Господарський кодекс України
Кодекс України; Закон, Кодекс від 16.01.2003436-IV
Документ 436-IV, попередня редакція — Редакція від 11.10.2013, підстава - 5178-VI
( Остання подія — Редакція, відбудеться 21.10.2019, підстава - 2597-VIII. Подивитися в історії? )
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

     Стаття 120. Організаційно-правові форми об'єднань підприємств 
1. Господарські об'єднання утворюються як асоціації,
корпорації, консорціуми, концерни, інші об'єднання підприємств,
передбачені законом.
2. Асоціація - договірне об'єднання, створене з метою
постійної координації господарської діяльності підприємств, що
об'єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та
управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації
виробництва, організації спільних виробництв на основі об'єднання
учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення
переважно господарських потреб учасників асоціації. У статуті
асоціації повинно бути зазначено, що вона є господарською
асоціацією. Асоціація не має права втручатися у господарську
діяльність підприємств - учасників асоціації. За рішенням
учасників асоціація може бути уповноважена представляти їх
інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та
організаціями.
3. Корпорацією визнається договірне об'єднання, створене на
основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів
підприємств, що об'єдналися, з делегуванням ними окремих
повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з
учасників органам управління корпорації.
4. Консорціум - тимчасове статутне об'єднання підприємств для
досягнення його учасниками певної спільної господарської мети
(реалізації цільових програм, науково-технічних, будівельних
проектів тощо). Консорціум використовує кошти, якими його
наділяють учасники, централізовані ресурси, виділені на
фінансування відповідної програми, а також кошти, що надходять з
інших джерел, в порядку, визначеному його статутом. У разі
досягнення мети його створення консорціум припиняє свою
діяльність.
5. Концерном визнається статутне об'єднання підприємств, а
також інших організацій, на основі їх фінансової залежності від
одного або групи учасників об'єднання, з централізацією функцій
науково-технічного і виробничого розвитку, інвестиційної,
фінансової, зовнішньоекономічної та іншої діяльності. Учасники
концерну наділяють його частиною своїх повноважень, у тому числі
правом представляти їх інтереси у відносинах з органами влади,
іншими підприємствами та організаціями. Учасники концерну не
можуть бути одночасно учасниками іншого концерну.
6. Державні і комунальні господарські об'єднання утворюються
переважно у формі корпорації або концерну, незалежно від
найменування об'єднання (комбінат, трест тощо).
Стаття 121. Статус підприємства - учасника об'єднання
підприємств
1. Підприємства - учасники об'єднання підприємств зберігають
статус юридичної особи незалежно від організаційно-правової форми
об'єднання, і на них поширюються положення цього Кодексу та інших
законів щодо регулювання діяльності підприємств.
2. Підприємство - учасник господарського об'єднання має
право:
добровільно вийти з об'єднання на умовах і в порядку,
визначених установчим договором про його утворення чи статутом
господарського об'єднання;
бути членом інших об'єднань підприємств, якщо законом,
засновницьким договором чи статутом господарського об'єднання не
встановлено інше;
одержувати від господарського об'єднання в установленому
порядку інформацію, пов'язану з інтересами підприємства;
одержувати частину прибутку від діяльності господарського
об'єднання відповідно до його статуту. Підприємство може мати
також інші права, передбачені засновницьким договором чи статутом
господарського об'єднання відповідно до законодавства.
3. Підприємство, яке входить до складу державного або
комунального господарського об'єднання, не має права без згоди
об'єднання виходити з його складу, а також об'єднувати на
добровільних засадах свою діяльність з іншими суб'єктами
господарювання та приймати рішення про припинення своєї
діяльності.
4. Рішення про утворення об'єднання підприємств (установчий
договір) та статут об'єднання погоджуються з Антимонопольним
комітетом України в порядку, встановленому законодавством.
Стаття 122. Управління об'єднанням підприємств
1. Господарські об'єднання мають вищі органи управління
(загальні збори учасників) та утворюють виконавчі органи,
передбачені статутом господарського об'єднання.
2. Вищий орган господарського об'єднання:
затверджує статут господарського об'єднання та вносить зміни
до нього;
вирішує питання про прийняття в господарське об'єднання нових
учасників та виключення учасників з його складу;
утворює виконавчий орган господарського об'єднання відповідно
до його статуту чи договору;
вирішує фінансові та інші питання відповідно до установчих
документів господарського об'єднання.
3. Виконавчий орган господарського об'єднання (колегіальний
чи одноособовий) вирішує питання поточної діяльності, які
відповідно до статуту або договору віднесені до його компетенції.
4. Управління державним (комунальним) господарським
об'єднанням здійснюють правління об'єднання і генеральний директор
об'єднання, який призначається на посаду та звільняється з посади
органом, що прийняв рішення про утворення об'єднання. Склад
правління визначається статутом об'єднання. Порядок управління
державним (комунальним) господарським об'єднанням визначається
статутом об'єднання відповідно до закону.
Законом може бути передбачений інший порядок управління
державним (комунальним) господарським об'єднанням в
оборонно-промисловому комплексі. { Частину четверту статті 122
доповнено абзацом другим згідно із Законом N 3531-VI ( 3531-17 )
від 16.06.2011 }
5. Здійснення управління поточною діяльністю об'єднання
підприємств може бути доручено адміністрації одного з підприємств
(головного підприємства об'єднання) на умовах, передбачених
установчими документами відповідного об'єднання.
6. Спори, що виникають між учасниками об'єднання, вирішуються
в порядку, передбаченому статутом об'єднання, або в судовому
порядку відповідно до закону.
Стаття 123. Майнові відносини в об'єднанні підприємств
1. Учасники об'єднання підприємств можуть вносити на умовах і
в порядку, передбачених його установчими документами, майнові
внески (вступні, членські, цільові тощо).
2. Майно передається об'єднанню його учасниками у
господарське відання або в оперативне управління на основі
установчого договору чи рішення про утворення об'єднання. Вартість
майна об'єднання відображається у його балансі.
3. Господарське об'єднання має право утворювати за рішенням
його вищого органу управління унітарні підприємства, філії,
представництва, а також бути учасником (засновником) господарських
товариств. Утворені господарським об'єднанням підприємства діють
відповідно до положень цього Кодексу, інших законів та статуту
підприємства, затвердженого об'єднанням.
4. Об'єднання підприємств не відповідає за зобов'язаннями
його учасників, а підприємства-учасники не відповідають за
зобов'язаннями об'єднання, якщо інше не передбачено установчим
договором або статутом об'єднання.
Стаття 124. Вихід учасника з об'єднання. Припинення
об'єднання підприємств
1. Підприємства - учасники об'єднання можуть вийти з його
складу із збереженням взаємних зобов'язань та укладених договорів
з іншими суб'єктами господарювання.
2. Вихід підприємства із складу державного (комунального)
господарського об'єднання здійснюється за рішенням органу, що
прийняв рішення про утворення об'єднання.
3. Припинення об'єднання підприємств відбувається в
результаті його реорганізації в інше об'єднання або ліквідації.
4. Реорганізація господарського об'єднання здійснюється за
рішенням підприємств-учасників, а реорганізація державного
(комунального) господарського об'єднання - за рішенням органу, що
прийняв рішення про утворення об'єднання.
5. Ліквідація господарського об'єднання провадиться за
рішенням підприємств-учасників, а ліквідація державного
(комунального) об'єднання - за рішенням органу, що прийняв рішення
про утворення об'єднання. Ліквідація об'єднання підприємств
здійснюється в порядку, встановленому цим Кодексом щодо ліквідації
підприємства. Майно, що залишилося після ліквідації об'єднання,
розподіляється між учасниками згідно зі статутом об'єднання
підприємств чи договором.

{ Статтю 125 виключено на підставі Закону N 2522-VI
( 2522-17 ) від 09.09.2010 }

Стаття 126. Асоційовані підприємства. Холдингові компанії
1. Асоційовані підприємства (господарські організації) - це
група суб'єктів господарювання - юридичних осіб, пов'язаних між
собою відносинами економічної та/або організаційної залежності у
формі участі в статутному капіталі та/або управлінні. Залежність
між асоційованими підприємствами може бути простою і вирішальною.
2. Проста залежність між асоційованими підприємствами виникає
у разі якщо одне з них має можливість блокувати прийняття рішень
іншим (залежним) підприємством, які повинні прийматися відповідно
до закону та/або установчих документів цього підприємства
кваліфікованою більшістю голосів.
3. Вирішальна залежність між асоційованими підприємствами
виникає у разі якщо між підприємствами встановлюються відносини
контролю-підпорядкування за рахунок переважної участі
контролюючого підприємства в статутному капіталі та/або загальних
зборах чи інших органах управління іншого (дочірнього)
підприємства, зокрема володіння контрольним пакетом акцій.
Відносини вирішальної залежності можуть встановлюватися за умови
отримання згоди відповідних органів Антимонопольного комітету
України.
