Документ 367/2012, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.05.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.06.2012. Подивитися в історії? )

Указ
Президента України

Про внесення змін до Указу Президента України від 27 березня 2001 року № 215

1. Внести до Указу Президента України від 27 березня 2001 року № 215 "Питання організації виконання Закону України "Про громадянство України" (зі змінами, внесеними Указами від 27 червня 2006 року № 588, від 19 серпня 2010 року № 826 та від 1 лютого 2012 року № 46) такі зміни:

1) у Положенні про Комісію при Президентові України з питань громадянства, затвердженому зазначеним Указом:

в абзаці другому пункту 4 слова "Міністерству внутрішніх справ України" замінити словами "Державній міграційній службі України";

в абзаці третьому пункту 8 слова "Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Державної міграційної служби України";

2) у Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженому зазначеним Указом:

а) абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:

"особою, яка проживає в Україні на законних підставах, - до управління, відділу (сектору) міграційної служби в районі, районі у місті, місті обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення за місцем проживання особи в Україні";

б) абзац шостий пункту 5 доповнити словами "та подаються копії таких документів";

в) підпункт "б" та абзац перший підпункту "в" пункту 7 викласти в такій редакції:

"б) осіб, які за станом на 24 серпня 1991 року або на 13 листопада 1991 року не досягли повноліття і батьки яких належать до категорій, зазначених у підпункті "а" цього пункту;

в) осіб, які за станом на 24 серпня 1991 року або на 13 листопада 1991 року не досягли повноліття та виховувалися в державних дитячих закладах України";

г) підпункти "б" і "в" пункту 8 викласти в такій редакції:

"б) копію паспорта громадянина колишнього СРСР. У разі відсутності паспорта громадянина колишнього СРСР подається довідка територіального органу Державної міграційної служби України про встановлення особи та про те, що за станом на 24 серпня 1991 року особа перебувала в громадянстві колишнього СРСР (за наявності документів, що підтверджують зазначений факт);

в) судове рішення про встановлення юридичного факту постійного проживання особи на території України за станом на 24 серпня 1991 року";

д) підпункти "б" і "в" пункту 9 викласти в такій редакції:

"б) копію паспорта громадянина колишнього СРСР. У разі відсутності паспорта громадянина колишнього СРСР подається довідка територіального органу Державної міграційної служби України про встановлення особи та про те, що за станом на 13 листопада 1991 року особа перебувала в громадянстві колишнього СРСР (за наявності документів, що підтверджують зазначений факт);

в) судове рішення про встановлення юридичного факту проживання особи на території України за станом на 13 листопада 1991 року";

е) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Для встановлення відповідно до пунктів 1 та 2 частини першої статті 3 Закону належності до громадянства України особа, яка за станом на 24 серпня 1991 року або на 13 листопада 1991 року не досягла повноліття та проживала в Україні разом із батьками (одним із них) або іншим її законним представником, подає:

а) заяву про встановлення належності до громадянства України;

б) копію свідоцтва про народження;

в) один із таких документів:

- довідку, що підтверджує факт постійного проживання особи в неповнолітньому віці на території України за станом на 24 серпня 1991 року або факт її проживання в неповнолітньому віці в Україні за станом на 13 листопада 1991 року;

- довідку, що підтверджує факт постійного проживання на території України за станом на 24 серпня 1991 року батьків (одного з них) особи або іншого її законного представника, з якими особа в неповнолітньому віці постійно проживала, або факт їх проживання в Україні за станом на 13 листопада 1991 року;

- документ, що підтверджує факт перебування особи в неповнолітньому віці на вихованні у державному дитячому закладі України за станом на 24 серпня 1991 року або на 13 листопада 1991 року;

- копії паспортів батьків (одного з них) особи або іншого її законного представника - громадян колишнього СРСР з відміткою про прописку, що підтверджує факт їх постійного проживання на території України за станом на 24 серпня 1991 року або факт їх проживання в Україні за станом на 13 листопада 1991 року. У разі відсутності у батьків (одного з них) особи або іншого її законного представника паспорта громадянина колишнього СРСР подається довідка територіального органу Державної міграційної служби України про те, що за станом на 24 серпня 1991 року або на 13 листопада 1991 року ця особа перебувала в громадянстві колишнього СРСР і відповідно постійно проживала, проживала на території України (за наявності документів, що підтверджують зазначений факт);

- судове рішення про встановлення юридичного факту постійного проживання особи в неповнолітньому віці на території України за станом на 24 серпня 1991 року або факту її проживання в неповнолітньому віці в Україні за станом на 13 листопада 1991 року;

- судове рішення про встановлення юридичного факту постійного проживання на території України за станом на 24 серпня 1991 року батьків (одного з них) особи або іншого законного представника, з яким особа в неповнолітньому віці постійно проживала на території України, або факту їх проживання в Україні за станом на 13 листопада 1991 року.

