Документ 303/96-ВР, попередня редакція — Редакція від 01.07.1997, підстава - 168/97-ВР
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих
актів України з питань пільгового оподаткування
підприємств і організацій всеукраїнських та міжнародних
об'єднань громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 41, ст. 192 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 168/97-ВР від 03.04.97, ВВР, 1997, N 27, ст.156 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін і
доповнень до Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 230/96-ВР ) ( Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 35,
ст.162 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести такі зміни і доповнення до деяких законодавчих
актів України з питань оподаткування:
1. У статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про
державне мито" ( 7-93 ) (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 13, ст.113, N 26, ст.281, N 49, ст.459; 1994 р.,
N 28, ст.241, N 29, ст.257, N 33, ст.300; 1995 р., N 13, ст.85,
N 14, ст.90; 1996 р., N 9, ст.43): в абзацах першому та другому пункту 18 слово "потерпілих"
замінити словом "постраждалих"; пункт 21 після слів "пов'язаним з Чорнобильською катастрофою"
доповнити словами "а дітям, які потерпіли від Чорнобильської
катастрофи, також на оздоровлення"; у пункті 28 слова "українські добровільні товариства "Спілка
"Чорнобиль" замінити словами "всеукраїнські та міжнародні
об'єднання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, що мають місцеві осередки у більшості областей
України".
2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р.,
N 4, ст.28) доповнити після статті 8 статтею 8-1 такого змісту:
"Стаття 8-1. Особливості оподаткування всеукраїнських та
міжнародних об'єднань громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та їх
підприємств і організацій
8-1.1. Балансовий прибуток всеукраїнських та міжнародних
об'єднань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, не збільшується на суму: грошових коштів, матеріальних цінностей або нематеріальних
активів, що надходять безкоштовно або у вигляді безповоротної
фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; пасивних доходів, визначених пунктом 15.3 статті 15; грошових коштів, матеріальних цінностей або нематеріальних
активів, які надходять таким неприбутковим організаціям від
здійснення їх основної діяльності.
8-1.2. Підприємства, засновані всеукраїнськими та
міжнародними об'єднаннями громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, що повністю перебувають у їх власності,
за умови, що особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, становлять не менше 75 відсотків загальної чисельності
працюючих на цих підприємствах, мають право на зменшення суми
нарахованого податку на суму коштів, перерахованих протягом
звітного періоду таким об'єднанням громадян на здійснення
статутної діяльності, по наданню соціальної та медичної допомоги
особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. У разі використання зазначених коштів не за цільовим
призначенням ці кошти підлягають стягненню до бюджету.
8-1.3. Під терміном "основна діяльність" розуміється
діяльність зазначених об'єднань громадян з надання благодійної
допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, організації їх просвіти, оздоровлення і лікування,
відкриття нових робочих місць та проведення інших заходів
соціальної адаптації, передбачених статутними документами таких
об'єднань, заснованих на нормах відповідних законів. Статутні
документи мають містити вичерпний перелік видів діяльності
зазначених об'єднань громадян, які реєструються в Головній
державній податковій інспекції України. Всеукраїнські та міжнародні об'єднання громадян, засновані
особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
користуються пільгами відповідно до пункту 8-1.1 цього Закону за
рішенням Кабінету Міністрів України. Звіти про наслідки фінансово-господарської діяльності
зазначених об'єднань громадян та створених ними підприємств
подаються до відповідних державних податкових інспекцій у порядку,
передбаченому для інших платників податку".
3. ( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону N
168/97-ВР від 03.04.97 ) Пункт 1 статті 5 Декрету Кабінету
Міністрів України "Про податок на добавлену вартість" ( 14-92 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст.78, N 26,
ст.281, N 34, ст.356, N 49, ст.458, N 50, ст.471; 1994 р., N 22,
ст.149, N 27, ст.220; 1996 р., N 25, ст.101) доповнити підпунктом
"ю" такого змісту:
"ю) товари (крім підакцизних), що імпортуються
всеукраїнськими та міжнародними об'єднаннями громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у статутній
діяльності яких передбачено надання соціальної і медичної допомоги
постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, та
підприємствами, які є власністю цих об'єднань за умови, що особи,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, становлять не
менше 75 відсотків загальної чисельності членів об'єднань і
працюючих на цих підприємствах. Перелік всеукраїнських та міжнародних об'єднань громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також
підприємств і організацій, що є власністю цих об'єднань, перелік
імпортованих ними товарів і граничні обсяги їх ввезення в Україну
затверджуються Кабінетом Міністрів України".
4. Статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф"
( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19,
ст.259) доповнити новим пунктом "и" такого змісту:
"и) товари (крім підакцизних), що імпортуються
всеукраїнськими та міжнародними об'єднаннями громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у статутній
діяльності яких передбачено надання соціальної і медичної допомоги
постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, підприємствами
та організаціями, засновниками яких є ці об'єднання, за умови, що
особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
становлять не менше 75 відсотків загальної чисельності членів
об'єднань і працюючих на цих підприємствах. Перелік всеукраїнських та міжнародних об'єднань громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, їх підприємств і
організацій, перелік імпортованих ними товарів і граничні обсяги
їх ввезення в Україну затверджуються Кабінетом Міністрів України". У зв'язку з цим пункт "и" вважати пунктом "і".

II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 липня 1996 року
N 303/96-ВРвгору