Документ 436-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.07.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.07.2016. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 липня 2016 р. № 436
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 і від 11 листопада 2009 р. № 1200

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 “Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 36, ст. 1327; 2009 р., № 101, ст. 3521; 2010 р., № 50, ст. 1650; 2011 р., № 30, ст. 1311; 2012 р., № 13, ст. 467, № 50, ст. 1978, № 71, ст. 2870, № 91, ст. 3674; 2013 р., № 47, ст. 1695, № 68, ст. 2475; 2014 р., № 4, ст. 101; 2015 р., № 90, ст. 3040, № 93, ст. 3169; 2016 р., № 2, ст. 70) і від 11 листопада 2009 р. № 1200 “Про затвердження Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 87, ст. 2939; 2010 р., № 80, ст. 2826; 2011 р., № 85, ст. 3102; 2012 р., № 91, ст. 3674; 2013 р., № 29, ст. 992; 2015 р., № 90, ст. 3043, № 93, ст. 3169) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 72
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2016 р. № 436

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 і від 11 листопада 2009 р. № 1200

1. У Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388:

1) у першому реченні абзацу третього пункту 7 слово “Держмитслужбою” замінити словом “ДФС”;

2) у пункті 8:

абзац шостий після слів “скріплені печаткою” доповнити словами “(за її наявності)”;

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

“договір комісії між власником транспортного засобу і суб’єктом господарювання, який за таким договором є комісіонером, та договір купівлі-продажу транспортного засобу, за яким продавцем є такий суб’єкт господарювання, які підписані від імені суб’єкта господарювання уповноваженою особою та скріплені печаткою (за її наявності), - у разі продажу транспортних засобів суб’єктами господарювання, що здійснюють оптову та/або роздрібну торгівлю транспортними засобами на підставі договору комісії, укладеного з власником транспортного засобу;”.

У зв’язку з цим абзаци сьомий - двадцять другий вважати відповідно абзацами восьмим - двадцять третім;

абзац сімнадцятий виключити;

3) у пункті 28:

в абзацах другому і третьому слова “працівника митної служби та печаткою митного органу” замінити словами “працівника органу доходів і зборів та печаткою такого органу”;

в абзаці четвертому слово “Держмитслужби” замінити словом “ДФС”;

4) друге речення абзацу другого пункту 40 після слова “оформляється” доповнити словами “фахівцем експертної служби МВС”, а після слова “засвідчується” - словом “його”;

5) у тексті Порядку слова “митний орган” у всіх відмінках і формах числа замінити словами “орган доходів і зборів” у відповідному відмінку і числі.

2. У Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. № 1200:

1) пункт 3 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“акт огляду реалізованого транспортного засобу - документ установленої форми, що видається суб’єктом господарювання, який здійснює оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами, під час укладення договору купівлі-продажу транспортного засобу та вноситься таким суб’єктом до відповідного електронного реєстру;”.

У зв’язку з цим абзаци другий - п’ятий вважати відповідно абзацами третім - шостим;

2) пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Суб’єкти господарювання забезпечують можливість для демонстрації, тестування, зберігання та продажу транспортних засобів (нових і таких, що перебували в користуванні) у власних або орендованих приміщеннях (на майданчиках), а також для проведення передпродажної підготовки та сервісного обслуговування транспортних засобів на станціях технічного обслуговування.

Суб’єкти господарювання здійснюють продаж транспортних засобів, зокрема укладення договорів купівлі-продажу транспортних засобів, за місцезнаходженням торговельних приміщень.”;

3) пункт 11 після слова “нових” доповнити словами “і таких, що перебували в користуванні,”, а слова “з дефектами, що загрожують безпеці дорожнього руху,” виключити;

4) у пункті 13:

абзац перший після слова і цифри “(додаток 1)” доповнити словами і цифрами “, актів огляду реалізованого транспортного засобу (додаток 1-1), актів технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер”;

абзац четвертий після слів “печаткою суб’єкта господарювання” доповнити словами “(за її наявності)”;

5) перше речення пункту 14 після слів “скріплюються круглою печаткою” доповнити словами “(за її наявності)”;

6) у пункті 18:

абзац перший після слова “заповнених” доповнити словами “актах огляду реалізованих транспортних засобів,”;

перше речення абзацу другого після слів “скріплюється круглою печаткою” доповнити словами “(за її наявності)”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Виправлення в складених у письмовому вигляді актах огляду реалізованих транспортних засобів не допускаються. У разі допущення помилки під час видачі акта огляду реалізованого транспортного засобу такий акт анулюється в паперовому та електронному вигляді, після чого створюється новий акт огляду реалізованого транспортного засобу, який видається покупцеві.”;

7) в абзаці першому пункту 20:

друге речення після слів “скріплюється круглою печаткою” доповнити словами “(за її наявності)”;

третє речення після слів “вноситься до” доповнити словами “акта огляду реалізованого транспортного засобу,”;

8) пункт 22 доповнити абзацами такого змісту:

“Результати огляду транспортного засобу і звіряння ідентифікаційних номерів відображаються в акті огляду реалізованого транспортного засобу.

Суб’єкт господарювання, працівник якого підписав акт огляду реалізованого транспортного засобу, несе відповідальність за відповідність ідентифікаційних номерів складових частин транспортного засобу номерам, зазначеним у документах, наданих для державної реєстрації.”;

9) абзац другий пункту 28 після слів “скріплюється круглою печаткою (штампом) суб’єкта господарювання” доповнити словами “(за їх наявності)”;

10) пункт 32 після слів “скріплюється круглою печаткою суб’єкта господарювання” доповнити словами “(за її наявності)”;

11) пункт 33 після слів “скріпленого печаткою” доповнити словами “(за її наявності)”;

12) у пункті 34:

абзац перший викласти в такій редакції:

“34. У разі продажу транспортного засобу, що ввезений з-за кордону, суб’єкт господарювання видає споживачеві копію митної декларації. Якщо митне оформлення транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, здійснювалося за електронною митною декларацією, суб’єкт господарювання вносить відомості про електронну митну декларацію до акта огляду реалізованого транспортного засобу.”;

абзац другий після слова “зазначається” доповнити словами “в акті огляду реалізованого транспортного засобу та”;

13) у пункті 48:

абзац третій після слова “складається” доповнити словом “в письмовій формі”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Комісіонер невідкладно вносить до електронного реєстру акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер.”;

14) доповнити Порядок додатком 1-1 такого змісту:


“Додаток 1-1
до Порядку

АКТ
огляду реалізованого транспортного засобу”;

15) у додатках до Порядку:

у додатку 2 слова “М.П.” замінити словами “МП (за її наявності)”;

у додатку 3 слова “Комісія комісіонера” замінити словами “На підставі договору комісії № ____ від __ _________ ____ р. комісія комісіонера”;

у додатку 5 слова “М.П.” замінити словами “МП (за її наявності)”.вгору