Документ 2772-IV, попередня редакція — Редакція від 01.01.2011, підстава - 2755-VI
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо оподаткування реабілітаційних установ
для інвалідів та дітей-інвалідів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 34, ст.442 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

2. Абзац другий підпункту 7.11.8 пункту 7.11 статті 7 Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181;
1998 р., N 10, ст. 35; 2004 р., N 6, ст. 38) після слів "архівних
установ" доповнити словами "та реабілітаційних установ для
інвалідів та дітей-інвалідів, що мають відповідну ліцензію".
3. У Законі України "Про гуманітарну допомогу" ( 1192-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 451;
2003 р., N 27, ст. 209, N 37, ст. 300):
1) у статті 1:
абзац п'ятий доповнити пунктом "ґ" такого змісту:
"ґ) реабілітаційні установи для інвалідів та дітей-інвалідів,
які мають відповідну ліцензію на здійснення реабілітаційних
послуг, незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форм
власності";
в абзаці шостому слова "до пунктів "а", "б", "в", "г"
замінити словами "до пунктів "а", "б", "в", "г", "ґ";
2) частину другу статті 6 доповнити абзацом восьмим такого
змісту:
"медико-соціальне обладнання та оснащення, що передається
виключно реабілітаційним установам для інвалідів та
дітей-інвалідів, які мають відповідну ліцензію на здійснення
реабілітаційних послуг, незалежно від відомчого підпорядкування,
типу і форм власності, за обов'язкової умови заборони його
подальшого продажу".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2006 року.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
опублікування цього Закону:
подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення
змін до законів України, які випливають із цього Закону;
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації
цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 7 липня 2005 року
N 2772-IVвгору