Документ 439-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.08.2015, підстава - 507-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 квітня 2011 р. № 439
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1211 від 23.11.2011
№ 785 від 22.08.2012
№ 314 від 06.08.2014
№ 507 від 17.07.2015}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. № 439

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів

{У тексті Порядку слова “Міністерством економічного розвитку і торгівлі” замінено словом “Мінекономрозвитку”, а слова “Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження” в усіх відмінках - словом “Держенергоефективності” згідно з Постановою КМ № 785 від 22.08.2012}

{У тексті Порядку слова “енергоефективний проект” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “інвестиційний проект” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 314 від 06.08.2014}

{У тексті Порядку слово “Мінекономрозвитку” замінено словом “Мінрегіон” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 507 від 17.07.2015}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів" (далі - бюджетні кошти).

Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінрегіон. Відповідальним виконавцем бюджетної програми є Держергоефективності.

{Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 785 від 22.08.2012}

2. Ціллю використання бюджетних коштів є підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та посилення конкурентоспроможності суб'єктів господарювання різних галузей економіки.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на компенсацію фактичних витрат, пов’язаних із сплатою у поточному бюджетному періоді відсотків за користування кредитами, залученими суб’єктами господарювання у національній валюті, для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та посилення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання різних галузей економіки (далі - інвестиційний проект), зокрема тих, що пов’язані із зменшенням обсягів споживання природного газу (далі - компенсація). Компенсація надається у розмірі облікової ставки Національного банку, що діяла на дату сплати зазначених відсотків, але не більше ніж відсоткова ставка за залученими такими суб'єктами господарювання кредитами.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 785 від 22.08.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 314 від 06.08.2014}

4. Бюджетні кошти не можуть бути спрямовані на сплату будь-яких штрафів та (або) пені, нарахованих згідно з умовами кредитного договору.

5. Суб'єктам господарювання, які залучили кредити для реалізації інвестиційних проектів (далі - позичальники), компенсація надається на конкурсних засадах.

6. Конкурс з відбору інвестиційних проектів (далі - конкурс) проводиться в порядку, визначеному Мінрегіоном за погодженням з Мінфіном.

Склад конкурсної комісії затверджується Держенергоефективності.

Конкурсну комісію очолює Голова Держенергоефективності.

До складу конкурсної комісії можуть залучатися представники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та Національної академії наук.

7. До участі в конкурсі допускаються суб'єкти господарювання, які залучили кредити у національній валюті для реалізації інвестиційних проектів, зокрема тих, що пов'язані із зменшенням обсягів споживання природного газу та внесені до Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 314 від 06.08.2014}

8. До участі в конкурсі не допускаються суб'єкти господарювання, що:

визнані банкрутами, проти яких порушено справу про банкрутство, що перебувають у стані ліквідації, санації, реорганізації, мають заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до державного і місцевих бюджетів та Пенсійного фонду України;

одержують у поточному бюджетному періоді для реалізації інвестиційного проекту, поданого на конкурс, фінансову підтримку за іншими бюджетними програмами та (або) кошти міжнародних фінансових організацій;

{Абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1211 від 23.11.2011}

звільнені у поточному бюджетному періоді від сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) у рамках реалізації інвестиційного проекту, поданого на конкурс.

{Абзац четвертий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 785 від 22.08.2012}

9. Для участі в конкурсі позичальники подають до Держенергоефективності заявку за встановленою Мінрегіоном формою та по два примірники:

нотаріально засвідченої копії кредитного договору;

довідки фінансової установи про надання позичальнику кредитів;

довідки-розрахунку фінансової установи про розмір та строк сплати суми відсоткових ставок за користування кредитами;

інвестиційного проекту, розробленого в порядку і за формою, затвердженими Мінрегіоном, та перелік заходів, для здійснення яких залучено кредит;

{Абзац п'ятий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 314 від 06.08.2014}

копії витягу з Державного реєстру інвестиційних проектів та проектних (інвестиційних) пропозицій;

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 314 від 06.08.2014}

копії експертного висновку оцінки економічної ефективності інвестиційного проекту.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 314 від 06.08.2014}

10. Конкурсна комісія розглядає та оцінює подані інвестиційні проекти за критеріями, що розподіляються відповідно до категорій інвестиційних проектів, а саме:

1) проекти з виробництва енергоефективного обладнання - за такими критеріями:

зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів порівняно з відповідними показниками аналогічного обладнання встановленої якості; зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище;

дотримання початкового строку реалізації проекту;

2) проекти із зниження енергоємності виробництва продукції - за такими критеріями:

зниження енергоємності виробництва одиниці продукції (надання послуг) встановленої якості;

зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище;

дотримання початкового строку реалізації проекту;

3) проекти, за якими використовуються альтернативні види палива та альтернативні (відновлювані) джерела енергії, - за такими критеріями:

частка заміщення горючих корисних копалин загальнодержавного призначення, крім торфу та газу (метану) вугільних родовищ, які використовуються для виробництва одиниці продукції (надання послуг) встановленої якості, альтернативними видами палива та альтернативними (відновлюваними) джерелами енергії;

зменшення обсягу викидів забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище;

дотримання початкового строку реалізації проекту.

11. За результатами оцінки інвестиційних проектів конкурсна комісія подає Держенергоефективності пропозиції та рекомендації щодо доцільності надання компенсації за проектами, які перемогли в конкурсі, із зазначенням її обсягу.

Держенергоефективності з урахуванням зазначених пропозицій та рекомендацій приймає остаточне рішення щодо надання компенсації.

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 785 від 22.08.2012}

12. Держенергоефективності у тижневий строк після прийняття рішення щодо надання компенсації інформує учасників конкурсу про його результати та укладає з позичальниками - переможцями конкурсу договір за формою, затвердженою Мінрегіоном за погодженням з Мінфіном.

13. Для отримання компенсації позичальники подають Держенергоефективності копії платіжних доручень з відміткою фінансової установи про сплату відсотків за користування кредитами; звіт про здійснення заходів, передбачених інвестиційним проектом; довідку фінансової установи про цільове використання кредиту для здійснення заходів, передбачених інвестиційним проектом.

{Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 314 від 06.08.2014}

Виплата компенсації позичальникам проводиться Держенергоефективності на підставі платіжного доручення шляхом перерахування бюджетних коштів на їх поточні рахунки, відкриті в установах банків.

14. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 785 від 22.08.2012, № 314 від 06.08.2014}

15. Складення та подання звіту про виконання бюджетної програми, фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору