Документ 264-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.11.2007, підстава - 1321-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 березня 2004 р. N 264
Київ
Про затвердження Концепції стратегії
дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню
ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2011 року та
Національної програми забезпечення профілактики
ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих
і хворих на СНІД на 2004-2008 роки
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1321 ( 1321-2007-п ) від 08.11.2007 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такі, що додаються:
Концепцію стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання
поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2011 року (далі -
Концепція);
Національну програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції,
допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
на 2004-2008 роки (далі - Програма).
2. Міністерству фінансів, Міністерству економіки та з питань
європейської інтеграції і Міністерству охорони здоров'я щороку
передбачати під час розроблення проектів Державного бюджету та
Державної програми економічного і соціального розвитку України
кошти для розв'язання завдань та здійснення заходів, визначених
Концепцією та Програмою, з урахуванням фінансових можливостей
держави.
3. Міністерству охорони здоров'я та іншим центральним органам
виконавчої влади - відповідальним за реалізацію Концепції та
виконання Програми, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям затвердити у тримісячний строк комплекс галузевих
та регіональних заходів ( v0345282-04 ), розроблених з урахуванням
Концепції та Програми, і забезпечити їх фінансування.
4. Міністерству охорони здоров'я забезпечити систематичну
підготовку інформаційних матеріалів з питань профілактики
поширення ВІЛ-інфекції в Україні, а Державному комітетові
телебачення і радіомовлення разом з Національною радою з питань
телебачення і радіомовлення рекомендувати телекомпаніям усіх форм
власності розміщувати їх у засобах масової інформації на засадах
соціальної реклами.
5. Центральним органам виконавчої влади - відповідальним за
реалізацію Концепції та виконання Програми, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям щороку
до 1 лютого та до 1 липня інформувати Міністерство охорони
здоров'я про стан роботи.
Міністерству охорони здоров'я подавати узагальнену інформацію
Кабінетові Міністрів України щороку до 1 квітня. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1321
( 1321-2007-п ) від 08.11.2007 }

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2004 р. N 264
КОНЦЕПЦІЯ
стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання
поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2011 року

Вступ
Світовий досвід свідчить, що поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу
спричиняє скорочення тривалості життя, зростання обсягу медичних
послуг, загострення проблем бідності, соціальної нерівності,
сирітства.
Оцінний показник поширеності ВІЛ серед дорослого населення в
Україні є одним з найвищих в європейському регіоні - становить
1 відсоток. Це пов'язано з ризикованою щодо ВІЛ-інфікування
поведінкою молоді, значним розповсюдженням ін'єкційного вживання
наркотичних засобів, ризикованих статевих зв'язків.
Спостерігається тенденція до збільшення випадків інфікування
вагітних жінок і потенційних донорів крові. Особливо небезпечним є
те, що переважна більшість ВІЛ-інфікованих - це особи
працездатного та репродуктивного віку.
Проблема ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні не обмежується, як і в
багатьох інших країнах, виключно медичними питаннями. Наслідки
поширення цього захворювання погіршують соціально-економічний стан
країни. Витрати на лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД за
найоптимістичнішими оцінками становитимуть у 2011 році
533 млн. гривень.
Пов'язана з поширенням СНІДу смертність населення (цей
показник може досягти через 8 років 600 тис. осіб) призведе до
зменшення середньої тривалості життя в Україні від 2 до 4 років
для чоловіків та від 2 до 5 років для жінок. Середній вік
становитиме 60-62 роки для чоловіків та 69-72 роки для жінок.
Мета та основні завдання
Метою цієї Концепції є взяття під контроль та обмеження
поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні шляхом:
удосконалення системи соціального та правового захисту
уразливих груп населення, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, а
також осіб, які постраждали внаслідок ВІЛ-інфікування (члени
сімей, що залишилися без годувальника, діти-сироти);
забезпечення гарантованого рівня надання безоплатної
висококваліфікованої та багатоаспектної медико-соціальної допомоги
ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД у визначеному законодавством
обсязі;
подальшого удосконалення інформаційної системи обізнаності
населення з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу;
ефективного використання потенціалу міжнародних донорських,
громадських та благодійних організацій;
розвитку партнерства у сфері боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом;
виконання у повному обсязі вимог Декларації про відданість
справі боротьби з ВІЛ/СНІДом та Цілей розвитку тисячоліття.
Концепція лягає в основу розроблення програм діяльності
центральних і місцевих органів виконавчої влади за участю органів
місцевого самоврядування, а також підприємств, установ,
організацій та об'єднань громадян, розвитку наукових досліджень у
сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу.
Управління та координацію роботи у сфері протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу здійснює МОЗ за участю інших центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та
об'єднань громадян.
Виконання основних завдань, спрямованих на досягнення мети
Концепції, можливе шляхом розроблення, затвердження і виконання
програм забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на першому (2004-2008 роки) та, з
коригуванням у разі зміни епідемічної ситуації, на другому
(2009-2011 роки) етапах.
Визначаються два стратегічних напрями у сфері протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу:
запобігання ВІЛ-інфекції/СНІДу;
забезпечення лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих
і хворих на СНІД.
Зазначені стратегічні напрями повинні реалізовуватися шляхом
виконання таких завдань:
посилення діяльності центральних і місцевих органів
виконавчої влади разом з органами місцевого самоврядування, а
також підприємствами, установами та організаціями щодо запобігання
ВІЛ-інфекції/СНІДу;
здійснення заходів, спрямованих на зміну ризикованої щодо
ВІЛ-інфікування поведінки різних груп населення, особливо молоді у
віці 15-24 років;
зниження рівня поширення ВІЛ-інфекції серед уразливих груп
населення;
виключення можливості передачі ВІЛ-інфекції через донорську
кров та її компоненти, а також під час надання медичної допомоги у
лікувально-профілактичних закладах;
зниження рівня передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;
забезпечення доступу до діагностики, лікування, догляду та
підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
проведення наукових досліджень з питань вивчення особливостей
розвитку і можливих наслідків ВІЛ-інфекції/СНІДу, розроблення
вітчизняних засобів профілактики, діагностики і лікування;
забезпечення високого рівня контролю, координації та оцінки
ефективності здійснення заходів щодо боротьби з
ВІЛ-інфекцією/СНІДом.
Посилення діяльності центральних і місцевих
органів виконавчої влади за участю органів місцевого
самоврядування, а також підприємств, установ,
організацій та об'єднань громадян щодо
запобігання ВІЛ-інфекції/СНІДу
Робота з посилення зазначеної діяльності повинна передбачати:
забезпечення захисту прав людини щодо ВІЛ-інфікованих осіб;
розвиток партнерства між центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями
громадян, що співпрацюють у сфері виконання програм забезпечення
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;
здійснення фінансування заходів з реалізації Концепції за
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших
джерел;
установлення контролю за дотриманням законодавства, його
подальше удосконалення в частині посилення протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та профілактичної роботи серед уразливих груп
населення;
забезпечення рівного доступу до профілактичних програм,
лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
удосконалення системи соціального та правового захисту
уразливих груп населення, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, а
також осіб, які постраждали внаслідок ВІЛ-інфікування (члени
сімей, що залишилися без годувальника, діти-сироти);
удосконалення системи соціального та правового захисту
працівників, що надають допомогу ВІЛ-інфікованим;
створення умов для виховання і навчання ВІЛ-інфікованих дітей
(у тому числі дітей-сиріт) у дошкільних, загальноосвітніх,
позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладах.
Здійснення заходів, спрямованих на зміну ризикованої щодо ВІЛ-інфікування поведінки різних груп населення,
особливо молоді у віці 15-24 років
Для формування стійких навичок здорового способу життя та
безпечної поведінки, які є ключовим елементом запобігання
поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу серед різних груп населення, слід
забезпечити:
проведення первинної профілактики серед дітей та молоді,
забезпечення доступу до засобів індивідуальної профілактики
ВІЛ-інфекції;
розроблення стратегії пропаганди здорового способу життя
серед дітей та молоді, забезпечення її реалізації в дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих
навчальних закладах;
збільшення в навчальних програмах обсягу інформації з
профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу;
впровадження у засобах масової інформації сучасних
інформаційно-просвітницьких програм та соціальної реклами з
урахуванням особливостей аудиторії;
відображення у державних стандартах освіти заходів,
пов'язаних із формуванням навичок здорового способу життя та
орієнтованих на різні групи населення, що стосуються профілактики
ВІЛ-інфікування: сексуальної поведінки, репродуктивного здоров'я,
вживання наркотичних засобів, культури послуг у сфері охорони
здоров'я тощо;
подальше удосконалення інформаційної системи обізнаності
населення з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу;
збільшення обсягу інформаційно-просвітницької роботи, що
проводиться на робочих місцях для запобігання ВІЛ-інфекції/СНІДу
серед населення;
розвиток мережі спеціалізованих закладів з надання
соціально-психологічної допомоги молоді;
поширення культурно-мистецьких та спортивних акцій,
спрямованих на пропаганду здорового способу життя серед молоді та
профілактику хвороб, що передаються статевим шляхом, у тому числі
ВІЛ-інфекції/СНІДу.
