Документ 265-2015-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.09.2015, підстава - 625-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 квітня 2015 р. № 265
Київ

Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 625 від 28.08.2015}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки (далі - Програма), що додається.

2. Покласти персональну відповідальність за забезпечення виконання Програми на міністрів, керівників інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, відповідальних за здійснення передбачених Програмою заходів.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

визначити з числа заступників міністрів, заступників керівників інших центральних та місцевих органів виконавчої влади посадових осіб, відповідальних за координацію здійснення передбачених Програмою заходів;

забезпечити виконання Програми в межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законом;

подавати щороку до 15 лютого, 15 квітня, 15 липня і 15 жовтня Національному агентству з питань запобігання корупції інформацію про стан виконання Програми.

4. Національному агентству з питань запобігання корупції забезпечити:

проведення моніторингу стану виконання Програми та координацію роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з її виконання;

щоквартальне інформування Кабінету Міністрів України про стан виконання Програми;

підготовку протягом двох місяців після затвердження та оприлюднення щорічної національної доповіді щодо реалізації засад державної антикорупційної політики пропозицій щодо внесення змін до Програми за результатами аналізу стану її виконання, а також висновків та рекомендацій парламентських слухань з питань ситуації щодо корупції.

5. У період до утворення та початку діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції Міністерству юстиції забезпечити:

отримання інформації, передбаченої абзацом четвертим пункту 3, а також здійснення заходів, зазначених в абзацах другому - четвертому пункту 4 цієї постанови;

запровадження Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та як тимчасовому держателю ведення і функціонування зазначеного Реєстру до його передачі Національному агентству з питань запобігання корупції.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 625 від 28.08.2015}

6. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 54ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 р. № 265

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки

Мета Програми

Метою Програми є створення ефективної загальнодержавної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Досягнення мети Програми можливе шляхом імплементації нових засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки, затвердженої Законом України від 14 жовтня 2014 р. № 1699-VII, а також належного впровадження нового базового антикорупційного законодавства, зокрема Законів України “Про запобігання корупції” та “Про Національне антикорупційне бюро України”.

Антикорупційна стратегія визначає пріоритети державної антикорупційної політики до 2018 року, реалізація яких створить основу для подальших реформ у цій сфері, зокрема дасть змогу усунути одну з основних причин незадовільного стану справ у сфері антикорупційної політики в Україні, якою є фрагментарність і недосконалість законодавчої та інституційної антикорупційної інфраструктури.

Закон України “Про запобігання корупції” визначає засади формування, моніторингу, координації впровадження антикорупційної політики, залучення інститутів та організацій громадянського суспільства, представників бізнесу до цих процесів, регулює превентивну діяльність державного механізму, спрямовану на усунення можливостей та стимулів для корупційної поведінки як у публічному, так і приватному секторах, а також передбачає утворення Національного агентства з питань запобігання корупції як ключового елемента інституційного забезпечення державної антикорупційної політики.

Закон України “Про Національне антикорупційне бюро України”, а також зміни, що вносяться до кримінального законодавства зазначеним Законом та Законом України “Про запобігання корупції”, створюють законодавчі підстави для кримінального переслідування найбільш небезпечних проявів корупції.

Таким чином, імплементація цих базових антикорупційних актів дасть можливість сформувати систему запобігання та протидії корупції, що, в свою чергу, суттєво зменшить гостроту проблеми корупції.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на розв’язання проблеми та досягнення мети Програми, наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

здійснити невідкладні заходи з проведення антикорупційної реформи, зокрема:

забезпечити формування та реалізацію державної антикорупційної політики на основі результатів аналізу достовірних даних про корупцію та чинники, які її обумовлюють, впровадити ефективний моніторинг та координацію реалізації антикорупційної політики незалежним спеціалізованим органом із залученням представників громадянського суспільства;

зменшити вплив корупціогенних ризиків на діяльність органів законодавчої влади, посилити громадський контроль за їх діяльністю;

створити ефективні механізми запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечити контроль за дотриманням правил щодо доброчесності особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, іншими особами, утворити з цією метою Національне агентство з питань запобігання корупції;

посилити ефективність діяльності органів судової влади та системи кримінальної юстиції у переслідуванні осіб, які вчинили корупційні правопорушення, забезпечити ефективну роботу Національного антикорупційного бюро України;