Якщо документи про встановлення належності до громадянства України подає особа, яка за станом на 24 серпня 1991 року або на 13 листопада 1991 року була неповнолітньою та проживала в Україні не з батьками (одним із них), а з іншим законним представником, подається також копія документа про встановлення опіки чи піклування";

є) пункт 11 виключити;

ж) підпункт "б" пункту 12 викласти в такій редакції:

"б) копію паспорта громадянина колишнього СРСР. У разі відсутності в особи паспорта громадянина колишнього СРСР подається довідка територіального органу Державної міграційної служби України про те, що за станом на 13 листопада 1991 року така особа перебувала у громадянстві колишнього СРСР і після проходження строкової військової служби на території України залишилася проживати в Україні (за наявності документів, що підтверджують зазначений факт)";

з) підпункт "б" пункту 13 викласти в такій редакції:

"б) копію паспорта громадянина колишнього СРСР. У разі відсутності в особи паспорта громадянина колишнього СРСР подається довідка територіального органу Державної міграційної служби України про те, що за станом на 24 серпня 1991 року або на 13 листопада 1991 року особа перебувала в громадянстві колишнього СРСР і до набрання вироком суду законної сили постійно проживала відповідно на території УРСР або на території України (за наявності документів, що підтверджують зазначений факт)";

и) абзац перший підпункту "б" пункту 14 викласти в такій редакції:

"б) копію паспорта громадянина колишнього СРСР із внесеним написом "громадянин України", а якщо паспорт громадянина колишнього СРСР був утрачений, пошкоджений тощо, - довідку органу міграційної служби про перевірку за заявою такої особи на підставі інших документів факту внесення органом внутрішніх справ України напису "громадянин України";

і) підпункт "б" пункту 15 викласти в такій редакції:

"б) копії паспортів своїх батьків (одного з них) - громадян колишнього СРСР із внесеним написом "громадянин України", а якщо паспорт громадянина колишнього СРСР був утрачений, пошкоджений тощо, - довідку органу міграційної служби про перевірку за заявою такої особи на підставі інших документів факту внесення органом внутрішніх справ України напису "громадянин України";

ї) пункти 37 і 38 виключити;

й) пункт 39 викласти в такій редакції:

"39. Для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням дитиною, один із батьків якої народився до 24 серпня 1991 року на території, що стала територією України відповідно до Закону України "Про правонаступництво України", або на інших територіях, що входили на момент його народження до складу Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), і яка є особою без громадянства або іноземцем (частина друга статті 8 Закону), один із батьків дитини або опікун чи піклувальник подає такі документи:

а) заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України за територіальним походженням;

б) дві фотокартки (розміром 35 х 45 мм) дитини;

в) заяву дитини віком від 14 до 18 років про згоду щодо набуття громадянства України;

г) один із таких документів:

- декларацію про відсутність у дитини іноземного громадянства - для дітей, які є особами без громадянства;

- зобов'язання припинити іноземне громадянство - для дітей, які є іноземцями. Для дітей-іноземців, які є громадянами (підданими) кількох держав, - зобов'язання припинити громадянство всіх цих держав. Подання зобов'язання припинити іноземне громадянство не вимагається для дітей, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є діти, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;

- декларацію про відмову дитини, якій надано в Україні статус біженця чи притулок в Україні, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує надання дитині статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, - для дітей-іноземців, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні;

- заяву про зміну громадянства - для дітей-іноземців, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;

д) копію свідоцтва про народження дитини або інші документи, що засвідчують родинні стосунки дитини з одним з її батьків, який народився на одній із територій, зазначених в абзаці першому цього пункту;

е) документ, що підтверджує факт народження одного з батьків дитини на одній із територій, зазначених в абзаці першому цього пункту.

