Документ 419-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.07.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.07.2016. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 липня 2016 р. № 419
Київ

Про затвердження Порядку призначення, відмови у призначенні та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок призначення, відмови у призначенні та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, що додається.

2. Пункт 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. № 460 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 54, ст. 1755), доповнити підпунктом 71-1 такого змісту:

“71-1) призначає органи із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання;”.

3. Міністерству інфраструктури забезпечити прийняття у двомісячний строк необхідних нормативно-правових актів та привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 4 пункту 13 Порядку, затвердженого цією постановою, який набирає чинності через два місяці з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 липня 2016 р. № 419

ПОРЯДОК
призначення, відмови у призначенні та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру призначення, відмови у призначенні та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, нових та таких, що були у користуванні (далі - колісні транспортні засоби), партій частин та обладнання.

2. Процедура призначення, відмови у призначенні та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання здійснюється на безоплатній основі.

3. Документи, необхідні для призначення та анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, подаються до Мінінфраструктури в паперовій формі особисто, через уповноважену особу або надсилаються поштою.

Призначення та відмова у призначенні

4. Органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання (далі - орган із сертифікації колісних транспортних засобів) призначається заявник за умови, що він:

1) є юридичною особою - резидентом України незалежно від форми власності;

2) акредитований як орган з оцінки відповідності згідно із законодавством, а сфера його акредитації охоплює види продукції та документи, на відповідність яким проводиться оцінювання відповідності щодо індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання;

3) має не менш як двох працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації за трудовим договором на постійній основі, з відповідною профільною освітою та досвідом роботи у сфері оцінки відповідності колісних транспортних засобів не менш як один рік;

4) має власні акредитовані випробувальні лабораторії для проведення випробувань колісних транспортних засобів в обсягах, передбачених законодавством для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, що були у користуванні, та укладені договори із сторонніми акредитованими випробувальними лабораторіями для проведення видів випробувань продукції в межах відповідної сфери призначення, які не проводяться його власними лабораторіями;

5) має досвід виконання робіт з оцінки відповідності продукції протягом трьох останніх років;

6) не залежить від замовника робіт з оцінки відповідності;

7) має страховий фонд або уклав договір страхування відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам (відповідно до абзацу восьмого пункту 5 цього Порядку);

8) забезпечує дотримання вимог щодо конфіденційності інформації, одержаної під час виконання своїх завдань, крім її надання у визначених законом випадках відповідним уповноваженим органам;

9) протягом трьох останніх років не допускав порушення, які призводили до неправомірної видачі сертифікатів відповідності.

5. Заявник - орган з оцінки відповідності, що претендує на призначення органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, подає Мінінфраструктури заяву про призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання (далі - заява про призначення) за формою згідно з додатком 1.

До заяви про призначення заявник додає такі документи:

засвідчені заявником копії атестата про акредитацію, виданого згідно із законодавством, та додатків до нього;

перелік працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації за трудовим договором на постійній основі, а також працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації за трудовим договором без зарахування їх до штатного розпису (за наявності) органу з оцінки відповідності (задіяних в оцінці відповідності колісних транспортних засобів), та відомості про їх кваліфікацію, підписані керівником заявника (додаток 2);

довідка про власні акредитовані лабораторії (центри) для проведення випробувань продукції, підписана керівником заявника (додаток 3), та за наявності копії укладених відповідних договорів з іншими акредитованими лабораторіями (центрами), з якими співпрацює орган з оцінки відповідності, засвідчені в установленому порядку;

довідка про досвід виконання робіт з оцінки відповідності продукції за останні три роки, підписана керівником заявника (додаток 4);

складена у довільній формі заява про те, що заявник не має комерційної заінтересованості щодо продукції, процесу, послуги, які оцінює, а також про те, що орган, його керівник і персонал, уповноважені виконувати роботи з оцінки відповідності, не ідентифікуються як розробник, виробник (постачальник), монтажник процесу, послуги або як уповноважений представник однієї з таких осіб;

копія договору про обов’язкове страхування професійної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам (відповідно до пункту 7 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” до спливу річного строку після набрання чинності порядком та правилами проведення обов’язкового страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, подається копія договору добровільного страхування професійної чи цивільної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, або підписана керівником заявника довідка про наявність коштів у розмірі, достатньому для відшкодування в установленому законодавством порядку фізичним чи юридичним особам збитків, завданих внаслідок провадження ним діяльності як призначеним органом із сертифікації колісних транспортних засобів);

підписана керівником заявника заява про забезпечення конфіденційності інформації (додаток 5);

підписана керівником заявника у довільній формі інформація про впроваджені коригувальні заходи за виявленими невідповідностями у разі, коли заява подається заявником повторно.