сприяти усуненню корупційних передумов ведення бізнесу, сформувати нетолерантне ставлення бізнесу до корупції;

розширити можливості для доступу до суспільно важливої інформації;

сформувати в суспільстві ідеї нетерпимості до корупції, підвищити рівень довіри населення до влади;

забезпечити виконання рекомендацій міжнародних антикорупційних моніторингових механізмів, зокрема у рамках моніторингового механізму Конвенції ООН проти корупції, Групи держав проти корупції (GRECO), Антикорупційної мережі Організації економічної співпраці та розвитку для Східної Європи та Центральної Азії, імплементацію критеріїв у рамках виконання Плану дій з лібералізації візового режиму з Європейським Союзом та Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами.

Поточний моніторинг та координація виконання Програми здійснюються Національним агентством з питань запобігання корупції (до його створення та початку діяльності - Мін’юстом).

Оцінка стану виконання Програми проводиться Кабінетом Міністрів України:

щокварталу за результатами розгляду узагальненої Національним агентством з питань запобігання корупції (до його створення та початку діяльності - Мін’юстом) інформації;

щороку під час розгляду національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики.

Крім того, оцінка ефективності Програми здійснюється Верховною Радою України під час проведення парламентських слухань з питань ситуації щодо корупції та затвердження національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики.

Програма підлягає щорічному перегляду Кабінетом Міністрів України з урахуванням результатів оцінки стану її виконання.

Критерії щодо стану виконання Програми визначаються відповідно до конкретних завдань і заходів з виконання Програми, наведених у додатку 2.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів у межах видатків, передбачених виконавцю, відповідальному за виконання заходів і завдань Програми, а також інших джерел, не заборонених законом.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проектів Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік.Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки

1. Програма розроблена відповідно до абзацу другого статті 3 Закону України “Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки”.

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 265.

3. Державний замовник - Мін’юст (Національне агентство з питань запобігання корупції - після його утворення та початку діяльності).

4. Керівник Програми - Міністр юстиції (Голова Національного агентства з питань запобігання корупції - після його утворення та початку діяльності).

5. Виконавці заходів Програми: Мін’юст, Національне агентство з питань запобігання корупції, МВС, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, МЗС, Мінінфраструктури, МОН, Міноборони, Мінрегіон, Мінсоцполітики, Мінфін, Бізнес-омбудсмен, Адміністрація Держспецзв’язку, Держкомтелерадіо, Держстат, Держфінмоніторинг, Нацдержслужба, Фонд державного майна, Антимонопольний комітет, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Національного антикорупційного бюро, Верховного Суду України, Генеральної прокуратури України, Національної школи суддів України, Рахункової палати, СБУ, Центральної виборчої комісії, науково-дослідних установ, громадських (неурядових) організацій.

6. Строк виконання Програми: 2015-2017 роки.Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної
політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки


I. Формування та реалізація державної антикорупційної політики

Мета:

створення системи запобігання корупційним проявам на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики, періодичний перегляд та забезпечення відповідності актуальним корупційним викликам і загрозам

Очікувані результати:

1) Національне агентство з питань запобігання корупції (далі - Агентство) утворене та забезпечує ефективне виконання покладених на нього функцій у сфері антикорупційної політики;

2) формування антикорупційної політики здійснюється на основі аналізу якісних даних про корупцію;

3) моніторинг реалізації антикорупційної політики здійснюється системою уповноважених органів (Верховна Рада України, Національна рада з питань антикорупційної політики при Президентові України, Агентство), що забезпечує ефективне і своєчасне коригування антикорупційної політики;

4) громадськість активно залучається до формування, моніторингу та реалізації антикорупційної політики

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

Джерела фінансування

1. Створення інституціонального механізму формування та моніторингу реалізації державної антикорупційної політики, зокрема започаткування роботи Агентства, сприяння активній діяльності Національної ради з питань антикорупційної політики

1) вжиття заходів щодо забезпечення початку роботи Агентства:


а) затвердження Положення про конкурс з відбору кандидатів на посади членів Агентства та регламенту роботи конкурсної комісії

березень 2015 р.

Кабінет Міністрів України

акти Кабінету Міністрів України прийнято

в межах коштів державного бюджету


б) забезпечення затвердження складу комісії з відбору кандидатів на посади членів Агентства

травень 2015 р.

-“-

акт Кабінету Міністрів України про склад комісії прийнято

-“-


в) забезпечення проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Агентства

травень - червень 2015 р.

Секретаріат Кабінету Міністрів України

процедуру відбору завершено, пропозиції щодо кандидатів подано Прем’єр-міністру України

-“-


г) забезпечення призначення кандидатів, відібраних конкурсною комісією на посади в Агентстві

-“-

Кабінет Міністрів України

посадовий склад Агентства затверджено

-“-


ґ) прийняття акта Кабінету Міністрів України щодо утворення Агентства, у зв’язку з чим:

березень 2015 р.

-“-

акт Кабінету Міністрів України щодо утворення Агентства прийнято

-“-


подання до Кабінету Міністрів України проекту відповідного акта

-“-

Мін’юст

проект акта подано до Кабінету Міністрів України

-“-


д) проведення засідання Агентства з метою прийняття передбачених Законом України “Про запобігання корупції” рішень щодо обрання Голови та заступника Голови Агентства, розподілу обов’язків між членами Агентства, регламенту роботи Агентства, положення про апарат Агентства та положень про його самостійні структурні підрозділи

травень - червень 2015 р.

Агентство

відповідні рішення Агентства прийнято

в межах коштів державного бюджету


е) забезпечення державної реєстрації Агентства

травень 2015 р.

-“-

державну реєстрацію Агентства проведено

-“-


є) затвердження граничної чисельності працівників апарату Агентства, у зв’язку з чим:

травень - червень 2015 р.

Кабінет Міністрів України

акт Кабінету Міністрів України прийнято

-“-


подання до Кабінету Міністрів України проекту акта щодо затвердження граничної чисельності працівників апарату Агентства

-“-

Агентство Мінфін

проект акта подано до Кабінету Міністрів України

-“-


ж) створення належних умов для забезпечення роботи Агентства, зокрема:

-“-

Кабінет Міністрів України

Агентство забезпечене належним приміщенням та автомобілями

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної фінансової допомоги


подання проекту акта Кабінету Міністрів України щодо виділення належного приміщення для Агентства

-“-

Фонд державного майна
Мінекономрозвитку
Київська міськдержадміністрація
Агентство

проект акта подано до Кабінету Міністрів України

в межах коштів державного бюджету


подання проекту акта щодо забезпечення Агентства автомобільним транспортом

-“-

Агентство
Мінфін

-“-

-“-


з) прийняття актів Кабінету Міністрів України щодо прирівняння посад державних службовців, які працюють в апараті Агентства, до відповідних категорій посад у Секретаріаті Кабінету Міністрів України та щодо виплати грошової допомоги відповідно до статті 15 Закону України “Про запобігання корупції”, у зв’язку з чим:

-“-

Кабінет Міністрів України

акти Кабінету Міністрів України прийнято

-“-


подання проектів актів до Кабінету Міністрів України

-“-

Агентство
Мінфін
Мінсоцполітики
Нацдержслужба

проекти актів подано до Кабінету Міністрів України

-“-


и) забезпечення формування кадрового складу апарату Агентства, необхідного для початку роботи Агентства, зокрема затвердження посадових інструкцій працівників апарату та спеціальних умов проведення конкурсного добору на посади в апараті Агентства

липень - серпень 2015 р.

Агентство

посадові інструкції та умови проведення конкурсу затверджено, апарат Агентства сформовано щонайменше на 50 відсотків

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної фінансової допомоги


і) створення офіційного веб-сайту Агентства

серпень 2015 р.

-“-

офіційний веб-сайт Агентства функціонує

-“-


ї) організація проведення тренінгів для працівників апарату Агентства (тривалістю не менш як два-три дні)

серпень - жовтень 2015 р.

Агентство
Мін’юст
Нацдержслужба

всі службовці апарату Агентства пройшли навчання

в межах коштів державного бюджету


й) утворення громадської ради при Агентстві, у зв’язку з чим:

серпень 2015 р.

Кабінет Міністрів України

акт Кабінету Міністрів України щодо створення ради прийнято

-“-


подання до Кабінету Міністрів України проекту акта щодо конкурсного відбору членів громадської ради при Агентстві

березень 2015 р.

