Документ 292/2001, поточна редакція — Прийняття від 07.05.2001

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про невідкладні заходи щодо прискорення
погашення заборгованості із заробітної плати

З метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян
України на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, та
своєчасне одержання винагороди за працю, а також поліпшення їх
матеріального і соціального становища п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
вжити заходів щодо активізації роботи обласних, міських та
районних комісій з питань забезпечення своєчасності і повноти
сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати,
пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, залучення до роботи
цих комісій представників судових органів, органів прокуратури, а
також профспілкових та інших громадських організацій, установлення
жорсткого контролю за виконанням прийнятих ними рішень;
розробити та подати до 1 вересня 2001 року на розгляд
Верховної Ради України законопроект про внесення до законів
України з питань оплати праці змін, спрямованих на посилення
відповідальності керівників суб'єктів господарювання за
несвоєчасну виплату заробітної плати або її виплату в розмірах,
нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної
плати;
забезпечити взаємодію органів виконавчої влади з Національною
службою посередництва і примирення при вирішенні колективних
трудових спорів (конфліктів), насамперед у питаннях несвоєчасної
виплати заробітної плати;
вирішити в місячний строк у встановленому порядку питання про
збільшення чисельності працівників Національної служби
посередництва і примирення та її відділень, виходячи з покладених
на Службу та її відділення завдань і функцій;
забезпечити утворення до 1 вересня 2001 року територіальних
органів Державного департаменту нагляду за додержанням
законодавства про працю.
2. Кабінету Міністрів України разом з Фондом державного майна
України зобов'язати уповноважених з управління державними
корпоративними правами вживати в установленому порядку заходів
щодо дотримання законодавства про оплату праці стосовно
працівників господарських товариств.
3. Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим
центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям:
здійснити протягом двох місяців разом з керівниками суб'єктів
господарювання та профспілками аналіз причин, що стримують
погашення заборгованості із заробітної плати, за галузями
економіки, регіонами, підприємствами, розробити заходи щодо
усунення таких причин і скласти графіки повного погашення такої
заборгованості до 1 січня 2002 року;
регулярно розглядати хід виконання заходів і графіків,
зазначених у абзаці другому цієї статті, за участю керівників
суб'єктів господарювання та професійних спілок, трудових
колективів, органів прокуратури та забезпечити широке інформування
громадськості про роботу, що проводиться для прискорення погашення
заборгованості із заробітної плати;
проаналізувати причини виникнення та існування простроченої
кредиторської та дебіторської заборгованості, вжити заходів до
усунення підстав її утворення.
4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування вжити
невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної
плати в організаціях, що фінансуються з відповідних місцевих
бюджетів, а також на комунальних підприємствах.
5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним
адміністраціям разом із профспілками, трудовими колективами
підприємств забезпечити включення в установленому порядку до
галузевих угод і колективних договорів зобов'язань власників та
керівників підприємств про погашення до кінця 2001 року
заборгованості із заробітної плати.
6. Державній податковій адміністрації України з метою
створення сприятливих умов для погашення заборгованості із
заробітної плати забезпечити безумовне виконання Закону України
"Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) в частині
списання та розстрочення податкового боргу платників податків у
зв'язку із скасуванням картотеки.
7. Міністерству фінансів України забезпечити своєчасне і в
повному обсязі фінансування передбачених Державним бюджетом
України витрат організацій бюджетної сфери за придбані товари,
надані послуги, виконані роботи за державним замовленням.
8. Міністерству аграрної політики України, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям
ужити в установленому порядку заходів до погашення
правонаступниками реорганізованих колективних
сільськогосподарських підприємств заборгованості із заробітної
плати колишнім працівникам цих підприємств.
9. Міністерству економіки України, місцевим державним
адміністраціям забезпечити виявлення підприємств, неспроможних
виконати зобов'язання із виплати заробітної плати, та ініціювати в
установленому порядку питання щодо їх досудової санації, порушення
справ про банкрутство.
10. Національній службі посередництва і примирення разом з
центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями
профспілок і роботодавців забезпечити своєчасне вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів) між сторонами
соціально-трудових відносин з питань несвоєчасної виплати
заробітної плати, а також виявлення причин виникнення таких спорів
(конфліктів) та підготовку пропозицій щодо їх запобігання.
11. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України невідкладно
проаналізувати роботу органів прокуратури щодо нагляду за
додержанням керівниками суб'єктів господарювання вимог законів про
оплату праці та вжити заходів до своєчасного реагування на факти
порушень у цій сфері.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 травня 2001 року
N 292/2001вгору