Якщо документи про оформлення набуття дитиною громадянства України за територіальним походженням подає опікун чи піклувальник, подається також копія рішення про встановлення опіки чи піклування";

к) в абзаці першому пункту 40, абзаці першому пункту 41, абзаці першому пункту 42 та абзаці першому пункту 43 слово та цифри "пункту 37" замінити словом та цифрами "пункту 39";

л) у пункті 45:

в абзаці першому слово та цифру "статті 9" замінити словом та цифрою "статті 4";

у підпункті "г":

абзац другий доповнити словами "(копія паспортного документа)";

абзац третій доповнити словами і цифрами "(копія паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року, або копія проїзного документа особи без громадянства, або копія посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон)";

підпункт "є" викласти в такій редакції:

"є) документ про наявність законних джерел існування протягом останніх шести місяців на момент подання заяви про прийняття до громадянства України. У разі подання особою документа про наявність власних фінансових заощаджень сума коштів на банківському рахунку повинна бути не менше ніж дванадцять прожиткових мінімумів на одну особу (виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановленого на момент подання заяви про прийняття до громадянства України)";

м) у підпункті "б" пункту 46 слова "(довідка органу міграційної служби в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві, Севастополі, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах міграції, копія посвідчення біженця, копія проїзного документа для виїзду за кордон)" замінити словами "(довідка територіального органу Державної міграційної служби України, копія посвідчення біженця, копія проїзного документа біженця)";

н) доповнити Порядок пунктом 49-1 такого змісту:

"49-1. Іноземець разом із заявою про прийняття до громадянства України подає документ (або документи - за наявності в іноземця громадянства кількох держав), виданий уповноваженим органом іноземної держави, про відсутність підстав, передбачених пунктами 1 і 3 частини п'ятої статті 9 Закону, за наявності яких особа не приймається до громадянства України (документ про те, що особа на території іноземної держави не вчиняла тяжких або особливо тяжких злочинів, злочинів проти людства та не здійснювала геноцид).

Особа без громадянства подає документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави, на території якої постійно проживала особа до прибуття в Україну.

Положення, передбачені абзацами першим і другим цього пункту, не поширюються на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні";

о) доповнити підрозділ "Документи, що подаються для оформлення поновлення у громадянстві України" пунктом 55-1 такого змісту:

"55-1. Іноземець, який після припинення громадянства України проживав за межами України, разом із заявою про поновлення у громадянстві України подає виданий уповноваженим органом іноземної держави документ (або документи - за наявності в особи громадянства кількох держав) про відсутність підстав, передбачених пунктами 1 і 3 частини п'ятої статті 9 Закону (документ про те, що особа на території іноземної держави не вчиняла тяжких або особливо тяжких злочинів, злочинів проти людства та не здійснювала геноцид).

Особа без громадянства подає документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави, на території якої постійно проживала особа.

Положення, передбачені абзацами першим і другим цього пункту, не поширюються на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні";

п) доповнити підрозділ "Документи, що подаються для оформлення набуття громадянства України внаслідок установлення над дитиною опіки чи піклування" пунктом 64-1 такого змісту:

"64-1. Для оформлення набуття громадянства України повнолітня особа, яка є особою без громадянства або іноземцем, над якою в неповнолітньому віці було встановлено опіку чи піклування і опікуном чи піклувальником якої було призначено громадянина України, проте громадянство України особи своєчасно оформлено не було, подає такі документи:

а) заяву про оформлення набуття громадянства України внаслідок установлення опіки чи піклування в неповнолітньому віці;

б) дві фотокартки (розміром 35 х 45 мм);

в) копію свідоцтва про народження;

г) декларацію про відсутність іноземного громадянства або зобов'язання припинити іноземне громадянство;

д) довідку про встановлення особи, видану територіальним органом Державної міграційної служби України, або документ, виданий уповноваженим органом іноземної держави, про належність чи неналежність особи до громадянства цієї держави;

е) копію паспорта громадянина України або одного з інших передбачених статтею 5 Закону документів, що підтверджують перебування колишнього опікуна чи піклувальника, одного з батьків-вихователів або прийомних батьків чи патронатних вихователів у громадянстві України на момент встановлення опіки чи піклування. У разі неможливості подання копії такого документа подається відповідна довідка територіального органу Державної міграційної служби України;

є) один із таких документів:

