Про Єдиний державний реєстр міжнародних організацій, членом яких є Україна
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 04.04.2001327
Документ 327-2001-п, поточна редакція — Прийняття від 04.04.2001

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 квітня 2001 р. N 327
Київ
Про Єдиний державний реєстр міжнародних
організацій, членом яких є Україна

З метою забезпечення ведення обліку міжнародних організацій,
членом яких є Україна, та посилення контролю за цільовим
використанням коштів, призначених для виконання фінансових
зобов'язань перед цими організаціями, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Єдиний державний реєстр
міжнародних організацій, членом яких є Україна (додається).
2. Центральним органам виконавчої влади, які беруть участь у
роботі міжнародних організацій відповідно до укладених міжнародних
договорів України, надати протягом місяця з дати набрання чинності
цією постановою Міністерству закордонних справ інформацію (на
паперових та електронних носіях) станом на 1 січня 2001 р. про
членство в міжнародних організаціях за формою згідно з додатком до
Положення, затвердженого цією постановою.

Перший
віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 квітня 2001 р. N 327

ПОЛОЖЕННЯ
про Єдиний державний реєстр міжнародних
організацій, членом яких є Україна

1. Єдиний державний реєстр міжнародних організацій, членом
яких є Україна (далі - Реєстр), - це система збирання, накопичення
та обробки інформації про членство в міжнародних організаціях, у
тому числі про фінансові зобов'язання України перед цими
організаціями.
2. До Реєстру включаються міжнародні організації, членом яких
є Україна відповідно до міжнародних договорів, укладених від імені
України, Кабінету Міністрів (Уряду) України, центральних органів
виконавчої влади.
3. Реєстр створюється з метою:
визначення переліку міжнародних організацій;
проведення спостережень за набуттям членства в нових
міжнародних організаціях або відмовою від подальшого членства в
тих міжнародних організаціях, в яких воно набуто раніше, але
потреба в такому членстві втратила свою актуальність;
забезпечення органів виконавчої влади та інших державних
органів інформацією щодо членства в міжнародних організаціях;
врегулювання питань щодо джерел здійснення видатків,
пов'язаних з виконанням фінансових зобов'язань перед міжнародними
організаціями.
4. Реєстр створюється і ведеться МЗС.
5. До Реєстру включається така інформація щодо міжнародної
організації:
назва (повна і скорочена назва згідно з відповідними
статутними документами), в тому числі однією з її офіційних мов;
періодичність і місце проведення засідань її керівного
органу;
адреса штаб-квартири міжнародної організації та її
представництва в Україні;
дата набуття у ній членства;
підстава для набуття членства (якщо підставою є акт
законодавства України, наводяться його дата прийняття, номер,
назва, ким прийнятий
);
статус членства (повноправний, асоційований член,
спостерігач);
характер фінансових зобов'язань перед міжнародною
організацією (сплата вступного внеску, щорічного членського
внеску, добровільного внеску);
джерело здійснення видатків, пов'язаних з виконанням
фінансових зобов'язань перед міжнародною організацією (називається
те джерело, що визначалося при набутті членства, а також те, що
використовується фактично на час включення інформації до
Реєстру)*;
інформація щодо виконання фінансових зобов'язань
(зазначається вид валюти, в якій сплачується внесок, обсяг
фінансових зобов'язань на поточний рік та у разі наявності обсяг
невиконаних у попередні роки фінансових зобов'язань);
назва центрального органу виконавчої влади, який відповідає
за виконання фінансових зобов'язань перед міжнародною
організацією.
6. Центральні органи виконавчої влади, які відповідають за
виконання фінансових зобов'язань перед міжнародними організаціями,
подають двічі на рік (не пізніше 15 січня року, що настає за
звітним, та 15 липня) МЗС уточнену інформацію (на паперових та
електронних носіях) про членство в міжнародних організаціях за
формою згідно з додатком до цього Положення.
7. МЗС забезпечує:
оброблення та узагальнення отриманої від центральних органів
виконавчої влади інформації про членство в міжнародних
організаціях;
ведення та поновлення бази даних Реєстру, а також розміщення
інформації з бази даних на Web-сторінці Міністерства;
подання двічі на рік (не пізніше 15 лютого року, що настає за
звітним, та 15 серпня) інформації про членство в міжнародних
організаціях до Мінфіну за формою згідно з додатком до цього
Положення.

--------------- * У разі якщо джерелом здійснення видатків, пов'язаних з
виконанням фінансових зобов'язань перед міжнародною організацією,
є кошти державного бюджету, зазначається назва функції видатків
державного бюджету та її код (КФК) згідно з бюджетною
класифікацією, а також належність видатків до загального або
спеціального фондів державного бюджету.

Зразок
Додаток
до Положення про Єдиний державний
реєстр міжнародних організацій,
членом яких є Україна

ІНФОРМАЦІЯ
про членство в міжнародних організаціях

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Назва |Періодич- | Адреса | Дата |Підстава| Статус |Характер |Джерело здійснення| Інформація про |Центральний з/п|міжна- |ність і |штаб-квар- |набуття | для |членства|фінансо- |видатків, пов'яза-| виконання фінансових |орган вико- |родної |місце про-|тири міжна-|членства|набуття |в міжна-|вих зобо-|них з виконанням | зобов'язань перед |навчої |органі-|ведення |родної |в міжна-|членства|родній |в'язань |фінансових зобо- |міжнародною організа- |влади, від- |зації |засідань |організації|родній |в міжна-|органі- |перед | в'язань перед | цією |повідальний | |керівного |та її пред-|органі- |родній |зації |міжнарод-| міжнародною | |за виконання | |органу |ставництва |зації |органі- | |ною орга-| організацією | |фінансових | |міжнарод- |в Україні | |зації | |нізацією |------------------+-----------------------|зобов'язань | |ної орга- | | | | | |пропону-|викорис- | вид |обсяг |обсяг |перед між- | |нізації | | | | | |валося |товується|валюти|фінан- |невико- |народною | | | | | | | |при на- |на час | |сових |наних у |організацією | | | | | | | |бутті |подання | |зобо- |попере- | | | | | | | | |членства|інформа- | |в'язань|дні ро- | | | | | | | | |в міжна-|ції | |на ___ |ки фі- | | | | | | | | |родній | | |рік |нансо- | | | | | | | | |органі- | | | |вих | | | | | | | | |зації | | | |зобов'я-| | | | | | | | | | | | |зань | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Міністр (керівник центрального
органу виконавчої влади) ________ ______________________ (підпис) (ініціали та прізвище)вгору