6. Мінінфраструктури протягом 25 робочих днів з дня одержання заяви про призначення та документів, що додаються до неї, проводить аналіз поданих заявником документів та перевіряє повноту відомостей.

7. У разі подання заявником повного пакета документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, та якщо за результатами їх аналізу, а також вибіркового аналізу виконання за попередній період робіт з оцінки відповідності встановлено, що заявник відповідає вимогам, визначеним пунктом 4 цього Порядку, Мінінфраструктури приймає рішення про призначення органу із сертифікації колісних транспортних засобів.

У рішенні про призначення органу із сертифікації колісних транспортних засобів зазначаються:

найменування та місцезнаходження призначеного органу;

ідентифікаційний номер призначеного органу;

сфера призначення.

Рішення про призначення органу із сертифікації колісних транспортних засобів приймається не пізніше ніж протягом 30 робочих днів з дня одержання заяви про призначення та оформляється наказом Мінінфраструктури.

8. Призначення здійснюється на необмежений строк.

9. Мінінфраструктури присвоює призначеним органам із сертифікації колісних транспортних засобів реєстраційний номер. Перелік призначених органів із сертифікації колісних транспортних засобів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури.

10. Підставами для відмови у призначенні є:

1) подання заявником неповного пакета документів, необхідних для призначення, або невідповідність поданих документів вимогам цього Порядку;

2) виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей;

3) невідповідність заявника вимогам, визначеним пунктом 4 цього Порядку.

11. У разі виявлення обставин, передбачених пунктом 10 цього Порядку, Мінінфраструктури надсилає заявнику письмове повідомлення про відмову в призначенні із зазначенням підстав для такої відмови.

12. Заявник, щодо якого Мінінфраструктури вперше прийнято рішення про відмову в призначенні, може повторно подати заяву про призначення після здійснення коригувальних заходів, але не раніше ніж через 90 днів після прийняття попереднього рішення про відмову. Заявник, щодо якого Мінінфраструктури повторно прийнято рішення про відмову в призначенні, може подати заяву про призначення після здійснення коригувальних заходів, але не раніше ніж через один рік після прийняття попереднього рішення про відмову.

Анулювання призначення

13. Мінінфраструктури приймає рішення про анулювання призначення органу із сертифікації колісних транспортних засобів з таких підстав:

1) звернення органу із сертифікації колісних транспортних засобів з відповідною заявою за формою згідно з додатком 6;

2) повідомлення національним органом України з акредитації про скасування атестата про акредитацію органу із сертифікації колісних транспортних засобів;

3) припинення органу із сертифікації колісних транспортних засобів (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

4) виявлення за результатами оцінювання діяльності органу із сертифікації колісних транспортних засобів в порядку, визначеному Мінінфраструктури:

фактів недостовірних результатів сертифікації колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання;

недостовірних відомостей, які були надані ним у документах, що додавалися до заяви про призначення;

невідповідності органу із сертифікації колісних транспортних засобів вимогам, визначеним пунктом 4 цього Порядку.

14. У разі прийняття рішення про анулювання призначення органу із сертифікації колісних транспортних засобів Мінінфраструктури протягом п’яти робочих днів видає відповідний наказ, а також оприлюднює зазначену інформацію на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури.

15. Повідомлення про прийняття рішення щодо анулювання призначення органу із сертифікації колісних транспортних засобів надсилається (видається) органу із сертифікації колісних транспортних засобів в письмовій формі протягом п’яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

16. У разі анулювання призначення органу із сертифікації колісних транспортних засобів з підстав, передбачених підпунктом 4 пункту 13 цього Порядку, орган із сертифікації колісних транспортних засобів може звернутися для отримання призначення не раніше ніж через один рік з дня прийняття Мінінфраструктури рішення про анулювання призначення.Додаток 1
до Порядку

ЗАЯВА
про призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання


Додаток 2
до Порядку

ПЕРЕЛІК
працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації за трудовим договором на постійній основі, а також працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації за трудовим договором без зарахування їх до штатного розпису (за наявності) органу з оцінки відповідності (задіяних в оцінці відповідності колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання), та відомості про їх кваліфікацію


Додаток 3
до Порядку

ДОВІДКА
про власні акредитовані лабораторії (центри) для проведення випробувань продукції


Додаток 4
до Порядку

ДОВІДКА
про досвід виконання робіт з оцінки відповідності продукції за останні три роки


Додаток 5
до Порядку

ЗАЯВА
про забезпечення конфіденційності інформації


Додаток 6
до Порядку

ЗАЯВА
про анулювання призначення органу із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнаннявгору