Про внесення змін до регулювання цін і тарифів
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.1993403
Документ 403-93-п, перша редакція — Прийняття від 03.06.1993
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 червня 1993 р. N 403
Київ

Про внесення змін
до регулювання цін і тарифів

У зв'язку із значним підвищенням вартості енергоносіїв, що
надходять в Україну, та з метою відшкодування зростаючих витрат
підприємствам, які виробляють товари народного споживання і
надають послуги населенню, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Установити граничні розміри підвищення цін і тарифів на
товари народного споживання та послуги, що надаються населенню,
згідно з додатком N 1.
2. Визнати за необхідне надати додаткові повноваження органам
державної виконавчої влади щодо встановлення цін і тарифів на
окремі види продукції, товарів і послуг та внести уточнення в
переліки продукції, товарів, послуг, на які може запроваджуватися
державне регулювання цін і тарифів та за якими
підприємства-виготівники здійснюють декларування цін і тарифів. У зв'язку з цим викласти додаток N 2 до постанови Кабінету
Міністрів України від 23 грудня 1992 р. N 715 ( 715-92-п ) "Про
регулювання цін", а також додатки N 1 і 2 до Тимчасового
положення про державне регулювання цін і тарифів, затвердженого
зазначеною постановою, у новій редакції (додаються).
3. Міністерству економіки і Міністерству фінансів за
погодженням із заінтересованими міністерствами і відомствами
переглянути розміри дотацій на окремі види соціально значущих
товарів і послуг для населення відповідно до зміни цін і тарифів,
передбачених додатком N 1 до цієї постанови.
4. Визнати таким, що втратив чинність, розділ II граничних
розмірів підвищення цін і тарифів на продукцію, товари та послуги,
встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня
1992 р. N 715 ( 715-92-п ) "Про регулювання цін".
5. Ця постанова набуває чинності з 5 червня 1993 року.

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.18

Додаток N 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 1993 р. N 403

ГРАНИЧНІ РОЗМІРИ
підвищення цін і тарифів на товари
народного споживання та послуги, що
надаються населенню

Граничні роздрібні
ціни і тарифи, крб.
Вугілля і вугільні брикети, тонн 8000
Паливо пічне побутове, тонн 30000
Гас освітлювальний, літрів 50
Газ сітьовий :
для побутових потреб (крім 25,5
опалення індивідуальних
будинків), куб. метрів
для опалення індивідуальних 14
будинків, куб. метрів
Газ скраплений:
в балонах, кілограмів 150
з резервуарів колективного 90
користування, кілограмів
Електрична енергія, що відпускається на комунально-побутові потреби насе- лення (за 1 кВт. год), яке проживає:
у сільських населених пунктах 5
у міських населених пунктах 10
(крім будинків, обладнаних
стаціонарними електроплитами і
електроопалювальними установками)
у міських населених пунктах (у 7
будинках, обладнаних стаціонарними
електроплитами і електроопалюваль-
ними установками)

Граничні розміри плати та
коефіцієнти до діючих на
30 квітня 1993 р. цін і
тарифів

Комунально-побутові послуги :
послуги водопроводу і каналізації 5
теплова енергія для центрального
опалення (за загальну площу) і га-
рячого водопостачання 8
Квартирна плата 10 крб. за 1 кв. метр
загальної площї
Послуги пасажирського транспорту:
перевезення пасажирів і багажу
залізничним транспортом ( крім
міських перевезень) 1
перевезення пасажирів і багажу місь-
кими видами транспорту: автобусом,
трамваєм, тролейбусом 10 крб.за одну поїздку метро 15 крб.за одну поїздку
Послуги зв'язку (за переліком, установ- у середньому 2,5
леним Мінзв'язку за погодженням з
Мінекономіки)
Граничний коефіцієнт
від мінімальної заро-
бітної плати
Місячна плата за проживання в студент-
ських гуртожитках, включаючи користу-
вання постільними речами: для студентів, абітурієнтів та 0,04 слухачів підготовчих відділень вищих навчальних закладів для студентів та абітурієнтів тех- нікумів 0,03 для аспірантів, докторантів, які приїздять за відрядженнями вищих навчальних закладів для складан- ня іспитів; викладачів і праців- ників навчально-виховних закла - дів, які перебувають у відряд - женнях 0,1
Примітка. Аспіранти, докторанти, клінічні ординатори, інтерни,
слухачі системи підвищення кваліфікації за користування
жилою площею та комунальні послуги сплачують за ставками
квартирної плати, встановленої для будинків державного
житлового фонду. Для вказаних категорій проживаючих
питання оплати за койко-місце, якщо вони займають не
окрему кімнату, а також за користування постільними
речами вирішується адміністрацією інституту за
погодженням з профспілковою організацією, але її розмір
не може бути нижчим від плати, встановленої для
студентів вищих навчальних закладів. Міносвіти, МОЗ,
інші міністерства, відомства, які мають
навчально-виховні заклади, диференціюють вартість
проживання в гуртожитках у межах граничної плати.

