Документ 456/99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.11.2001, підстава - 1071/2001

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 1071/2001 ( 1071/2001 ) від 13.11.2001 )
Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі
та формування здорового способу життя громадян
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1195/99 від 17.09.99
N 574/2000 від 07.04.2000 )

З метою зміцнення духовних засад суспільства, захисту моралі
та посилення виховної роботи серед населення, запобігання
негативним процесам у духовній сфері п о с т а н о в л я ю:
1. Схвалити Основні напрями розвитку духовності, захисту
моралі та формування здорового способу життя громадян України
(далі - Основні напрями), що додаються.
2. Для координації діяльності органів виконавчої влади із
здійснення передбачених Основними напрямами заходів, опрацювання
пропозицій щодо виховання громадян у дусі моральності, зміцнення
духовних засад суспільства, забезпечення духовно-морального
розвитку населення утворити Всеукраїнську координаційну раду з
питань розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового
способу життя громадян.
Призначити Віце-прем'єр-міністра України ЖУЛИНСЬКОГО
Миколу Григоровича головою Всеукраїнської координаційної ради з
питань розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового
способу життя громадян. ( Абзац другий пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Указами Президента N 1195/99 від 17.09.99,
N 574/2000 від 07.04.2000 )
Затвердити персональний склад Всеукраїнської координаційної
ради (додається).
3. Установити, що координаційні ради з питань розвитку
духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя
громадян утворюються також при Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських
державних адміністраціях.
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
забезпечити протягом місяця утворення зазначених координаційних
рад, затвердити персональний склад та створити належні умови для
їх ефективної діяльності.
4. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям за участю Національної академії наук
України, координаційних рад, зазначених у статтях 2 і 3 цього
Указу, громадських організацій, виходячи з положень Основних
напрямів, розробити і затвердити до 1 вересня 1999 року
національну і регіональні програми патріотичного виховання
населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності
та зміцнення моральних засад суспільства.
5. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк:
розробити проекти нормативно-правових актів, необхідних для
реалізації положень Основних напрямів;
внести пропозиції щодо вдосконалення положень Законів України
"Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) і "Про Національну
раду України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР );
затвердити Положення про Всеукраїнську координаційну раду з
питань розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового
способу життя громадян та Положення про координаційні ради з
питань розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового
способу життя громадян при Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київській і Севастопольській міських державних
адміністраціях.
6. Кабінету Міністрів України, Міністерству культури і
мистецтв України, Міністерству внутрішніх справ України,
Державному комітету інформаційної політики України, Державній
митній службі України посилити контроль за додержанням вимог
Законів України "Про телебачення і радіомовлення", "Про друковані
засоби масової інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 ), "Про
кінематографію" ( 9/98-ВР ), інших законів щодо заборони ввезення
в Україну, виготовлення, збуту або розповсюдження предметів
порнографічного характеру, а також творів та продукції, що
пропагують культ насильства і жорстокості.
7. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям разом з відповідними координаційними
радами з питань розвитку духовності, захисту моралі та формування
здорового способу життя громадян протягом двох місяців ужити
невідкладних заходів щодо:
запобігання пропаганді жорстокості, бездуховності, насильства
у засобах масової інформації;
притягнення до відповідальності осіб, винних у ввезенні в
Україну з метою збуту чи розповсюдження, у виготовленні, збуті,
розповсюдженні або зберіганні з тією ж метою творів, що пропагують
культ насильства і жорстокості, та предметів і продукції
порнографічного характеру;
упорядкування торгівлі друкованою продукцією еротичного
змісту;
суворого додержання правил торгівлі тютюновими виробами і
алкогольними напоями та вирішення питання про її заборону поблизу
закладів освіти і виховання;
активізації культурно-просвітницької та виховної роботи серед
населення, насамперед серед дітей і підлітків, через відродження
національних свят та обрядів, пропаганду кращих духовних надбань
українського народу, підтримку та розвиток традицій, спрямованих
на зміцнення української родини, виховання любові до рідної землі,
формування демократичного світогляду, самосвідомості та
національної гідності громадян України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 27 квітня 1999 року
N 456/99

СХВАЛЕНО
Указом Президента України
від 27 квітня 1999 року N 456/99
ОСНОВНІ НАПРЯМИ
розвитку духовності, захисту моралі та формування
здорового способу життя громадян України
Останнім часом в Україні розвиваються негативні процеси в
духовній сфері, деформуються моральні засади суспільства. Цьому
сприяють пропаганда жорстокості, бездуховності, насильства,
послаблення виховної роботи з боку органів виконавчої влади,
закладів освіти і культури.
