Документ 383-80-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.07.1992, підстава - 415-92-п

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 6 червня 1980 р. N 383
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 415 ( 415-92-п ) від 21.07.92 )
Про затвердження Положення про Головне
архівне управління при Раді Міністрів УРСР і
мережі центральних державних архівів
Української РСР
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Ради Міністрів УРСР
N 283 ( 283-86-п ) від 11.08.86
N 111 ( 111-90-п ) від 15.05.90 )

На виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 4 квітня
1980 р. N 274 "Про затвердженням Положення про Державний архівний
фонд СРСР і Положення про Головне архівне управління при Раді
Міністрів СРСР" Рада Міністрів Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Головне архівне управління при
Раді Міністрів УРСР, що додається, і мережу центральних державних
архівів Української РСР згідно з додатком.
2. Головному архівному управлінню при Раді Міністрів УРСР:
а) розробити і здійснити заходи, спрямовані на вдосконалення
діяльності державної архівної служби республіки; посилити контроль
за схоронністю документів Державного архівного фонду СРСР,
забезпечити необхідні умови для їх зберігання і використання;
поліпшити організаційно-методичне керівництво роботою по веденню
відомчих архівів і діловодства в міністерствах і відомствах УРСР,
в установах, організаціях і на підприємствах;
б) розробити, погодити з заінтересованими організаціями і
подати на затвердження Ради Міністрів УРСР проект Положення про
архівний відділ виконавчого комітету обласної Ради народних
депутатів.
3. Виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських
Рад народних депутатів розглянути стан архівної справи в областях,
містах Києві і Севастополі, розробити і здійснити заходи,
спрямовані на поліпшення роботи державних і відомчих архівів та
посилення контролю за схоронністю документів Державного архівного
фонду СРСР, забезпечити необхідні умови для зберігання і
використання цих документів.
4. Зобов'язати міністерства і відомства УРСР вжити заходів до
вдосконалення роботи відомчих архівів, забезпечення їх
спеціальними приміщеннями, обладнанням, зміцнення кваліфікованими
кадрами, а також до поліпшення діловодства.
5. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Ради Міністрів УРСР від 4 жовтня 1958 р. N 1418
"Про затвердження мережі центральних, обласних, міських і районних
державних архівів Української РСР" (ЗП УРСР, 1958 р., N 11,
ст. 203);
постанову Ради Міністрів УРСР від 9 вересня 1961 р. N 1292
"Про затвердження Положення про Архівне управління при Раді
Міністрів УРСР" (ЗП УРСР, 1961 р., N 9, ст. 114);
постанову Ради Міністрів УРСР від 17 квітня 1963 р. N 459
"Про затвердження сітки центральних, обласних, міських і районних
державних архівів Української РСР" (ЗП УРСР, 1963 р., N 4,
ст. 34);
постанову Ради Міністрів УРСР від 6 липня 1963 р. N 789 "Про
затвердження Положення про районні і міські державні архіви з
перемінним складом документальних матеріалів" (ЗП УРСР, 1963 р.,
N 7, ст. 53);
пункт 19 постанови Ради Міністрів УРСР від 29 вересня 1963 р.
N 1107 "Про заходи по поліпшенню архівної справи в республіці" (ЗП
УРСР, 1963 р., N 11, ст. 117) в частині складу колегії.

Голова Ради Міністрів УРСР О.ЛЯШКО
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Ради Міністрів УРСР
від 6 червня 1980 р. N 383
ПОЛОЖЕННЯ
про Головне архівне управління
при Раді Міністрів УРСР

