Про Центр з питань безпеки та правопорядку
Указ Президента України; Положення від 20.03.2008247/2008
Документ 247/2008, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.04.2010, підстава - 470/2010

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 470/2010 ( 470/2010 ) від 02.04.2010 }
Про Центр з питань безпеки та правопорядку
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 726/2009 ( 726/2009 ) від 09.09.2009 }

З метою сприяння оптимізації взаємодії правоохоронних та
інших органів виконавчої влади, забезпечення узгодженості їх
діяльності щодо підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та відповідно до
пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України
( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Підтримати пропозицію Федерації футболу України і утворити
на період підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу Центр з питань безпеки та
правопорядку (далі - Центр) як допоміжний орган при Президентові
України.
2. Установити, що Центр готує і подає Президентові України
пропозиції щодо взаємодії правоохоронних та інших державних
органів, органів виконавчої влади у сфері охорони громадського
порядку та громадської безпеки в містах, де проводитимуться матчі
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, здійснює
забезпечення діяльності Координаційної ради з підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу з питань, віднесених до компетенції Центру, супроводжує
розгляд органами виконавчої влади відповідних рішень, прийнятих
зазначеною Координаційною радою.
3. Затвердити Положення про Центр з питань безпеки та
правопорядку (додається).
4 Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 20 березня 2008 року
N 247/2008

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 20 березня 2008 року N 247/2008
ПОЛОЖЕННЯ
про Центр з питань безпеки та правопорядку

1. Центр з питань безпеки та правопорядку (далі - Центр) є
допоміжним органом, утвореним Президентом України на період
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу (далі - фінальна частина чемпіонату).
2. У своїй діяльності Центр керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, чинними міжнародними
договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною
Радою України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, цим Положенням, а також рішеннями Координаційної ради з
підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу (далі - Координаційна рада).
3. Основними завданнями Центру є:
аналіз оперативної обстановки, що складається у містах, де
проводитимуться футбольні матчі;
вивчення та аналіз світового досвіду з питань забезпечення
громадського порядку і громадської безпеки під час масових
видовищних заходів з метою застосування його в умовах проведення
фінальної частини чемпіонату;
підготовка і подання Президентові України пропозицій щодо
забезпечення взаємодії правоохоронних та інших державних органів,
органів виконавчої влади у сфері охорони громадського порядку та
громадської безпеки;
забезпечення діяльності Координаційної ради з питань,
віднесених до компетенції Центру;
супроводження розгляду відповідними органами виконавчої влади
прийнятих Координаційною радою рішень з питань, віднесених до
компетенції Центру;
участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з
питань забезпечення безпеки і правопорядку в умовах проведення
фінальної частини чемпіонату.
4. Центр для виконання покладених на нього завдань має право
в установленому порядку:
звертатися до органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від
форми власності для одержання необхідних інформації та документів;
залучати в разі потреби представників державних органів,
експертів, учених (за погодженням з їх керівниками) до опрацювання
окремих питань, утворювати тимчасові експертні та робочі групи.
5. Центр утворюється у складі керівника, заступника керівника
та інших членів Центру.
Керівником Центру є за посадою Уповноважений Президента
України з питань безпеки заходів з проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Керівника Центру
призначає та увільняє від виконання обов'язків Президент України.
{ Абзац другий пункту 5 в редакції Указу Президента N 726/2009
( 726/2009 ) від 09.09.2009 }
Керівник Центру є членом Координаційної ради.
Персональний склад Центру затверджується Президентом України
за поданням керівника Центру.
Керівник Центру, його заступник та інші члени Центру
здійснюють свою діяльність на громадських засадах.
6. Керівник Центру:
здійснює керівництво діяльністю Центру, визначає порядок його
роботи;
головує на його засіданнях;
представляє Центр у відносинах із державними органами,
підприємствами, установами та організаціями.
За відсутності керівника Центру його функції виконує
заступник керівника Центру.
7. Основною формою роботи Центру є засідання, які проводяться
в міру потреби, але не рідше одного разу на місяць. Засідання
Центру є правомочним, якщо на ньому присутня більшість його
членів. Делегування членами Центру своїх повноважень іншим особам
не дозволяється.
Рішення Центру приймаються більшістю голосів присутніх на
засіданні членів Центру. У разі рівного розподілу голосів голос
головуючого на засіданні є вирішальним.
Рішення Центру оформлюється протоколом, який підписується
керівником Центру.
Рішення Центру мають рекомендаційний характер.
8. Забезпечення діяльності Центру здійснюється Секретаріатом
Президента України.
9. Центр використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Глава Секретаріату
Президента України В.БАЛОГАвгору