Про внесення змін і доповнень до Статуту автомобільного транспорту Української РСР
Постанова Ради Міністрів Української РСР від 15.06.1978334
Документ 334-78-п, поточна редакція — Редакція від 15.06.1978

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 15 червня 1978 року N 334
Про внесення змін і доповнень до Статуту автомобільного
транспорту Української РСР

Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
Затвердити зміни і доповнення Статуту автомобільного
транспорту Української РСР, затвердженого постановою Ради
Міністрів УРСР від 27 червня 1969 р. N 401 ( 401-69-п ) (ЗП УРСР,
1969 р., N 7, ст. 88; 1974 р., N 10, ст. 68; 1978 р., N 1,
ст. 21), що додаються.

Голова Ради Міністрів Української РСР О.Ляшко
Керуючий Справами Ради Міністрів Української РСР К.Бойко
м. Київ, 15 червня 1978 року,
N 334
Затверджені
постановою Ради Міністрів
Української РСР
від 15 червня 1978 р. N 334
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться до Статуту
автомобільного транспорту Української РСР,
затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР
від 27 червня 1969 р. N 401 ( 401-69-п )

1. В абзаці першому статті 2 слова: "автотранспортних
підприємств і організацій" замінити словами: "виробничих об'єднань
автомобільного транспорту, автотранспортних та
транспортно-експедиційних підприємств і організацій (надалі
іменуються автотранспортними підприємствами і організаціями)".
2. У статті 32: в абзаці першому слова: "транспортних управліннях" замінити
словами: "виробничих об'єднаннях та управліннях автомобільного
транспорту"; в абзацах другому і третьому слова: "управлінням",
"управління" замінити відповідно словами: "виробничим об'єднанням
та управлінням", "виробничі об'єднання та управління"; в абзаці четвертому слова: "управліннями (трестами)" замінити
словами: "виробничими об'єднаннями та управліннями".
3. В абзаці першому статті 35 слово "управліннях" замінити
словами: "виробничих об'єднаннях та управліннях".
4. В абзаці другому статті 36 слова: "обсяги перевезень"
замінити словами: "плани та декадні планові завдання на перший
місяць кварталу".
5. В абзаці другому статті 37 слова: "управлінь (трестів)"
замінити словами: "виробничих об'єднань або управлінь".
6. В абзаці третьому статті 44 слова: "погодженими місячними
завданнями на перевезення" замінити словами: "місячними планами
перевезень".
7. З абзаців першого і другого статті 46 виключити слово
"(вантажоодержувачем)".
8. Статті 47, 48, 51 Статуту викласти в такій редакції: "47. Вантажовідправник повинен подати автотранспортному
підприємству або організації на вантажі товарного характеру, що
пред'являються до перевезення, товарно-транспортні накладні, а на
вантажі нетоварного характеру, по яких не ведеться складський
облік товарно-матеріальних цінностей, але організовано облік
шляхом заміру, зважування, геодезичного заміру, - акти заміру
(зважування). Товарно-транспортні накладні і акти заміру (зважування) є
основними транспортними документами, які визначають
взаємовідносини між вантажовідправниками, вантажоодержувачами та
автотранспортними підприємствами і організаціями. Товарно-транспортна накладна є єдиним документом для списання
товарно-матеріальних цінностей у вантажовідправника,
оприбуткування їх у вантажоодержувача, а також для складського,
оперативного та бухгалтерського обліку. Облік транспортної роботи
і розрахунки за перевезення провадяться виключно на підставі
путьових листів та прикладених до них товарно-транспортних
накладних або актів заміру (зважування). Вантажовідправник і вантажоодержувач несуть відповідальність
за всі наслідки неправильності, неточності або неповноти
відомостей, вказаних ними в товарно-транспортних документах.
Автотранспортні підприємства і організації мають право перевіряти
правильність цих відомостей. Користування автотранспортом, робота якого оплачується за
почасовим тарифом, оформляється в путьових листах та прикладених
до них товарно-транспортних накладних при перевезенні вантажів
товарного характеру або актах заміру (зважування) при перевезенні
вантажів нетоварного характеру в порядку, встановленому Правилами.
