Документ 2800-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.06.2015, підстава - 222-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
щодо ліцензування професійної діяльності
на ринку цінних паперів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 42, ст.465 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 31, ст.268
N 5178-VI ( 5178-17 ) від 06.07.2012, ВВР, 2013, N 39, ст.517
N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015, ВВР, 2015, N 23, ст.158 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 3480-IV ( 3480-15 ) від 23.02.2006 }

2. Статтю 4 Закону України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 51, ст. 292; 1999 р., N 38, ст. 339; 2001 р.,
N 21, ст. 103) після частини другої доповнити трьома новими
частинами такого змісту:
"Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів
здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
відповідно до законів України, що регулюють ринок цінних паперів,
нормативно-правових актів, прийнятих згідно з цими законами, та з
урахуванням вимог статей 13 та 19 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає
рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі у строк не
пізніше ніж тридцять календарних днів від дати надходження заяви
про видачу ліцензії та документів, перелік яких нею
встановлюється.
Строк дії ліцензії встановлюється Кабінетом Міністрів України
за поданням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
але не може бути меншим, ніж три роки".
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною шостою.

{ Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 5178-VI ( 5178-17 ) від 06.07.2012 }

{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015 }

II. Цей Закон набирає чинності через 6 місяців з дня його
опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 вересня 2005 року
N 2800-IVвгору