Документ 371-XIV, перша редакція — Прийняття від 29.12.1998
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 8, ст.55 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997
р., N 27, ст. 181, N 47, ст. 294; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст.
94, N 26, ст. 151) такі зміни:
абзац другий підпункту 8.3.1 виключити;
статтю 22 після пункту 22.23 доповнити новим пунктом такого
змісту:
"22.24. Суми амортизаційних відрахувань спрямовуються у
повному обсязі на впровадження нових технологій, оновлення та
реконструкцію виробництва.
До 10 відсотків амортизаційних відрахувань, нарахованих
підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності,
може централізуватися у Державному бюджеті України для реалізації
заходів щодо структурної перебудови економіки. Конкретний розмір
централізованих амортизаційних відрахувань визначається Законом
України про Державний бюджет України".
У зв'язку з цим пункт 22.24 вважати пунктом 22.25.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 29 грудня 1998 року
N 371-XIVвгору