Вантажі, не оформлені товарно-транспортними накладними або актами
заміру (зважування), автотранспортними підприємствами або
організаціями до перевезення не приймаються. Типова форма товарно-транспортної накладної, акта заміру
(зважування) і путьових листів, а також порядок виготовлення,
обліку, заповнення та обробки цих документів затверджуються в
порядку, встановленому Радою Міністрів Союзу РСР. Форми додаткових документів, необхідних для здійснення
міжміських перевезень вантажів та централізованого вивезення їх з
станцій залізниць, з портів (пристаней) і аеропортів
автотранспортними підприємствами і організаціями загального
користування, на які покладено організацію цих перевезень, і
порядок заповнення вказаних документів встановлюються Правилами". "48. Перевезення однорідних вантажів від одного
вантажовідправника на адресу одного вантажоодержувача на одну і ту
ж відстань, при умові забезпечення збереження вантажу, можуть
оформлятися однією товарно-транспортною накладною або одним актом
заміру (зважування) сумарно на всю виконану автомобілем роботу
протягом зміни в порядку, що встановлюється Правилами". "51. Приймання вантажів до перевезення від вантажовідправника
засвідчується підписом водія-експедитора в усіх примірниках
товарно-транспортного документа".
9. Останній абзац статті 62 викласти в такій редакції: "При централізованому вивезенні вантажів із станцій
залізниць, з портів (пристаней) і аеропортів відповідні
транспортні організації зобов'язані здавати вантажі
автотранспортним підприємствам і організаціям з перевіркою ваги
або кількості місць, а також стану вантажу. При цьому тарні і
штучні вантажі видаються з перевіркою ваги і стану вантажу тільки
в пошкоджених місцях".
10. Статтю 63 доповнити абзацом такого змісту: "Вантажовідправник і вантажоодержувач несуть встановлену
законом відповідальність за достовірність даних про вагу (масу)
вантажу, що перевозиться, і про кількість вантажних місць,
вказаних ними в товарно-транспортних документах".
11. В останньому абзаці статті 66 слова: "Комітетом
стандартів, мір і вимірювальних приладів при Раді Міністрів СРСР"
замінити словами: "Державним комітетом стандартів Ради Міністрів
СРСР".
12. У статті 70: в абзаці другому слова: "транспортного управління" замінити
словами: "виробничого об'єднання або управління автомобільного
транспорту"; доповнити статтю абзацом такого змісту: "Автотранспортні підприємства і організації несуть
встановлену законом відповідальність за правильність вказаних ними
в товарно-транспортних документах відстані перевезень і тарифного
класу вантажу".
13. Пункти "а" і "б" статті 77 викласти в такій редакції: "а) місцевих (міських, приміських і внутрірайонних) -
виробничими об'єднаннями (управліннями) пасажирського
автомобільного транспорту або управліннями автомобільного
транспорту за погодженням з виконавчими комітетами міських,
районних Рад народних депутатів; б) міжміських внутріобласних - виробничими об'єднаннями
(управліннями) пасажирського автомобільного транспорту або
управліннями автомобільного транспорту за погодженням з
виконавчими комітетами обласних Рад народних депутатів;"
14. Статті 101, 102, 103, 104 Статуту викласти в такій
редакції: "101. Розрахунки за перевезення вантажів, пасажирів, багажу і
пошти автомобільним транспортом, за користування автомобілями,
наданими напрокат, а також за виконання автотранспортними
підприємствами і організаціями операцій та послуг, зв'язаних з
цими перевезеннями, провадяться у відповідності з тарифами, що
затверджуються в порядку, встановленому Радою Міністрів УРСР. Правила застосування тарифів затверджуються Міністерством
автомобільного транспорту УРСР за погодженням з Міністерством
фінансів УРСР і Державним комітетом цін Ради Міністрів УРСР". "102. Розрахунки з автотранспортними підприємствами і
організаціями за виконані ними роботи по перевезенню вантажів,
експедируванню, навантажувально-розвантажувальні та інші операції
і послуги, зв'язані з перевезенням вантажів, провадяться
вантажовідправниками або вантажоодержувачами - замовниками
автотранспорту відповідно до Правил". "103. В установлених випадках суми, сплачені автотранспортним
підприємствам і організаціям за вказані у статті 102 роботи,
