Документ 3486-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.06.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.06.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про електроенергетику" щодо гарантування зобов'язань
держави щодо стимулювання використання альтернативних
джерел енергії
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 4, ст.12 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1,
ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 321; 2009 р., N 32-33, ст. 496; 2011 р.,
N 25, ст. 186) такі зміни:
1) у частині другій статті 12 після абзацу другого доповнити
новим абзацом такого змісту:
"забезпечує реалізацію державної політики щодо стимулювання
виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, у тому
числі шляхом погодження договорів на купівлю такої електроенергії
оптовим ринком електричної енергії України на підтвердження
державних гарантій, встановлених законом".
У зв'язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно
абзацами четвертим - восьмим;
2) статтю 17-1 після частини тринадцятої доповнити новою
частиною чотирнадцятою такого змісту:
"Держава гарантує законодавче закріплення на весь строк
застосування "зеленого" тарифу вимоги щодо закупівлі всієї
електроенергії, виробленої на об'єктах електроенергетики, що
використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та
коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише
малими гідроелектростанціями), і не проданої за договорами
безпосередньо споживачам або енергопостачальним компаніям, за
встановленим "зеленим" тарифом, а також щодо розрахунків за таку
електроенергію у повному обсязі, у встановлені строки та грошовими
коштами у порядку, встановленому законом".
У зв'язку з цим частину чотирнадцяту вважати частиною
п'ятнадцятою.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 3 червня 2011 року
N 3486-VIвгору