Документ 268_058, чинний, поточна редакція — Підписання від 18.12.2002

               Угода 
між Міністерством аграрної політики України і
Міністерством сільського господарства та
продовольства Грузії про співробітництво
в галузі карантину рослин
Дата підписання: 18.12.2002 р. Дата набуття чинності: 18.12.2002 р.
Міністерство аграрної політики України і Міністерство
сільського господарства та продовольства Грузії, далі - "Сторони", визнаючи важливість співробітництва в запобіганні ввезенню та
розповсюдженню шкідливих організмів, керуючись бажанням у майбутньому подовжувати і розширювати
співробітництво в галузі карантину рослин і забезпечити
координацію державних карантинних заходів, виходячи з інтересів взаємної охорони території України та
Грузії від проникнення і розповсюдження шкідливих організмів при
здійсненні контрактів та розвитку господарських і торговельних
зв'язків між Сторонами, домовились про таке:
Стаття 1
У цій Угоді наведені терміни вживаються у такому значенні: - шкідливі організми - будь-які види, раси, сорти або біотипи
рослин, тварин або патогенних агентів, які можуть завдавати шкоди
рослинам або рослинним продуктам; - підкарантинні матеріали - місця складування, транспортні
засоби, контейнери або будь-які інші предмети та матеріали, з
якими можливе розповсюдження шкідливих організмів, особливо під
час міжнародних перевезень.
Стаття 2
Компетентними органами Сторін, що здійснюють координацію
діяльності по реалізації цієї Угоди, є: від України - Головна державна інспекція з карантину рослин; від Грузії - Служба з питань захисту рослин Міністерства
сільського господарства та продовольства.
Стаття 3
Сторони будуть проводити необхідні заходи по перевірці
підкарантинних матеріалів при імпорті, експорті та транзиті через
пункти пропуску на кордонах Сторін у відповідності з переліками
шкідливих організмів згідно Додатків 1 і 2, які є невід'ємною
частиною цієї Угоди. Витрати по перевірці підкарантинних матеріалів несе власник
вантажу згідно з прийнятими на територіях держав Сторін тарифами.
Стаття 4
Сторони зобов'язуються дотримуватись затверджених згідно з
чинним законодавством своїх держав фітосанітарних правил по
імпорту, експорту і транзиту підкарантиних матеріалів, які
перевозяться з однієї держави в іншу.
Стаття 5
З метою забезпечення ефективного співробітництва в галузі
карантину рослин Сторони відповідно до чинного законодавства своїх
держав зобов'язуються: - вживати необхідних заходів по запобіганню проникнення
шкідливих організмів з території держави однієї Сторони на
територію держави іншої Сторони при імпорті, експорті та транзиті; - обмінюватися правилами, положеннями, які регулюють на
територіях держав обох Сторін заходи по карантину рослин; - обмінюватися інформацією про появу та розповсюдження
шкідливих організмів на територіях держав Сторін; - обмінюватися інформацією про науково-дослідні роботи в
галузі карантину рослин; - обмінюватися фахівцями шляхом їх відрядження з метою
здійснення вибіркової карантинної перевірки підкарантинних
матеріалів у місцях виробництва та заготівлі, оперативного
вирішення питань з карантину рослин на пунктах пропуску, а також
для вивчення досягнень науки і практики в галузі карантину рослин; - надавати взаємну наукову, технічну та іншу допомогу в
проведенні заходів з карантину рослин, виявленні, локалізації та
ліквідації вогнищ, карантинному знезараженні та інше; - відряджувати (за проханням однієї із Сторін) експедиції у
складі фахівців з карантину рослин у надзвичайних ситуаціях для
оперативного прийняття спільних екстренних заходів.
Стаття 6
Сторони зобов'язуються вживати згідно з чинним законодавством
своїх держав всіх заходів для запобігання проникненню на території
України або Грузії з експортним та транзитним підкарантинним
матеріалом шкідливих організмів. Кожна партія підкарантинного матеріалу, що ввозиться з
території держави однієї Сторони на територію держави іншої
Сторони, повинна супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом,
який видає державна служба з карантину рослин країни-експортера. Сертифікат повинен засвідчувати, що підкарантинний матеріал
відповідає фітосанітарним нормам, які виставляються
країною-імпортером у карантинному дозволі на імпорт. Витрати за
видачу фітосанітарного сертифіката та карантинного дозволу на
імпорт несе власник вантажу згідно з прийнятими у державі
тарифами. Компетентні органи Сторін залишають за собою право при
закупівлі окремих партій підкарантинного матеріалу виставляти
додаткові умови стосовно фітосанітарного стану такого матеріалу
(знезараження, нова тара, відсутність сторонніх домішок та грунту,
відсутність кори, промивання, герметичність та ін.). В цих
випадках попередній контроль при експорті підкарантинних
матеріалів може здійснюватись на території країни-експортера
спільними зусиллями карантинних інспекторів держав обох Сторін. Кожна партія підкарантинного матеріалу, що перевозиться
транзитом через територію держави однієї Сторони на територію
держави іншої Сторони, повинна супроводжуватися фітосанітарним
сертифікатом.
