Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. N 1062
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 06.05.2009444
Документ 444-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.10.2011, підстава - 1049-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 травня 2009 р. N 444
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі
Постанови КМ
N 1049 ( 1049-2011-п ) від 12.10.2011 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2002 р. N 1062

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня
2002 р. N 1062 ( 1062-2002-п ) "Про затвердження Порядку
проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими
організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї" (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 31, ст. 1468; 2004 р., N 52, ст. 3451;
2005 р., N 16, ст. 845) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2009 р. N 444
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2002 р. N 1062
( 1062-2002-п )

1. У постанові ( 1062-2002-п ):
у назві і тексті постанови ( 1062-2002-п ) слова "громадські
організації" в усіх відмінках замінити словами "молодіжні, дитячі
громадські організації та їх спілки" у відповідному відмінку;
у пункті 2 слова "Міністерству у справах молоді та спорту"
замінити словами "Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту".
2. Порядок проведення конкурсу проектів програм, розроблених
громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї
викласти у такій редакції:
"ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 липня 2002 р. N 1062 ( 1062-2002-п )
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2009 р. N 444)
ПОРЯДОК
проведення конкурсу проектів програм, розроблених
молодіжними, дитячими громадськими організаціями та
їх спілками, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї

1. Цей Порядок визначає механізм проведення конкурсу проектів
програм, розроблених молодіжними, дитячими громадськими
організаціями та їх спілками (далі - громадські організації),
стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, реалізація яких
передбачається за рахунок бюджетних коштів (далі - конкурс).
2. Проект програми, що подається для участі у конкурсі,
повинен:
відповідати завданням державних програм та спрямовуватися на
розв'язання соціальних проблем стосовно дітей, молоді, жінок та
сім'ї;
визначати ефективні методи його реалізації.
3. Організатором конкурсу є Мінсім'ямолодьспорт.
4. Оголошення про проведення конкурсу публікується
Мінсім'ямолодьспортом у друкованих засобах масової інформації та
розміщується на офіційному веб-сайті після затвердження державного
бюджету на відповідний рік.
5. В оголошенні про проведення конкурсу зазначається:
перелік пріоритетних завдань з виконання програм на поточний
рік;
обсяг бюджетного фінансування проекту програми;
вимоги до конкурсної пропозиції, адреса, умови та строки
проведення конкурсу.
6. Мінсім'ямолодьспорт утворює конкурсну комісію у складі
15 осіб, яку очолює голова комісії, а також затверджує положення
про конкурсну комісію, її персональний склад і регламент.
7. До складу конкурсної комісії включаються представники
Мінсім'ямолодьспорту, Держсоцслужби, Державного інституту розвитку
сім'ї та молоді, а також представники громадських організацій та
народні депутати України (за згодою).
Не може бути членом конкурсної комісії особа, що є керівником
громадської організації, яка подала для участі у конкурсі проект
програми.
8. Проект програми для участі у конкурсі може подати
громадська організація, яка є юридичною особою та зареєстрована в
установленому порядку не пізніше ніж за рік до дня закінчення
строку подання конкурсної пропозиції за умови, що така організація
робить внесок для реалізації проекту програми у розмірі не менш як
25 відсотків необхідного обсягу фінансування.
9. Проект програми не допускається до участі у конкурсі у
разі:
подання недостовірної інформації про громадську організацію;
недотримання вимог пункту 8 цього Порядку;
відмови громадської організації від участі у конкурсі шляхом
надсилання організаторові офіційного листа;
перебування громадської організації у стадії ліквідації;
подання конкурсної пропозиції після закінчення встановленого