З метою утвердження конституційних положень про те, що
людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і
безпека визнаються найвищою соціальною цінністю, розвитку
зазначених негативних явищ слід покласти край.
Розбудова суверенної і незалежної, демократичної, соціальної,
правової держави потребує активізації зусиль органів виконавчої
влади, громадських і релігійних організацій, спрямованих на
розвиток духовності, виховання патріотизму та поваги до історичної
спадщини українського народу, укорінення в суспільній свідомості
загальнолюдських моральних цінностей, виховання соціального
оптимізму та впевненості кожного громадянина у своєму майбутньому,
формування здорового способу життя.
Діяльність органів виконавчої влади, громадських і релігійних
організацій, навчальних, культурно-просвітницьких закладів у даній
сфері повинна бути зосереджена на таких напрямах:
1) утвердження в масовій свідомості громадян історично
притаманних українському народові високих моральних цінностей,
спрямованих на засвоєння кращих зразків вітчизняної та світової
духовної спадщини;
2) сприяння ствердженню соціального оптимізму у світоглядних
настановах населення;
3) забезпечення духовно-морального розвитку населення,
виховання патріотизму, високої політичної культури та трудової
моралі, використання енергії та зусиль громадян у суспільно
корисних справах;
4) запобігання негативному впливу на свідомість громадян
інформації, яка містить елементи жорстокості, насильства,
порнографії, пропагує наркоманію, пияцтво, алкоголізм та
тютюнопаління, випадкам девіантної та антисоціальної поведінки;
5) впровадження в суспільну свідомість переваг здорового
способу життя, формування національного культу соціально активної,
фізично здорової та духовно багатої особистості;
6) надання комплексної соціально-психологічної допомоги
найменш захищеним верствам населення.
Реалізація цих напрямів здійснюється через:
1) координацію зусиль міністерств, інших центральних і
місцевих органів виконавчої влади, які здійснюють виховні,
інформаційні, освітні та оздоровчі функції, вдосконалення існуючої
нормативно-правової бази регулювання відносин у цій сфері;
2) активізацію роботи органів виконавчої влади, громадських і
релігійних організацій, закладів освіти і культури з патріотичного
виховання населення, пропаганди кращих здобутків українського
суспільства, виховання почуття гордості громадян своєю
Батьківщиною шляхом сприяння створенню військово-патріотичних
об'єднань, клубів та гуртків за інтересами, молодіжних і дитячих
центрів творчості, навчальних та фізкультурно-спортивних закладів
і підтримки їх роботи;
3) пропаганду кращих здобутків національної культурної та
духовної спадщини, проведення фестивалів та конкурсів для
відродження національних свят та обрядів, популяризацію
притаманних українському народові сімейних цінностей, формування
мережі центрів "Родинний дім";
4) забезпечення організаційних та ідеологічних передумов для
впровадження в суспільну свідомість переваг здорового способу
життя шляхом реалізації цільової програми "Фізичне виховання -
здоров'я нації" та цільових програм центрів соціальних служб для
молоді;
5) посилення науково-методичного та інформаційного
забезпечення розвитку духовності і моральності громадян,
використання можливостей засобів масової інформації у пропаганді
національних і загальнолюдських духовних та моральних цінностей,
створення з цією метою культурно-просвітницьких, виховних теле- і
радіопрограм для сім'ї, дітей та молоді;
6) широке залучення дитячих і молодіжних громадських