1. Головне архівне управління при Раді Міністрів УРСР
(Головархів УРСР) є союзно-республіканським органом державного
управління і підлягає Раді Міністрів УРСР і Головному архівному
управлінню при Раді Міністрів СРСР.
Головне архівне управління при Раді Міністрів УРСР здійснює
галузеве і міжгалузеве управління архівною справою, відає
документами Державного архівного фонду СРСР у республіці і несе
відповідальність за стан, дальший розвиток, удосконалення архівної
справи та науково-технічний прогрес у цій галузі.
2. Головними завданнями Головного архівного управління при
Раді Міністрів УРСР є:
забезпечення схоронності Державного архівного фонду СРСР,
організація комплектування державних архівів республіки і
використання документів, що в них зберігаються, відповідно до
Положення про Державний архівний фонд СРСР;
державне управління в галузі охорони і використання
документальних пам'яток історії та культури;
координація наукової та методичної роботи в галузі
архівознавства, документознавства, археографії; впровадження
результатів наукових досліджень і науково-технічних досягнень у
практику роботи установ державної архівної служби УРСР;
організаційно-методичне керівництво діяльністю відомчих
архівів та організацією документів у діловодстві міністерств і
відомств УРСР, установ, організацій і підприємств;
поширення передового вітчизняного та зарубіжного досвіду
роботи в галузі архівної справи, розробка пропозицій по її
дальшому розвитку і вдосконаленню.
3. Головне архівне управління при Раді Міністрів УРСР керує
архівною справою в республіці і управляє центральними державними
архівами УРСР, державними архівами областей, міст Києва і
Севастополя, їх філіалами та іншими підвідомчими установами.
( Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови Ради Міністрів УРСР
N 111 ( 111-90-п ) від 15.05.90 )
Головне архівне управління при Раді Міністрів УРСР та інші
установи державної архівної служби УРСР, а також підвідомчі їм
установи становлять систему Головного архівного управління при
Раді Міністрів УРСР.
4. Головне архівне управління при Раді Міністрів УРСР у своїй
діяльності керується законами СРСР, іншими рішеннями З'їзду
народних депутатів СРСР, Верховної Ради СРСР, указами Президента
СРСР, законами УРСР, іншими рішеннями Верховної Ради УРСР і її
Президії, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР,
постановами і розпорядженнями Ради Міністрів УРСР та іншими
нормативними актами, цим Положенням, а також актами Головного
архівного управління при Раді Міністрів СРСР і забезпечує
правильне застосування чинного законодавства в установах системи
Головного управління. ( Абзац перший пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР N 111
( 111-90-п ) від 15.05.90 )
Головне архівне управління при Раді Міністрів УРСР узагальнює
практику застосування законодавства з питань, що входять до його
компетенції, розробляє пропозиції по його вдосконаленню і вносить
їх на розгляд Ради Міністрів УРСР та Головного архівного
управління при Раді Міністрів СРСР.
5. Головне архівне управління при Раді Міністрів УРСР у
відповідності з покладеними на нього завданнями:
а) організує в республіці комплектування і зберігання
документів Державного архівного фонду СРСР, контролює дотримання
встановленого порядку передачі документів до державних архівів, а
також до музеїв і бібліотек; забезпечує поповнення Державного
архівного фонду СРСР документальними пам'ятками історії і
культури, що перебувають у власності громадських організацій та
громадян;
б) веде в республіці державний облік документів Державного
архівного фонду СРСР і документальних пам'яток історії та
культури, що перебувають у власності громадських організацій і
громадян, здійснює державний контроль за схоронністю і
використанням зазначених документів;
в) розробляє правила та інші нормативні документи з питань
діяльності державної архівної служби УРСР, організує роботу по
вдосконаленню мережі державних архівів та їх структури;
г) організує впровадження в практику роботи архівів найбільш
раціональних систем і методів зберігання, реставрації,
консервації, використання та охорони документів;
д) здійснює організаційно-методичне керівництво роботою
відомчих архівів та організацією документів у діловодстві
міністерств, відомств УРСР, установ, організацій і підприємств;
спільно з міністерствами і відомствами УРСР проводить заходи по
вдосконаленню роботи відомчих архівів, а також громадські огляди
стану діловодства і діяльності таких архівів; організує на
договірних засадах подання допомоги відомчим архівам у виконанні
робіт по забезпеченню схоронності, впорядкуванню і використанню
документів, а також у створенні страхового фонду копій документів;
є) забезпечує створення і розвиток системи
науково-довідкового апарату, розробку і впровадження
механізованих та автоматизованих систем пошуку інформації за
документами Державного архівного фонду СРСР;
ж) у встановленому порядку публікує документи Державного
архівного фонду СРСР, довідково-інформаційну літературу про склад
і зміст документів Державного архівного фонду СРСР, що
зберігаються у державних архівах республіки, видає з питань,
віднесених до відання Головного архівного управління при Раді
Міністрів УРСР, науково-інформаційні бюлетені, науково-популярну
літературу, навчальні і практичні посібники; здійснює керівництво
діяльністю установ державної архівної служби УРСР по публікації
архівних матеріалів;
з) організує інформацію про документи Державного архівного
фонду СРСР з актуальної тематики для використання в політичних,
народногосподарських, наукових і соціально-культурних цілях;
здійснює координацію роботи по вивченню суспільних потреб у
ретроспективній документній інформації та ефективності
використання і документів;
і) керує науково-дослідною і методичною роботою установ
системи Головного архівного управління при Раді Міністрів УРСР у
галузі архівознавства, документознавства, археографії; розробляє
заходи по впровадженню результатів наукових досліджень у практику
архівної справи; здійснює науково-технічну інформацію з указаних
питань;
к) організує разом з міністерствами і відомствами УРСР
впровадження Єдиної державної системи діловодства та уніфікованої
системи організаційно-розпорядчої документації; здійснює
науково-методичне керівництво їх застосуванням;
л) перевіряє роботу відомчих архівів та організацію
документів у діловодстві міністерств, відомств УРСР, установ,
організацій і підприємств;
м) розробляє і затверджує обов'язкові до виконання всіма
міністерствами, відомствами УРСР, а також установами,
організаціями і підприємствами, незалежно від їх відомчого
підпорядкування, правила з питань архівної справи та організації
документів у діловодстві;
н) здійснює у встановленому порядку заходи по розширенню та
зміцненню наукових зв'язків і співробітництва в галузі архівної
справи із зарубіжними країнами; ( Підпункт "н" пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР N 111
( 111-90-п ) від 15.05.90 )