операції та послуги, або включаються вантажовідправниками в
рахунки за відпущену продукцію, або удержуються
вантажоодержувачами при оплаті рахунків вантажовідправників за
одержану продукцію". "104. Форми розрахунків між автотранспортними підприємствами
або організаціями і замовниками автотранспорту обумовлюються у
річних договорах на перевезення вантажів автомобільним
транспортом. При виборі форм розрахунків виходити з необхідності
забезпечення своєчасності платежів і недопущення утворення
необгрунтованої дебіторсько-кредиторської заборгованості. Належні автотранспортним підприємствам і організаціям платежі
за вказані у статті 102 роботи, операції та послуги, що надаються
вантажовідправникам (вантажоодержувачам) по разових замовленнях, а
також населенню, вносяться при прийнятті замовлення в порядку,
встановленому Правилами. До внесення провізної плати по разових
замовленнях автотранспортні підприємства і організації вантажі до
перевезення не приймають. Послуги замовникам надаються не пізніше трьох днів з дня
одержання платежів. Остаточний розрахунок за перевезення вантажів провадиться
замовниками автотранспорту на підставі рахунків автотранспортних
підприємств або організацій. Підставою для виписки рахунків за виконані перевезення є
путьові листи разом з товарно-транспортними накладними або актами
заміру (зважування), а у випадках, передбачених Правилами, -
путьові листи".
15. В статті 105 слова: "в порядку, встановленому
Міністерством автомобільного транспорту УРСР за погодженням з
Українською республіканською конторою Держбанку СРСР" замінити
словами: "в порядку, встановленому Держбанком СРСР".
16. В абзацах другому і третьому статті 128 слова: "місячним
обсягом" замінити словами: "місячним планом".
17. Статтю 131 викласти в такій редакції: "131. При ненаданні автотранспортним підприємством або
організацією автомобілів, робота яких оплачується за почасовим
тарифом, в кількості, передбаченій у місячному плані або в
прийнятому до виконання разовому замовленні, або при несвоєчасній
подачі цих автомобілів, автотранспортне підприємство або
організація сплачує вантажовідправнику (вантажоодержувачу) штраф у
розмірі 10 процентів вартості користування автомобілями, виходячи
з часу користування або строку подачі, вказаних у місячному плані
або замовленні. При відмовленні вантажовідправника (вантажоодержувача)
повністю або частково використати автомобілі, робота яких
оплачується за почасовим тарифом, в кількості, вказаній у
місячному плані або в прийнятому до виконання разовому замовленні,
вантажовідправник (вантажоодержувач) сплачує автотранспортному
підприємству або організації штраф у розмірі 10 процентів вартості
користування автомобілями, виходячи з часу користування, вказаного
у місячному плані або замовленні".
18. В статті 142: в абзаці першому після слів: "вантажовідправник
(вантажоодержувач)" доповнити словами: "- замовник
автотранспорту"; в абзаці другому слова: "вантажовідправником або
вантажоодержувачем" замінити словами: "замовником автотранспорту".
19. Абзац перший статті 162 після слів: "за винятком
доповнити словами: "вимог щодо втрати і недостачі вантажу та..." і
далі за текстом.
20. Статтю 165 доповнити абзацами такого змісту: "Претензії автотранспортних підприємств або організацій, що
випливають з цього Статуту, пред'являються вантажовідправникам або
вантажоодержувачам протягом двох місяців. Вказаний строк обчислюється: а) з дня закінчення встановленого Правилами строку для
звірення записів в обліковому документі по виконанню плану і
прийнятого до виконання разового замовлення - по претензіях про
стягнення штрафу за непред'явлення вантажу, невикористання
контейнерів або автотранспорту, робота якого оплачується за
почасовим тарифом, відповідно до місячного плану або разового
замовлення; б) з дня настання події, яка стала підставою для пред'явлення
претензії, - в усіх інших випадках".
21. Останній абзац статті 167 викласти в такій редакції: "Спори з підприємствами і організаціями автомобільного
транспорту загального користування на суму до 100 карбованців
вирішуються в установленому порядку вищестоящими відносно
відповідача органами, рішення яких є остаточним".вгору