- копію рішення органу опіки і піклування або копію судового рішення про встановлення над дитиною опіки чи піклування;

- документ, який підтверджує, що особа в неповнолітньому віці постійно проживала в дитячому закладі чи закладі охорони здоров'я, адміністрація яких виконувала щодо неї функції опікуна чи піклувальника, а також документ про те, що її батьки померли, були позбавлені батьківських прав, визнані безвісно відсутніми чи недієздатними, оголошені померлими, або про те, що її батьки не знайдені;

- документ, який підтверджує, що особу в неповнолітньому віці було передано на виховання в дитячий будинок сімейного типу, прийомну сім'ю, сім'ю патронатного вихователя, а також документ про те, що її батьки померли, були позбавлені батьківських прав, визнані безвісно відсутніми чи недієздатними, оголошені померлими, або про те, що її батьки не знайдені";

р) абзац шостий пункту 102 після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "та Міністерства внутрішніх справ України";

с) у пункті 110 слова "Служба забезпечення діяльності Комісії при Президентові України з питань громадянства Секретаріату Президента України" в усіх відмінках замінити словами "Управління з питань громадянства Адміністрації Президента України" у відповідному відмінку;

т) доповнити пункт 117 після абзацу першого новими абзацами такого змісту:

"У разі народження за кордоном дитини, батьки або один із батьків якої є громадянином України і постійно проживає на території України, прийняття рішення про оформлення набуття громадянства такою дитиною та її реєстрація громадянином України на підставі пункту 1 статті 6 Закону здійснюються управліннями, відділами (секторами) міграційної служби в районі, районі у місті, місті обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення за місцем проживання батьків або одного з них в Україні чи закордонними дипломатичними установами України в державі народження дитини.

У разі народження за кордоном дитини, батьки або один із батьків якої є громадянином України і постійно проживає за кордоном, прийняття рішення про оформлення набуття громадянства такою дитиною та її реєстрація громадянином України на підставі пункту 1 статті 6 Закону здійснюються закордонною дипломатичною установою України в державі постійного проживання батьків або в державі народження дитини".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;

у) у пункті 119:

у першому реченні абзацу першого слова "досягли шістнадцятирічного віку" виключити;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"Дітям віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років після подання їх батьками чи законними представниками в установленому Законом порядку документа про припинення іноземного громадянства або декларації про відмову від іноземного громадянства дитини видаються залежно від місця проживання паспорти громадянина України або паспорти громадянина України для виїзду за кордон".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

ф) у пункті 121:

абзац другий доповнити словами "або скасування рішення про оформлення набуття громадянства України";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Питання щодо дальшого перебування на території України особи, яка припинила громадянство України або щодо якої скасовано рішення про оформлення набуття громадянства України, вирішується відповідно до законодавства України";

х) пункт 128 після слів "для встановлення" доповнити словами "чи оформлення";

ц) у тексті Порядку:

слова "Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, місті Києві, Київській області, управління Міністерства внутрішніх справ України в області, місті Севастополі" та "головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, місті Києві, Київській області, управління Міністерства внутрішніх справ України в області, місті Севастополі" в усіх відмінках замінити словами "головне управління (управління) міграційної служби в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі" у відповідному відмінку;

слова "районне, районне у місті, міське управління або відділ Міністерства внутрішніх справ України", "районні, районні у містах, міські управління або відділи Міністерства внутрішніх справ України" в усіх відмінках замінити відповідно словами "управління, відділ (сектор) міграційної служби в районі, районі у місті, місті обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення", "управління, відділи (сектори) міграційної служби в районі, районі у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення" у відповідному відмінку;

слова "Міністерство внутрішніх справ України" в усіх відмінках (крім абзацу третього пункту 99, абзацу шостого пункту 102, абзацу третього пункту 107, абзацу другого пункту 108) замінити словами "Державна міграційна служба України" у відповідному відмінку;

слова "орган внутрішніх справ", "органи внутрішніх справ" у всіх відмінках замінити відповідно словами "орган міграційної служби", "органи міграційної служби" у відповідному відмінку;

слова "орган внутрішніх справ України", "органи внутрішніх справ України" в усіх відмінках (крім пункту 7) замінити відповідно словами "орган міграційної служби", "органи міграційної служби" у відповідному відмінку.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
30 травня 2012 року
№ 367/2012
вгору