Зниження рівня поширення ВІЛ-інфекції
серед уразливих груп населення
Очікуваний вплив на епідемічний процес може бути досягнутий
за умови охоплення 60 відсотків споживачів ін'єкційних наркотиків
профілактичними заходами в рамках стратегії зменшення шкоди.
Розв'язання цього завдання потребує:
розроблення та виконання профілактичних програм, спрямованих
на зменшення ризику ВІЛ-інфікування серед уразливих груп
населення;
визначення механізмів зменшення шкоди;
впровадження програми замісної терапії та її поєднання з
програмами профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та
підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
розвитку мережі реабілітаційних центрів для споживачів
ін'єкційних наркотиків з метою позбавлення залежності від
наркотичних засобів та їх соціальної адаптації;
розширення при державних та громадських організаціях мережі
спеціалізованих служб для уразливих груп населення з метою
забезпечення їх доступу до соціально-медичних, інформаційних,
психологічних та юридичних послуг;
забезпечення доступу уразливих груп населення до засобів
індивідуальної профілактики ВІЛ-інфекції;
збільшення обсягу інформаційно-просвітницьких програм і
заходів, спрямованих на підвищення рівня пропаганди серед
уразливих груп населення здорового способу життя;
запровадження підходу "рівний - рівному" у проведенні
профілактичних заходів серед уразливих груп населення;
сприяння утворенню груп само- та взаємодопомоги, неурядових
організацій, що працюють у сфері профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу,
розвитку соціологічних та епідеміологічних досліджень, з метою
виявлення осіб, поведінка яких спричиняє поширення ВІЛ-інфекції.
Виключення можливості передачі ВІЛ-інфекції
через донорську кров та її компоненти, а також
під час надання медичної допомоги у
лікувально-профілактичних закладах
Розв'язання завдання з недопущення випадків ВІЛ-інфікування
через донорську кров та її компоненти, а також під час надання
медичної допомоги у лікувально-профілактичних закладах потребує:
повноцінного забезпечення за рахунок державного бюджету
обстеження донорської крові та її компонентів на ВІЛ-інфекцію;
розроблення та здійснення заходів із забезпечення безпеки
донорської крові та її компонентів стосовно ВІЛ-інфекції/СНІДу;
удосконалення системи контролю за дотриманням технологій
безпеки переробки донорської крові та її компонентів;
вжиття заходів для недопущення випадків ВІЛ-інфікування під
час надання медичної допомоги;
удосконалення системи навчання медичного персоналу
лікувально-профілактичних закладів навичок роботи для забезпечення
власної безпеки під час здійснення інвазійних процедур.
Зниження рівня передачі ВІЛ-інфекції
від матері до дитини
Робота з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до
дитини повинна спрямовуватися на максимальне зменшення частоти
зараження дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями,
забезпечення доступу до добровільного консультування і тестування
на ВІЛ-інфекцію усіх вагітних та здійснення відповідних
профілактичних заходів.
Зниження рівня передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини
потребує:
здійснення комплексу заходів первинної профілактики
ВІЛ-інфекції серед жінок репродуктивного віку;
пропагування серед ВІЛ-інфікованих жінок необхідності
запобігання небажаній вагітності;
забезпечення доступу вагітних до добровільного консультування
і тестування на ВІЛ-інфекцію;
удосконалення роботи з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від
матері до дитини під час вагітності, пологів та післяпологового
догляду;
впровадження сучасних методів діагностики ВІЛ-інфекції у
дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями.
Забезпечення доступу до діагностики, лікування,
догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
Такі важливі заходи з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, як
лікування, догляд та підтримка, передбачають:
розширення доступу населення до добровільного консультування
і тестування на ВІЛ-інфекцію;
забезпечення доступу ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД до
антиретровірусної терапії, профілактики і лікування
опортуністичних інфекцій;
здійснення заходів, спрямованих на протидію поширенню
поєднаних захворювань ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу;
запровадження сучасних методів моніторингу і контролю якості
лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
здійснення заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази
центрів профілактики і боротьби із СНІДом та лабораторій
діагностики ВІЛ-інфекції;
утворення центральної референс-лабораторії з питань
діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу та забезпечення її діяльності;
забезпечення догляду, підтримки та надання психосоціальної
допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД;
створення лікарень для хворих у термінальній стадії СНІДу
(хоспісів);
залучення представників неурядових організацій (зокрема
Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом) до догляду
та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.
Проведення наукових досліджень з питань
вивчення особливостей розвитку і можливих наслідків
ВІЛ-інфекції/СНІДу, розроблення вітчизняних засобів
профілактики, діагностики і лікування
Вивчення особливостей розвитку і можливих наслідків поширення
ВІЛ-інфекції/СНІДу, епідеміології та біології збудників
ВІЛ-інфекції/СНІДу та СНІД-індикаторних хвороб в Україні,
розроблення вітчизняних засобів профілактики, діагностики і
лікування дає змогу забезпечити здійснення науково обґрунтованого
контролю за ВІЛ-інфекцією/СНІДом і передбачає:
планування, організацію та проведення наукових досліджень з
питань патогенезу, діагностики і лікування ВІЛ-інфікованих і
хворих на СНІД, осіб, які страждають на СНІД-індикаторні хвороби;
впровадження сучасних досягнень у медичну практику;
визначення ефективності виконання державних та міжнародних
програм забезпечення протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;
сприяння широкомасштабному інвестуванню державного,
приватного та іноземного капіталу у розроблення наукових
технологій, створення і виробництво засобів лікування
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, осіб, які страждають на
СНІД-індикаторні хвороби;
забезпечення впровадження таких методів діагностики
ВІЛ-інфекції/СНІДу та СНІД-індикаторних хвороб, як
генодіагностика, біосенсори та інші тест-системи;
розширення обсягів виробництва якісних (високоспецифічних та
високочутливих) вітчизняних тест-систем для діагностики
ВІЛ-інфекції/СНІДу та СНІД-індикаторних хвороб;
забезпечення розвитку технологій тонкого хімічного синтезу з
метою створення матеріально-технічної бази для отримання
комплектувальних виробів і сировини з метою виробництва
вітчизняних терапевтичних, діагностичних та профілактичних засобів
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу.
Забезпечення високого рівня контролю,
координації та оцінки ефективності здійснення
заходів щодо боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом
Впровадження механізму контролю і оцінки ефективності
здійснення заходів, спрямованих на протидію ВІЛ-інфекції/СНІДу,
передбачає:
створення єдиної системи моніторингу і оцінки заходів щодо
запобігання ВІЛ-інфекції/СНІДу та забезпечення її функціонування;
удосконалення системи обліку та звітності з питань
ВІЛ-інфекції/СНІДу відповідно до міжнародних стандартів;
своєчасну координацію виконання планів роботи з протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та визначення шляхів підвищення економічної
ефективності здійснюваних заходів.
Очікувані результати
Реалізація Концепції дасть змогу поліпшити епідемічну
ситуацію в країні, знизити рівень смертності від СНІДу і, як
результат, зменшити кількість осіб, які постраждали внаслідок
ВІЛ-інфікування (члени сімей, що залишилися без годувальника,
діти-сироти), а також знизити соціальну напругу, зумовлену
поширенням ВІЛ-інфекції/СНІДу, забезпечити захист прав людини щодо
ВІЛ-інфікованих осіб.
У результаті стабілізації епідемічної ситуації, запобігання і
зниження рівня захворюваності на ВІЛ-інфекцію/СНІД та смертності
від СНІДу очікується надходження додаткових коштів до державного
бюджету.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2004 р. N 264
НАЦІОНАЛЬНА ПРОГРАМА
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та
лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД
на 2004-2008 роки

Обґрунтування необхідності
розроблення Програми
Поширення ВІЛ-інфекції може призвести до найбільш
катастрофічної епідемії в історії людства, що загрожує його
сталому розвитку. Ситуація у різних країнах свідчить про зниження
у зв'язку з цим середньої тривалості життя, збільшення попиту на
медичні послуги, загострення проблем бідності та соціальної
нерівності, поширення сирітства, а витрати на боротьбу з цією
хворобою та подолання її негативних наслідків постійно зростають.
На розвиток ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні впливають фактори,
обумовлені складною соціально-економічною ситуацією, зокрема
економічною нестабільністю, рівнем бідності та безробіття,
розшаруванням суспільства за рівнем доходів і, як наслідок,
збільшенням кількості споживачів ін'єкційних наркотиків,
поширенням проституції, недостатністю профілактичних заходів.
За прогнозами фахівців, у 2011 році майже 43 тис. осіб
загинуть від СНІДу, а понад 46 тис. дітей стануть сиротами через
смерть їх батьків від СНІДу. Значно зменшиться потенціал вагомої
вікової групи населення від 15 до 24 років. Зросте навантаження на
системи охорони здоров'я та соціального захисту населення.
Аналіз ситуації, що склалася, та заходів щодо протидії
поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, які до цього часу проводилися в
країні, свідчить, що поширення ВІЛ-інфекції серед споживачів
ін'єкційних наркотиків в Україні не вдалося припинити, не
забезпечено можливість доступу до лікування хворих, які
потребували антиретровірусної терапії. Інформаційно-просвітницькі
та профілактичні програми не забезпечили достатнього впливу на
перебіг ВІЛ-інфекції/СНІДу серед загального населення та груп
ризику. Більшої узгодженості потребує також використання
міжнародної технічної та фінансової допомоги, обсяги якої значно
зросли протягом останніх 4-5 років. Отримання Україною кредиту
Світового банку, посилення підтримки з боку міжнародної спільноти
і активне залучення до співпраці неурядових організацій зумовили
необхідність розроблення Програми з урахуванням Концепції,
затвердженої цією постановою (далі - Концепція), міжнародних
стандартів та набутого досвіду роботи з профілактики ВІЛ-інфекції,
надання допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.
Мета та основні завдання
Метою цієї Програми є розв'язання визначених Концепцією
завдань, які передбачають запобігання поширенню ВІЛ-інфекції,
розширення можливості доступу до лікування ВІЛ-інфікованих і
хворих на СНІД, активізація інформаційно-просвітницької роботи
щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу. Програма визначає основні
стратегічні напрями дій Уряду у сфері ВІЛ/СНІДу на наступні
5 років, що в свою чергу сприятиме цілеспрямованому залученню
додаткових коштів на пріоритетні заходи боротьби з поширенням
цього захворювання в Україні.
Програма передбачає одночасну діяльність на кількох рівнях -
від формування у населення навичок безпечної щодо інфікування ВІЛ
поведінки до забезпечення лікування, догляду та підтримки
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.
Основними завданнями Програми є:
посилення діяльності державних органів, підприємств, установ,
організацій та об'єднань громадян у справі боротьби з
ВІЛ-інфекцією/СНІДом;
сприяння зниженню рівня ризикованої щодо інфікування ВІЛ
поведінки серед різних груп населення, особливо молоді у віці
15-24 років;
зменшення ризику уразливості до інфікування ВІЛ та зниження
рівня поширення ВІЛ-інфекції серед уразливих груп населення;
виключення ризику передачі ВІЛ-інфекції через донорську кров
та її компоненти;
зниження рівня передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;
забезпечення можливості доступу до діагностики, лікування,
догляду і підтримки людей, що живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом;
забезпечення проведення наукових досліджень з питань вивчення
особливостей розвитку і можливих наслідків ВІЛ-інфекції/СНІДу,
розроблення вітчизняних засобів профілактики, діагностики і
лікування;
забезпечення контролю, координації, планування та ефективного
використання ресурсів, необхідних для виконання Програми.
Строки виконання
Виконання Програми як перший етап реалізації Концепції
передбачається здійснити протягом 2004-2008 років.
Фінансове забезпечення
Фінансування Програми здійснюватиметься відповідно до
законодавства за рахунок коштів загального і спеціального фонду
державного і місцевих бюджетів, а також інших джерел.
Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу знизити протягом наступних
п'яти років темпи збільшення кількості інфікованих у країні,
забезпечити лікування, догляд та підтримку ВІЛ-інфікованих і
хворих на СНІД, спрямувати зусилля всього суспільства на боротьбу
проти поширення СНІДу, зокрема:
стабілізувати епідемічну ситуацію в країні на кінець
2008 року та знизити рівень захворюваності на СНІД і смертності
від неї;
знизити рівень ризикованої щодо інфікування ВІЛ поведінки
молоді, особливо у віці 15-24 років;
ослабити соціальну напругу в суспільстві та зменшити
негативні наслідки захворюваності на ВІЛ-інфекцію/СНІД.
Заходи з виконання Програми
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Зміст заходу | Відповідальні за | Строк | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. гривень | | | виконання | вико- |----------------------------------------------------| | | | нання, |загальний | у тому числі за роками | | | | роки | обсяг |-----------------------------------------| | | | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Посилення діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян у | | справі боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. Установити |МОЗ, Комітет з | 2005, | | | | | | | |контроль за |питань протидії ВІЛ-| 2007 | | | | | | | |досягненням цілей |інфекції/СНІДу та | | | | | | | | |Декларації про |іншим соціально | | | | | | | | |відданість справі |небезпечним хворобам| | | | | | | | |боротьби з ВІЛ- |(далі - Комітет), | | | | | | | | |інфекцією/СНІДом, |МОН, Мінпраці, | | | | | | | | |прийнятої 26-ю |Мінфін, | | | | | | | | |спеціальною сесією |Мінекономіки, | | | | | | | | |Генеральної Асамблеї |Мін'юст, МЗС, | | | | | | | | |ООН з ВІЛ- |Міноборони, МВС, | | | | | | | | |інфекції/СНІДу в |Мінсім'ямолодьспорт,| | | | | | | | |червні 2001 р. |СБУ, Державний | | | | | | | | |( 995_846 ), |департамент з питань| | | | | | | | |та підготувати звіт |виконання покарань, | | | | | | | | | |Держкомтелерадіо, | | | | | | | | | |Держкомнацрелігій, | | | | | | | | | |Національна рада з | | | | | | | | | |питань телебачення і| | | | | | | | | |радіомовлення (за | | | | | | | | | |згодою), Академія | | | | | | | | | |медичних наук, | | | | | | | | | |об'єднання громадян | | | | | | | | | |(за згодою) | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |2. Регулярно (раз на |МОЗ, Комітет, | 2007 -| | | | | | | |півріччя) |Мінсім'ямолодьспорт,| 2008 | | | | | | | |заслуховувати на |МОН, Мінпраці, МЗС, | | | | | | | | |засіданнях |Міноборони, МВС, | | | | | | | | |Національної ради з |СБУ, Рада міністрів | | | | | | | | |питань протидії |Автономної | | | | | | | | |туберкульозу та ВІЛ- |Республіки Крим, | | | | | | | | |інфекції/СНІДу |обласні, Київська | | | | | | | | |інформацію про стан |та Севастопольська | | | | | | | | |виконання Програми |міські | | | | | | | | | |держадміністрації | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |3. Установити |МОЗ, Комітет, МОН, | 2004 -| | | | | | | |контроль за |Мінсім'ямолодьспорт,| 2008 | | | | | | | |дотриманням |Мінпраці, | | | | | | | | |законодавства з |Міноборони, МВС, | | | | | | | | |питань ВІЛ- |СБУ, | | | | | | | | |інфекції/СНІДу з |Держгірпромнагляд, | | | | | | | | |метою подолання всіх |Державний | | | | | | | | |форм дискримінації у |департамент з питань| | | | | | | | |сфері праці та |виконання покарань, | | | | | | | | |трудових відносин, а |Мін'юст | | | | | | | | |також створення | | | | | | | | | |безпечних умов праці | | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |4. Ініціювати |МОЗ, Комітет | 2007 | | | | | | | |проведення у | | | | | | | | | |Верховній Раді | | | | | | | | | |парламентських | | | | | | | | | |слухань про стан | | | | | | | | | |боротьби з ВІЛ- | | | | | | | | | |інфекцією/СНІДом в | | | | | | | | | |Україні | | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |5. Сприяти розширенню|МОЗ, Комітет, МОН, | 2004 -| | | | | | | |партнерства між |Мінпраці, МЗС, | 2008 | | | | | | | |урядовими, |Міноборони, МВС, | | | | | | | | |громадськими та |Мінсім'ямолодьспорт,| | | | | | | | |міжнародними |СБУ, | | | | | | | | |організаціями у |Держгірпромнагляд, | | | | | | | | |вирішенні питань |Держкомтелерадіо, | | | | | | | | |боротьби з ВІЛ- |Держкомнацрелігій, | | | | | | | | |інфекцією/СНІДом |Державний | | | | | | | | | |департамент з питань| | | | | | | | | |виконання покарань, | | | | | | | | | |Адміністрація | | | | | | | | | |Держприкордонслужби,| | | | | | | | | |Національна рада з | | | | | | | | | |питань телебачення і| | | | | | | | | |радіомовлення (за | | | | | | | | | |згодою), Рада | | | | | | | | | |міністрів Автономної| | | | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | | | | |обласні, Київська | | | | | | | | | |та Севастопольська | | | | | | | | | |міські | | | | | | | | | |держадміністрації, | | | | | | | | | |об'єднання громадян | | | | | | | | | |(за згодою) | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |6. Внести питання з |Мінпраці, | 2007 -| | | | | | | |профілактики ВІЛ- |Держгірпромнагляд, | 2008 | | | | | | | |інфекції/СНІДу на |об'єднання | | | | | | | | |робочих місцях до |організацій | | | | | | | | |Генеральної угоди між|роботодавців та | | | | | | | | |Кабінетом Міністрів |профспілок | | | | | | | | |України, | | | | | | | | | |всеукраїнськими | | | | | | | | | |об'єднаннями | | | | | | | | | |організацій | | | | | | | | | |роботодавців і | | | | | | | | | |підприємців та | | | | | | | | | |всеукраїнськими | | | | | | | | | |профспілками і | | | | | | | | | |профоб'єднаннями, а | | | | | | | | | |також до відповідних | | | | | | | | | |регіональних угод між| | | | | | | | | |місцевими органами | | | | | | | | | |державної влади та | | | | | | | | | |регіональними | | | | | | | | | |організаціями | | | | | | | | | |роботодавців (їх | | | | | | | | | |об'єднаннями), | | | | | | | | | |об'єднаннями | | | | | | | | | |профспілок чи іншими | | | | | | | | | |уповноваженими | | | | | | | | | |трудовими | | | | | | | | | |колективами | | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |7. Передбачити під |Мінпраці, | -"- | | | | | | | |час укладання |Держгірпромнагляд | | | | | | | | |колективних угод на | | | | | | | | | |підприємствах всіх | | | | | | | | | |форм власності | | | | | | | | | |виконання заходів | | | | | | | | | |щодо профілактики | | | | | | | | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу на| | | | | | | | | |робочих місцях та | | | | | | | | | |соціальний захист | | | | | | | | | |працівників, у тому | | | | | | | | | |числі людей, які | | | | | | | | | |живуть з ВІЛ- | | | | | | | | | |інфекцією/СНІДом | | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |8. Запровадити |МОЗ, Комітет, | 2007- | | | | | | | |щорічне оприлюднення |Мінсім'ямолодьспорт,| 2008 | | | | | | | |звітів центральних і |МОН, Мінпраці, МЗС, | | | | | | | | |місцевих органів |Міноборони, МВС, | | | | | | | | |виконавчої влади про |СБУ, Рада міністрів | | | | | | | | |виконання Програми |Автономної | | | | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | | | | |обласні, Київська | | | | | | | | | |та Севастопольська | | | | | | | | | |міські | | | | | | | | | |держадміністрації | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |9. Підготувати |МОЗ, Комітет | -"- | | | | | | | |внесення змін до | | | | | | | | | |діючих законодавчих | | | | | | | | | |та нормативних актів | | | | | | | | | |з питань ВІЛ- | | | | | | | | | |інфекції/СНІДу з | | | | | | | | | |урахуванням | | | | | | | | | |національного та | | | | | | | | | |світового досвіду, | | | | | | | | | |забезпечити | | | | | | | | | |удосконалення | | | | | | | | | |нормативних актів з | | | | | | | | | |питань надання | | | | | | | | | |медичної допомоги | | | | | | | | | |хворим на ВІЛ- | | | | | | | | | |інфекцію/СНІД з | | | | | | | | | |урахуванням | | | | | | | | | |рекомендацій ВООЗ | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Інформаційно-просвітницька робота та підготовка кадрів | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| |10. Забезпечити |МОН, | 2004 -|разом - |6220,9 |8996,2 |8516,9 | 8376,3 | 962,8 | |впровадження |Мінсім'ямолодьспорт,| 2008 |33073,1 | | | | | | |інформаційно- |МОЗ, Комітет, | | | | | | | | |просвітницьких |Мінпраці, | | | | | | | | |програм, |Міноборони, МВС, | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |інтерактивних форм |СБУ, Державний | |у тому | | | | | | |роботи для здобуття |департамент з питань| |числі: | | | | | | |знань і формування |виконання покарань, | | | | | | | | |життєвих навичок щодо|Держкомтелерадіо, | | | | | | | | |зменшення вразливості|Держкомнацрелігій, | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |до інфікування ВІЛ у |Адміністрація | |державний | 962,8 | 962,8 | 962,8 | 786,5 | 962,8 | |загальноосвітніх та |Держприкордонслужби,| |бюджет - | | | | | | |позашкільних |Національна рада з | |4637,7 | | | | | | |навчальних закладах, |питань телебачення і| | | | | | | | |на підприємствах та |радіомовлення (за | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |в установах. Сприяти |згодою), Рада | |позика |5258,1 |8033,4 |7554,1 | 7554,1 | | |оприлюдненню |міністрів Автономної| |Світового | | | | | | |соціальної реклами в |Республіки Крим, | |банку - | | | | | | |електронних та |обласні, Київська | |28399,7 | | | | | | |друкованих засобах |та Севастопольська | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |масової інформації |міські | |інші | | | | 35,7 | | | |держадміністрації, | |джерела - | | | | | | | |Товариство | |35,7 | | | | | | | |Червоного Хреста | | | | | | | | | |України (за згодою),| | | | | | | | | |об'єднання громадян | | | | | | | | | |(за згодою) | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |11. Розробити та |МОЗ, Комітет, | 2008 | | | | | | | |подати на розгляд |Держспоживстандарт, | | | | | | | | |Кабінету Міністрів |Держкомтелерадіо, | | | | | | | | |України проект |Національна рада з | | | | | | | | |постанови "Про |питань телебачення і| | | | | | | | |Національну стратегію|радіомовлення (за | | | | | | | | |медіа-роботи у сфері |згодою), об'єднання | | | | | | | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу" з|громадян (за | | | | | | | | |визначенням процедури|згодою) | | | | | | | | |створення та порядку | | | | | | | | | |проведення | | | | | | | | | |інформаційних | | | | | | | | | |кампаній, стандартів | | | | | | | | | |якості та критеріїв | | | | | | | | | |оцінки результатів | | | | | | | | | |інформаційної роботи,| | | | | | | | | |відповідального | | | | | | | | | |контролюючого органу | | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |12. Впровадити в |МОН, | 2007 -| | | | | | | |навчальний процес |Мінсім'ямолодьспорт,| 2008 | | | | | | | |загальноосвітніх, |Рада міністрів | | | | | | | | |позашкільних, вищих |Автономної | | | | | | | | |навчальних закладів |Республіки Крим, | | | | | | | | |I - IV рівня |обласні, Київська | | | | | | | | |акредитації |та Севастопольська | | | | | | | | |інтенсивний |міські | | | | | | | | |факультативний курс |держадміністрації | | | | | | | | |"Школа проти СНІДу" | | | | | | | | | |та інформаційно- | | | | | | | | | |просвітницькі | | | | | | | | | |програми щодо | | | | | | | | | |формування життєвих | | | | | | | | | |навичок безпечної | | | | | | | | | |поведінки стосовно | | | | | | | | | |інфікування ВІЛ та | | | | | | | | | |його поширення серед | | | | | | | | | |дітей та молоді | | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |13. Забезпечити |Мінсім'ямолодьспорт,| 2004 -|разом - |1658,2 |2207,5 |2207,5 | 7157,1 | 7500 | |доступ різних |МОН, МОЗ, Комітет, | 2008 |20730,3 | | | | | | |категорій населення |Мінпраці, | | | | | | | | |до інформаційно- |Міноборони, МВС, | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |просвітницьких |СБУ, Державний | |у тому | | | | | | |заходів, спрямованих |департамент з питань| |числі: | | | | | | |на запобігання |виконання покарань, | | | | | | | | |ризикованій щодо |Держкомтелерадіо, | | | | | | | | |інфікування ВІЛ |Держкомнацрелігій, | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |поведінці та |Адміністрація | |державний | | | | 5000 | 3750 | |формування |Держприкордонслужби,| |бюджет - | | | | | | |толерантного |Рада міністрів | |8750 | | | | | | |ставлення до людей, |Автономної | | | | | | | | |що живуть з ВІЛ- |Республіки Крим, | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |інфекцією/СНІДом, |обласні, Київська | |позика |1658,2 |2207,5 |2207,5 | 2157,1 | | |недопущення їх |та Севастопольська | |Світового | | | | | | |дискримінації. |міські | |банку - | | | | | | |Створити базу даних |держадміністрації, | |8230,3 | | | | | | |неурядових |Товариство | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |організацій та |Червоного Хреста | |інші | | | | | 3750 | |об'єднань громадян, |України (за згодою) | |джерела - | | | | | | |які працюють у сфері | | |3750 | | | | | | |профілактики ВІЛ- | | | | | | | | | |інфекції/СНІДу | | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |14. Впровадити |Міноборони, МВС, | 2007 -| | | | | | | |програми профілактики|СБУ, Адміністрація | 2008 | | | | | | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу |Держприкордонслужби,| | | | | | | | |серед |об'єднання громадян | | | | | | | | |військовослужбовців, |(за згодою) | | | | | | | | |службовців силових | | | | | | | | | |міністерств та служб | | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |15. Забезпечити |Мінпраці, | 2004 -|разом - | | | | | 200 | |розроблення і |Держгірпромнагляд, | 2008 |200 (інші | | | | | | |впровадження |Рада міністрів | |джерела) | | | | | | |інформаційно- |Автономної | | | | | | | | |просвітницьких |Республіки Крим, | | | | | | | | |програм з питань |обласні, Київська | | | | | | | | |профілактики ВІЛ- |та Севастопольська | | | | | | | | |інфекції/СНІДу та |міські | | | | | | | | |проведення |держадміністрації, | | | | | | | | |консультування на |громадські | | | | | | | | |робочих місцях |об'єднання (за | | | | | | | | | |згодою) | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |16. Забезпечити |МОН, | -"- |разом - | 381,7 | 381,7 | 381,7 | 120 | 1443 | |підготовку, |Мінсім'ямолодьспорт,| |2708,1 | | | | | | |підвищення рівня |МОЗ, Комітет, | | | | | | | | |кваліфікації та |Мінпраці, МЗС, | | | | | | | | |перепідготовку з |Міноборони, МВС, | | | | | | | | |питань пропаганди |СБУ, Державний | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |здорового способу |департамент з питань| |у тому | | | | | | |життя, профілактики |виконання покарань, | |числі: | | | | | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу |Держкомнацрелігій, | | | | | | | | |серед шкільної та |Адміністрація | | | | | | | | |студентської молоді, |Держприкордонслужби,| | | | | | | | |курсантів, |Рада міністрів | | | | | | | | |військовослужбовців |Автономної | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |строкової служби, |Республіки Крим, | |державний | 305,7 | 305,7 | 305,7 | 120 | 1443 | |молоді, що не |обласні, Київська | |бюджет - | | | | | | |навчається і не |та Севастопольська | |2480,1 | | | | | | |працює, та з питань |міські | | | | | | | | |добровільного |держадміністрації, | | | | | | | | |консультування і |Товариство | | | | | | | | |тестування на ВІЛ- |Червоного Хреста | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |інфекцію медичних, |України (за згодою) | |місцевий | 76 | 76 | 76 | | | |педагогічних і | | |бюджет - | | | | | | |соціальних | | |228 | | | | | | |працівників, | | | | | | | | | |працівників | | | | | | | | | |правоохоронних | | | | | | | | | |органів | | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |17. Запровадити |Мінпраці, | 2007 -| | | | | | | |систему підготовки |Мінсім'ямолодьспорт,| 2008 | | | | | | | |соціальних |МОН, Рада міністрів | | | | | | | | |працівників для |Автономної | | | | | | | | |здійснення |Республіки Крим, | | | | | | | | |соціального |обласні, Київська | | | | | | | | |супроводження ВІЛ- |та Севастопольська | | | | | | | | |інфікованих та їх |міські | | | | | | | | |сімей |держадміністрації, | | | | | | | | | |об'єднання громадян | | | | | | | | | |(за згодою) | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |18. Удосконалити |МОЗ | 2007 -| | | | | | | |підготовку медичних | | 2008 | | | | | | | |працівників з питань | | | | | | | | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу | | | | | | | | | |шляхом внесення | | | | | | | | | |необхідних змін до | | | | | | | | | |навчальних програм у | | | | | | | | | |медичних вищих | | | | | | | | | |навчальних закладах | | | | | | | | | |I - IV рівня | | | | | | | | | |акредитації та | | | | | | | | | |закладах | | | | | | | | | |післядипломної | | | | | | | | | |медичної освіти | | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |19. Створити курси |МОЗ, Комітет, Рада | -"- | | | | | | | |підвищення |міністрів Автономної| | | | | | | | |кваліфікації лікарів |Республіки Крим, | | | | | | | | |на базі профільних |обласні, Київська | | | | | | | | |кафедр (із залученням|та Севастопольська | | | | | | | | |регіональних центрів |міські | | | | | | | | |з профілактики та |держадміністрації | | | | | | | | |боротьби із СНІДом), | | | | | | | | | |зокрема: | | | | | | | | | |Української медичної | | | | | | | | | |стоматологічної | | | | | | | | | |академії (м. Полтава)| | | | | | | | | |для медичних фахівців| | | | | | | | | |стоматологічного | | | | | | | | | |профілю та викладачів| | | | | | | | | |стоматологічних | | | | | | | | | |медичних навчальних | | | | | | | | | |закладів і | | | | | | | | | |стоматологічних | | | | | | | | | |факультетів медичних | | | | | | | | | |навчальних закладів | | | | | | | | | |I - IV рівня | | | | | | | | | |акредитації та з | | | | | | | | | |питань ВІЛ- | | | | | | | | | |інфекції/СНІДу і | | | | | | | | | |запобігання | | | | | | | | | |внутрішньолікарняному| | | | | | | | | |інфікуванню | | | | | | | | | |Одеського державного | | | | | | | | | |медичного | | | | | | | | | |університету для | | | | | | | | | |викладачів медичних | | | | | | | | | |навчальних закладів | | | | | | | | | |I - IV рівня | | | | | | | | | |акредитації та | | | | | | | | | |лікарів різних | | | | | | | | | |спеціальностей з | | | | | | | | | |питань профілактики | | | | | | | | | |передачі ВІЛ від | | | | | | | | | |матері до дитини та | | | | | | | | | |добровільного | | | | | | | | | |консультування у | | | | | | | | | |зв'язку з тестуванням| | | | | | | | | |на ВІЛ-інфекцію | | | | | | | | | |Донецького державного| | | | | | | | | |медичного | | | | | | | | | |університету імені | | | | | | | | | |Максима Горького для | | | | | | | | | |викладачів кафедр | | | | | | | | | |фтизіатрії медичних | | | | | | | | | |навчальних закладів | | | | | | | | | |I - IV рівня | | | | | | | | | |акредитації та | | | | | | | | | |лікарів-фтизіатрів з | | | | | | | | | |питань ВІЛ- | | | | | | | | | |асоційованого | | | | | | | | | |туберкульозу та | | | | | | | | | |добровільного | | | | | | | | | |консультування у | | | | | | | | | |зв'язку з тестуванням| | | | | | | | | |на ВІЛ-інфекцію. | | | | | | | | | |Забезпечити | | | | | | | | | |направлення на | | | | | | | | | |навчання відповідних | | | | | | | | | |фахівців | | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |20. Розробити |МОЗ, Комітет, | 2007 -| | | | | | | |національний |об'єднання громадян | 2008 | | | | | | | |тренінговий модуль з |(за згодою) | | | | | | | | |базових питань | | | | | | | | | |добровільного | | | | | | | | | |консультування і | | | | | | | | | |тестування на ВІЛ- | | | | | | | | | |інфекцію для | | | | | | | | | |підготовки фахівців | | | | | | | | | |різного профілю, | | | | | | | | | |залучених до надання | | | | | | | | | |послуг добровільного | | | | | | | | | |консультування і | | | | | | | | | |тестування на ВІЛ- | | | | | | | | | |інфекцію | | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |21. Створити |МОЗ, Комітет, МОН, | 2008 | | | | | | | |національну базу |Міноборони, МВС, | | | | | | | | |даних установ та |Мінсім'ямолодьспорт,| | | | | | | | |організацій, що |СБУ, Державний | | | | | | | | |надають послуги з |департамент з питань| | | | | | | | |добровільного |виконання покарань, | | | | | | | | |консультування та |Рада міністрів | | | | | | | | |тестування |Автономної | | | | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | | | | |обласні, Київська | | | | | | | | | |та Севастопольська | | | | | | | | | |міські | | | | | | | | | |держадміністрації, | | | | | | | | | |громадські | | | | | | | | | |об'єднання (за | | | | | | | | | |згодою) | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Профілактична робота серед уразливих груп населення | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| |22. Забезпечити |Мінсім'ямолодьспорт,| 2004 -|разом - |9798,5 |22720,8|21351,2|22485,9 | 550 | |доступ уразливих груп|МОН, МОЗ, Комітет, | 2008 |76906,4 | | | | | | |населення до цільових|Мінпраці, | | | | | | | | |заходів і програм |Міноборони, МВС, | | | | | | | | |профілактики ВІЛ- |СБУ, Державний | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |інфекції/СНІДу та |департамент з питань| |у тому | | | | | | |хвороб, що |виконання покарань, | |числі: | | | | | | |передаються статевим |Держкомтелерадіо, | | | | | | | | |шляхом |Держкомнацрелігій, | | | | | | | | | |Адміністрація | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| | |Держприкордонслужби,| |позика |9798,5 |22720,8|21351,2|22485,9 | | | |Рада міністрів | |Світового | | | | | | | |Автономної | |банку - | | | | | | | |Республіки Крим, | |76356,4 | | | | | | | |обласні, Київська | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| | |та Севастопольська | |інші | | | | | 550 | | |міські | |джерела - | | | | | | | |держадміністрації, | |550 | | | | | | | |Товариство | | | | | | | | | |Червоного Хреста | | | | | | | | | |України (за згодою),| | | | | | | | | |об'єднання громадян | | | | | | | | | |(за згодою) | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |23. Розширити |Мінсім'ямолодьспорт,| -"- | | | | | | | |практику застосування|МОН, МОЗ, Комітет, | | | | | | | | |різних методів у |Міноборони, МВС, | | | | | | | | |роботі з профілактики|СБУ, Державний | | | | | | | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу |департамент з питань| | | | | | | | |серед уразливих груп |виконання покарань, | | | | | | | | |населення ("соціальна|Держкомтелерадіо, | | | | | | | | |робота на вулиці" та |Держкомнацрелігій, | | | | | | | | |"рівний - рівному") |Адміністрація | | | | | | | | | |Держприкордонслужби,| | | | | | | | | |Рада міністрів | | | | | | | | | |Автономної | | | | | | | | | |Республіки Крим, | | | | | | | | | |обласні, Київська | | | | | | | | | |та Севастопольська | | | | | | | | | |міські | | | | | | | | | |держадміністрації, | | | | | | | | | |Товариство | | | | | | | | | |Червоного Хреста | | | | | | | | | |України (за згодою),| | | | | | | | | |об'єднання громадян | | | | | | | | | |(за згодою) | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |24. Сприяти розвитку |Рада міністрів | 2007 -| | | | | | | |мережі закладів та |Автономної | 2008 | | | | | | | |установ соціального |Республіки Крим, | | | | | | | | |спрямування для |обласні, Київська | | | | | | | | |роботи із споживачами|та Севастопольська | | | | | | | | |ін'єкційних |міські | | | | | | | | |наркотиків. |держадміністрації, | | | | | | | | |Забезпечити |об'єднання громадян | | | | | | | | |функціонування |(за згодою) | | | | | | | | |постійно діючих служб| | | | | | | | | |роботи з ін'єкційними| | | | | | | | | |споживачами | | | | | | | | | |наркотиків з метою | | | | | | | | | |60-відсоткового | | | | | | | | | |охоплення їх