4. Про наявність простої та вирішальної залежності має бути
зазначено у відомостях державної реєстрації залежного (дочірнього)
підприємства та опубліковано відповідно до закону. ( Частина четверта статті 126 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2424-IV ( 2424-15 ) від 04.02.2005 )
5. Холдингова компанія - публічне акціонерне товариство, яке
володіє, користується, а також розпоряджається холдинговими
корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше
корпоративних підприємств (крім пакетів акцій, що перебувають у
державній власності). { Частина п'ята статті 126 в редакції Закону N 3528-IV ( 3528-15 )
від 15.03.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1617-VI
( 1617-17 ) від 24.07.2009 }
6. Якщо корпоративне підприємство через дії або бездіяльність
холдингової компанії виявиться неплатоспроможним та визнається
банкрутом, то холдингова компанія несе субсидіарну
відповідальність за зобов'язаннями корпоративного підприємства. { Частина шоста статті 126 в редакції Закону N 3528-IV ( 3528-15 )
від 15.03.2006 }
7. Загальні засади функціонування холдингових компаній в
Україні, в тому числі Державної керуючої холдингової компанії, а
також особливості їх утворення, діяльності та ліквідації
регулюються Законом України "Про холдингові компанії в Україні"
( 3528-15 ) та іншими нормативно-правовими актами. { Частина сьома статті 126 в редакції Закону N 3528-IV ( 3528-15 )
від 15.03.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4498-VI
( 4498-17 ) від 13.03.2012 }
Стаття 127. Інші форми об'єднання інтересів підприємств
1. Законом можуть визначатися й інші форми об'єднання
інтересів підприємств (союзи, спілки, асоціації підприємців тощо),
не передбачені у статті 120 цього Кодексу.
Глава 13
ГРОМАДЯНИН ЯК СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ.
ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ІНШИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Стаття 128. Громадянин у сфері господарювання
1. Громадянин визнається суб'єктом господарювання у разі
здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної
реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи
відповідно до статті 58 цього Кодексу.
2. Громадянин-підприємець відповідає за своїми зобов'язаннями
усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено
стягнення.
3. Громадянин може здійснювати підприємницьку діяльність:
безпосередньо як підприємець або через приватне підприємство,
що ним створюється;
із залученням або без залучення найманої праці;
самостійно або спільно з іншими особами.
4. Громадянин здійснює управління заснованим ним приватним
підприємством безпосередньо або через керівника, який наймається
за контрактом. У разі здійснення підприємницької діяльності
спільно з іншими громадянами або юридичними особами громадянин має
права та обов'язки відповідно засновника та/або учасника
господарського товариства, члена кооперативу тощо, або права і
обов'язки, визначені укладеним за його участі договором про
спільну діяльність без створення юридичної особи.
5. Громадянин-підприємець здійснює свою діяльність на засадах
свободи підприємництва та відповідно до принципів, передбачених у
статті 44 цього Кодексу.
6. Громадянин-підприємець зобов'язаний:
у передбачених законом випадках і порядку одержати ліцензію
на здійснення певних видів господарської діяльності;
повідомляти органи державної реєстрації про зміну його
адреси, зазначеної в реєстраційних документах, предмета
діяльності, інших суттєвих умов своєї підприємницької діяльності,
що підлягають відображенню у реєстраційних документах;
додержуватися прав і законних інтересів споживачів,
забезпечувати належну якість товарів (робіт, послуг), що ним
виготовляються, додержуватися правил обов'язкової сертифікації
продукції, встановлених законодавством;
не допускати недобросовісної конкуренції, інших порушень
антимонопольно-конкурентного законодавства;
вести облік результатів своєї підприємницької діяльності
відповідно до вимог законодавства;
своєчасно надавати органам доходів і зборів декларацію про
майновий стан і доходи (податкову декларацію), інші необхідні
відомості для нарахування податків та інших обов'язкових платежів;
сплачувати податки та інші обов'язкові платежі в порядку і в
розмірах, встановлених законом. { Абзац сьомий частини шостої
статті 128 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2756-VI
( 2756-17 ) від 02.12.2010 }
7. Громадянин-підприємець зобов'язаний додержуватися вимог,
передбачених статтями 46 і 49 цього Кодексу, а також іншими
законодавчими актами, і несе майнову та іншу встановлену законом
відповідальність за завдані ним шкоду і збитки.
Громадянин-підприємець може бути визнаний судом банкрутом
відповідно до вимог цього Кодексу та інших законів.
Стаття 129. Особливості статусу іноземних суб'єктів
господарювання
1. Іноземці та особи без громадянства при здійсненні
господарської діяльності в Україні користуються такими самими
правами і мають такі самі обов'язки, як і громадяни України, якщо
інше не передбачено цим Кодексом, іншими законами.
2. Іноземні юридичні особи при здійсненні господарської
діяльності в Україні мають такий самий статус, як і юридичні особи
України, з особливостями, передбаченими цим Кодексом, іншими
законами, а також міжнародними договорами, згоду на обов'язковість
яких надано Верховною Радою України.
Стаття 130. Кредитні спілки у сфері господарювання
1. Громадяни, які постійно проживають на території України,
можуть об'єднуватися у кредитні спілки.
2. Кредитною спілкою є неприбуткова організація, заснована
громадянами у встановленому законом порядку на засадах
добровільного об'єднання грошових внесків з метою задоволення
потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні інших
фінансових послуг. Кредитна спілка є юридичною особою. Статусу
юридичної особи вона набуває з дня її державної реєстрації.
3. Кредитна спілка діє на основі статуту, який затверджується
загальними зборами членів кредитної спілки.
