Документ 24/2015, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.01.2017, підстава - 566/2016

Указ
Президента України

Про деякі питання Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"

{Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
№ 566/2016 від 21.12.2016}

З метою дальшого розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" постановляю:

{Стаття 1 втратила чинність на підставі Указу Президента № 566/2016 від 21.12.2016}

2. Затвердити Положення про Раду з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" (додається).

3. Статті 3 і 4 Указу Президента України від 28 квітня 2011 року № 511 "Про Раду з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" виключити.

4. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 16 лютого 2010 року № 179 "Про наглядову раду Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал".

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
19 січня 2015 року
№ 24/2015{Склад Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" втратив чинність на підставі Указу Президента № 566/2016 від 21.12.2016}ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 19 січня 2015 року № 24/2015

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"

1. Рада з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є підготовка та подання Президентові України пропозицій щодо консолідації зусиль мистецької громадськості, забезпечення здійснення узгоджених заходів, спрямованих на дальший розвиток Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" (далі - Мистецький арсенал) як сучасного культурно-просвітницького центру, в тому числі на вирішення в установленому порядку питань стосовно залучення з цією метою інвестицій.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

аналізує потреби суспільства у сфері культури, можливості Мистецького арсеналу щодо забезпечення таких потреб, готує пропозиції щодо напрямів та пріоритетів розвитку Мистецького арсеналу;

здійснює аналіз ефективності використання Мистецьким арсеналом коштів державного бюджету, опрацьовує ініціативи щодо поетапного переходу на забезпечення діяльності Мистецького арсеналу за рахунок власних надходжень та залучених інвестицій, готує відповідні пропозиції;

розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо налагодження ефективної взаємодії державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, інститутів громадянського суспільства та мистецької громадськості з питань розвитку Мистецького арсеналу, у тому числі шляхом застосування механізмів державно-приватного партнерства;

вивчає пропозиції вітчизняних та іноземних інвесторів щодо інвестування розвитку Мистецького арсеналу;

здійснює моніторинг діяльності Мистецького арсеналу та готує пропозиції щодо її удосконалення.

5. Рада має право в установленому порядку:

одержувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

скликати засідання, наради, створювати робочі групи для розроблення та реалізації заходів, спрямованих на розвиток Мистецького арсеналу, залучати в установленому порядку до роботи в таких групах вітчизняних та іноземних фахівців, представників інститутів громадянського суспільства і мистецької громадськості, працівників державних органів, органів місцевого самоврядування (відповідно за їх згодою або за погодженням з їх керівниками), координувати роботу створених робочих груп, заслуховувати їх звіти;

заслуховувати на засіданнях Ради інформацію керівництва Мистецького арсеналу;

запрошувати на свої засідання та залучати до обговорення відповідних питань, що належать до компетенції Ради, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства і мистецької громадськості, вітчизняних та іноземних фахівців;

залучати до виконання окремих робіт і завдань, вивчення питань, що належать до компетенції Ради, фахівців, працівників центральних і місцевих органів влади.

6. Рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, державними органами, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, підприємствами, науковими та іншими установами, організаціями.

7. Персональний склад Ради затверджує Президент України.

Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

{Пункт 7 в редакції Указу Президента № 566/2016 від 21.12.2016}

8. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які скликаються головою Ради у міру потреби, але не рідше одного разу на два місяці.

Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

9. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради.

Рішення Ради оформлюються протоколом, який підписують головуючий на засіданні Ради та секретар Ради.

{Абзац другий пункту 9 в редакції Указу Президента № 566/2016 від 21.12.2016}

Рішення Ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду керівництвом Мистецького арсеналу, органами виконавчої влади.

10. Рішення Ради в разі необхідності реалізуються шляхом видання в установленому порядку актів Президента України, внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України відповідних законопроектів.

11. Організаційно-аналітичне забезпечення діяльності Ради здійснюється створеними нею робочими групами, організаційно-технічне та інше забезпечення - Адміністрацією Президента України, Державним управлінням справами (у межах компетенції).

Глава Адміністрації
Президента України


Б.ЛОЖКІНвгору