Про службові жилі приміщення
Постанова Ради Міністрів Української РСР від 04.02.198837
Документ 37-88-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.07.2017, підстава - 516-2017-п


     28. При  тимчасовій відсутності наймача або членів його сім'ї 
службове жиле приміщення зберігається за ними у випадках і в
строки, вказані в статті 71 Житлового кодексу УРСР ( 5464-10 ).
29. Наймач службового жилого приміщення і члени його сім'ї
зобов'язані додержувати умов договору найму службового жилого
приміщення і правил користування жилими приміщеннями, утримання
жилого будинку і придомової території.
30. Наймач службового жилого приміщення зобов'язаний
своєчасно вносити квартирну плату і плату за комунальні послуги
(водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги)
за затвердженими у встановленому порядку ставками і тарифами.
Зазначені платежі вносяться щомісяця в строки, встановлені
постановою Ради Міністрів УРСР від 6 березня 1954 р. N 265 "Про
строки внесення квартирної плати і плати за комунальні послуги"
(ЗП УРСР, 1954 р., N 5-6, ст.18; 1985 р., N 7, ст.60).
Пільги по квартирній платі та платі за комунальні послуги
встановлюються законодавством. { Абзац другий пункту 30 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 848 ( 848-93-п ) від
11.10.93 }
Громадянам, які проживають в службових жилих приміщеннях у
будинках, що належать колгоспам, може бути надано пільги по
квартирній платі за рішенням загальних зборів членів колгоспу або
зборів уповноважених.
31. Наймач службового жилого приміщення і члени його сім'ї
зобов'язані бережно ставитися до наданого жилого приміщення і його
обладнання, провадити на умовах і в порядку, що визначаються
законодавством Української РСР, за свій рахунок поточний ремонт
займаного приміщення, а при звільнені приміщення - здати його в
належному стані.
32. Повнолітні члени сім'ї наймача несуть солідарну з ним
майнову відповідальність за зобов'язаннями, що випливають з
договору найму службового жилого приміщення.
33. Наймач службового жилого приміщення і члени його сім'ї
користуються також іншими правами і несуть інші обов'язки,
передбачені правилами про договір найму жилого приміщення, за
винятками, викладеними нижче.
До користування службовими жилими приміщеннями не
застосовуються правила: про бронювання жилого приміщення (статті
73-76 Житлового кодексу УРСР ( 5464-10 ); про обмін жилого
приміщення (статті 79-83, 85 Житлового кодексу УРСР), в тому числі
з наймачем іншого службового жилого приміщення; про зміну договору
найму жилого приміщення (статті 103-106 Житлового кодексу УРСР).
Наймач службового жилого приміщення, який має зайву жилу площу
понад установлені норми, не користується правом, передбаченим
статтею 90 Житлового кодексу УРСР, але може вимагати надання
меншого службового жилого приміщення. При проведенні капітального
ремонту наймачеві не надається в постійне користування інше
благоустроєне жиле приміщення (частина шоста статті 101 Житлового
кодексу УРСР), але може бути надане інше службове жиле приміщення.
IV. Виселення з службових жилих приміщень
34. Робітники і службовці, що припинили трудові відносини з
підприємством, установою, організацією, а також громадяни, які
виключені з членів колгоспу або вийшли з колгоспу за власним
бажанням, підлягають виселенню з службового жилого приміщення з
усіма особами, які з ними проживають, без надання іншого жилого
приміщення. Виселення провадиться в судовому порядку.
35. Без надання іншого жилого приміщення у випадках,
зазначених у пункті 34 цього Положення, не може бути виселено:
інвалідів війни та інших інвалідів з числа
військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок поранення,
контузії або каліцтва, що їх вони дістали при захисті СРСР чи при
виконанні інших обов'язків військової служби, або внаслідок
захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті; учасників
Великої Вітчизняної війни, які перебували у складі діючої армії;
сім'ї військовослужбовців і партизанів, які загинули або пропали
безвісти при захисті СРСР чи при виконанні інших обов'язків
військової служби; сім'ї військовослужбовців; інвалідів з числа
осіб рядового і начальницького складу органів Міністерства
внутрішніх справ СРСР, які стали інвалідами внаслідок поранення,
контузії або каліцтва, що їх вони дістали при виконанні службових
обов'язків;
осіб, які пропрацювали на підприємстві, в установі,
організації, що надали їм службове жиле приміщення, не менш як
десять років;
осіб, що звільнені з посади, у зв'язку з якою їм було надано
жиле приміщення, але не припинили трудових відносин з
підприємством, установою, організацією, які надали це приміщення;
осіб, звільнених у зв'язку з ліквідацією підприємства,
установи, організації або за скороченням чисельності чи штату
працівників;
пенсіонерів по старості, персональних пенсіонерів, членів
сім'ї померлого працівника, якому було надано службове жиле
приміщення; інвалідів праці I і II груп, інвалідів I і II груп з
числа військовослужбовців і прирівняних до них осіб;
одиноких осіб з неповнолітніми дітьми, які проживають разом з
ними.