Мін’юст

проект акта подано до Кабінету Міністрів України

-“-


прийняття акта Кабінету Міністрів України щодо конкурсного відбору членів громадської ради при Агентстві

-“-

Кабінет Міністрів України

акт Кабінету Міністрів України прийнято

-“-


забезпечення проведення конкурсного відбору членів громадської ради при Агентстві

червень - серпень 2015 р.

Агентство

конкурсний відбір проведено, пропозиції щодо складу громадської ради подано до Кабінету Міністрів України

-“-


прийняття акта Кабінету Міністрів України щодо складу громадської ради при Агентстві

-“-

Кабінет Міністрів України

склад громадської ради сформовано

-“-


к) оприлюднення на офіційному веб-сайті Агентства повідомлення про початок його діяльності

серпень 2015 р.

Агентство

повідомлення розміщено на офіційному веб-сайті Агентства

-“-


л) розроблення та затвердження комунікаційної стратегії Агентства

жовтень 2015 р.

Агентство

комунікаційну стратегію Агентства затверджено та оприлюднено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної фінансової допомоги


м) забезпечення укладення договорів про забезпечення доступу Агентства до інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування

листопад 2015 р.

Агентство відповідні центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування

угоди укладено

в межах коштів державного бюджету


н) забезпечення прямого доступу Агентства до інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування

до 1 січня 2016 р.

Агентство відповідні центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування

доступ Агентства до інформаційних баз даних забезпечено

в межах коштів державного бюджету


2) забезпечення реалізації Агентством усього комплексу функцій у сфері державної антикорупційної політики:


а) забезпечення високого кадрового потенціалу апарату Агентства, здатного виконувати на належному рівні свої завдання, зокрема:

протягом 2015 року

Агентство

апарат Агентства сформовано на 90 відсотків усі службовці пройшли необхідні тренінги

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної фінансової допомоги


формування складу апарату Агентства не менш ніж на 90 відсотків

до 1 січня 2016 р.

-“-

апарат Агентства становить не менш як 90 відсотків

в межах коштів державного бюджету


запровадження навчання для осіб, які влаштовуються на роботу в апарат Агентства

-“-

-“-

система навчання функціонує

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної фінансової допомоги


проведення тренінгів для працівників Агентства

відповідно до строків, визначених Агентством

-“-

тренінги проведено

-“-


організація проходження стажування, навчальних візитів працівників апарату Агентства до антикорупційних органів іноземних держав, візитів іноземних фахівців до Агентства

перший етап - 2015 рік
другий етап - 2016 рік
третій етап - 2017 рік
відповідно до програм міжнародної співпраці

Агентство
МВС

навчальними заходами охоплено 50 відсотків загальної кількості працівників апарату Агентства у 2015 році та по 25 відсотків у 2016 і 2017 роках

-“-


б) підвищення ефективності роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, зокрема:

грудень 2016 р.

Агентство центральні та місцеві органи виконавчої влади

в органах, у яких приймаються антикорупційні програми, створено систему уповноважених підрозділів (уповноважених осіб), спроможних забезпечувати виконання Закону України “Про запобігання корупції” відповідно до звіту Агентства

-“-


проведення аналізу роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) та на його основі:

червень 2016 р.

Агентство центральні та місцеві органи виконавчої влади

звіт за результатами аналізу підготовлено

в межах коштів державного бюджету


розроблення проекту акта щодо посилення їх ролі з урахуванням Закону України “Про запобігання корупції”

серпень 2016 р.

Агентство

проект акта щодо внесення змін до законодавства подано до Кабінету Міністрів України

-“-


затвердження методичних рекомендацій для використання в роботі уповноважених підрозділів (уповноважених осіб)

листопад 2016 р.