Стаття 7
Сторони визначають на територіях своїх держав пункти
пропуску, через які здійснюється імпорт, експорт, транзит
підкарантинних матеріалів, з метою проведення їх перевірки і
запобігання проникненню карантинних організмів.
Стаття 8
При експорті підкарантинного матеріалу будуть застосовуватись
як пакувальний матеріал тирса, стружка, папір, пластик та інші
матеріали, які не можуть бути носіями шкідливих організмів і не
повинні містити ґрунт, а сіно, солома, полова, листя та інші
рослинні матеріали не будуть використовуватись з цією метою без
попередньої згоди Компетентних органів Сторін. Транспортні засоби, що використовуються однією Стороною для
перевезення подкарантинного матеріалу на територію держави іншої
Сторони, повинні бути ретельно очищені, а, у разі необхідності,
знезаражені.
Стаття 9
Компетентні органи держав Сторін мають право на повернення
експортеру або знезараження підкарантинного матеріалу за рахунок
його власника у випадку виявлення шкідливих організмів при
фітосанітарному контролі у пункті пропуску країни-імпортера, а у
разі неможливості повернення чи знезараження матеріалу - на
знищення за погодженням з його власником, про що в кожному
окремому випадку попередньо інформувати Компетентні органи Сторін.
Стаття 10
Для вирішення практичних питань, пов'язаних з виконанням цієї
Угоди, Компетентні органи Сторін при необхідності організують
спільні наради, які проводяться почергово в обох державах. Спірні питання, які виникають при тлумаченні та застосуванні
цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій та переговорів за
згодою обох Сторін. За взаємною згодою Сторін до Угоди можуть бути внесені зміни
та доповнення, оформлені у вигляді протоколів, які стають
невід'ємною частиною цієї Угоди. Ці протоколи наберуть чинності згідно процедури, що
передбачена ст. 12 цієї Угоди.
Стаття 11
Положення цієї Угоди не стосуються прав і обов'язків Сторін,
що витікають із угод, учасниками яких є Сторони, або пов'язаних з
їх членством в міжнародних організаціях з карантину та захисту
рослин.
Стаття 12
Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання. Ця Угода
діє протягом 5 років. Її дія автоматично продовжується на наступні
п'ятирічні періоди, якщо жодна з Сторін не повідомить письмово
іншу Сторону про свої наміри припинити її дію не пізніше, ніж за
шість місяців до закінчення відповідного періоду.
Вчинено в м. Тбілісі 18 грудня 2002 року у двох примірниках,
кожний українською, грузинською та російською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні тексту цієї
Угоди за основу буде прийматись текст, викладений російською
мовою.
За Міністерство аграрної За Міністерство сільського
політики України господарства та
продовольства Грузії
Додаток 1
до Угоди між Міністерством
аграрної політики України та
Міністерством сільського
господарства Грузії про
співробітництво в галузі
карантину рослин
Перелік
шкідливих організмів,
які мають карантинне значення в Україні
I. Карантинні організми, відсутні на території України
А. Шкідники рослин
1. Acleris variana Fernand Східна чорноголова
листовійка-брунькоїд 2. Acleris gloverana Walsingham Західна чорноголова
листовійка-брунькоїд 3. Agrilus mali Mats. Яблунева златка
4. Bruchidius incarnatus Boh. Єгипетська горохова зернівка
5. Callosobruchus analis F. Азіатська багатоїдна зернівка
6. Callosobruchus chinensis L. Китайська зернівка
7. Callosobruchus maculatus F. Чотирьохплямиста зернівка
8. Callosobruchus phaseoli Gyll. Індійська квасолева зернівка
9. Carposina niponensis Wisghm. Персикова плодожерка
10. Caryedon gonagra F., / Арахісова зернівка C. pallidus 11. Ceratitis capitata Wied. Середземноморська плодова муха
12. Ceroplastes japonicus Green. Японська воскова несправжня
щитівка 13. Ceroplastes rusci L. Інжирова воскова несправжня
щитівка 14. Dacus dorsalis Hend. Східна плодова муха
15. Diabrotica virgifera le Conte Західний кукурудзяний жук
16. Dinoderus bifoveolatus Woll. Несправжній короїд багатоїдний
17. Frankliniella occidentalis Західний квітковий трипс Perg. 18. Monochamus sp. sp. Всі види вусачів із роду
Монохамус 19. Numonia pyrivorella Mats. Грушева вогнівка
20. Paralipsa gularis Zell. Насіннєва (арахісова) вогнівка
21. Pectinophora gossipiella Бавовникова міль Saund. 22. Pseudaulacaspis pentagona Тутова щитівка
Targ. 23. Popillia japonica Newm. Японський жук
24. Rhagoletis pomonella Walsh. Яблунева муха
25. Sinoxylon sp.sp. Каптурники (всі види)
26. Spodoptera littoralis Boisd. Єгипетська бавовникова совка
27. Spodoptera litura F. Азіатська бавовникова совка
28. Trogoderma granarium Ev. Капровий жук
29. Zabrotes subfasciatus Boh. Бразильська зернівка
Б. Хвороби рослин
1. Atropellis sp.sp. Рак стовбурів та гілок сосни
2. Didymella ligulicola (K.F. Аскохітоз хризантем
Baker, Dimock & D.H. Davis)
von Arx, / Ascochyta
chrysantemi F.L. Stevens 3. Ceratocystis fagacearum Всихання дуба (судинний мікоз)
(Bretz) Hunt, / Chalara
guercina Henry 4. Glomerella gossipii Edgerton, Антракноз бавовнику
/ Colletotrichum gossypii
Southworth 5. Phymatotrichum omnivorum Техаська коренева гниль
(Schear) Duggar 6. Tilletia (Neovossia) indica Індійська сажка пшениці
Mitra (Mund) 7. Thecaphora solani Сажка картоплі (бульб)
(Thirumulachar & O'Brien)
Mordue, / Angiosorus solani
(Thirumulachar O'Brien) 8. Corynebacterium tritici Жовтий (слизистий) бактеріоз
(Hutch Burkh) пшениці 9. Erwinia amylovora Burrill Бактеріальний опік плодових
Winlsow et al. 10. Erwinia stewartii (Smith) Бактеріальне в'янення (вілт
Dye, / Xanthomonas stewartii кукурудзи)
(Smith) Dowson 11. Pseudomonas caryophylli Вілт гвоздики
Burkholder 12. Ralstonia solanacearum Бура гниль картоплі
(Smith) Yabuuchi et al. 13. Xanthomonas campestris pv. Жовта хвороба гіацинтів
hyacinthi (Wakker) Dye 14. Xanthomonas campestris pv. Рак цитрусових
citri (Hasse) Vauterin et al. 15. Xanthomonas campestris pv. Бактеріальний опік рису
oryzae (Ishiyama) Swings et
al. 16. Xanthomonas campestris pv. Бактеріальна смугастість рису
oryzicola (Fang et al)
Swings et al. 17. Andean potato latent virus Андійські латентні віруси
картоплі 18. Beet necrotic yellow vein Різоманія буряка
furovirus 19. Potato jellow dwarf virus Жовта карликовість картоплі
20. Potato vein-jellowing virus Вірус пожовтіння жилок картоплі
21. Bursaphelenchus xylophilus Соснова стовбурова нематода (Steiner et. Buhrer.) Nickle 22. Globodera pallida (Stone) Бліда картопляна нематода
Mulvey et Stone 23. Heterodera glycines Ichinohe Соєва нематода
24. Meloidogyne chitwoodi Golden Колумбійська галова нематода et al.
В. Бур'яни
1. Ambrosia psilostachya D.C. Амброзія багаторічна
2. Ambrosia trifida L. Амброзія трироздільна
3. Helianthus californicus D.C. Соняшник каліфорнійський
4. Helianthus ciliaris D.C. Соняшник війчастий
5. Iva axillaris Pursh Бузинник пазушний (іва
багаторічна) 6. Solanum elaeagnifolium Cav Паслін лінійнолистий
7. Solanum carolinense L. Паслін каролінський
8. Solanum triflorum Nutt Паслін триквітковий
9. Striga sp.sp. Стриги (всі види)
II. Карантинні організми,
обмежено розповсюджені на території України
А. Шкідники рослин
1. Grapholitha molesta Busck. Східна плодожерка
2. Hyphantria cunea Drury. Американський білий метелик
3. Phthorimaea operculella Zell. Картопляна міль
4. Pseudococcus comstocki Kuw. Червчик Комстоку
5. Quadraspidiotus perniciosus Каліфорнійська щитівка
Comst. 6. Viteus vitifolii Fitch. Виноградна філоксера
Б. Хвороби рослин
1. Diaporthe helianthi Munt. Фомопсис (сіра плямистість
-Cvet. et al., / Phomopsis стебла) соняшника
helianthi Munt.-Cvet. et al. 2. Diaporthe phaseolorum (Cke. Рак стебла сої
et ELL.) Sacc. var. Caulivora
Ath. Et Cald. 3. Drechslera maydis (Nissicado) Південний гельмінтоспоріоз
Subran, / Helminthosporium кукурудзи, раса Т
maydis Nisikado Miyake, /
Bipolaris maydis (Nissicado)
Shoem 4. Mycosphaerella linorum Naumov, Пасмо льону
/ Septoria linicola
(Spegazzini) Garassini 5. Phialophora cinerescens Фіалофороз гвоздики
Wollenweber van Beyma 6. Puccinia horiana P. Hennings Біла іржа хризантем
7. Synchytrium endobioticum Рак картоплі
(Schilbersky) Percival 8. Plum pox potyvirus, / Sharka Віспа (шарка) слив
virus 9. Globodera rostochiensis Золотиста картопляна нематода
(Woll) M. et St.