4. Майно кредитної спілки є її власністю і складається з
фондів кредитної спілки, коштів доходу та іншого майна.
5. Кредитна спілка не може бути засновником або учасником
суб'єктів підприємницької діяльності.
6. Статус, порядок організації та здійснення господарської
діяльності кредитної спілки визначаються цим Кодексом, законом про
кредитні спілки ( 2908-14 ) та іншими законами.
Стаття 131. Особливості статусу благодійних та інших
неприбуткових організацій у сфері
господарювання
1. Юридичні особи, незалежно від форм власності, а також
повнолітні громадяни можуть утворювати благодійні організації
(благодійні фонди, благодійні товариства, благодійні установи
тощо). { Частина перша статті 131 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5073-VI ( 5073-17 ) від 05.07.2012 }

{ Частину другу статті 131 виключено на підставі Закону
N 5073-VI ( 5073-17 ) від 05.07.2012 }

3. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування,
а також державні та комунальні підприємства, установи,
організації, що повністю або частково фінансуються з бюджету, не
можуть бути засновниками (засновником) та/або членами благодійної
організації.
4. Благодійна організація діє на основі установчих
документів, що затверджуються вищим органом управління благодійної
організації, і є юридичною особою. { Частина четверта статті 131 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5073-VI ( 5073-17 ) від 05.07.2012 }
5. Благодійна організація має право здійснювати неприбуткову
господарську діяльність, спрямовану на виконання її цілей,
визначених установчими документами. Здійснення благодійними
організаціями діяльності у вигляді надання певних послуг
(виконання робіт), що підлягають обов'язковій сертифікації або
ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або
ліцензування в установленому законом порядку. { Частина п'ята статті 131 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5073-VI ( 5073-17 ) від 05.07.2012 }
6. Додаткові вимоги щодо створення, державної реєстрації,
здійснення господарської діяльності та інших питань діяльності
благодійних організацій встановлюються цим Кодексом, Законом
України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"
( 5073-17), іншими законами. { Частина шоста статті 131 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5073-VI ( 5073-17 ) від 05.07.2012 }
7. Особливості статусу інших юридичних осіб, що здійснюють
неприбуткову господарську діяльність, визначаються відповідними
законами, якими регулюється порядок діяльності цих суб'єктів.

( Статтю 132 виключено на підставі Закону N 2424-IV
( 2424-15 ) від 04.02.2005 )

Розділ III
МАЙНОВА ОСНОВА ГОСПОДАРЮВАННЯ
Глава 14
МАЙНО СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Стаття 133. Правовий режим майна суб'єктів господарювання
1. Основу правового режиму майна суб'єктів господарювання, на
якій базується їх господарська діяльність, становлять право
власності та інші речові права - право господарського відання,
право оперативного управління.
Господарська діяльність може здійснюватися також на основі
інших речових прав (права володіння, права користування тощо),
передбачених Цивільним кодексом України ( 435-15 ). ( Частина перша статті 133 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2424-IV ( 2424-15 ) від 04.02.2005 )
2. Майно суб'єктів господарювання може бути закріплено на
іншому праві відповідно до умов договору з власником майна.

( Частину третю статті 133 виключено на підставі Закону
N 2424-IV ( 2424-15 ) від 04.02.2005 )

4. Держава забезпечує рівний захист майнових прав усіх
суб'єктів господарювання.
Стаття 134. Право власності - основне речове право у сфері
господарювання
1. Суб'єкт господарювання, який здійснює господарську
діяльність на основі права власності, на свій розсуд, одноосібно
або спільно з іншими суб'єктами володіє, користується і
розпоряджається належним йому (їм) майном, у тому числі має право
надати майно іншим суб'єктам для використання його на праві
власності, праві господарського відання чи праві оперативного
управління, або на основі інших форм правового режиму майна,
передбачених цим Кодексом.
2. Майно, що використовується у господарській діяльності,
може перебувати у спільній власності двох або більше власників.
3. Правовий режим власності та правові форми реалізації права
власності у сфері господарювання визначаються цим Кодексом і
законом.
Стаття 135. Організаційно-установчі повноваження власника
1. Власник майна має право одноосібно або спільно з іншими
власниками на основі належного йому (їм) майна засновувати
господарські організації або здійснювати господарську діяльність в
інших організаційно-правових формах господарювання, не заборонених
законом, на свій розсуд визначаючи мету і предмет господарської
діяльності, структуру утвореного ним суб'єкта господарювання,
склад і компетенцію його органів управління, порядок використання
майна, інші питання управління діяльністю суб'єкта господарювання,
а також приймати рішення про припинення господарської діяльності
заснованих ним суб'єктів господарювання відповідно до
законодавства.