( Підпункт "о" пункту 5 втратив чинність на підставі
Постанови Ради Міністрів УРСР N 283 ( 283-86-п ) від 11.08.86 )

п) вивчає, узагальнює і поширює передовий досвід роботи
архівів, скликає у встановленому порядку наукові,
науково-практичні конференції, наради, семінари; організує і
проводить виставки з архівної справи та організації документів у
діловодстві;
р) затверджує кошториси витрат підвідомчих установ
республіканського підпорядкування, в установленому порядку
здійснює фінансування і матеріально-технічне постачання, керує їх
фінансовою діяльністю, розглядає бухгалтерські звіти, здійснює
контроль за використанням фінансових ресурсів;
с) у встановленому порядку створює, реорганізує та ліквідує
підвідомчі установи республіканського підпорядкування, затверджує
їх структуру та положення про них; призначає на посади директорів
центральних державних архівів УРСР та інших підвідомчих установ
республіканського підпорядкування; затверджує директорів державних
архівів областей, міст Києва і Севастополя; ( Підпункт "с" пункту
5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР
N 111 ( 111-90-п ) від 15.05.90 )
т) встановлює і змінює посадові оклади працівникам
центрального апарату Головного управління з додержанням схем
посадових окладів і в межах фонду заробітної плати, обчисленого за
середніми посадовими окладами;
у) організує у встановленому порядку підвищення кваліфікації,
працівників установ системи Головного архівного управління при
Раді Міністрів УРСР і працівників відомчих архівів.
6. Головному архівному управлінню при Раді Міністрів УРСР для
вирішення завдань, що стоять перед ним, і виконання покладених на
нього обов'язків надається право:
а) одержувати від міністерств, відомств УРСР, а також
установ, організацій і підприємств, незалежно від їх відомчого
підпорядкування, необхідні матеріали про роботу відомчих архівів
та про організацію документів у діловодстві;
б) заслуховувати представників міністерств, відомств УРСР, а
також установ, організацій і підприємств, незалежно від їх
відомчого підпорядкування, з питань роботи відомчих архівів та
організації документів у діловодстві;
в) давати міністерствам, відомствам УРСР, а також установам,
організаціям і підприємствам, незалежно від їх відомчого
підпорядкування, обов'язкові для виконання вказівки по усуненню
виявлених недоліків у роботі відомчих архівів та в організації
документів у діловодстві;
г) створювати постійні та тимчасові міжвідомчі комісії і ради
для розгляду питань архівної справи та організації документів у
діловодстві.
Правила, методичні рекомендації та учбові програми з питань
архівної справи і організації документів у діловодстві,
розроблювані міністерствами і відомствами УРСР, затверджуються за
погодженням з Головним архівним управлінням при Раді Міністрів
УРСР.
Службові особи Головного архівного управління при Раді
Міністрів УРСР для виконання своїх обов'язків мають право
відвідувати у встановленому порядку архіви та діловодні служби
міністерств, відомств УРСР, установ, організацій і підприємств.
7. Головне архівне управління при Раді Міністрів УРСР очолює
Начальник.
Начальник Головного архівного управління при Раді Міністрів
УРСР і його заступник призначаються Радою Міністрів УРСР.
( Абзац другий пункту 7 в редакції Постанови Ради Міністрів УРСР
N 111 ( 111-90-п ) від 15.05.90 )
Начальник Головного архівного управління при Раді Міністрів
УРСР несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Головне архівне управління завдань і обов'язків, установлює
ступінь відповідальності заступника начальника, начальників
відділів та інших структурних підрозділів за керівництво окремими
ділянками діяльності Головного архівного управління, а також за
роботу установ його системи. ( Абзац третій пункту 7 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР N 111
( 111-90-п ) від 15.05.90 )
Начальник Головного архівного управління при Раді Міністрів
УРСР у межах своєї компетенції видає накази та інструкції, дає
вказівки, обов'язкові для виконання установами системи Головного
архівного управління при Раді Міністрів УРСР, і перевіряє їх
виконання.
Начальник Головного архівного управління при Раді Міністрів
УРСР у необхідних випадках видає з керівниками міністерств і
відомств УРСР спільні накази та інструкції.
8. У Головному архівному управлінні при Раді Міністрів УРСР
утворюється колегія в складі Начальника (голова колегії) і його
