Документ 275-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.11.2016, підстава - 773-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 березня 2011 р. № 275
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для відшкодування витрат державних підприємств зв'язку, пов'язаних з розповсюдженням вітчизняних періодичних друкованих видань

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1254 від 07.12.2011
№ 378 від 17.05.2012
№ 260 від 17.07.2014
№ 773 від 02.11.2016}

Кабінет Міністрів України  постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для відшкодування витрат державних підприємств зв'язку, пов'язаних з розповсюдженням вітчизняних періодичних друкованих видань, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 березня 2011 р. № 275

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для відшкодування витрат державних підприємств зв'язку, пов'язаних з розповсюдженням вітчизняних періодичних друкованих видань

{У тексті Порядку слова “Державна служба зв'язку” в усіх відмінках замінено словами “Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 378 від 17.05.2012}

{У тексті Порядку слова “Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації” у всіх відмінках замінено словом “Мінінфраструктури”, а слова “Преса та Укрпошта” у всіх відмінках - словом “підприємства” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 260 від 17.07.2014}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Відшкодування витрат державних підприємств зв'язку на розповсюдження вітчизняних періодичних друкованих видань" (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 378 від 17.05.2012}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінінфраструктури.

Одержувачами бюджетних коштів є державні підприємства, які надають послуги з приймання та доставки вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою відповідно до тарифів, на які поширюється державне регулювання цін (тарифів), та з урахуванням частини другої статті 9 Закону України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 260 від 17.07.2014}

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 378 від 17.05.2012}

3. Бюджетні кошти спрямовуються їх одержувачам на відшкодування витрат, пов'язаних з розповсюдженням вітчизняних періодичних друкованих видань (далі - видання).

4. Розрахунок суми відшкодування витрат, пов'язаних з розповсюдженням видань (далі - витрати), здійснюється щомісяця підприємствами окремо за їх філіями у розрізі індексів видань, що розповсюджуються через мережу підприємств, за формою згідно з додатком 2.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 260 від 17.07.2014}

5. Для здійснення розрахунку суми відшкодування витрат використовуються:

1) дані довідки про плановану та фактичну собівартість виготовлення одного примірника передплатного видання на відповідний рік, погодженої з Держпродспоживслужбою, що подається видавцем (редакцією) одержувачеві бюджетних коштів за формою згідно з додатком 3 і додається до договору про розповсюдження видання за передплатою, укладеного між видавцем (редакцією) та одержувачем бюджетних коштів.

{Абзац перший підпункту 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 378 від 17.05.2012}

Планована собівартість повинна бути не нижчою, ніж фактична собівартість за попередній рік з урахуванням прогнозних індексів інфляції за поточний та планований рік, визначених Кабінетом Міністрів України.

Держпродспоживслужба погоджує подану видавцем (редакцією) довідку протягом десяти робочих днів;

{Абзац третій підпункту 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 378 від 17.05.2012}

{Підпункт 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 773 від 02.11.2016}

2) дані карток обліку і контролю тиражів передплати;

3) розрахункові (за собівартістю) тарифи на оформлення передплати та доставку передплатникам видань (далі - розрахункові тарифи).

6. Розрахунок суми відшкодування витрат здійснюється з урахуванням різниці між розрахунковими і фіксованими тарифами на оформлення передплати та доставку передплатникам видань, розрахованими відповідно до частини другої статті 9 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів".

7. Розрахунок суми відшкодування витрат здійснюється шляхом визначення:

сукупного тиражу видання за відповідний період за окремим індексом видання як добутку разового тиражу, зазначеного в картках обліку і контролю тиражів передплати, та періодичності виходу з друку видання у відповідний період;

різниці між витратами, розрахованими як добуток сукупного тиражу та відповідно розрахункових і фіксованих тарифів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, за окремим індексом видання;

суми показників відшкодування витрат, розрахованих за всіма індексами видань.

8. Підставою для здійснення розрахунку суми відшкодування витрат є довідки про плановану та фактичну собівартість виготовлення одного примірника передплатного видання, подані видавцями (редакціями) в строки, визначені одержувачами бюджетних коштів, і розрахунки відповідних витрат підприємств.

Підприємства здійснюють розрахунок відшкодування витрат відповідно до пункту 7 цього Порядку.

{Абзац другий пункту 8 в редакції Постанови КМ № 260 від 17.07.2014}

Підприємства надсилають зазначені розрахунки до Мінінфраструктури для перевірки.

{Абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 378 від 17.05.2012}

9. Паспорт бюджетної програми затверджується в установленому законодавством порядку.

Одержувачі бюджетних коштів розробляють план заходів щодо виконання бюджетної програми на відповідний рік та погоджують його з Мінінфраструктури.

10. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1254 від 07.12.2011, № 378 від 17.05.2012}

11. Складення та подання звітів про виконання паспорта бюджетної програми, в тому числі за результативними показниками, фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Пункт 12 виключено на підставі Постанови КМ № 260 від 17.07.2014}


{Додаток 1 виключено на підставі Постанови КМ № 260 від 17.07.2014}Додаток 2
до Порядку

РОЗРАХУНОК
суми відшкодування витрат

_________________________________________,
(найменування одержувача бюджетних коштів) пов'язаних
з розповсюдженням вітчизняних періодичних друкованих видань
за ______________ 20__ року
(місяць)

Порядковий номер

Індекс видання

Назва видання

Формат і кількість шпальт - для газет, вага - для журналів, грамів

Періодичність виходу видання на місяць, разів

Планована собівартість виготовлення одного примірника видання (за даними видавців (редакцій), гривень

Разовий тираж станом на _______,
(дата) примірників

Сукупний тираж, примірників (графа 5 х графа 7)

Вартість послуг зв'язку на місяць, гривень

Витрати, пов'язані з розповсюдженням видань, гривень

Витрати, що підлягають відшкодуванню з державного бюджету (місяць) (графа 12 - графа 11)

за розрахунковими тарифами

за фіксованими тарифами

за розрахунковими тарифами (графа 8 х графа 9)

за фіксованими тарифами (графа 8 х графа 10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
_________
Усього________________
Усього

__________
Усього

_________________________________
(Найменування посади керівника підприємства)

________________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

Начальник планово-економічної
служби підприємства

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)
Додаток 3
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2014 р. № 260)

ДОВІДКА
про плановану та фактичну собівартість виготовлення одного примірника передплатного видання у 20__ році

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 260 від 17.07.2014}вгору