Питання секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради
Указ Президента України; Положення від 29.05.2006453/2006
Документ 453/2006, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.06.2012, підстава - 366/2012

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 366/2012 ( 366/2012 ) від 30.05.2012 }
Питання секретаріату Національної
тристоронньої соціально-економічної ради
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 997/2008 ( 997/2008 ) від 04.11.2008 }
{ Додатково див. Указ Президента
N 347/2011 ( 347/2011 ) від 02.04.2011 }

З метою забезпечення діяльності Національної тристоронньої
соціально-економічної ради та відповідно до пункту 28
частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити секретаріат Національної тристоронньої
соціально-економічної ради.
2. Затвердити Положення про секретаріат Національної
тристоронньої соціально-економічної ради (додається).

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 29 травня 2006 року
N 453/2006

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 29 травня 2006 року N 453/2006
ПОЛОЖЕННЯ
про секретаріат Національної тристоронньої
соціально-економічної ради

1. Секретаріат Національної тристоронньої
соціально-економічної ради (далі - Секретаріат) є постійно діючим
допоміжним органом, утвореним для забезпечення діяльності
Національної тристоронньої соціально-економічної ради (далі -
Національна рада).
2. Секретаріат у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, рішеннями Національної ради, а також
цим Положенням.
3. Основним завданням Секретаріату є організаційне,
експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне
та інше забезпечення діяльності Національної ради.
4. Секретаріат відповідно до покладеного на нього завдання:
здійснює підготовку засідань Національної ради, у тому числі
аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що
розглядаються на таких засіданнях;
розробляє з урахуванням пропозицій сторін соціального діалогу
проекти регламенту та планів роботи Національної ради;
аналізує за дорученням Національної ради пропозиції сторін
соціального діалогу щодо проектів законів та інших
нормативно-правових актів з питань соціально-економічного розвитку
і трудових відносин;
забезпечує діяльність робочих груп із числа членів
Національної ради для вироблення узгоджених рішень з питань,
віднесених до повноважень Національної ради;
здійснює організаційне забезпечення проведення Національною
радою науково-практичних конференцій, семінарів з питань розвитку
соціального діалогу на всіх рівнях;
здійснює організаційне забезпечення проведення круглих
столів, прес-конференцій, виступів співголів, членів Національної
ради;
за дорученням Національної ради:
надає консультаційну та організаційно-методичну допомогу
тристороннім допоміжним органам із соціально-економічних питань,
утвореним на галузевому і регіональному рівнях;
вивчає, узагальнює та сприяє поширенню вітчизняного досвіду з
організації та ведення соціального діалогу, а також роботи
відповідних тристоронніх органів;
інформує громадськість, органи виконавчої влади та органи
місцевого самоврядування, професійні спілки та їх об'єднання,
організації роботодавців і їх об'єднання про діяльність
Національної ради та прийняті нею рішення, а також про результати
досягнутих сторонами соціального діалогу домовленостей із
соціально-економічних питань;
здійснює інші повноваження, пов'язані із забезпеченням
діяльності Національної ради.
5. Секретаріат Національної ради під час виконання покладених
на нього завдань взаємодіє в установленому порядку із
Секретаріатом Президента України, Апаратом Верховної Ради України,
Секретаріатом Кабінету Міністрів України, центральними органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, організаціями
роботодавців та їх об'єднаннями, професійними спілками та їх
об'єднаннями, іншими громадськими організаціями.
6. Секретаріат утворюється у складі шести осіб: керівника,
заступника керівника та працівників Секретаріату. { Абзац перший
пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 997/2008 ( 997/2008 ) від 04.11.2008 }
Керівник Секретаріату призначається на посаду та звільняється
з посади Президентом України за спільним поданням співголів
Національної ради.
7. Керівник Секретаріату:
організовує роботу Секретаріату та забезпечує виконання
покладеного на нього основного завдання;
представляє Секретаріат у відносинах з органами державної
влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками
та їх об'єднаннями, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями;
призначає на посади та звільняє з посад згідно із
законодавством працівників Секретаріату, розподіляє між ними
обов'язки, затверджує посадові інструкції;
вирішує в межах компетенції питання, пов'язані з проходженням
державної служби в Секретаріаті;
несе персональну відповідальність за виконання покладеного на
Секретаріат основного завдання;
видає в межах компетенції накази та забезпечує їх виконання;
звітує перед Національною радою про результати діяльності
Секретаріату;
здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
8. Фінансове забезпечення діяльності Секретаріату
здійснюється Державним управлінням справами.
9. Секретаріат є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Глава Секретаріату
Президента України О.РИБАЧУКвгору