В. Бур'яни
1. Acroptilon repens L. Гірчак рожевий (повзучий)
2. Ambrosia artemisiifolia L. Амброзія полинолиста
3. Cenchrus pauciflorus Benth. Ценхрус якорцевий
(tribuloides L.) (малоквітковий) 4. Cuscuta sp.sp. Повитиці (всі види)
5. Solarium rostratum Dunal. Паслін колючий
III. Потенційно шкідливі організми,
які потребують вивчення
А. Шкідники рослин
1. Aonidiella aurantii Mask. Червона померанцева щитівка
2. Bemisii tabaci Gen. Тютюнова (бавовникова)
білокрилка 3. Chionaspis furfura Fitch. Лускова щитівка
4. Conotrachilus nenaphar Hb. Плодовий довгоносик
5. Epitrix tuberis Gentner. Жуки-блішки бульбочкові
6. Ips subelongatus Motsch. Великий модриновий короїд
7. Liriomiza trifolii Burgess. Американський конюшинний або
хризантемний мінер 8. Pantomorus leucoloma Dejean Білокаймовий жук
9. Phaenops guttulata Gebl. Модринова златка
10. Premnotrypes sp.sp. Андійські картопляні довгоносики
11. Scolytus moravitzi Sem. Заболонник Моравіца
12. Trips palmi Karny. Пальмовий трипс
13. Trogoderma angustum Sol. Трогодерма ангустум (вузька)
14. Trogoderma ballfinchae Beal. Трогодерма балфинхус
15. Trogoderma grassmani Beal. Трогодерма грасмані
16. Trogoderma longisetosum Ch. Трогодерма лонгісетозум
(довгощетинна) 17. Trogoderma ornatum Say. Трогодерма орнатум (забарвлена)
18. Trogoderma simplex Yayne. Трогодерма симплекс (проста)
19. Trogoderma sternale Jayne. Трогодерма стернале
20. Xylotrechus altaicus Gebl. Алтайський модриновий вусач
Б. Хвороби рослин
1. Cercospora kikuchii Mats et Пурпурний церкоспороз сої
Tom. Gard. 2. Stenocarpella macrospora Диплодіоз кукурудзи
(Earle) Sutton, / S. maydis
(Berkeley) Sutton, / Diplodia
macrospora Earle, / D. maydis
Berkeley Saccardo, / D. zeae
(Schwinitz) Leveille 3. Phoma andina Turkensteen Андійський фомоз картоплі
4. Phoma exigua Desmazieres var. Гангрена картоплі
foveata (Foiste) Boerema, /
Phoma foveata Foister 5. Phytophthora fragariae Hickman Фітофтороз коренів суниці
6. Phytophtora megasperma Фітофторозна гниль сої
Drechsler sp. glycines, /
P. Megasperma var. sojae
Hildebrand 7. Clavibacter michiganensis Бактеріальна кільцева гниль
subsp sepedonicum картоплі
(Spieckermann and Kotthoff)
Davis et al. 8. Xylella fastidiosa Wells et Бактеріоз винограду (хвороба
al. Пірса) 9. Xylophilus ampelinus Бактеріальне в'янення
(Panagopoulos) Willems et винограду
al., / Xanthomonas ampelina
Panagopoulos 10. Barley mosaic Мозаїка ячменю
11. Barley stripe mosaic virus Штрихувата мозаїка ячменю
12. Citrus tristeza closterovirus Тристеця цитрусових
13. Chrysanthemum stund viroid Карликовість хризантем
14. Grapevine flavescence doree Золотисте пожовтіння винограду phytoplasma 15. Maize dwarf mosaic virus Карликова мозаїка кукурудзи
16. Peach latent mosaic viroid, Мозаїка персика (американська) / Peach mosaic virus (American) 17. Plum American line pattern Лінійна мозаїка сливи
ilarvirus, / Plum line (американська)
pattern virus (American) 18. Tomato spotted wilt virus Плямистий вілт томатів
19. Wheat stripte mosaic virus Штрихувата мозаїка пшениці
20. Wheat spindle streak virus Веретеноподібно-смугаста мозаїка
пшениці 21. Wheat rosette mosaic Американська (грунтова) мозаїка
пшениці 22. Nacobbus aberrans (Thorne) Несправжня галова нематода
Thorne & Allen 23. Radopholus citrophilus Свердлова нематода
Huettel et al.
В. Бур'яни
1. Bidens bipinnata L. Череда двічіпірчаста
2. Bidens pilosa L. Череда волосиста
3. Diodia terres Walt. Діодія валькувата
4. Echinochloa orizoides Azd. Плоскуха рисова
5. Euphorbia dentata Minch. Молочай зубчастий
6. Polygonum pensylvanicum L. Гірчак пенсільванський
7. Raimania laciniata Rose. Райманія розсічена
8. Sida spinosa L. Сіда колюча (грудника)
9. Sicyos angulatus L. Сіціос кутастий
10. Sorghum halepense L. Pers. Сорго алепське, гумай
11. Ypomea hederaseae L. Jacg. Іпомея плющоподібна
12. Ypomea lacunosa L. Іпомея лакуноза
Приложение 1
к Соглашению между
Правительством Украины и
Правительством Грузии о
сотрудничестве в области
карантина растений
Перечень
вредных организмов, имеющих карантинное значение в Грузии
Карантинные организмы, отсутствующие на территории Грузии
А. Вредители растений
1. Aonidiella aurantii Mask. Красная померанцевая щитовка
2. Callosobruchus maculatus F. Четырехпятнистая зерновка
3. Callosobruchus chinensis L. Китайская зерновка
4. Caulophilus latinasus (Soy) Широкохоботный амбарный
долгоносик 5. Ceratitis cupilata wied Средиземноморская плодовая муха
6. Ceroplastes russi L Инжировая восковая ложнощитовка
7. Diabrotica virgilera Conte Западный кукурузный жук
8. Dinoderus sp. Sinoxilon sp. Ложнокороеды
9. Frankiniella occident a lis Западный цветочный трипс
Perg. 10. Ips sp.sp. Короеды
11. Liriomyza trifolii (Burg) Американский клеверный минер
12. Parabemisiq myricue (Kuwana) Парабемисия мирика
13. Psevdococcus citriculus Green Восточный лучнистый червец
14. Spodoptera littura Fabr. Азиатская хлопковая совка
15. Spodoptora littoralis Boisd. Египетская хлопковая совка
16. Trogoderma granarium F. Капровый жук
17. Trogoderma simplex Vaine Трогодерма симплекс
18. Trogoderma andusbum Sol. Трогодерма ангустум
19. Trogoderma ballfinchae Bcal. Трогодерма балфинхус
20. Trogoderma grassmani Beat. Трогодерма грасмани
21. Trogoderma ornatum Say. Трогодерма орнатум
22. Unaspis citri Comst. Апельсиновая щитовка
23. Zabrotes subfascialus Boh. Бразильская зерновка
Б. Болезни растений
1. Ceratocytis fagacearum (Bretz) Усыхание дуба (вилт)
Hunt. 2. Cachliobolus heterostrophus Южный гельминтоспориоз
Drechsler/Drechslera maidis кукурузы,раса Т.
(Nisiokado) Subran. 3. Digymella ligulicola (K. F. Аскохитоз хризантем
Baker Dimak and LH DAvis) von
Arx. 4. Diaporte helianthi/phomopsis Фомопсис подсолнечника
heliantii Munt-Crel at al. 5. Phymatotrichopsis omnivoram Техасская корневая гниль
(Schear) Duggar 6. Thecaphora solani/ Головня картофеля
Thiramulachar O'Brien Mordue (клубней) 7. Tilletia (Neovossia) indica Индийская головня пшеницы
(Mitra) 8. Ralstonia solanaceorum Бурая гниль (вилт)
(Smith) Yabuuchi at al. картофеля 9. Pseudomonas caryophylli Burk. Вилт гвоздики
10. Erusinia amilovora Бактериальный ожог плодовых (Burril) Wins lous at al. 11. Erusinia ste wartii (Smith) Бактериальное увядание (вилт)
Dye кукурузы 12. Clavibacter tritici (Carison Желтый (слизистый) бактериоз
& Vidover) Dalis пшеницы 13. Xanthomonas campestris pr. Рак цитрусовых
citri (Hasse) Dye 14. Grapevine flavescense dorec Золотое пожелтение
phytoplasma винограда 15. Plum fox virus Оспа (шарка) слив
16. Citrus tristeza virus Тристеца цитрусовых
17. Globodera pallida (Stone) Бледная картофельная нематода Behrens
В. Сорные растения
1. Ambrosia psilostachya D. C. Амброзия многолетняя
2. Iva axillaris Purch Бузинник пазушный
3. Acanthospermum hispidlum D. C. Акаптоспертум щетинистый
4. Helianthus sp.sp. Подсолнечник (дикие виды)
5. Emex spinosa L. Эмекс колючий
6. Cassia occidentalis L. Кассия западная
7. Cassia tora L. Кассия тора
8. Ctrido sp.sp. Стриги (все виды)
9. Cenchrus pauciflorus Benth. Ценхрус малоцветковый
(tribololdes L.) (якорцевый) 10. Solanum rostratum Dum. Паслен колючий (клювовидный)
11. Solanum triflorum Nutt. Паслен трехцветковый
12. Solanum eleagnifolium Cav Паслен линейнолистный
Карантинные организмы, ограниченно распространенные
на территории Грузии
А. Вредители растений
1. Phorieimea operculella Zell. Картофельная моль
2. Phyllocnistis citrella St. Цитрусовая минирующая моль
3. Dialeurodes citri Ashm. Цитрусовая белокрылка
4. Lopholeucaspis japenica Ckll. Японская палочковидная щитовка
5. Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка
6. Hyphantria cuneq Drury. Американская белая бабочка
7. Pseudaulacaspis pentagona Тутовая щитовка
Tary. 8. Pseudococcus gaheni Green. Цитрусовый мучнистый червец
9. Pseudococcus comstocki Kuw. Червец Комстока
10. Viteus vitlfolli Fitch. Виноградная филлоксера
Б. Болезни растений
1. Diaporthe phaseolorum sacc. Рак стеблей сои
var caulivora et Cald. 2. Synchytrium endobioticum Рак картофеля
(Sehilb.) percival. 3. Globodera rostochiensis Золотистая картофельная
(Woll) M et St. нематода
В. Сорняки
1. Acroptilon repens D. C. Горчак розовый
2. Ambrosia artemisiifolla L. Амброзия полыннолистная
3. Ambrosia trifida L. Амброзия трехраздельная
4. Solanum carolinense L. Паслен каролинский
Потенциально опасные организмы, требующие изучения
А. Вредители растений
1. Callosobruchus analis F. Азиатская многоядная зерновка
2. Diaphorina citri Kuw. Азиатская (восточная)
листоблошка 3. Unaspis yanonensis Kuw. Восточная цитрусовая щитовка
4. Preudococcus citriculus Green. Восточный мучнистый червец
5. Dacus dorsalis Hend. Восточная плодовая муха
6. Lecanium deltae (Lizeri). Дельтовидная ложнощитовка
7. Ragoletis pomonella Walsh. Яблонная муха
8. Paralipsa gularis Zell. Семенная огневка
9. Pantomorus leucoloma Boh. Белокаемчатый жук
10. Popillia japonica Newn. Японский жук
11. Dysmicoccus wistarial Японский червец (Green). 12. Serobipalpopsis solanivora Катариканская картофельная моль
Pov. 13. Pseudoparlatoria Орхидная щитовка
parlatoricides Comst. 14. Nipaecoccus nipae Mask. Пальмовый червец
15. Trogoderma sternale Jayne. Трогодерма стернале