строку, не в повному обсязі або з недотриманням вимог пункту 10
цього Порядку;
коли проект програми не передбачає загальнодержавного рівня
реалізації та не містить конкретних результативних показників
виконання програми;
порушення громадською організацією вимог бюджетного
законодавства за попередній рік.
10. Конкурсна пропозиція містить:
1) заяву на участь у конкурсі, складену за формою,
затвердженою Мінсім'ямолодьспортом;
2) копію свідоцтва про реєстрацію, статуту (положення)
громадської організації, засвідчених нотаріально;
3) копію рішення органу державної податкової служби про
включення громадської організації до Реєстру неприбуткових
організацій та установ;
4) копію фінансового звіту про використання коштів за
попередній рік;
5) опис проекту програми та кошторис витрат для його
реалізації за формами, затвердженими Мінсім'ямолодьспортом
(оригінал і п'ять копій);
6) рішення керівного органу громадської організації про
затвердження проекту програми, скріплене печаткою організації
(оригінал і п'ять копій);
7) листи-підтвердження інших громадських організацій, які
беруть участь у конкурсі як співвиконавці (оригінал і п'ять
копій).
Конкурсна пропозиція готується українською мовою.
11. Конкурсна пропозиція подається Мінсім'ямолодьспорту за
адресою та у строк, визначені в оголошенні про проведення
конкурсу.
Для підтвердження надходження конкурсної пропозиції видається
довідка, в якій зазначаються дата і перелік поданих документів.
12. Якщо проект програми визначається переможцем конкурсу,
подані документи не повертаються.
13. Конкурс проводиться двома етапами.
14. На першому етапі конкурсна комісія розглядає конкурсні
пропозиції у строки, зазначені в оголошенні про проведення
конкурсу, і встановлює технічну та організаційну спроможність
громадських організацій, проекти програм яких допущені до участі у
конкурсі.
15. У разі потреби на підставі рішення конкурсної комісії
може бути проведено перевірку достовірності інформації, поданої в
конкурсній пропозиції. До такої перевірки залучаються спеціалісти
Мінсім'ямолодьспорту.
16. За результатами аналізу поданих документів та перевірки
достовірності інформації (у разі її проведення) конкурсна комісія
визначає проекти програм, які можуть взяти участь у другому етапі
конкурсу.
17. У разі коли до участі у конкурсі допущено лише один
проект програми чи не допущено жодного, конкурсна комісія може
прийняти рішення про продовження строку подання конкурсних
пропозицій. Цей строк не повинен перевищувати 30 календарних днів
з дати ухвалення такого рішення.
18. На другому етапі конкурсна комісія приймає рішення про
визначення переможців конкурсу з рекомендацією про обсяги
виділення бюджетних коштів для реалізації проектів програм з
урахуванням матеріально-технічної бази громадської організації.
Конкурсна комісія визначає програми-переможці за такими
критеріями, як економічність, актуальність, відповідність
запланованих заходів проекту програми поставленій меті,
відповідність обсягів фінансування проекту програми його змісту та
очікуваним результатам її впровадження.
19. Рішення конкурсної комісії про визначення переможців
оформляється протоколом, в якому, зокрема, зазначаються
найменування громадських організацій, назви проектів програм та
обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту програми.
Протокол підписується усіма присутніми на засіданні членами
конкурсної комісії та подається у триденний строк на затвердження
Мінсім'ямолодьспорту.
20. Рішення конкурсної комісії про визначення переможців
конкурсу письмово доводиться до відома громадських організацій,
які брали участь у конкурсі, у двотижневий строк з дати його
прийняття.
Зазначене рішення підлягає оприлюдненню шляхом опублікування
у друкованих засобах масової інформації та розміщення на веб-сайті
Мінсім'ямолодьспорту протягом двох тижнів з дати його прийняття.
21. Рішення конкурсної комісії про визначення переможців
конкурсу є остаточним.
У разі коли громадська організація, проект програми якої
визнано переможцем, відмовляється від виконання програми або
неспроможна її виконати, конкурсна комісія може прийняти рішення
про перерозподіл коштів серед програм, допущених до другого етапу
конкурсу, відповідно до критеріїв, передбачених пунктом 18 цього
Порядку.".вгору