36. Надаване громадянам у зв'язку з виселенням зі службового
жилого приміщення інше жиле приміщення має знаходитися в межах
даного населеного пункту і відповідати встановленим санітарним і
технічним вимогам.
У випадку знесення будинку або переобладнання будинку (жилого
приміщення) в нежилий, а також якщо будинок (жиле приміщення)
загрожує обвалом, наймачеві службового жилого приміщення може бути
надано інше службове жиле приміщення. Надання іншого службового
жилого приміщення допускається також у випадках, коли внаслідок
капітального ремонту займане службове жиле приміщення не може бути
збережене або його розмір істотно зміниться (стаття 102 Житлового
кодексу УРСР).
37. Наймач, члени його сім'ї або інші особи, які проживають у
службовому жилому приміщенні, можуть бути виселені в судовому
порядку без надання іншого жилого приміщення також у випадках,
передбачених частиною першою статті 116 Житлового кодексу УРСР
( 5464-10).
38. Особи, які самоправно зайняли службове жиле приміщення,
виселяються без надання їм іншого жилого приміщення в
адміністративному порядку з санкції прокурора.
39. У разі визнання ордера на службове жиле приміщення
недійсним внаслідок неправомірних дій осіб, які одержали ордер,
вони підлягають виселенню без надання іншого жилого приміщення,
Якщо громадяни, зазначені в ордері, раніше користувалися жилим
приміщенням у будинку державного або громадського житлового фонду,
їм повинно бути надано жиле приміщення, яке вони раніше займали,
або інше жиле приміщення.
У випадках визнання ордера на службове жиле приміщення
недійсним з інших підстав, крім випадку, передбаченого абзацом
першим цього пункту, громадяни, зазначені в ордері, підлягають
виселенню з наданням іншого жилого приміщення або приміщення, яке
вони раніше займали.
Додаток N 1
до Положення про порядок надання
службових жилих приміщень і користування
ними в Українській РСР
ЖУРНАЛ
обліку службових жилих приміщень _________________
найменування __________________________________________________
виконавчого комітету Ради народних депутатів
----------------------------------------------------------------- Належність |Адреса |Характери-|Дата і N |Дата і N |Примітка жилого бу-|службо- |стика |рішення |рішення | динку і най-|вого |службово- |виконкому|виконкому | менування |приміщен-|го жилого |Ради на- |Ради на- | підприємст- |ня (на- |приміщення|родних |родних | ва,установи,|селений |(комуналь-|депутатів|депутатів | організації,|пункт, |на або |про вклю-|про виклю-| за якою зак-|вулиця, |окрема |чення жи-|чення жи- | ріплено |N будинку|квартира, |лого при-|лого при- | службове жи-|і кварти-|благоуст- |міщення |міщення | ле приміщен-|ри) |роєна або |до числа |з числа | ня | |неблаго- |службових|службових | | |устроєна, |або зат- |або зат- | | |поверх, |вердження|вердження | | |кількість |рішення |рішення | | |кімнат, |загальних|загальних | | |розмір |зборів |зборів | | |жилої |членів |членів | | |площі) |колгоспу |колгоспу | | | |(зборів |(зборів | | | |уповнова-|уповнова- | | | |жених) |жених) | | | |про це |про це | ------------+---------+----------+---------+----------+---------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 -----------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Положення про порядок надання
службових жилих приміщень і користування
ними в Українській РСР

Виконавчий комітет _____________ Виконавчий комітет _____________ Ради народних депутатів ________ Ради народних депутатів ________ "___" ________ 19__ р. "___" ________ 19__ р.
КОРІНЕЦЬ ОРДЕРА НА СЛУЖБОВЕ Збе- ОРДЕР НА СЛУЖБОВЕ ЖИЛЕ
ЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ рі- ПРИМІЩЕННЯ
га- N ______ серія _______ єть- N ______ серія _______
ся Ордер виданий гр. Виданий гр. _____________________________ як _____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (прізвище, ім'я, по батькові)
до- з сім'єю з ______ чоловік на ку- з сім'єю з ______ чоловік на
право зайняття службового жилого ме- право зайняття службового жилого приміщення жилою площею ________ нт приміщення жилою площею ________ кв. м, яке складається з кв. м, яке складається з ________________________________ су- ________________________________ (кількість кімнат) во- (кількість кімнат)
рої
у квартирі _____________________ у квартирі _____________________ (ізольована, комунальна) зві- (ізольована, комунальна) тно- за адресою _____________________ сті за адресою _____________________ (вулиця, проспект, провулок) (вулиця, проспект, провулок)
будинок N _____ корпус N _______ будинок N _____ корпус N _______ квартира N _____ квартира N _______
Підстава видачі ордера _________ Підстава видачі ордера _________ ________________________________ ________________________________
Дані про особу, на ім'я якої Склад сім'ї
видано ордер ___________________ -------------------------------- ________________________________ | N |Прізвище, ім'я,|Родинні | (місце роботи і посада) |п/п|по батькові |відносини | | | |з особою, | Склад сім'ї | | |на ім'я | -------------------------------- | | |якої | | N |Прізвище, ім'я,|Родинні | | | |виданий | |п/п|по батькові |відносини | | | |ордер | | | |з особою, | -------------------------------- | | |на ім'я | ________________________________ | | |якої | ________________________________ | | |видано | ________________________________ | | |ордер | ________________________________ -------------------------------- ________________________________ Голова виконкому _____ ________________________________ Ради народних ________________________________ депутатів ____________ ________ ________________________________ (підпис) ________________________________ Печатка
Голова виконкому _____ Цей ордер є єдиною підставою для Ради народних вселення в надане службове жиле депутатів ____________ ________ приміщення.
(підпис) При вселенні ордер здається до
відповідної Ордер одержав ________ Дата житлово-експлуатаційної _____________ (підпис) одержання організації. _________ Ордер дійсний протягом 30 днів.
Примітка.
В напрямку від верхнього лівого кутка до нижнього правого ордер і корінець ордера перетинають
сині смуги завширшки 0,5 см.
(Текст цієї примітки на бланку
ордера не наводиться
).

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Ради Міністрів УРСР
від 4 лютого 1988 р. N 37
ПЕРЕЛІК
рішень Уряду Української РСР, які втратили чинність
1. Підпункт "д" пункту 1 Заходів, затверджених постановою
Ради Міністрів УРСР від 26 липня 1963 р. N 856 "Про заходи по
поліпшенню обслуговування населення підприємствами
житлово-комунального господарства Української РСР" (ЗП УРСР, 1963
р., N 7, ст.58).
2. Абзац другий пункту 6 постанови Ради Міністрів УРСР від 18
червня 1964 р. N 621 "Про поліпшення житлово-побутових умов
учителів шкіл сільської місцевості Української РСР" (ЗП УРСР, 1964
р., N 6, ст.75).
3. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 11 серпня 1964 р. N
1157.
4. Пункт 10 постанови Ради Міністрів УРСР від 15 червня 1966
р. N 456.
5. Підпункт "в" пункту 4 постанови Ради Міністрів УРСР від 5
листопада 1967 р. N 731 ( 731-67-п ) "Про заходи по поліпшенню
експлуатації житлового фонду і об'єктів комунального господарства"
(ЗП УРСР, 1967 р., N 11, ст.155).
6. Підпункт "б" пункту 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 13
січня 1977 р. N 18 "Про розвиток ліфтового господарства і
поліпшення експлуатації пасажирських ліфтів".
7. Пункт 9 постанови Ради Міністрів УРСР від 19 лютого 1982
р. N 92 "Про заходи по забезпеченню прийому води з каналу
Дніпро-Донбас для водопостачання населення і промисловості
м.Харкова".вгору