16. Trogoderma longisetosum Трогодерма лонгисетозум (chaot Lee). 17. Phtorimea licopersicella Томатная моль
Busck. 18. Pinaspis strachani (Codey). Малая снежная щитовка
19. Rizoecus Kondonis Kuw. Корневой червец
20. Araecerus fasciculatus Deg. Какаовый ложнослоник
21. Hupothenemus hampei Form. Корейный короед
22. Chionaspis furfure Fitch. Чешуйчатая щитовка
23. Chrysomphalus rossi Mask. Черная араукариевая щитовка
24. Aceria sheldoni (Ewing). Цитрусовый почковый клещ
25. Aleurocanthus woglumi Ashby. Черная цитрусовая белокрылка
26. Aleurotrixus floccosus Mask. Шерсистая белокрылка
Б. Болезни растений
1. Phoma andina Turkensteen Адийский фомоз
2. Phomopsis viticola Eutypa. Увядание виноградной лозы
3. Phialophora cinerescens Wr. Фиалофороз гвоздики
van Bryma. 4. Diplodia Zeae/Diplodia Диплодиоз кукурузы
macrospora (Ear). 5. Cercospora kikuchii Mats Пурпурный церкоспороз сои
et Tom Card. 6. Xanthomonas ampelina. Бактериальное увядание винограда
7. Peach mosaic virus (American). Мозаика персика (Американская)
8. "Andian" potato virus. Андийские вирусы картофеля, анд.
латентный вирус, анд. вирус
крапчатости, вирус Т картофеля,
мозаика дикого картофеля, черная
кольцевая пятнистость 9. Potato yellow dwarf virus. Желтая карликовость картофеля
10. Potato vein-yellowing virus. Вирус пожелтения жилок картофеля
11. Barley stripe mosaic virus. Шероховатая мозаика ячменя
12. Plum line pattern virus Линейный узор сливы (American) (Американский) 13. Chrysanthemum Stunt virus. Карликовость хризантем
14. Meloidigyne chitwoodc Колумбийская галловая нематода (Golden). 15. Nacobbus aberrans (Thome). Ложная галловая нематода
16. Radopholus similis (Cobb). Норовая или сверлящая нематода
В. Сорняки
1. Diodia teres Walt. Диодия вальковатая
1. Aechynomene indica (L) Эсхиномене индика
B. C. P. 3. Aechynomene virginica (L) Эсхиномене виргинская
B. C. P. 4. Emex australis Stein. Эмекс австралийский
5. Croton capitatus Michx. Кротон индийский
6. Sicyos agulata L. Сициос агулата
7. Sida Spinosa. Сида калючая
8. Poligonum pensilvanicum L. Полигонум пенсильванский
9. Raimania laciniata (Hill) Райтания рассеченая
Rose. 10. Euphorbia dentate Michx. Молочай зубчатый

Приложение 2
к Соглашению между
Министерством аграрной
политики Украины и
Министерством сельского
хозяйства Грузии о
сотрудничестве в области
карантина растений
Перечень
вредных организмов, имеющих карантинное значение в Украине
Карантинные организмы,
отсутствующие на территории Украины
А. Вредители растений
1. Acleris variana Fernand Восточная черноголовая
листовертка-почкоед 2. Acleris gloverana Walsingham Западная черноголовая
листовертка-почкоед 3. Agrilus mali Mats. Яблонная златка
4. Bruchidius incarnatus Boh. Египетская гороховая зерновка
5. Callosobruchus analis F. Азиатская многоядная зерновка
6. Callosobruchus chinensis L. Китайская зерновка
7. Callosobruchus maculatus F. Четырехпятнистая зерновка
8. Callosobruchus phaseoli Gyll. Индийская фасолевая зерновка
9. Carposina niponensis Wisghrn. Персиковая плодожорка
10. Caryedon gonagra F., / C. Арахисовая зерновка pallidus 11. Ceratitis capitata Wied. Средиземноморская плодовая муха
12. Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая ложнощитовка
13. Ceroplastes rusci L. Инжировая восковая ложнощитовка
14. Dacus dorsalis Hend. Восточная плодовая муха
15. Diabrotica virgifera le Conte Западный кукурузный жук
16. Dinoderus bifoveolatus Woll. Ложный короед многоядный
17. Frankliniella occidentalis Западный цветочный трипс Perg. 18. Monochamus sp. sp. Все виды усачей из рода
Монохамус 19. Numonia pyrivorella Mats. Грушевая огневка
20. Paralipsa gularis Zell. Семенная (арахисовая) огневка
