Документ 363/96-ВР, поточна редакція — Прийняття від 12.09.1996

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесений Кабінетом Міністрів України проект Постанови Верховної Ради України про внесення змін до пункту 1 Постанови Верховної Ради України від 15 вересня 1995 року "Про порядок введення в дію Закону України "Про акцизний
збір на алкогольні напої та тютюнові вироби"

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внесений Кабінетом Міністрів України проект Постанови
Верховної Ради України про внесення змін до пункту 1 Постанови
Верховної Ради України від 15 вересня 1995 року "Про порядок
введення в дію Закону України "Про акцизний збір на алкогольні
напої та тютюнові вироби" ( 330/95-ВР ) відхилити як недостатньо
обгрунтований.
2. Вважати неприпустимим прийняття в травні-серпні 1996 року
Кабінетом Міністрів України постанов з питань виробництва і
торгівлі спиртом етиловим, алкогольними напоями та тютюновими
виробами, які свідомо порушують закони України (перелік
додається
).
Відмітити, що більшість цих постанов прийняті всупереч
застереженням і вимогам діяти в рамках закону, що містяться в
Постанові Верховної Ради України від 11 липня 1996 року
( 305/96-ВР ) і мають розцінюватися як виклик принципу
верховенства права, визначеному Конституцією України
( 254к/96-ВР ).
3. Звернутися до Президента України Кучми Л.Д. як гаранта
дотримання в Україні Конституції і законів з проханням невідкладно
вжити заходів щодо приведення зазначених вище постанов Уряду у
відповідність з діючим законодавством або скасувати їх, а
посадових осіб, які зухвало ігнорують чинне законодавство,
притягти до відповідальності.
4. Запропонувати Кабінету Міністрів України разом з Комісією
Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності
протягом тижня внести пропозицію щодо зміни термінів введення в
дію Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та
тютюнові вироби" ( 329/95-ВР ).

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 12 вересня 1996 року
N 363/96-ВР

Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від 12 вересня 1996 року N 363/96-ВР
Перелік деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань
виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим,
алкогольними напоями та тютюновими виробами, які видані з
порушенням чинного законодавства України

1. N 665 ( 665-96-п ) від Суперечить статті 3 Закону Ук-
20.06.96 р. раїни від 19 грудня 1995 року
"Про призупинення видачі су- "Про державне регулювання ви-
б'єктам підприємницької діяль- робництва і торгівлі спиртом
ності спеціальних дозволів етиловим, коньячним і плодо-
(ліцензій) на виготовлення го- вим, алкогольними напоями та
рілки, горілчаних, лікерних і тютюновими виробами"
коньячних виробів" ( 481/95-ВР )
2. N 666 ( 666-96-п ) від Суперечить пункту 1 Постанови
20.06.96 р. Верховної Ради України від 15
"Про заходи щодо запровадження вересня 1995 року "Про порядок
марок акцизного збору на алко- введення в дію Закону України
гольні напої вітчизняного ви- "Про акцизний збір на алко-
робництва" гольні напої та тютюнові виро-
би" ( 330/95-ВР )
3. N 978 ( 978-96-п ) від Суперечить пункту 1 Постанови
19.08.96 р. Верховної Ради України від 15
"Про заходи щодо запровадження вересня 1995 року "Про порядок
марок акцизного збору на тютю- введення в дію Закону України
нові вироби вітчизняного ви- "Про акцизний збір на алко-
робництва" гольні напої та тютюнові виро-
би", а також прийнята всупереч
Постанові Верховної Ради Укра-
їни від 11 липня 1996 року
"Про внесення зміни до пункту
1 Постанови Верховної Ради Ук-
раїни від 15 вересня 1995 року
"Про порядок введення в дію
Закону України "Про акцизний
збір на алкогольні напої та
тютюнові вироби" ( 305/96-ВР )
4. N 464 ( 464-96-п ) від Суперечить статті 7 Закону Ук-
29.04.96 р. раїни "Про акцизний збір на
"Про заходи щодо посилення алкогольні напої та тютюнові
контролю підакцизних товарів вироби" ( 330/95-ВР )
та їх транзитним переміщенням"
5. N 493 ( 493-96-п ) від Суперечить статтям 14 і 15 За-
13.05.96 р. кону України від 19 грудня
"Про тимчасовий порядок видачі 1995 року "Про державне регу-
ліцензій на право імпорту, лювання виробництва і торгівлі
експорту, оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним і
спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями
плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами"
та тютюновими виробами і розд- ( 481/95-ВР )
рібної торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими вироба-
ми"
6. N 852 ( 852-96-п ) від Суперечить постановам Верхов-
30.07.96 р. ної Ради України "Про порядок
"Про доповнення пункту 1 пос- введення в дію Закону України
танови Кабінету Міністрів Ук- "Про акцизний збір на алко-
раїни від 20.06.96 р. N 666" гольні напої та тютюнові виро-
би" від 15 вересня 1995 року
( 330/95-ВР ) та про внесення
змін до неї від 11 липня 1996
року ( 305/96-ВР )
7. N 848 від 30.07.96 р. Суперечить статті 7 Закону Ук-
"Про врегулювання порядку раїни від 15 вересня 1995 року
сплати акцизного збору на ал- "Про акцизний збір на алко-
когольні напої і тютюнові ви- гольні напої та тютюнові виро-
роби би"
8. N 854 ( 854-96-п ) від Суперечить Закону України від
30.07.96 р. 19 грудня 1995 року "Про дер-
"Про затвердження Правил розд- жавне регулювання виробництва
рібної торгівлі алкогольними і торгівлі спиртом етиловим,
напоями" алкогольними напоями та тютю-
новими виробами"
9. N 649 ( 649-96-п ) від Суперечить Закону України від
15.06.96 р. 19 грудня 1995 року "Про дер-
"Про посилення контролю за ви- жавне регулювання виробництва
робництвом спирту і лікеро-го- і торгівлі спиртом етиловим,
рілчаних виробів" коньячним і плодовим, алко-
гольними напоями та тютюновими
виробами"
10. N 847 ( 847-96-п ) від Суперечить пункту 3 Постанови
30.07.96 р. Верховної Ради України від 7
"Про оподаткування акцизним травня 1996 року "Про введення
збором спирту етилового, який в дію Закону України "Про
використовується для виготов- ставки акцизного збору і ввіз-
лення товарів (продукції)" ного мита на спирт етиловий та
алкогольні напої"
( 179/96-ВР ) та статті 5 Дек-
рету Кабінету Міністрів Украї-
ни від 26 грудня 1992 року
N 18-92 "Про акцизний збір"
11. N 882 ( 882-96-п ) від Суперечить статті 7 Закону Ук-
1.08.96 р. раїни від 19 грудня 1995 року
"Про призупинення приймання та "Про державне регулювання ви-
переробки давальницької сиро- робництва і торгівлі спиртом
вини для виробництва спирту, етиловим, коньячним і плодо-
горілки і лікеро-горілчаних вим, алкогольними напоями та
виробів та про порядок обкла- тютюновими виробами" та поста-
дання їх акцизним збором" новам Верховної Ради України
про порядок введення його в
дію від 19 грудня 1995 року
( 482/95-ВР ) і 6 лютого 1996
року ( 31/96-ВР )
12. N 953 ( 953-96-п ) від Суперечить статті 7 Закону Ук-
14.08.96 р. раїни від 15 вересня 1995 року
"Про заходи щодо посилення "Про акцизний збір на алко-
контролю за ввезенням в Украї- гольні напої та тютюнові виро-
ну алкогольних напоїв та тютю- би" ( 329/95-ВР )
нових виробів"
13. N 975 ( 975-96-п ) від Суперечить статтям 14 і 15 За-
19.08.96 р. кону України від 19 грудня
"Про внесення змін до Положен- 1995 року "Про державне регу-
ня про порядок видачі суб'єк- лювання виробництва і торгівлі
там підприємницької діяльності спиртом етиловим, коньячним і
спеціальних дозволів (ліцен- плодовим, алкогольними напоями
зій) на здійснення окремих ви- та тютюновими виробами"
дів діяльності"вгору