2. Власник має право особисто або через уповноважені ним
органи з метою здійснення підприємницької діяльності засновувати
господарські організації, закріплюючи за ними належне йому майно
на праві власності, праві господарського відання, а для здійснення
некомерційної господарської діяльності - на праві оперативного
управління, визначати мету та предмет діяльності таких
організацій, склад і компетенцію їх органів управління, порядок
прийняття ними рішень, склад і порядок використання майна,
визначати інші умови господарювання у затверджених власником
(уповноваженим ним органом) установчих документах господарської
організації, а також здійснювати безпосередньо або через
уповноважені ним органи у межах, встановлених законом, інші
управлінські повноваження щодо заснованої організації та припиняти
її діяльність відповідно до цього Кодексу та інших законів.
3. Власник має право здійснювати організаційно-установчі
повноваження також на основі належних йому корпоративних прав
відповідно до цього Кодексу та інших законів.
4. Державні та комунальні підприємства можуть бути об'єднані
за рішенням власника (уповноваженого ним органу) у державні
(комунальні) господарські об'єднання, передбачені цим Кодексом.
Стаття 136. Право господарського відання
1. Право господарського відання є речовим правом суб'єкта
підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається
майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом),
з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна
за згодою власника у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими
законами.
2. Власник майна, закріпленого на праві господарського
відання за суб'єктом підприємництва, здійснює контроль за
використанням та збереженням належного йому майна безпосередньо
або через уповноважений ним орган, не втручаючись в
оперативно-господарську діяльність підприємства.
3. Щодо захисту права господарського відання застосовуються
положення закону, встановлені для захисту права власності. Суб'єкт
підприємництва, який здійснює господарську діяльність на основі
права господарського відання, має право на захист своїх майнових
прав також від власника.
Стаття 137. Право оперативного управління
1. Правом оперативного управління у цьому Кодексі визнається
речове право суб'єкта господарювання, який володіє, користується і
розпоряджається майном, закріпленим за ним власником
(уповноваженим ним органом) для здійснення некомерційної
господарської діяльності, у межах, встановлених цим Кодексом та
іншими законами, а також власником майна (уповноваженим ним
органом).
2. Власник майна, закріпленого на праві оперативного
управління за суб'єктом господарювання, здійснює контроль за
використанням і збереженням переданого в оперативне управління
майна безпосередньо або через уповноважений ним орган і має право
вилучати у суб'єкта господарювання надлишкове майно, а також
майно, що не використовується, та майно, що використовується ним
не за призначенням.
3. Право оперативного управління захищається законом
відповідно до положень, встановлених для захисту права власності.

( Статтю 138 виключено на підставі Закону N 2424-IV
( 2424-15 ) від 04.02.2005 )

Стаття 139. Майно у сфері господарювання
1. Майном у цьому Кодексі визнається сукупність речей та
інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають
вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності
суб'єктів господарювання та відображаються в їх балансі або
враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих
суб'єктів.
2. Залежно від економічної форми, якої набуває майно у
процесі здійснення господарської діяльності, майнові цінності
належать до основних фондів, оборотних засобів, коштів, товарів.
3. Основними фондами виробничого і невиробничого призначення
є будинки, споруди, машини та устаткування, обладнання,
інструмент, виробничий інвентар і приладдя, господарський інвентар
та інше майно тривалого використання, що віднесено законодавством
до основних фондів.
4. Оборотними засобами є сировина, паливо, матеріали,
малоцінні предмети та предмети, що швидко зношуються, інше майно
виробничого і невиробничого призначення, що віднесено
законодавством до оборотних засобів.
5. Коштами у складі майна суб'єктів господарювання є гроші у
національній та іноземній валюті, призначені для здійснення
товарних відносин цих суб'єктів з іншими суб'єктами, а також
фінансових відносин відповідно до законодавства.
6. Товарами у складі майна суб'єктів господарювання
визнаються вироблена продукція (товарні запаси), виконані роботи
та послуги.
7. Особливим видом майна суб'єктів господарювання є цінні
папери.
Стаття 140. Джерела формування майна суб'єктів
господарювання
1. Джерелами формування майна суб'єктів господарювання є:
грошові та матеріальні внески засновників;
доходи від реалізації продукції (робіт, послуг);
доходи від цінних паперів;
капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів
(комплексів), що належать їм, придбання майна інших суб'єктів;
кредити банків та інших кредиторів;
безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і
громадян;
інші джерела, не заборонені законом.
2. Правовий режим майна суб'єктів господарювання
встановлюється цим Кодексом та іншими законами з урахуванням
зазначених у статті 139 цього Кодексу видів майна.
Стаття 141. Особливості правового режиму державного майна у
сфері господарювання
1. До державного майна у сфері господарювання належать
цілісні майнові комплекси державних підприємств або їх структурних
підрозділів, нерухоме майно, інше окреме індивідуально визначене
майно державних підприємств, акції (частки, паї) держави у майні
суб'єктів господарювання різних форм власності, а також майно,
закріплене за державними установами і організаціями з метою
здійснення необхідної господарської діяльності, та майно, передане
в безоплатне користування самоврядним установам і організаціям або
в оренду для використання його у господарській діяльності. Держава
через уповноважені органи державної влади здійснює права власника
також щодо об'єктів права власності Українського народу,
зазначених у частині першій статті 148 цього Кодексу.