заходами| | | | | | | | | |стратегії зменшення | | | | | | | | | |шкоди | | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |25. Створити умови |Мінсім'ямолодьспорт,| 2004 -|разом - | | | | | 200 | |для надання |МОН, Мінпраці, | 2008 |200 (інші | | | | | | |психологічних, |Мін'юст, МОЗ, | |джерела) | | | | | | |соціальних, |Комітет, | | | | | | | | |юридичних, медичних |Держкомтелерадіо, | | | | | | | | |та консультаційних |Держкомнацрелігій, | | | | | | | | |послуг з метою |Національна рада з | | | | | | | | |зменшення ризику |питань телебачення і| | | | | | | | |уразливості до |радіомовлення, Рада | | | | | | | | |інфікування ВІЛ та |міністрів Автономної| | | | | | | | |недопущення |Республіки Крим, | | | | | | | | |дискримінації ВІЛ- |обласні, Київська | | | | | | | | |інфікованих, у тому |та Севастопольська | | | | | | | | |числі у сфері праці |міські | | | | | | | | | |держадміністрації, | | | | | | | | | |Товариство | | | | | | | | | |Червоного Хреста | | | | | | | | | |України (за згодою),| | | | | | | | | |об'єднання громадян | | | | | | | | | |(за згодою) | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |26. Запровадити метод|МОЗ, Комітет, | 2004 -|разом - | | | | 13693 |12474,2 | |замісної терапії з |об'єднання громадян | 2008 |26167,2 | | | | | | |метою зменшення |(за згодою) | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |ризику інфікування | | |у тому | | | | | | |ВІЛ та забезпечення | | |числі: | | | | | | |доступу до | | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |антиретровірусної | | |державний | | | | 3135 | 3135 | |терапії споживачів | | |бюджет - | | | | | | |ін'єкційних | | |6270 | | | | | | |наркотиків | | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| | | | |Глобальний| | | | 10558 | 9339,2 | | | | |фонд - | | | | | | | | | |19897,2 | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |27. Розробити |МОЗ, | 2007 -| | | | | | | |стандарти та порядок |Мінсім'ямолодьспорт,| 2008 | | | | | | | |видачі дозволу |Комітет, об'єднання | | | | | | | | |об'єднанням громадян |громадян (за | | | | | | | | |на надання соціальних|згодою) | | | | | | | | |послуг з профілактики| | | | | | | | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу | | | | | | | | | |серед уразливих груп | | | | | | | | | |населення, догляду за| | | | | | | | | |ВІЛ-інфікованими, | | | | | | | | | |хворими на СНІД, | | | | | | | | | |ВІЛ-асоційований | | | | | | | | | |туберкульоз | | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |28. Запровадити |Мінекономіки, Рада | -"- | | | | | | | |державне замовлення |міністрів Автономної| | | | | | | | |на закупівлю |Республіки Крим, | | | | | | | | |соціальних послуг і |обласні, Київська | | | | | | | | |здійснення заходів з |та Севастопольська | | | | | | | | |профілактики ВІЛ- |міські | | | | | | | | |інфекції/СНІДу серед |держадміністрації | | | | | | | | |уразливих груп | | | | | | | | | |населення, догляду за| | | | | | | | | |ВІЛ-інфікованими, | | | | | | | | | |хворими на СНІД, | | | | | | | | | |ВІЛ-асоційований | | | | | | | | | |туберкульоз | | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |29. Розробити систему|Академія медичних | 2005 -| | | | | | | |синдромного підходу |наук, МОЗ, Комітет, | 2007 | | | | | | | |до лікування хвороб, |Державний | | | | | | | | |що передаються |департамент з питань| | | | | | | | |статевим шляхом, |виконання покарань, | | | | | | | | |серед уразливих груп |Рада міністрів | | | | | | | | |населення та |Автономної | | | | | | | | |забезпечити |Республіки Крим, | | | | | | | | |впровадження її в |обласні, Київська | | | | | | | | |практику |та Севастопольська | | | | | | | | | |міські | | | | | | | | | |держадміністрації | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Безпека донорства | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| |30. Здійснити |МОЗ, Комітет, Рада | 2004 -|разом - | 3700 |4421,5 |4421,5 | 6174,1 | 6632 | |централізоване |міністрів Автономної| 2008 |25349,1 | | | | | | |забезпечення тест- |Республіки Крим, | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |системами для |обласні, Київська | |у тому | | | | | | |проведення тестування|та Севастопольська | |числі: | | | | | | |в повному обсязі |міські | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |донорської крові та |держадміністрації | |державний | 3700 | 3700 | 3700 | 6174,1 | 6632 | |її компонентів на | | |бюджет - | | | | | | |ВІЛ-інфекцію з | | |23906,1 | | | | | | |визначенням | | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |антигену/антитіла до | | |місцевий | | 721,5 | 721,5 | | | |ВІЛ | | |бюджет - | | | | | | | | | |1443 | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |31. Забезпечити | -"- | -"- |разом - | 8571 |10483,6|9656,9 | 1011,9 | 8645 | |вдосконалення | | |38368,4 | | | | | | |технологій безпеки | | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |донорської крові та | | |у тому | | | | | | |її компонентів | | |числі: | | | | | | | | | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| | | | |державний | | | | | 8645 | | | | |бюджет - | | | | | | | | | |8645 | | | | | | | | | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| | | | |місцевий |4322,5 | 8645 | 8645 | | | | | | |бюджет - | | | | | | | | | |21612,5 | | | | | | | | | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| | | | |позика |4248,5 |1838,6 |1011,9 | 1011,9 | | | | | |Світового | | | | | | | | | |банку - | | | | | | | | | |8110,9 | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Профілактика вертикальної трансмісії | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| |32. Забезпечити |МОЗ, Комітет, Рада | -"- |разом - |3225,4 | 3280 | 3280 | 2489,3 | 2566,5 | |можливість |міністрів Автономної| |14841,2 | | | | | | |безперешкодного |Республіки Крим, | |(державний| | | | | | |доступу до |обласні, Київська | |бюджет) | | | | | | |добровільного |та Севастопольська | | | | | | | | |тестування на ВІЛ- |міські | | | | | | | | |інфекцію і |держадміністрації | | | | | | | | |консультування | | | | | | | | | |вагітних з питань | | | | | | | | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу | | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |33. Забезпечити |МОЗ, Комітет, | 2004 -|разом - | 2214 |3098,6 | 3313 | 9864,9 |23462,5 | |здійснення заходів з |Державний | 2008 |41953 | | | | | | |профілактики передачі|департамент з питань| |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |ВІЛ-інфекції від |виконання покарань, | |у тому | | | | | | |матері до дитини |Рада міністрів | |числі: | | | | | | | |Автономної | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| | |Республіки Крим, | |державний | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 6631,2 |19239,8 | | |обласні, Київська | |бюджет - | | | | | | | |та Севастопольська | |25899,8 | | | | | | | |міські | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| | |держадміністрації | |місцевий |1386,9 | 1809 | 2412 | 3135,6 | 4221 | | | | |бюджет - | | | | | | | | | |12964,5 | | | | | | | | | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| | | | |позика | 804,9 |1267,4 | 878,8 | 85,5 | | | | | |Світового | | | | | | | | | |банку - | | | | | | | | | |3036,6 | | | | | | | | | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| | | | |інші | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 1,7 | | | | |джерела - | | | | | | | | | |52,1 | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |34. Забезпечити |МОЗ, Комітет, Рада | |разом - | | | | | 748 | |впровадження сучасних|міністрів Автономної| |748 | | | | | | |методів діагностики |Республіки Крим, | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |ВІЛ-інфекції у дітей,|обласні, Київська | |у тому | | | | | | |народжених ВІЛ- |та Севастопольська | |числі: | | | | | | |інфікованими |міські | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |матерями |держадміністрації | |державний | | | | | 293,5 | | | | |бюджет - | | | | | | | | | |293,5 | | | | | | | | | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| | | | |Глобальний| | | | | 454,5 | | | | |фонд - | | | | | | | | | |454,5 | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Діагностика, лікування, догляд і підтримка людей, що живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| |35. Створити |МОЗ, Комітет | 2006 -|разом - | | | | | 26,5 | |референс-лабораторію | | 2008 |26,5 | | | | | | |з питань діагностики | | |(державний| | | | | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та| | |бюджет) | | | | | | |забезпечити її | | | | | | | | | |ефективне | | | | | | | | | |функціонування | | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |36. Розробити порядок| -"- | 2007 -| | | | | | | |оцінки якості тест- | | 2008 | | | | | | | |систем на ВІЛ- | | | | | | | | | |інфекцію шляхом | | | | | | | | | |випробувань їх на | | | | | | | | | |стандартних референс-| | | | | | | | | |панелях, зокрема | | | | | | | | | |національних | | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |37. Підготувати |Рада міністрів | 2004 -|разом - |5403,9 |8222,2 |10222,2| 7536,3 | 8080 | |протокол з питань |Автономної | 2008 |39464,6 | | | | | | |організації системи |Республіки Крим, | | | | | | | | |підтверджувальних |обласні, Київська | | | | | | | | |досліджень з |та Севастопольська | | | | | | | | |подальшим наданням |міські | | | | | | | | |функції |держадміністрації, | | | | | | | | |підтверджувальних |Державний | | | | | | | | |лабораторій |департамент з питань| | | | | | | | |лабораторіям |виконання покарань, | | | | | | | | |діагностики ВІЛ- |МОЗ | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |інфекції Кримського | | |у тому | | | | | | |республіканського, | | |числі: | | | | | | |Донецького, | | | | | | | | | |Запорізького, Івано- | | | | | | | | | |Франківського, | | | | | | | | | |Луганського, | | | | | | | | | |Харківського, | | | | | | | | | |Херсонського | | | | | | | | | |обласних, Київського | | | | | | | | | |міського центрів з | | | | | | | | | |профілактики та | | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |боротьби із СНІДом, | | |державний |1303,9 |4122,2 |6122,2 | 3436,3 | 3980 | |Миколаївської, | | |бюджет - | | | | | | |Одеської обласних | | |18964,6 | | | | | | |санітарно- | | | | | | | | | |епідеміологічних | | | | | | | | | |станцій, Інституту | | | | | | | | | |епідеміології та | | | | | | | | | |інфекційних | | | | | | | | | |захворювань імені | | | | | | | | | |Л.В. Громашевського з| | | | | | | | | |наступним розширенням| | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |мережі | | |місцевий | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | |підтверджувальних | | |бюджет - | | | | | | |лабораторій. | | |20500 | | | | | | |Забезпечити тест- | | | | | | | | | |системами для | | | | | | | | | |проведення | | | | | | | | | |підтверджувальних | | | | | | | | | |досліджень на ВІЛ під| | | | | | | | | |час безоплатного | | | | | | | | | |тестування різних | | | | | | | | | |категорій населення | | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |38. Розширити |Рада міністрів | 2004 -| | | | | | | |можливість доступу |Автономної | 2008 | | | | | | | |різних категорій |Республіки Крим, | | | | | | | | |населення до послуг |обласні, Київська | | | | | | | | |добровільного |та Севастопольська | | | | | | | | |консультування і |міські | | | | | | | | |тестування на ВІЛ- |держадміністрації, | | | | | | | | |інфекцію/СНІД шляхом |об'єднання громадян | | | | | | | | |охоплення такими |(за згодою) | | | | | | | | |послугами не менш як | | | | | | | | | |5 відсотків населення| | | | | | | | | |(крім донорів та | | | | | | | | | |вагітних) | | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |39. Забезпечити |МОЗ, Комітет | 2007 -|разом - | | | | 1412,4 | 2598,2 | |діагностику | | 2008 |4010,6 | | | | | | |опортуністичних | | |(державний| | | | | | |інфекцій у ВІЛ- | | |бюджет) | | | | | | |інфікованих | | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |40. Забезпечити |МОЗ, Комітет, | 2004 -|разом - |5140,4 |22187,9|22221,5|53876,3 |135727,9| |можливість доступу |Академія медичних | 2008 |239154 | | | | | | |ВІЛ-інфікованих |наук, Державний | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |дорослих та дітей до |департамент з питань| |у тому | | | | | | |антиретровірусної |виконання покарань, | |числі: | | | | | | |терапії |Рада міністрів | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| | |Автономної | |державний | 4730 | 21172 | 21172 |32087,2 |104915,5| | |Республіки Крим, | |бюджет - | | | | | | | |обласні, Київська | |184076,7 | | | | | | | |та Севастопольська | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| | |міські | |позика | 410,4 |1015,9 |1049,5 | 493,4 | | | |держадміністрації | |Світового | | | | | | | | | |банку - | | | | | | | | | |2969,2 | | | | | | | | | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| | | | |Глобальний| | | |21295,7 |30812,4 | | | | |фонд - | | | | | | | | | |52108,1 | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |41. Забезпечити |МОЗ, Комітет, | 2004 -|разом - |1810,4 |1880,4 |1880,4 | 8856,1 |35369,3 | |можливість доступу |Державний | 2008 |49796,6 | | | | | | |ВІЛ-інфікованих |департамент з питань| |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |дорослих та дітей до |виконання покарань, | |у тому | | | | | | |лікування та |Академія медичних | |числі: | | | | | | |профілактики |наук, Рада міністрів| |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |опортуністичних |Автономної | |державний | 620 | 690 | 690 | 7227,7 |29002,8 | |інфекцій |Республіки Крим, | |бюджет - | | | | | | | |обласні, Київська | |38230,5 | | | | | | | |та Севастопольська | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| | |міські | |місцевий | 675 | 675 | 675 | | 6366,5 | | |держадміністрації | |бюджет - | | | | | | | | | |8391,5 | | | | | | | | | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| | | | |позика | 515,4 | 515,4 | 515,4 | 515,4 | | | | | |Світового | | | | | | | | | |банку - | | | | | | | | | |2061,6 | | | | | | | | | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| | | | |Глобальний| | | | 1113 | | | | | |фонд - | | | | | | | | | |1113 | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |42. Забезпечити |Державний | 2007 -|разом - | 29,6 | 41,9 | 54,8 | 704,9 | 2355,3 | |проведення |департамент з питань| 2008 |3552,9 | | | | | | |антиретровірусної |виконання покарань | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |терапії, лікування та| | |у тому | | | | | | |профілактики | | |числі: | | | | | | |опортуністичних | | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |інфекцій хворим на | | |державний | 29,6 | 41,9 | 54,8 | 189,9 | 1582,8 | |ВІЛ-інфекцію/СНІД, | | |бюджет - | | | | | | |які перебувають в | | |2265,4 | | | | | | |установах виконання | | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |покарань та слідчих | | |Глобальний| | | | 515 | 772,5 | |ізоляторах | | |фонд - | | | | | | | | | |1287,5 | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |43. Установити |МОЗ, Комітет, | 2007 -|разом - | | | | 3131,4 |20258,4 | |контроль за якістю |Академія медичних | 2008 |23389,8 | | | | | | |лікування хворих на |наук, Державний | | | | | | | | |ВІЛ-інфекцію/СНІД, у |департамент з питань| | | | | | | | |тому числі осіб, які |виконання покарань, | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |перебувають в |Рада міністрів | |у тому | | | | | | |установах виконання |Автономної | |числі: | | | | | | |покарань та слідчих |Республіки Крим, | | | | | | | | |ізоляторах. Створити |обласні, Київська | | | | | | | | |міжрегіональні |та Севастопольська | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |лабораторії з |міські | |державний | | | | 3131,4 |12760,6 | |проведення |держадміністрації | |бюджет - | | | | | | |моніторингу | | |15892 | | | | | | |антиретровірусної | | | | | | | | | |терапії на базі | | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |Кримського | | |Глобальний| | | | | 6073,2 | |республіканського, | | |фонд - | | | | | | |Дніпропетровського, | | |6073,2 | | | | | | |Донецького, Івано- | | | | | | | | | |Франківського, | | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |Одеського обласних, | | |інші | | | | | 1424,6 | |Київського міського | | |джерела - | | | | | | |центрів з | | |1424,6 | | | | | | |профілактики та | | | | | | | | | |боротьби із СНІДом | | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |44. Створити систему |МОЗ, Комітет, | -"- |разом - | | | | 421 | 168,4 | |лабораторного |об'єднання громадян | |589,4 | | | | | | |моніторингу |(за згодою) | |(державний| | | | | | |резистентності ВІЛ до| | |бюджет) | | | | | | |антиретровірусних | | | | | | | | | |препаратів | | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |45. Зміцнити |МОЗ, Комітет, | -"- |разом - | | | | 735,8 | 7425 | |матеріально-технічну |об'єднання громадян | |8160,8 | | | | | | |базу Всеукраїнської |(за згодою) | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |клініки для лікування| | |у тому | | | | | | |дітей, хворих на ВІЛ-| | |числі: | | | | | | |інфекцію/СНІД | | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| | | | |державний | | | | 735,8 | 6756,1 | | | | |бюджет - | | | | | | | | | |7491,9 | | | | | | | | | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| | | | |інші | | | | | 668,9 | | | | |джерела - | | | | | | | | | |668,9 | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |46. Зміцнити |МОЗ, Комітет | 2007 -|разом - | | | | 536,4 | 4195 | |матеріально-технічну | | 2008 |4731,4 | | | | | | |базу Українського | | |(державний| | | | | | |центру профілактики і| | |бюджет) | | | | | | |боротьби із СНІДом, | | | | | | | | | |забезпечити його | | | | | | | | | |окремим приміщенням, | | | | | | | | | |передбачивши | | | | | | | | | |розміщення | | | | | | | | | |амбулаторно- | | | | | | | | | |поліклінічної, | | | | | | | | | |клінічної та | | | | | | | | | |лабораторної бази | | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |47. Зміцнити |МОЗ, Комітет, Рада | -"- |разом - |2582,2 |1170,1 | 925,7 |24601,8 | 7714,3 | |матеріально-технічну |міністрів Автономної| |36994,1 | | | | | | |базу, вдосконалити |Республіки Крим, | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |структуру та |обласні, Київська | |у тому | | | | | | |поліпшити кадрове |та Севастопольська | |числі: | | | | | | |забезпечення центрів |міські | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |з профілактики і |держадміністрації | |державний | | | |23607,9 | 7714,3 | |боротьби із СНІДом (в| | |бюджет - | | | | | | |тому числі | | |31322,2 | | | | | | |лабораторної бази) | | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| | | | |позика |2582,2 |1170,1 | 925,7 | 993,9 | | | | | |Світового | | | | | | | | | |банку - | | | | | | | | | |5671,9 | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |48. Створити в |Рада міністрів | -"- | | | | | | | |Автономній Республіці|Автономної | | | | | | | | |Крим, обласних |Республіки Крим, | | | | | | | | |центрах та закладах |обласні, Київська | | | | | | | | |охорони здоров'я |та Севастопольська | | | | | | | | |східного регіону |міські | | | | | | | | |Державної |держадміністрації | | | | | | | | |кримінально- | | | | | | | | | |виконавчої служби | | | | | | | | | |стаціонарні | | | | | | | | | |відділення для | | | | | | | | | |лікування хворих на | | | | | | | | | |ВІЛ-інфекцію/СНІД | | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |49. Створити мережу |МОЗ, Комітет, Рада | -"- | | | | | | | |міських (обласного |міністрів Автономної| | | | | | | | |підпорядкування) та |Республіки Крим, | | | | | | | | |районних відділень |обласні, Київська | | | | | | | | |обласних центрів |та Севастопольська | | | | | | | | |СНІДу та кабінетів |міські | | | | | | | | |довіри. Створити |держадміністрації | | | | | | | | |мережу міських та | | | | | | | | | |районних центрів, | | | | | | | | | |відділень | | | | | | | | | |(кабінетів) | | | | | | | | | |профілактики та | | | | | | | | | |лікування ВІЛ- | | | | | | | | | |інфекції/СНІДу, | | | | | | | | | |адміністративно і | | | | | | | | | |фінансово | | | | | | | | | |підпорядкованих | | | | | | | | | |центральним міським | | | | | | | | | |та районним лікарням,| | | | | | | | | |організаційно- | | | | | | | | | |методичним обласним | | | | | | | | | |центрам СНІДу | | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |50. Забезпечити |МОЗ, Комітет, | 2004 -| | | | | | | |проведення заходів, |Академія медичних | 2008 | | | | | | | |спрямованих на |наук, Державний | | | | | | | | |розв'язання проблеми |департамент з питань| | | | | | | | |супутньої патології |виконання покарань | | | | | | | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу та| | | | | | | | | |туберкульозу | | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |51. Забезпечити |МОЗ, Комітет, Рада | -"- |разом - | 334,9 | 718,2 | 842,5 | 589,4 | | |високоякісний |міністрів Автономної| |2485 | | | | | | |паліативний і |Республіки Крим, | |(позика | | | | | | |психосоціальний |обласні, Київська | |Світового | | | | | | |догляд за ВІЛ- |та Севастопольська | |банку) | | | | | | |інфікованими та |міські | | | | | | | | |хворими на СНІД |держадміністрації, | | | | | | | | | |Товариство | | | | | | | | | |Червоного Хреста | | | | | | | | | |України (за згодою),| | | | | | | | | |громадські | | | | | | | | | |об'єднання (за | | | | | | | | | |згодою) | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |52. Забезпечити осіб,|МОЗ, Комітет, | -"- |разом - | 519 | 519 | 519 | 2032 | 2032 | |які мали контакт з |Академія медичних | |5621 | | | | | | |біологічними |наук, Державний | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |рідинами, сполучений |департамент з питань| |у тому | | | | | | |з ризиком інфікування|виконання покарань, | |числі: | | | | | | |ВІЛ, в тому числі |МВС, Міноборони, | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |медичних працівників,|Рада міністрів | |державний | | | | 2032 | 2032 | |засобами |Автономної | |бюджет - | | | | | | |профілактики |Республіки Крим, | |4064 | | | | | | |інфікування ВІЛ та |обласні, Київська | |----------+-------+-------+-------+--------+--------| |антиретровірусними |та Севастопольська | |місцевий | 519 | 519 | 519 | | | |препаратами |міські | |бюджет - | | | | | | | |держадміністрації | |1557 | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |53. Забезпечити |МОЗ, Комітет, | 2004 -|разом - | 1950 | 2400 | 2400 | 2399,3 | 4245,4 | |проведення наукових |Національна | 2008 |13394,7 | | | | | | |досліджень з питань |академія наук, | |(державний| | | | | | |патогенезу, |Академія медичних | |бюджет) | | | | | | |діагностики та |наук | | | | | | | | |лікування ВІЛ- | | | | | | | | | |інфекції/СНІДу та | | | | | | | | | |СНІД-індикаторних | | | | | | | | | |хвороб | | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |54. Забезпечити |МОЗ, Комітет, | -"- | | | | | | | |проведення наукових |Мінсім'ямолодьспорт,| | | | | | | | |досліджень з питань |Національна | | | | | | | | |профілактики ВІЛ- |академія наук, | | | | | | | | |інфікування та оцінки|Академія медичних | | | | | | | | |соціально-економічних|наук, МОН | | | | | | | | |наслідків поширення | | | | | | | | | |ВІЛ-інфекції/СНІДу в | | | | | | | | | |Україні | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Моніторинг та оцінка виконання Програми | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| |55. Забезпечити |МОЗ, Комітет, | 2004 -| | | | | | | |удосконалення системи|Держкомстат | 2005 | | | | | | | |обліку та звітності з| | | | | | | | | |питань ВІЛ- | | | | | | | | | |інфекції/СНІДу | | | | | | | | | |відповідно до | | | | | | | | | |міжнародних | | | | | | | | | |стандартів | | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |56. Проводити |Мінсім'ямолодьспорт,| 2004 -|разом - | 167 | 280 | 571,2 | 280 | | |моніторинг |МОЗ, Комітет, | 2007 |1298,2 | | | | | | |ризикованої щодо |об'єднання громадян | |(позика | | | | | | |інфікування ВІЛ |(за згодою) | |Світового | | | | | | |поведінки різних | | |банку) | | | | | | |категорій населення | | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |57. Забезпечити |МОЗ, Комітет, МОН, | 2004 -|разом - |1366,9 |1164,8 | 3262 | 932,4 | | |проведення постійного|Мінпраці, Мінфін, | 2008 |6726,1 | | | | | | |моніторингу виконання|Мінекономіки, | |(позика | | | | | | |Програми |Міноборони, МВС, | |Світового | | | | | | | |Мінсім'ямолодьспорт,| |банку) | | | | | | | |СБУ, Державний | | | | | | | | | |департамент з питань| | | | | | | | | |виконання покарань, | | | | | | | | | |Держкомтелерадіо, | | | | | | | | | |Академія медичних | | | | | | | | | |наук | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |58. Створити |МОЗ, Комітет, | -"- | | | | | | | |інформаційну систему |Мінсім'ямолодьспорт,| | | | | | | | |моніторингу виконання|МОН, Національна | | | | | | | | |Програми |академія наук, | | | | | | | | | |об'єднання громадян | | | | | | | | | |(за згодою) | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |59. Забезпечити |МОЗ, | -"- | | | | | | | |контроль епідемічної |Мінсім'ямолодьспорт | | | | | | | | |ситуації щодо ВІЛ- | | | | | | | | | |інфекції/СНІДу з | | | | | | | | | |використанням | | | | | | | | | |сучасних технологій | | | | | | | | | |епідеміологічного | | | | | | | | | |нагляду | | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |60. Створити на базі |Рада міністрів | 2007 -| | | | | | | |інформаційно- |Автономної | 2008 | | | | | | | |аналітичних центрів |Республіки Крим, | | | | | | | | |облдержадміністрацій |обласні, Київська | | | | | | | | |міжвідомчі групи з |та Севастопольська | | | | | | | | |проведення |міські | | | | | | | | |моніторингу та оцінки|держадміністрації, | | | | | | | | |виконання |Товариство | | | | | | | | |регіональних програм |Червоного Хреста | | | | | | | | | |України (за згодою),| | | | | | | | | |об'єднання громадян | | | | | | | | | |(за згодою) | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |Усього за Програмою | | |720640,5 |55196,2|94296,6| 96150 | 179418 |295579,7| |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |у тому числі: | | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |державний бюджет | | |420783,3 |16959,2|36806,4|38819,1|101553,4|226645,2| |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |місцевий бюджет | | | 66696,5 |11079,4|16545,5|17148,5| 7235,6 |14687,5 | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |Глобальний фонд | | | 80933,5 | | | |33481,7 |47451,8 | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |позика Світового | | |145345,9 | 27145 |40932,1|40169,8| 37099 | | |банку | | | | | | | | | |---------------------+--------------------+--------+----------+-------+-------+-------+--------+--------| |інші джерела | | | 6881,3 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 48,3 |6795,2 |". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Розділ в редакції Постанови КМ N 1321 ( 1321-2007-п ) від
08.11.2007 }вгору