досліджень,
зокрема досліджень Місяця;
- універсальний автономний космічний буксир "Кречет" для
доставки космічних апаратів на навколоземну та навколомісячну
орбіту з використанням ракет-носіїв "Дніпро" і "Маяк";
- авіаційно-космічні комплекси "Повітряний старт";
- космічні апарати для дистанційного зондування Землі,
забезпечення космічного зв'язку, проведення наукових космічних
досліджень, технологічних експериментів на орбіті Землі, космічних
досліджень на навколомісячній орбіті та науково-освітніх
експериментів;
- наукові прилади для проведення космічних експериментів,
перспективні агрегати і системи для проведення досліджень
навколоземного та навколомісячного простору, поверхні Землі та
Місяця;
- складові частини ракет-носіїв, космічних апаратів (у тому
числі системи управління, ракетні двигуни, нові технології та
матеріали), які дадуть можливість підвищити тактико-технічні
характеристики наявних та перспективних зразків ракетно-космічної
техніки, а також комерціалізувати космічні технології;
- виробництво для утилізації ракетно-космічної техніки та її
елементів з урахуванням вимог міжнародних стандартів;
- наземну інфраструктуру для проведення атестації засобів
дистанційного зондування Землі та валідації їх інформації;
у напрямі реалізації ефективної промислової політики та
модернізації виробництва
удосконалити структуру космічної промисловості;
суттєво покращити ефективність діяльності підприємств
космічної галузі, зокрема збільшити обсяг виробництва
конкурентоспроможної продукції, продукції для ринку інформаційних
послуг та продукції некосмічного призначення, і підвищити рівень
середньої заробітної плати, а також запровадити механізм
соціального закріплення робітників на підприємствах;
забезпечити реалізацію ефективної кадрової політики, розвиток
системи підготовки та перепідготовки кадрів, зокрема системи їх
стажування за кордоном;
у напрямі забезпечення комерціалізації космічної діяльності
забезпечити розширення діяльності підприємств космічної
галузі на світовому ринку космічних транспортних послуг шляхом
сприяння експлуатації на комерційній основі ракет-носіїв
"Зеніт-2SLБ", "Зеніт-3SLБ" ("Наземний старт"), "Зеніт-3SL"
("Морський старт"), "Дніпро", "Циклон-4" та "Маяк",
авіаційно-космічних комплексів "Повітряний старт", а також
перспективних транспортних космічних засобів для доставки вантажів
на орбіту Місяця;
забезпечити розширення присутності вітчизняних підприємств на
світовому ринку космічних інформаційних послуг, у тому числі
регіональних ринках держав Східної Європи, Африки та Азії, шляхом
сприяння експлуатації на комерційній основі національної системи
супутникового зв'язку "Либідь", космічної системи спостереження
Землі та геофізичного моніторингу "Січ" і системи здійснення
контролю та проведення аналізу космічного простору;
створити внутрішній ринок космічних інформаційних послуг і
продуктів під час дистанційного зондування Землі, супутникової
навігації та супутникового зв'язку;
забезпечити здійснення заходів щодо охорони інтелектуальної
власності у сфері космічної діяльності;
визначити механізм залучення приватного капіталу до виконання
державних програм розвитку космічної діяльності;
у напрямі поглиблення міжнародного співробітництва у сфері
космічної діяльності
здійснити заходи щодо забезпечення співробітництва України з
Європейським космічним агентством;
забезпечити пріоритетне співробітництво України з Росією,
країнами ЄС, США, Японією, Китаєм, Індією, Бразилією, Казахстаном,
а також іншими державами, які заінтересовані в одержанні космічних
послуг;
здійснити заходи щодо активізації космічної діяльності в
Балтійсько-Чорноморському регіоні, зокрема:
- забезпечити спільне використання даних космічної системи
спостереження Землі та геофізичного моніторингу "Січ", створення
нормативної бази та промислових технологій оброблення даних;
- забезпечити проведення спільних наукових космічних
досліджень, участь вчених у виконанні міжнародних програм
дослідження космічного простору та використанні наявної космічної
наземної інфраструктури (телескопи, приймальні станції, полігони
тощо);
- забезпечити експлуатацію на комерційній основі
телекомунікаційного супутника "Либідь";
- реалізувати науково-освітні проекти створення
експериментальних супутників, а також підготовки і обміну
студентами та аспірантами;
здійснити заходи щодо зміцнення позицій експортерів
ракетно-космічної техніки, технологій та послуг на світовому
товарному ринку, а також забезпечити підтримку на вищому
політичному рівні виконання стратегічно важливих експортних
контрактів;
гармонізувати національні стандарти сертифікації та
управління якістю з міжнародними та європейськими стандартами;
забезпечити ефективний розвиток міжнародної
виставково-ярмаркової діяльності, розроблення і видання
рекламно-презентаційної продукції.
Обсяг фінансових, матеріально-технічних,
трудових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції
Реалізація Концепції здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету, інвестицій та інших джерел.
Орієнтовний обсяг фінансування заходів щодо реалізації
Концепції становить 38,5 млрд. гривень. Обсяги фінансування
визначаються загальнодержавними цільовими науково-технічними
космічними програмами та іншими програмами, спрямованими на
розвиток космічної діяльності, виходячи з можливостей державного
бюджету.вгору