Граничні розміри рента -
бельності (у відсотках
до собівартості)
Хліб і булочні вироби з борошна пше-
ничного першого і другого сортів та
житнього, хліб і булочні вироби із су-
міші борошна пшеничного першого і ви -
щого сортів (з кількістю борошна пшенич-
ного вищого сорту не більше 50 відсот-
ків), хліб і булочні вироби для діабети-
ків* 15
Борошно пшеничне та житнє* 15
Дитяче харчування* 30
Лікарські засоби і вироби медичного при-
значення (за переліком, що визначається МОЗ
за погодженням з Мінекономіки)** 20 —————————————————————————————————— * Торговельні надбавки на хліб і булочні вироби з борошна
пшеничного першого і другого сортів та житнього, хліб і булочні
вироби із суміші борошна пшеничного першого і вищого сортів(з
кількістю борошна вищого сорту не більше 50 відсотків), хліб і
булочні вироби для діабетиків та дитяче харчування встановлюються
Мінекономіки, а на борошно пшеничне та житнє Радою Міністрів
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими
державними адміністраціями для всіх торговельних підприємств
незалежно від форм власності. У межах встановленого рівня рентабельності виробництва і
торговельної надбавки Рада Міністрів Республіки Крим, обласні,
Київська і Севастопольська міські державні адміністрації мають
право зменшувати їх розмір за окремими видами (найменуваннями)
цієї продукції з урахуванням місцевих умов виробництва і
реалізації. ** Регульовані роздрібні ціни визначаються виходячи з
оптових цін, сформованих з урахуванням рентабельності 20 відсотків
до собівартості з доданням торговельних надбавок, граничний
рівень яких встановлюється обласними виробничими об'єднаннями
"Фармація" за погодженням з Радою Міністрів Республіки Крим,
обласними, Київською і Севастопольською міськими державними
адміністраціями. При реалізації цих лікарських засобів та виробів медичного
призначення за рецептами лікарів надається знижка в розмірі 10
відсотків.
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 1993 р. N 715 ( 715-93-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 3 червня 1993 р. N 403)

ПОВНОВАЖЕННЯ
органів державної виконавчої влади щодо
встановлення цін і тарифів на окремі види
продукції, товарів і послуг