21. Pectinophora gossipiella Хлопковая моль Saund. 22. Pseudaulacaspis pentagona Тутовая щитовка
Targ. 23. Popillia japonica Newm. Японский жук
24. Rhagoletis pomonella Walsh. Яблонная муха
25. Sinoxylon sp.sp. Каптурники (все виды)
26. Spodoptera littoralis Boisd. Египетская хлопковая совка
27. Spodoptera litura F. Азиатская хлопковая совка
28. Trogoderma granarium Ev. Капровый жук
29. Zabrotes subfasciatus Boh. Бразильская зерновка
А. Болезни растений
1. Atropellis sp.sp. Рак стволов и веток сосны
2. Didymella ligulicola (K.F. Аскохитоз хризантем
Baker, Dimock & D.H. Davis)
von Arx, / Ascochyta
chrysantemi F.L. Stevens 3. Ceratocystis fagacearum Усыхание дуба (сосудистый
(Bretz) Hunt, / Chalara микоз)
guercina Henry 4. Glomerella gossipii Edgerton, Антракноз хлопчатника
/ Colletotrichum gossypii
Southworth 5. Phymatotrichum omnivorum Техасская корневая гниль
(Schear) Duggar. 6. Tilletia (Neovossia) indica Индийская головня пшеницы
Mitra (Mund) 7. Thecaphora solani Головня картофеля (клубней)
(Thirumulachar & O'Brien)
Mordue, / Angiosorus solani
(Thirumulachar O'Brien) 8. Corynebacterium tritici Желтый (слизистый) бактериоз
(Hutch) Burkh пшеницы 9. Erwinia amylovora Burrill Бактериальный ожог плодовых
Winisow et al. 10. Erwinia stewartii (Smith) Бактериальное увядание (вилт)
Dye, / Xanthomonas stewartii кукурузы
(Smith) Dowson 11. Pseudomonas caryophylli Вилт гвоздики
Burkholder 12. Ralstonia solanacearum Бурая гниль картофеля
(Smith) Yabuuchi et al. 13. Xanthomonas campestrispv. Желтая болезнь гиацинтов
hyacinthi (Wakker) Dye 14. Xanthomonas campestrispv. Рак цитрусовых
citri (Hasse) Vauterin et al. 15. Xanthomonas campestris pv. Бактериальный ожог риса
oryzae (Ishiyama) Swings et
al. 16. Xanthomonas campestris pv. Бактериальная полосатость риса
oryzicola (Fang et al. Swings
et al. 17. Andean potato latent virus Андийские латентные вирусы
картофеля 18. Beet necrotic yellow vein Ризомания свеклы
furovirus 19. Potato jellow dwarf virus Желтая карликовость картофеля
20. Potato vein-jellowing virus Вирус пожелтения жилок картофеля
21. Bursaphelenchus xylophilus Сосновая стволовая нематода (Steiner et. Buhrer.) Nickle 22. Globodera pallida (Stone) Бледная картофельная нематода
Mulvey et Stone 23. Heterodera glycines Ichinohe Соевая нематода
24. Meloidogyne chitwoodi Golden Колумбийская галловая нематода et al.
В. Сорняки
1. Ambrosia psilostachya D.C. Амброзия многолетняя
2. Ambrosia trifida L. Амброзия трехраздельная
3. Helianthus californicus D.C. Подсолнечник калифорнийский
4. Helianthus ciliaris D.C. Подсолнечник реснитчатый
5. lva axillaris Pursh Бузинник пазушный (ива
многолетняя) 6. Solanum elaeagnifolium Cav Паслен линейнолистый
7. Solanum carolinense L. Паслен каролинский
8. Solanum triflorum utt Паслен трехцветковый
9. Striga sp.sp. Стриги (все виды)
Карантинные организмы,
ограничено распространенные на территории Украины
А. Вредители растений
1. Grapholitha molesta Busck. Восточная плодожорка
2. Hyphantria cunea Drury. Американская белая бабочка
3. Phthorimaea operculella Zell. Картофельная моль
4. Pseudococcus comstocki Kuw. Червец Комстока
5. Quadraspidiotus perniciosus Калифорнийская щитовка
Comst. 6. Viteus vitifolii Fitch. Виноградная филлоксера
Б. Болезни растений
1. Diaporthe helianthi Munt. Фомопсис (серая пятнистость
-Cvet. et al., / Phomopsis стеблей) подсолнечника
helianthi Munt.-Cvet. et al. 2. Diaporthe phaseolorum (Cke. Рак стеблей сои
et ELL.) Sacc. var. Caulivora
Ath. Et Cald. 3. Drechslera maydis (Nissicado) Южный гельминтоспориоз кукурузы,
Subran, / Helminthosporium раса Т
maydis Nisikado Miyake, /
Bipolaris maydis (Nissicado)