-“-

методичні рекомендації затверджено

-“-


забезпечення проведення тренінгів для працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) не рідше ніж двічі на рік

відповідно до строків, визначених Агентством

Агентство центральні та місцеві органи виконавчої влади

тренінги з охопленням щороку 50 відсотків загальної кількості працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) проведено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної фінансової допомоги


в) забезпечення ефективної реалізації Закону України “Про запобігання корупції”, зокрема:

2016 рік

Агентство заінтересовані державні органи

до Закону України “Про запобігання корупції” внесено зміни на основі моніторингу практики застосування, виявлених проблем

-“-


утворення та забезпечення діяльності робочої групи за участю працівників апарату Агентства, заінтересованих державних органів, громадськості, представників бізнесу з метою моніторингу реалізації Закону

листопад - грудень 2015 р.

Агентство відповідна робоча група

робочу групу утворено та її перше засідання проведено, визначено пріоритети та план роботи групи

-“-


проведення аналізу практики застосування Закону

вересень 2016 р.

-“-

аналітичний звіт з рекомендаціями підготовлено

-“-


розроблення проекту закону щодо внесення змін до Закону України “Про запобігання корупції” та до інших законів з метою удосконалення їх положень (у разі потреби) або інших пропозицій щодо забезпечення ефективного застосування Закону

грудень 2016 р.

-“-

законопроект про внесення змін до Закону подано до Верховної Ради України або пропозиції щодо забезпечення ефективного застосування Закону подано до Кабінету Міністрів України

-“-


3) визначення двох представників Кабінету Міністрів України до складу Національної ради з питань антикорупційної політики

травень 2015 р.

Кабінет Міністрів України

визначено двох представників

в межах коштів державного бюджету

2. Створення інструментів отримання достовірної інформації щодо кількісних та якісних показників корупції

1) затвердження загальнонаціональної методики оцінки рівня корупції відповідно до стандартів ООН, у зв’язку з чим:

грудень 2015 р.

Кабінет Міністрів України

рішенням Кабінету Міністрів України затверджено методику, проект якої апробовано

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної фінансової допомоги


розроблення проекту методики оцінки рівня корупції

вересень 2015 р.

Агентство

проект методики подано до Кабінету Міністрів України

-“-


організація проведення пілотного дослідження рівня корупції відповідно до проекту методики

вересень - жовтень 2015 р.

-“-

аналітичний звіт за результатами дослідження підготовлено

-“-


подання доопрацьованого проекту методики до Кабінету Міністрів України

листопад 2015 р.

-“-

проект акта подано до Кабінету Міністрів України

в межах коштів державного бюджету


2) забезпечення організації щорічних досліджень стану корупції відповідно до загальнонаціональної методики оцінки рівня корупції відповідно до стандартів ООН, затвердженої Кабінетом Міністрів України

щороку протягом січня - лютого

-“-

щорічні аналітичні звіти щодо рівня корупції підготовлено

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної фінансової допомоги


3) забезпечення проведення досліджень або замовлення (відповідно до результатів відкритого відбору) проведення досліджень з проблем, пов’язаних із корупційними проявами у сферах, найбільш вражених корупцією

щороку з урахуванням планів роботи Агентства

-“-

аналітичні звіти за результатами досліджень та пропозиції щодо внесення змін до законодавства підготовлено

-“-

3. Підготовка нової антикорупційної стратегії

1) проведення дослідження кількісних та якісних показників корупції в Україні, стану виконання Закону України “Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки” та державної програми з її реалізації

червень 2017 р.

-“-

аналітичний звіт про результати дослідження підготовлено

-“-


2) розроблення проекту нової антикорупційної стратегії на основі результатів аналізу корупційних ризиків та стану виконання чинної стратегії та проведення широкого громадського обговорення проекту, забезпечити проведення його міжнародної експертизи

вересень 2017 р.

Агентство

проект антикорупційної стратегії подано до Кабінету Міністрів України

-“-


3) сприяння прийняттю Верховною Радою України нової антикорупційної стратегії

грудень 2017 р.

-“-

нову антикорупційну стратегію прийнято

-“-

4. Встановлення нових форм співпраці з громадськістю у формуванні та моніторингу реалізації державної антикорупційної політики

1) затвердження спільного з громадськістю меморандуму щодо принципів партнерства у сфері антикорупційної політики та забезпечення його виконання

жовтень - грудень 2015 р.

Агентство

меморандум про партнерство у формуванні та реалізації антикорупційної політики узгоджено з громадськістю, громадською радою при Агентстві надано позитивну оцінку його виконання під час затвердження щорічного звіту Агентства

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної фінансової допомогивгору