1. Міністерство економіки встановлює : такси на деревину, що відпускається на пні; ставки відрахувань на геологорозвідувальні роботи; заставні ціни на скляну тару; порядок регулювання тарифів на електричну і теплову енергію,
що відпускається споживачам (крім населення) усіма
енергопостачальними організаціями і підприємствами; диференційовані тарифи на електричну і теплову енергію
виробництва системи Міненерго в розрізі енергетичних об'єднань за
поданням Міненерго; тарифи на воду, що забирається із водогосподарських систем
(поверхневі і підземні джерела), для внесення плати в бюджет за
поданням Держводгоспу.
2. Державний комітет по нафті і газу за погодженням з
Міністерством економіки встановлює оптові ціни на газопродукцію
для виробників і постачальників.
3. Державний комітет по вугільній промисловості за
погодженням з Міністерством економіки встановлює оптові ціни на
вугілля та вугільну продукцію.
4. Міністерство зв'язку за погодженням з Міністерством
економіки встановлює тарифи на міжнародні послуги зв'язку.
5. Міністерство оборони: визначає граничні розміри націнок на продукцію підприємств
громадського харчування, розміщених у військових містечках на
закритій території; здійснює регулювання цін на ремонт озброєння і військової
техніки та запасні частини і деталі, що виробляються підвідомчими
підприємствами, і тарифи на транспортні послуги, що надаються
військовими частинами, підвідомчими підприємствами і
організаціями.
6. Міністерство транспорту за погодженням з Міністерством
економіки встановлює такі тарифи: на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах
України та пов'язані з ним послуги; на перевезення вантажів морським транспортом (крім перевезень
у закордонному плаванні), вантажно-розвантажувальні роботи і
послуги у річкових портах; на перевезення вантажів річковим транспортом (крім
перевезень у закордонному плаванні), вантажно-розвантажувальні
роботи та інші послуги у річкових портах; на перевезення пасажирів і багажу автобусами міжміських
маршрутів; на перевезення пасажирів і багажу морським і річковим
транспортом (крім перевезень у закордонному плаванні та у міському
і приміському сполученні); на перевезення пасажирів і багажу повітряним транспортом.
7. Міністерство соціального захисту населення здійснює
регулювання цін на протезно-ортопедичні вироби і технічні засоби
профілактики інвалідності та реабілітації інвалідів.
8. Рада Міністрів Республіки Крим, обласні, Київська і
Севастопольська міські державні адміністрації встановлюють: ціни на вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас
освітлювальний і газ скраплений у межах установлених граничних цін
і норм для продажу їх населенню з урахуванням якісних
характеристик і наявних бюджетних ресурсів та ціни на вказане
паливо понад норми, встановлені для населення; ціни на торф паливний кусковий, торф'яні брикети і дрова для
продажу їх населенню; граничні розміри плати за проживання в гуртожитках
робітників і службовців; тарифи на комунально-побутові послуги (крім тих, на які
Урядом України встановлені граничні коефіцієнти); тарифи на перевезення пасажирів міським і приміським
транспортом, що працює в особливому режимі (маршрутні
таксомотори, експреси, вантажно-пасажирські автобуси тощо), та
на інші послуги, пов'язані з перевезенням пасажирів автомобільним
транспортом; націнки на продукцію підприємств і організацій громадського
харчування; граничні рівні торговельних надбавок на картоплю і
плодоовочеву продукцію тривалого зберігання.
9. За погодженням з Радою Міністрів Республіки Крим,
обласними, Київською і Севастопольською міськими державними
адміністраціями затверджуються тарифи: управліннями залізниць - на перевезення пасажирів і багажу
залізничним транспортом у приміському сполученні; територіально-виробничими об'єднаннями автомобільного
транспорту - на перевезення пасажирів і багажу автомобільним
транспортом у приміському сполученні та легковими таксомоторами; морськими і річковими портами - відповідно на перевезення
пасажирів і багажу морським і річковим транспортом у міському та
приміському сполученні; виробничими об'єднаннями зв'язку - на послуги місцевого
телефонного зв'язку і радіофікації.
10. Міністерство промисловості за погодженням з Міністерством
економіки здійснює регулювання цін на кокс, металургійну продукцію
і продукцію хімічної промисловості.
11. Державний комітет по використанню ядерної енергії
встановлює тарифи на електричну енергію, що відпускається ДВО
"Укренерго", в розрізі атомних станцій у межах затвердженого
Кабінетом Міністрів України тарифу.
12. Міністерство промисловості за погодженням з відповідними
обласними державними адміністраціями регулює тарифи на послуги з
подачі води виробничим об'єднанням "Укрпромводчормет" і
підприємством "Кривбаспромводпостачання".
13. Міністерство транспорту і Державний комітет України по
житлово - комунальному господарству за погодженням з Міністерством
економіки встановлюють вартість проїзних квитків і провозу багажу
в міському пасажирському транспорті (автобусі, трамваї,
тролейбусі, метро).
14. Міністерство охорони здоров'я встановлює ціни і тарифи на
технічні послуги (монтаж, налагодження, ремонт, комплексне
технічне обслуговування та інші види робіт), які надаються
лікувальним закладам підприємствами, що входять до складу
державного українського об'єднання "Політехмед", і здійснює
регулювання тарифів на послуги з виготовлення окулярної оптики.
15. Міністерство внутрішніх справ встановлює граничні розміри
плати за проживання в гуртожитках системи міністерства.
16. Об'єднання "Фармація" в Республіці Крим, областях,
містах Києві і Севастополі за погодженням з відповідними органами
державної виконавчої влади встановлюють граничний рівень
торговельних надбавок до оптових цін на лікарські засоби і вироби
медичного призначення.

Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 1
до Тимчасового положення про державне
регулювання цін і тарифів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 1992 р. N 715 ( 715-92-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 3 червня 1993 р. N 403)

ПЕРЕЛІК
продукції, товарів і послуг, на які може
запроваджуватися державне регулювання цін і тарифів
Міністерством економіки
Продукція, товари і послуги (за винятком товарів народного
споживання і послуг для населення): добувної промисловості (крім нерудних будівельних
матеріалів); хімічної та нафтохімічної промисловості; лісової та деревообробної промисловості; машинобудування. Сировина і матеріали для легкої промисловості. Цемент, азбоцементні вироби, вироби керамічні облицювальні
(крім фасадних), цегла і плитки кислототривкі, скло будівельне,
теплоізоляційні матеріали. Сіль, цукор, олія (соняшникова, кукурудзяна, соєва). Кінескопи, електролампи освітлювальні, застібки "блискавка".

Радою Міністрів Республіки Крим, обласними,
Київською і Севастопольською міськими
державними адміністраціями
Товари народного споживання і послуги для населення. Продукція (за винятком сировини і матеріалів для легкої
промисловості): торф'яної промисловості; промисловості будівельних матеріалів (за винятком цементу,
азбоцементних виробів, виробів керамічних облицювальних, цегли і
плиток кислототривких, скла будівельного, теплоізоляційних
матеріалів); легкої промисловості; харчової промисловості (за винятком солі, цукру, олії). Послуги торговельні, постачальницькі і
постачальницько-збутові. Зерно пшениці, жита, кукурудзи, насіння соняшнику, соя,
хміль, крім тих, що реалізуються господарствами за закупівельними
цінами. Комбікорми.
Примітка. Не підлягають державному регулюванню ціни і тарифи на
продукцію та послуги будівництва, сільського
господарства, науки, а також послуги
аудиторсько-консультаційного характеру.

Додаток N 2
до Тимчасового положення про державне
регулювання цін і тарифів,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України
від 23 грудня 1992 р. N 715 ( 715-92-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 3 червня 1993 р. N 403)

ПЕРЕЛІК
продукції, товарів і послуг, за якими
підприємства-виготівники здійснюють декларування
зміни цін і тарифів
Мінеральні добрива
Синтетичні миючі засоби та інші товари побутової хімії,
лакофарбові матеріали в частині товарів, що реалізуються населенню
Сода кальцинована і каустична
Етилен, пропілен, вінілхлорид, бензол нафтовий
Полістирол, поліетилен
Сірка (крім сірки технічної газової)
Основні види продукції машинобудування
Серійна продукція оборонного призначення
Хімічні волокна і нитки
Пряжа всіх видів (крім тієї, що реалізується населенню)
Шкіра натуральна і штучна
Тканини (крім чистошерстяних і з натурального шовку), неткані
матеріали
Трикотажні полотна (крім чистошерстяних)
Швейні, трикотажні вироби і взуття масового попиту
Голки швацькі
Елементи живлення
Стержні для авторучок кулькових
Послуги пралень і лазень (загальні зали і душові павільйони II
розряду)
М'ясо та м'ясопродукти, жири тваринні харчові
Молоко та вся молочна продукція
Маргаринова продукція
Сіль
Лікарські засоби
Цукор
Олія соняшникова, кукурудзяна та соєва
Льоноволокно
Вовна мита
Похоронні послуги
Примітки: 1. Органи, що здійснюють державне регулювання цін, у
разі необхідності можуть вносити доповнення до цього
переліку відповідно до своїх повноважень,
передбачених Тимчасовим положенням.
2. Декларуванню підлягає зміна цін і тарифів на
продукцію, товари і послуги, що постачаються
(надаються) підприємствами України.
3. Декларуванню не підлягають ціни на продукцію,
вироблену за межами України.вгору