Shoem 4. Mycosphaerella linorum Naumov, Пасмо льна
/ Septoria linicola
(Spegazzini) Garassini 5. Phialophora cinerescens Фиалофороз гвоздики
Wollenweber van Beyma 6. Puccinia horiana P. Hennings Белая ржавчина хризантем
7. Synchytrium endobioticum Рак картофеля
(Schilbersky) Percival 8. Plum pox potyvirus, / Sharka Оспа (шарка) слив
virus 9. Globodera rostochiensis (Woll Золотистая картофельная нематода
M. et St.
В. Сорняки
1. Acroptilon repens L. Горчак розовый (ползучий)
2. Ambrosia artemisiifolia L. Амброзия полынолистная
3. Cenchrus pauciflorus Benth. Ценхрус якорцевый
(tribuloides L.) (малоцветковый) 4. Cuscuta sp.sp. Повилики (все виды)
5. Solanum rostratum Dunal. Паслен колючий
Потенциально опасные организмы, требующие изучения
А. Вредители растений
1. Aonidiella aurantii Mask. Красная померанцевая щитовка
2. Bemisii tabaci Gen. Табачная (хлопковая) белокрылка
3. Chionaspis furfura Fitch. Чешуйчатая щитовка
4. Conotrachilus nenaphar Hb. Плодовый долгоносик
5. Epitrix tuberis Gentner. Жуки-блошки клубеньковые
6. Ips subelongatus Motsch. Большой модриновый короед
7. Liriomiza trifolii Burgess. Американский клеверный или
хризантемный минер 8. Pantomorus leucoloma Dejean Белокаемчатый жук
9. Phaenops guttulata Gebl. Модриновая златка
10. Premnotrypes sp.sp. Андийские картофельные
долгоносики 11. Scolytus moravitzi Sem. Заболонник Моравица
12. Trips palmi Karny. Пальмовый трипс
13. Trogoderma angustum Sol. Трогодерма ангустум (узкая)
14. Trogoderma ballfinchae Beal. Трогодерма балфинхус
15. Trogoderma grassmani Beal. Трогодерма грасмани
16. Trogoderma longisetosum Ch. Трогодерма лонгисетозум
(длинощетинистая) 17. Trogoderma ornatum Say. Трогодерма орнатум (крашеная)
18. Trogoderma simplex Yayne. Трогодерма симплекс (простая)
19. Trogoderma sternale Jayne. Трогодерма стернале
20. Xylotrechus altaicus Gebl. Алтайский модриновый усач
Б. Болезни растений
1. Cercospora kikuchii Mats et Пурпурный церкоспороз сои
Tom. Gard. 2. Stenocarpella macrospora Диплодиоз кукурузы
(Earle) Sutton, / S. maydis
(Berkeley) Sutton, /
Diplodia macrospora Earle, /
D. maydis Berkeley Saccardo, /
D. zeae (Schwinitz) Leveille 3. Phoma andina Turkensteen Андийский фомоз картофеля
4. Phoma exigua Desmazieres var. Гангрена картофеля
foveata (Foister) Boerema, /
Phoma foveata Foister 5. Phytophthora fragariae Hickman Фитофтороз корней земляники
6. Phytophtora megasperma Фитофторозная гниль сои
Drechsler sp. glycines, / P.
Megasperma var. sojae
Hildebrand 7. Clavibacter michiganensis Бактериальная кольцевая гниль
subsp sepedonicum картофеля
(Spieckermann and Kotthoff)
Davis et al. 8. Xylella fastidiosa Wells et Бактериоз винограда
al. (болезнь Пирса) 9. Xylophilus ampelinus Бактериальное увядание винограда
(Panagopoulos) Willems et
al., / Xanthomonas ampelina
Panagopoulos 10. Barley mosaic Мозаика ячменя
11. Barley stripe mosaic virus Полосатая мозаика ячменя
12. Citrus tristeza closterovirus Тристеца цитрусовых
13. Chrysanthemum stund viroid Карликовость хризантем
14. Grapevine flavescence doree Золотистое пожелтение винограда phytoplasma 15. Maize dwarf mosaic virus Карликовая мозаика кукурузы
16. Peach latent mosaic viroid, Мозаика персика (американская) / Peach mosaic virus (American) 17. Plum American line pattern Линейная мозаика сливы
ilarvirus, / Plum line (американская)
pattern virus (American) 18. Tomato spotted wilt virus Пятнистый вилт томатов
19. Wheat stripte mosaic virus Полосатая мозаика пшеницы
20. Wheat spindle streak virus Веретеновидно-полосатая мозаика
пшеницы 21. Wheat rosette mosaic Американская (почвенная) мозаика
пшеницы 22. Nacobbus aberrans (Thorne) Ложная галловая нематода
Thorne & Allen 23. Radopholus citrophilus Свердловая нематода
Huettel et al.
В. Сорняки
1. Bidens bipinnata L. Череда дваждыперистая
2. Bidens pilosa L. Череда волосистая
3. Diodia terres Walt. Диодия вальковатая
4. Echinochloa orizoides Azd. Плоскуха рисовая
5. Euphorbia dentata Minch. Молочай зубчатый
6. Polygonum pensylvanicum L. Горчак пенсильванский
7. Raimania laciniata Rose. Раймания рассеченая
8. Sida spinosa L. Сида колючая (грудника)
9. Sicyos angulatus L. Сициос угловатый
10. Sorghum halepense L. Pers. Сорго алепское, гумай
11. Ypomea hederaseae L. Jacg. Ипомея плющевидная
12. Ypomea lacunosa L. Ипомея лакунозавгору