заступника - за посадою, а також інших керівних працівників
Головного архівного управління. До складу колегії можуть бути
включені представники заінтересованих організацій. ( Абзац перший
пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Ради Міністрів
УРСР N 111 ( 111-90-п ) від 15.05.90 )
Члени колегії Головного архівного управління при Раді
Міністрів УРСР затверджуються Радою Міністрів УРСР.
Колегія Головного архівного управління при Раді Міністрів
УРСР на своїх засіданнях, що проводиться регулярно, розглядає
найважливіші питання розвитку архівної справи в УРСР, організації
і діяльності державних архівів, стану відомчих архівів; обговорює
питання перевірки виконання, добору і використання кадрів, проекти
найважливіших наказів, інструкцій, правил та вказівок; заслуховує
доповіді керівників державних архівів, звіти структурних
підрозділів Головного архівного управління при Раді Міністрів
УРСР, установ його системи. ( Абзац третій пункту 8 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР N 111
( 111-90-п ) від 15.05.90 )
Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
Начальника Головного архівного управління при Раді Міністрів УРСР.
В разі розбіжностей між Начальником і колегією Начальник проводить
у життя своє рішення, доповідаючи про розбіжності, що виникли,
Раді Міністрів УРСР, а члени колегії, в свою чергу, можуть
повідомити про свою думку Раду Міністрів УРСР.
9. При Головному архівному управлінні при Раді Міністрів УРСР
діють:
наукова рада для розгляду питань публікації архівних
документів та довідково-інформаційної літератури про склад і зміст
документів Державного архівного фонду СРСР, інших
науково-методичних питань архівної справи;
центральна експертно-перевірна комісія для розгляду питань,
пов'язаних з визначенням складу та експертизою цінності документів
Державного архівного фонду СРСР, що зберігаються в державних і
відомчих архівах;
міжвідомча науково-методична рада по придбанню документів у
власність держави.
Положення про вказані ради, комісію та їх склад
затверджуються Начальником Головного архівного управління при Раді
Міністрів УРСР.
10. Головне архівне управління при Раді Міністрів УРСР
скликає у встановленому порядку наради активу з участю громадських
організацій, на яких заслуховуються і обговорюються доповіді про
заходи по виконанню рішень Партії і Уряду, найважливіші питання
роботи архівів, а також обговорюються на основі розгортання
критики і самокритики питання, зв'язані з поліпшенням діяльності
Головного управління та підвідомчих йому установ.
11. Головне архівне управління при Раді Міністрів УРСР
організує своєчасний і уважний розгляд листів (заяв і скарг)
трудящих, добиваючись правильного вирішення поставлених у цих
листах питань, а також вживає заходів до усунення недоліків у
діяльності установ Головного управління, про які повідомляється в
листах трудящих.
12. Гранична чисельність та фонд оплати праці працівників
центрального апарату Головного архівного управління при Раді
Міністрів УРСР затверджуються Радою Міністрів УРСР. ( Абзац перший
пункту 12 в редакції Постанови Ради Міністрів УРСР N 111
( 111-90-п ) від 15.05.90 )
Структура і штатний розпис центрального апарату і положення
про структурні підрозділи Головного архівного управління при Раді
Міністрів УРСР затверджуються Начальником Головного архівного
управління. ( Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР N 111 ( 111-90-п ) від
15.05.90 )
13. Головне архівне управління при Раді Міністрів УРСР має
печатку з зображенням Державного герба Української РСР і з своїм
найменуванням.
Додаток
да постанови Ради Міністрів УРСР
від 6 червня 1980 р. N 383
МЕРЕЖА
центральних державних
архівів Української РСР

Центральний державний архів Жовтневої революції, вищих
органів державної влади і органів державного управління
Української РСР
Центральний державний історичний архів УРСР у м. Києві
Центральний державний історичний архів УРСР у м. Львові
Центральний державний архів кінофотофонодокументів УРСР
Центральний державний архів науково-технічної документації
УРСР
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва УРСР
Філіал Центрального державного архіву-музею літератури і
мистецтва УРСР - Літературно-меморіальний будинок-музей
О.Є. Корнійчука в селі Плюти Обухівського району Київської
області.

Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР К.БОЙКОвгору