організацій до соціального становлення дітей і молоді, розвитку
духовності та зміцнення моральних засад, виховання трудової
моралі, належну підтримку молодіжних бірж праці, студентських та
учнівських трудових об'єднань, молодіжних таборів праці та
відпочинку;
7) перегляд практики організації та проведення
культурно-дозвільних заходів з метою посилення
просвітницько-виховного впливу на населення;
8) підвищення рівня контролю за додержанням вимог законів
України щодо розповсюдження кіно-, відеопродукції та друкованих
видань з метою запобігання пропаганді жорстокості, бездуховності,
насильства та розпусти;
9) розроблення та реалізацію серед молоді та неповнолітніх
комплексних планів запобігання девіантній поведінці,
антисоціальним проявам, профілактику правопорушень, створення
мережі центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та
молоді, центрів реабілітації жінок та дівчат, які потерпіли від
насильства, запровадження профілактичних програм центрів
соціальних служб для молоді та служб у справах неповнолітніх,
розроблення та впровадження системи всеукраїнських акцій
"Антинаркотик", "АнтиСНІД", "Тверезість", "Життя без паління" та
інших.

Глава Адміністрації
Президента України М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 27 квітня 1999 року N 456/99
СКЛАД
Всеукраїнської координаційної ради з питань розвитку
духовності, захисту моралі та формування здорового
способу життя громадян
ЖУЛИНСЬКИЙ - Віце-прем'єр-міністр України, голова
Микола Григорович Ради
СТУПКА - Міністр культури і мистецтв України,
Богдан Сильвестрович заступник голови Ради
ФЕДОРЕНКО - Голова Державного комітету молодіжної
Іван Никифорович політики, спорту і туризму України,
заступник голови Ради
БОГУЦЬКИЙ - заступник Глави Адміністрації Президента
Юрій Петрович України - Керівник Головного управління
з питань внутрішньої політики
Адміністрації Президента України
БОНДАРЕНКО - Голова Державного комітету України у
Віктор Дмитрович справах релігій
БОРЗОВ - Голова Комітету Верховної Ради України з
Валерій Пилипович питань молодіжної політики, фізичної
культури, спорту і туризму (за згодою)
ДОЛГАНОВ - президент Національної телекомпанії
Вадим Опанасович України
ДРАЧ - Голова Державного комітету інформаційної
Іван Федорович політики, телебачення і радіомовлення
України
ЗІНЧЕНКО - Голова Комітету Верховної Ради України з
Олександр Олексійович питань свободи слова та інформації (за
згодою)
КРЕМЕНЬ - Міністр освіти і науки України Василь Григорович
ЛИТОВЧЕНКО - член Президії міжнародної організації
Наталя Іванівна "Жіноча громада" (за згодою)
МЕЛЬНИКОВ - заступник Міністра внутрішніх справ
Володимир Григорович України
МОСКАЛЕНКО - Міністр охорони здоров'я України Віталій Федорович
НАБРУСКО - в.о. президента Національної
Віктор Іванович радіокомпанії України
ОРЛИК - голова Спілки жінок України (за згодою)
Марія Андріївна
САВІЦЬКИЙ - начальник Управління гуманітарного
Сергій Семенович розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів
України
СТАНІК - Міністр юстиції України Сюзанна Романівна
ТАНЮК - Голова Комітету Верховної Ради України з
Леонід (Лесь) Степанович питань культури і духовності (за згодою)
ЧЕБИКІН - президент Академії мистецтв України (за
Андрій Володимирович згодою)
ЧЕРНЕНКО - Голова Комітету Верховної Ради України з
Віталій Григорович питань охорони здоров'я, материнства та
дитинства (за згодою).
Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН
( Склад ради із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 1195/99 від 17.09.99, в редакції Указу Президента N 574/2000 від
07.04.2000 )вгору