Питання організації діяльності міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади в регіонах
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Інформація від 26.05.2010362
Документ 362-2010-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.05.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.06.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 травня 2010 р. N 362
Київ
Питання організації діяльності міністрів,
керівників інших центральних органів
виконавчої влади в регіонах

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок організації діяльності міністрів,
керівників інших центральних органів виконавчої влади в регіонах,
що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. N 194
( 194-2003-р ) "Про додаткові заходи щодо поліпшення взаємодії
центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 39

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 травня 2010 р. N 362
ПОРЯДОК
організації діяльності міністрів,
керівників інших центральних органів
виконавчої влади в регіонах

1. Цей Порядок визначає вимоги до організації діяльності та
механізм взаємодії міністрів, керівників інших центральних органів
виконавчої влади під час здійснення робочих поїздок до регіонів,
за якими закріплені відповідні міністерства, інші центральні
органи виконавчої влади.
2. Робочі поїздки міністрів, керівників інших центральних
органів виконавчої влади до регіонів (далі - робочі поїздки)
здійснюються не рідше одного разу на місяць з метою забезпечення
ефективної взаємодії Кабінету Міністрів України, міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади з Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими держадміністраціями, органами місцевого
самоврядування під час розв'язання актуальних
соціально-економічних проблем регіону.
3. Під час робочих поїздок міністри, керівники інших
центральних органів виконавчої влади:
1) забезпечують надання практичної та
організаційно-методичної допомоги Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
держадміністраціям, органам місцевого самоврядування у розв'язанні
завдань, визначених актами Президента України та Кабінету
Міністрів України з питань соціально-економічного розвитку
регіонів, а також державними, міжгалузевими, галузевими і
регіональними програмами;
2) надають допомогу у вирішенні актуальних питань соціального
захисту населення, зокрема забезпечення своєчасної виплати
заробітної плати, стипендій, пенсій, а також надання соціальної
допомоги;
3) взаємодіють з органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування під час ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій техногенного, природного та іншого характеру на території
відповідного регіону;
4) визначають ефективність заходів, які вживаються місцевими
органами виконавчої влади для поліпшення стану справ в економічній
та соціальній сфері, а також суспільно-політичному житті регіону;
5) забезпечують проведення моніторингу стану
соціально-економічного розвитку та суспільно-політичної ситуації в
регіонах, за результатами якого вносять Кабінетові Міністрів
України відповідні пропозиції;
6) беруть участь у розгляді пропозицій, заяв і скарг, що
надходять від громадян;
7) надають Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям
допомогу в розв'язанні інших проблем;
8) забезпечують висвітлення результатів проведеної в регіоні
роботи у засобах масової інформації, а також серед членів трудових
колективів підприємств, установ та організацій.
4. Під час здійснення робочих поїздок міністри, керівники
інших центральних органів виконавчої влади вживають заходів для
вирішення питань, що належать до їх повноважень.
Міністри, керівники інших центральних органів виконавчої
влади під час вирішення питань, спрямованих на розв'язання
актуальних соціально-економічних проблем регіону, взаємодіють з
відповідними територіальними органами міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади.
5. Основною формою роботи міністрів, керівників інших
центральних органів виконавчої влади під час робочих поїздок є:
1) участь у засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, нарадах, засіданнях колегій обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій, сесіях обласних та
міських рад, проведення зустрічей з трудовими колективами
підприємств, установ та організацій, інформування під час їх
проведення про заходи, які вживаються Президентом України та
Кабінетом Міністрів України для розв'язання проблем
соціально-економічного розвитку регіонів.
У разі виникнення потреби у прийнятті рішень для покращення
ситуації в регіоні та вжитті заходів для вирішення питань
загальнодержавного та регіонального значення міністри, керівники
інших центральних органів виконавчої влади вносять на розгляд Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій, органів місцевого
самоврядування відповідні пропозиції;
2) участь у заходах загальнодержавного та регіонального
рівня, що проводяться органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування;
3) здійснення разом з керівниками Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій прийому громадян.
6. Робочі поїздки міністрів, керівників інших центральних
органів виконавчої влади до регіонів здійснюються за погодженням з
Кабінетом Міністрів України.
7. Про результати роботи міністри, керівники інших
центральних органів виконавчої влади інформують у місячний строк
Секретаріат Кабінету Міністрів України за формою згідно з
додатком.

Додаток
до Порядку
ІНФОРМАЦІЯ
про результати роботи міністрів, керівників
інших центральних органів виконавчої влади

у ______________ 20__ р. в __________________
(місяць) (назва регіону)
------------------------------------------------------------------ | Найменування |Прізвище, ім'я, | Дата, мета | Відомості про | | міністерства, | по батькові | відрядження, | надання | | іншого | міністра, | назва заходу, | практичної та | | центрального |керівника іншого| у якому взято |організаційно- | | органу | центрального |участь під час | методичної | | виконавчої |органу виконав- |відрядження до | допомоги під | | влади, |чої влади, який | регіону |час перебування| | закріпленого |проводив роботу | | в регіоні | | за регіоном | в регіоні | | | ------------------------------------------------------------------вгору