2. Управління об'єктами державної власності відповідно до
закону здійснюють Кабінет Міністрів України і, за його
уповноваженням, центральні та місцеві органи виконавчої влади. У
випадках, передбачених законом, управління державним майном
здійснюють також інші суб'єкти.
3. Кабінет Міністрів України встановлює перелік державного
майна, яке безоплатно передається у власність відповідних
територіальних громад (комунальну власність). Передача об'єктів
господарського призначення з державної у комунальну власність
здійснюється в порядку, встановленому законом.
4. Не можуть бути об'єктами передачі з державної у комунальну
власність підприємства, що здійснюють діяльність, яку дозволяється
здійснювати виключно державним підприємствам, установам і
організаціям.
5. Види майна, що може перебувати виключно у державній
власності, відчуження якого недержавним суб'єктам господарювання
не допускається, а також додаткові обмеження щодо розпорядження
окремими видами майна, яке належить до основних фондів державних
підприємств, установ і організацій, визначаються законом.
6. Відчуження суб'єктом господарювання державного майна, яке
належить до основних фондів, здійснюється у порядку, що
встановлюється Кабінетом Міністрів України. Продаж суб'єктом
господарювання державного майна, яке належить до основних фондів,
здійснюється лише на конкурентних засадах. { Статтю 141 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 549-V
( 549-16 ) від 09.01.2007 }
7. Не може бути вкладом у спільну діяльність майно, яке
належить до основних фондів підприємств державної власності, що не
підлягають приватизації. { Статтю 141 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 3322-VI
( 3322-17 ) від 12.05.2011; в редакції Закону N 3686-VI
( 3686-17 ) від 08.07.2011 }
Стаття 142. Прибуток (доход) суб'єкта господарювання
1. Прибуток (доход) суб'єкта господарювання є показником
фінансових результатів його господарської діяльності, що
визначається шляхом зменшення суми валового доходу суб'єкта
господарювання за певний період на суму валових витрат та суму
амортизаційних відрахувань.
2. Склад валового доходу та валових витрат суб'єктів
господарювання визначається законодавством. Для цілей
оподаткування законом може встановлюватися спеціальний порядок
визначення доходу як об'єкта оподаткування.
3. Порядок використання прибутку (доходу) суб'єкта
господарювання визначає власник (власники) або уповноважений ним
орган відповідно до законодавства та установчих документів.
Порядок використання прибутку державних підприємств та
господарських товариств, у статутних капіталах яких більше 50
відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, здійснюється
відповідно до статті 75 цього Кодексу. ( Пункт 3 статті 142 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV ( 2505-15 ) від
25.03.2005 )
4. Держава може впливати на вибір суб'єктами господарювання
напрямів та обсягів використання прибутку (доходу) через
нормативи, податки, податкові пільги та господарські санкції
відповідно до закону.
Стаття 143. Цінні папери у складі майна суб'єктів
господарювання
1. Суб'єкт господарювання має право випускати власні цінні
папери, реалізовувати їх громадянам і юридичним особам, а також
придбавати цінні папери інших суб'єктів. Види цінних паперів,
умови і порядок їх випуску, реалізації та придбання суб'єктами
господарювання встановлюються цим Кодексом та іншими законами.
Стаття 144. Підстави виникнення майнових прав та обов'язків
суб'єкта господарювання
1. Майнові права та майнові обов'язки суб'єкта господарювання
можуть виникати:
з угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених
законом, але таких, що йому не суперечать;
з актів органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, їх посадових осіб у випадках, передбачених
законом;
внаслідок створення та придбання майна з підстав, не
заборонених законом;
внаслідок заподіяння шкоди іншій особі, придбання або
збереження майна за рахунок іншої особи без достатніх підстав;
внаслідок порушення вимог закону при здійсненні господарської
діяльності;
з інших обставин, з якими закон пов'язує виникнення майнових
прав та обов'язків суб'єктів господарювання.
2. Право на майно, що підлягає державній реєстрації, виникає
з дня реєстрації цього майна або відповідних прав на нього, якщо
інше не встановлено законом.
Стаття 145. Майновий стан та облік майна суб'єкта
господарювання
1. Майновий стан суб'єкта господарювання визначається
сукупністю належних йому майнових прав та майнових зобов'язань, що
відображається у бухгалтерському обліку його господарської
діяльності відповідно до вимог закону.
2. Зміна правового режиму майна суб'єкта господарювання
здійснюється за рішенням власника (власників) майна у спосіб,
передбачений цим Кодексом та прийнятими відповідно до нього іншими
законами, крім випадків, якщо така зміна забороняється законом.
3. Правовий режим майна суб'єкта господарювання, заснованого
на державній (комунальній) власності, може бути змінений шляхом
приватизації майна державного (комунального) підприємства
відповідно до закону.
