Документ 348_079, чинний, поточна редакція — Підписання від 16.11.1996
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.09.1998, підстава - v8145342-09. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Урядом України і Урядом Угорської Республіки
про збереження та увічнення місць пам'яті загиблих
військовослужбовців та цивільних жертв воєн
та про статус поховань

Уряд України і Уряд Угорської Республіки, які надалі
іменуються "Сторони",
виходячи з положень Договору про основи добросусідства та
співробітництва між Україною і Угорською Республікою ( 348_004 ),
підписаного у Києві 6 грудня 1991 року,
відповідно до прагнень своїх народів і пам'ятаючи про спільне
історичне минуле, а також враховуючи, що військовослужбовці,
військовополонені та інші особи, які загинули чи померли під час
чи внаслідок воєн або насильного вивезення, як на території
України, так і на території Угорської Республіки, мають право на
гідні місця поховань, облаштування та утримання яких, згідно із
Женевськими конвенціями про захист жертв воєн ( 995_151, 995_152,
995_153, 995_154 ) від 12 серпня 1949 року та Додаткових
протоколів до них ( 995_199, 995_200, 995_g74 ), має
забезпечуватися належним чином,
домовились про таке:
Стаття 1
У цій Угоді наведені нижче терміни мають таке значення:
а) "загиблі українські військовослужбовці та цивільні жертви
воєн" (надалі загиблі військовослужбовці та цивільні жертви воєн): - особи, які проживали на території України до утворення СРСР
та в період його існування і входили до складу українських,
російських та радянських збройних сил та загинули чи померли на
території Угорської Республіки під час воєн, полону, або в
післявоєнний час внаслідок воєн або полону; - особи, які проживали на території України до утворення СРСР
та в період його існування і були насильно вивезені під час воєн
та померли як під час воєн, так і внаслідок їх на території
Угорської Республіки;
b) "поховання загиблих українських військовослужбовців та
цивільних жертв воєн": кладовища, окремі ділянки кладовищ та могили осіб, зазначених
у пункті а), які існують чи можуть бути виявлені на території
Угорської Республіки;
с) "загиблі угорські військовослужбовці та цивільні жертви
воєн" (надалі загиблі військовослужбовці та цивільні жертви воєн): - угорські громадяни, які входили до складу угорських
збройних сил та загинули чи померли на території України під час
воєн, полону або в післявоєнний час внаслідок воєн або полону; - угорські громадяни, які були насильно вивезені під час чи
внаслідок воєн на примусові роботи на територію України та померли
там в цей період;
d) "поховання загиблих угорських військовослужбовців та
цивільних жертв воєн": кладовища, окремі ділянки кладовищ та могили осіб, зазначених
в пункті с), які існують чи можуть бути виявлені на території
України в її теперішніх межах;
е) "утримання та догляд за похованнями загиблих
військовослужбовців та цивільних жертв воєн": забезпечення збереження поховань, підтримання їх у належному
стані та озеленення;
f) "облаштування поховань загиблих військовослужбовців та
цивільних жертв воєн": визначення меж місць поховань, приведення їх в належний стан
і встановлення намогильних пам'ятних споруд;
g) "пам'ятні споруди": надгробки, пам'ятники, пам'ятні знаки і дошки, що
встановлюються для увічнення пам'яті загиблих.
Стаття 2
1. Сторони при вирішенні питань, пов'язаних з виявленням,
обліком, облаштуванням і утриманням поховань загиблих
військовослужбовців та цивільних жертв воєн на території України і
на території Угорської Республіки, а також ексгумацією і
перепохованням тлінних останків, керуватимуться цією Угодою і
законодавством держави, на території якої знаходяться місця
поховань. При цьому Сторони враховуватимуть національні та
релігійні традиції своїх держав щодо написів на могилах, пам'ятних
спорудах та стосовно їх облаштування.
2. Сторони через уповноважені ними органи обмінюватимуться
інформацією щодо наявності існуючих та нових місць розташування,
кількості та розмірів поховань загиблих військовослужбовців та
цивільних жертв воєн на території обох держав, а також стосовно
особистих даних загиблих і померлих та іншою інформацією, що має
відношення до таких осіб і пов'язана з реалізацією положень цієї
Угоди. На основі зазначеної інформації будуть складені офіційні
списки місць розташування могил і поховань загиблих
військовослужбовців та цивільних жертв воєн, які будуть
передаватися по дипломатичних каналах.
3. Сторони забезпечують захист та безстрокове збереження
поховань загиблих військовослужбовців та цивільних жертв воєн на
території своїх держав, зокрема, пам'ятників та інших пам'ятних
споруд.
4. При реалізації прав і обов'язків, що випливають з цієї
Угоди, Сторони з повагою відноситимуться до тлінних останків,
могил та місць поховань загиблих військовослужбовців інших держав,
відповідно до норм міжнародного права.
5. Кожна із Сторін забезпечить громадянам другої Сторони,
відповідно до законодавства своєї держави та існуючих двосторонніх
домовленостей, вільний доступ до місць розташування поховань
загиблих українських і угорських військовослужбовців та цивільних
жертв воєн.
6. Сторони взаємно сприятимуть зусиллям та співробітництву
асоціацій, фондів та інших громадських організацій, що працюють
над увічненням пам'яті загиблих.
Стаття З
1. Сторони забезпечуватимуть виділення у безкоштовне
користування ділянок землі, відведених для поховання загиблих
військовослужбовців та цивільних жертв воєн, під пам'ятні споруди
на той час, протягом якого ці ділянки використовуватимуться з цією
метою.
2. Якщо ділянка, яку надано у відповідності до пункту 1 цієї
Статті, з причин виключної державної необхідності, буде потрібна
для інших цілей, то відповідна Сторона забезпечуватиме на умовах
положень пункту 1 цієї Статті виділення іншої ділянки і бере на
себе витрати по перепохованню останків загиблих
військовослужбовців та цивільних жертв воєн, перенесенню пам'ятних
споруд і облаштуванню нових поховань.
3. Вибір нової земельної ділянки під місце поховань загиблих
військовослужбовців та цивільних жертв воєн і проведення
перепоховання здійснюються за взаємною згодою Сторін і рішенням їх
відповідних органів.
4. Ексгумація останків загиблих військовослужбовців та
цивільних жертв воєн з метою їх перепоховання на батьківщині
здійснюватиметься на прохання заінтересованої Сторони і за згодою
рідних та іншої Сторони.
5. При ексгумації, здійснюваній з метою перепоховання
останків, мають право бути присутніми представники тієї Сторони,
тлінні останки загиблих військовослужбовців та цивільних жертв
воєн якої ексгумуються.
Стаття 4
Закладення нових поховань загиблих військовослужбовців та
цивільних жертв воєн на території обох держав в майбутньому може
здійснюватися за межами населених пунктів, у місцях, гідних
пам'яті загиблих, за взаємною згодою Сторін.
Стаття 5
1. Кожна Сторона за власні кошти забезпечуватиме на території
своєї держави утримання та догляд за похованнями загиблих
військовослужбовців та цивільних жертв воєн і пам'ятними спорудами
іншої Сторони.
2. Витрати на ексгумацію, перенесення останків загиблих
військовослужбовців та цивільних жертв воєн та облаштуванню
знайдених нових поховань військовослужбовців та цивільних жертв
воєн бере на себе Сторона, за ініціативою якої ці роботи
виконуються.
Стаття 6
Для виконання завдань, які випливають з цієї Угоди, Сторони
можуть відряджати одна до одної своїх представників, експертів,
здійснювати співробітництво з місцевими організаціями,
використовувати місцеву робочу силу та місцеві матеріали.
Стаття 7
1. Обладнання, транспортні засоби, матеріали та приладдя, що
призначені для виконання робіт, зазначених в цій Угоді, можуть
ввозитися з території держави однієї Сторони на територію держави
іншої Сторони.
2. Митне оформлення зазначених в пункті 1 цієї Статті засобів
і матеріалів, здійснюється за такими правилами:
а) тимчасове ввезення обладнання і транспортних засобів
здійснюється на підставі тимчасового митного дозволу на їх
ввезення та вивезення, за умови, якщо після виконання робіт,
зазначених у цій Угоді, згадані обладнання і транспортні засоби
будуть вивезені з країни. Згадані обладнання і транспортні засоби
звільняються від внесення митної застави за них;
b) матеріали і приладдя, необхідні для облаштування кладовищ
та місць поховань, їх оздоблення та догляду за ними, звільняються
від стягнення мита на ввезення, якщо до митної декларації на
ввезення, митній службі надаються: - докладний перелік предметів, які ввозяться; - зобов'язання, підписане уповноваженою особою, про те, що
зазначені предмети використовуватимуться лише для цілей,
передбачених цією Угодою.
Стаття 8
Кожна з Сторін призначить уповноважений орган, відповідальний
за реалізацію положень цієї Угоди.
Стаття 9
За взаємною згодою Сторони можуть вносити зміни і доповнення
до цієї Угоди.
Стаття 10
1. Ця Угода укладається на невизначений строк і набуде
чинності на тридцятий (30) день після того, як Сторони шляхом
обміну нотами взаємно повідомлять одна одну про виконання
внутрішньодержавних процедур, що необхідні для набуття чинності
цією Угодою.
2. Кожна з Сторін може припинити дію цієї Угоди, повідомивши
про це іншу Сторону у письмовій формі. У такому випадку ця Угода
втрачає чинність через шість (6) місяців з дати отримання іншою
Стороною такого повідомлення.
Вчинено у м. Києві 16 листопада 1996 року у двох примірниках,
кожний українською і угорською мовами, при цьому обидва тексти є
автентичними.
За Уряд За Уряд
України Угорської Республіки
(підпис) (підпис)вгору