Документ 442-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.05.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.07.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 травня 2017 р. № 442
Київ

Про внесення змін до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України і Положення про Міністерство культури України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. № 341 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 66, ст. 1842; 2017 р., № 30, ст. 886), і Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 495 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2285; 2015 р., № 50, ст. 1619), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 травня 2017 р. № 442

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України і Положення про Міністерство культури України

1. У пункті 4 Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. № 341:

1) підпункт 12 викласти у такій редакції:

“12) вживає разом з іншими органами державної влади заходів до обмеження доступу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, згідно із законодавством;”;

2) доповнити Положення підпунктами 12-1-12-5 такого змісту:

“12-1) видає (відмовляє у видачі, анулює) дозвіл на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України;

12-2) приймає на підставі звернень правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб рішення про накладення штрафу за розповсюдження на території України видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, без наявності відповідного дозволу;

12-3) вилучає з обігу видавничу продукцію, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу;

12-4) розробляє та затверджує критерії оцінки видавничої продукції, яка дозволена до розповсюдження на території України;

12-5) веде реєстр видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України, забезпечує його розміщення на своєму офіційному веб-сайті та єдиному державному веб-порталі відкритих даних;”;

3) підпункт 13 виключити;

4) у підпункті 21 після слів “випуск видавничої продукції” доповнити словами “(крім книжкової продукції)”, а слова “, книговидавничої справи” виключити;

5) у підпункті 30 слова “і книжкових” виключити.

2. У Положенні про Міністерство культури України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 495:

1) у пункті 4:

доповнити пункт підпунктами 25-1-25-7 такого змісту:

“25-1) встановлює порядок та критерії формування переліку книжкових видань, передбачених до випуску за бюджетними програмами випуску книжкової продукції;

25-2) вживає разом з іншими органами державної влади заходів до:

забезпечення бібліотек сучасною вітчизняною книжковою продукцією, світовою літературою в перекладі на українську мову на різних носіях, у тому числі адаптованих для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією;

створення умов для функціонування електронних бібліотек, у тому числі аудіокниг, аудіодокументів у спеціальному цифровому форматі для сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією;

запровадження та функціонування дієвої системи електронного книгокористування та обігу електронних книг через бібліотеки;

розвитку вітчизняного напряму з формування та впорядкування електронних книг, каталогів, баз даних;

розвитку книговидавничої справи та книгорозповсюдження;

25-3) розробляє заходи з популяризації вітчизняної книговидавничої продукції;

25-4) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення Українським інститутом книги функцій з виконання програм підтримки книговидавничої справи;

25-5) здійснює заходи державної підтримки виробників в окремих галузях діяльності у сферах культури та мистецтв у порядку, передбаченому законом та довгостроковими національно-культурними державними цільовими програмами;

25-6) затверджує порядок виконання бюджетної програми випуску книжкової продукції та критерії обрання книжкової продукції, що підтримується відповідно до зазначеної програми;

25-7) здійснює інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних книжкових виставках, ярмарках, форумах;”;

підпункт 79 виключити;

у підпункті 82 слова “забезпечує надання в установленому порядку ДФС інформації про ввезення, вивезення та повернення культурних цінностей,” виключити;

абзац п’ятий підпункту 86 і підпункт 107 виключити;

2) у підпункті 2 пункту 5 слова “, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, формує кадровий резерв на відповідні посади” замінити словами “та на керівні посади підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління”;

3) в абзаці другому пункту 9 слова “та заступника Міністра - керівника апарату” замінити словом “Міністра”;

4) у пункті 10:

абзац п’ятий підпункту 3 виключити;

підпункт 5 викласти в такій редакції:

“5) організовує та контролює в межах компетенції виконання Мінкультури Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;”;

у підпункті 10 слова “та заступників Міністра, заступника Міністра - керівника апарату” замінити словами “і заступників Міністра та звільнення зазначених осіб з посади”;

у підпункті 11 слова “заступника Міністра - керівника апарату,” виключити;

у підпункті 12 слова “заступника Міністра - керівника апарату” замінити словами “державного секретаря Мінкультури”;

підпункт 13 виключити;

підпункт 14 викласти в такій редакції:

“14) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінкультури;”;

підпункт 15 виключити;

підпункти 16 і 17 викласти в такій редакції:

“16) вносить подання щодо представлення в установленому порядку працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінкультури, до відзначення державними нагородами;

17) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, що належать до сфери управляння Мінкультури, затверджує їх положення (статути), здійснює у межах своїх повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності;”;

5) доповнити Положення пунктами 10-1-10-3 такого змісту:

“10-1. Повноваження керівника державної служби в Мінкультури здійснює державний секретар Мінкультури.

Державний секретар Мінкультури є вищою посадовою особою з числа державних службовців Мінкультури. Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністру.

Державний секретар Мінкультури призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби строком на п’ять років з правом повторного призначення.

10-2. Державний секретар Мінкультури відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату Мінкультури;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мінкультури та подає їх на розгляд Міністру;

3) організовує та контролює виконання апаратом Мінкультури Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінкультури та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає Міністрові для затвердження плани роботи Мінкультури, звітує про їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Мінкультури;

6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Мінкультури завдань;

7) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мінкультури, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мінкультури, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

10) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінкультури;

11) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінкультури;

12) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінкультури;

13) представляє Мінкультури як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

14) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками Мінкультури доручення;

15) видає з питань, що належать до його повноважень, накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

16) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату Мінкультури до відзначення державними нагородами України;

17) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також у зв’язку із звільненням Міністра.

10-3. На час відсутності державного секретаря Мінкультури чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мінкультури відповідно до наказу державного секретаря Мінкультури.”;

6) в абзаці третьому пункту 12 слова “заступник Міністра - керівник апарату” замінити словами “державний секретар Мінкультури”.вгору