4. Правовий режим майна суб'єкта господарювання, заснованого
на державній (комунальній) власності, може бути змінений шляхом
здачі цілісного майнового комплексу підприємства або майнового
комплексу його структурного підрозділу в оренду.
5. Законом можуть бути визначені також інші підстави зміни
правового режиму майна суб'єкта господарювання.
6. Суб'єкти господарювання зобов'язані на основі даних
бухгалтерського обліку складати фінансову звітність за формами,
передбаченими законодавством, проводити інвентаризацію належного
їм майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського
обліку та звітності, надавати фінансову звітність відповідно до
вимог закону та їх установчих документів.
Стаття 146. Приватизація державних та комунальних
підприємств
1. Майно єдиного цілісного майнового комплексу державного
(комунального) підприємства або його окремих підрозділів, що є
єдиними (цілісними) майновими комплексами і виділяються в
самостійні підприємства, а також об'єкти незавершеного будівництва
та акції (частини, паї), що належать державі у майні інших
суб'єктів господарювання, можуть бути відчужені на користь
громадян чи недержавних юридичних осіб і приватизовані цими
особами відповідно до закону.
2. Приватизація державних (комунальних) підприємств
здійснюється не інакше як на виконання державної програми
приватизації, що визначає цілі, пріоритети та умови приватизації,
і в порядку, встановленому законом.
3. Приватизація державних (комунальних) підприємств чи їх
майна здійснюється шляхом:
купівлі-продажу об'єктів приватизації на аукціоні, за
конкурсом, іншими способами, що передбачають конкуренцію покупців;
викупу цілісного майнового комплексу державного
(комунального) підприємства, зданого в оренду, у випадках та
порядку, передбачених законом;
викупу майна державного (комунального) підприємства в інших
випадках, передбачених законом.
4. Кожний громадянин України має право на придбання
державного майна в процесі приватизації в порядку, встановленому
законом.
5. Загальні умови та порядок здійснення приватизації
державних (комунальних) підприємств або їх майна визначаються
законом.
6. В окремих галузях економіки законом можуть бути визначені
особливості приватизації майна державних підприємств.
7. У процесі приватизації державного (комунального)
підприємства права працівників підприємства, що приватизується,
гарантуються законом.
Стаття 147. Гарантії та захист майнових прав суб'єктів
господарювання
1. Майнові права суб'єктів господарювання захищаються
законом.
2. Вилучення державою у суб'єкта господарювання його майна
допускається не інакше як у випадках, на підставах і в порядку,
передбачених законом.
3. Збитки, завдані суб'єкту господарювання порушенням його
майнових прав громадянами чи юридичними особами, а також органами
державної влади чи органами місцевого самоврядування,
відшкодовуються йому відповідно до закону.
4. Право власності та інші майнові права суб'єкта
господарювання захищаються у спосіб, зазначений у статті 20 цього
Кодексу.
Глава 15
ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Стаття 148. Особливості правового режиму використання
природних ресурсів у сфері господарювання
1. Відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) земля, її
надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, що
знаходяться в межах території України, природні ресурси її
континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є
об'єктами права власності Українського народу. Від імені народу
права власника здійснюють органи державної влади та органи
місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України
( 254к/96-ВР ).
2. Кожний громадянин має право користуватися природними
об'єктами права власності Українського народу відповідно до
закону.
3. Земля є основним національним багатством, що перебуває під
особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується.
Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними
особами та державою відповідно до Земельного кодексу України
( 2768-14 ) та інших законів.
4. Правовий режим використання окремих видів природних
ресурсів (землі, вод, лісів, надр, атмосферного повітря,
тваринного світу) встановлюється законами.
5. Природні ресурси можуть надаватися суб'єктам
господарювання для використання або придбаватися ними у власність
лише у випадках та порядку, передбачених законом.
Стаття 149. Використання природних ресурсів суб'єктами
господарювання
1. Суб'єкти господарювання використовують у господарській
діяльності природні ресурси в порядку спеціального або загального
природокористування відповідно до цього Кодексу та інших законів.
2. Кабінет Міністрів України забезпечує державний облік
природних ресурсів, що належать до державної власності,
перебувають в управлінні Автономної Республіки Крим та належать до
комунальної власності і можуть використовуватися у господарській
діяльності.
Стаття 150. Використання природних ресурсів на праві
власності
1. Суб'єктам господарювання може передаватися у власність
земля із закритими водоймами, ділянками лісів, загальнопоширеними
корисними копалинами, що знаходяться в ній, у тому числі
громадянам для ведення фермерського господарства, а також
сільськогосподарським підприємствам - для господарської
діяльності. ( Частина перша статті 150 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2454-IV ( 2454-15 ) від 03.03.2005 )
2. Порядок надання землі у власність визначається виключно
законом з урахуванням необхідності визначення гарантій ефективного
використання землі суб'єктами господарювання, запобігання її
безгосподарному використанню та псуванню.
Стаття 151. Використання природних ресурсів на праві
користування
1. Суб'єктам господарювання для здійснення господарської
діяльності надаються в користування на підставі спеціальних
дозволів (рішень) уповноважених державою органів земля та інші
природні ресурси (в тому числі за плату або на інших умовах).
2. Порядок надання у користування природних ресурсів
громадянам і юридичним особам для здійснення господарської
діяльності встановлюється земельним, водним, лісовим та іншим
спеціальним законодавством.
Стаття 152. Права суб'єктів господарювання щодо використання
природних ресурсів
1. Суб'єкт господарювання, здійснюючи господарську
діяльність, має право:
експлуатувати корисні властивості наданих йому природних
ресурсів;
використовувати для господарських потреб в установленому
законодавством порядку корисні копалини місцевого значення, водні
об'єкти, лісові ресурси, що знаходяться на наданій йому земельній
ділянці;
одержувати доходи від результатів господарської діяльності,
пов'язаної з використанням природних ресурсів;
одержувати пільгові короткострокові та довгострокові кредити
для реалізації заходів щодо ефективного використання, відтворення
та охорони природних ресурсів, а також користуватися податковими
пільгами при здійсненні зазначених заходів;
вимагати компенсації шкоди, завданої належним йому природним
ресурсам іншими суб'єктами, а також усунення перешкод у здійсненні
господарської діяльності, пов'язаної з використанням природних
ресурсів.
Стаття 153. Обов'язки суб'єктів господарювання щодо
використання природних ресурсів
1. Суб'єкт господарювання, здійснюючи господарську
діяльність, зобов'язаний:
використовувати природні ресурси відповідно до цільового
призначення, визначеного при їх наданні (придбанні) для
використання у господарській діяльності;
ефективно і економно використовувати природні ресурси на
основі застосування новітніх технологій у виробничій діяльності;
здійснювати заходи щодо своєчасного відтворення і запобігання
псуванню, забрудненню, засміченню та виснаженню природних
ресурсів, не допускати зниження їх якості у процесі
господарювання;
своєчасно вносити відповідну плату за використання природних
ресурсів;
здійснювати господарську діяльність без порушення прав інших
власників та користувачів природних ресурсів;
відшкодовувати збитки, завдані ним власникам або первинним
користувачам природних ресурсів.
2. Законом можуть бути визначені й інші обов'язки суб'єкта
господарювання щодо використання природних ресурсів у
господарській діяльності.
Глава 16
ВИКОРИСТАННЯ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Стаття 154. Регулювання відносин щодо використання у
господарській діяльності прав інтелектуальної
власності
1. Відносини, пов'язані з використанням у господарській
діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються
цим Кодексом та іншими законами.
2. До відносин, пов'язаних з використанням у господарській
діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються
положення Цивільного кодексу України ( 435-15 ) з урахуванням
особливостей, передбачених цим Кодексом та іншими законами.
Стаття 155. Об'єкти прав інтелектуальної власності
1. Об'єктами прав інтелектуальної власності у сфері
господарювання визнаються:
винаходи та корисні моделі;
промислові зразки;
сорти рослин та породи тварин;
торговельні марки (знаки для товарів і послуг);
комерційне (фірмове) найменування;
географічне зазначення;
комерційна таємниця;
комп'ютерні програми;
інші об'єкти, передбачені законом.
2. Загальні умови захисту прав інтелектуальної власності на
об'єкти, зазначені у цій статті, визначаються Цивільним кодексом
України ( 435-15 ).
Стаття 156. Правомочності щодо використання винаходу,
корисної моделі та промислового зразка
1. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну
модель, промисловий зразок відповідно до законодавства України
засвідчується патентом.
2. Відносини суб'єкта господарювання, що є роботодавцем для
винахідника (винахідників) або автора (авторів) об'єктів,
зазначених у частині першій цієї статті, щодо прав на одержання
патенту і права використання зазначених об'єктів інтелектуальної
власності регулюються Цивільним кодексом України ( 435-15 ) та
іншими законами.
3. Використанням винаходу, корисної моделі чи промислового
зразка у сфері господарювання є:
виготовлення, пропонування для продажу, запровадження в
господарський (комерційний) обіг, застосування, ввезення чи
зберігання з зазначеною метою продукту, що охороняється відповідно
до закону;
застосування способу, що охороняється відповідно до закону,
або пропонування його для застосування в Україні за умов,
передбачених Цивільним кодексом України ( 435-15 );
пропонування для продажу, запровадження в господарський
(комерційний) обіг, застосування, ввезення чи зберігання з
зазначеною метою продукту, виготовленого безпосередньо способом,
що охороняється відповідно до закону.
4. Суб'єктам господарювання належить право попереднього
використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка за
умов, передбачених Цивільним кодексом України ( 435-15 ).вгору