Питання Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства
Указ Президента України; Положення, Склад колегіального органу від 04.11.2016487/2016
Документ 487/2016, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.07.2018, підстава - 190/2018

Указ
Президента України

Питання Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства

{Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
№ 190/2018 від 27.06.2018}

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Координаційну раду сприяння розвитку громадянського суспільства;

персональний склад Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
4 листопада 2016 року
№ 487/2016
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 4 листопада 2016 року № 487/2016

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду сприяння розвитку громадянського суспільства

1. Координаційна рада сприяння розвитку громадянського суспільства (далі - Координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Координаційна рада у своїй роботі керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційної ради є:

1) напрацювання та внесення на розгляд Президентові України пропозицій стосовно:

сприяння налагодженню конструктивної взаємодії державних органів, органів місцевого самоврядування з організаціями громадянського суспільства, у тому числі щодо впровадження Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 26 лютого 2016 року № 68 (далі - Стратегія);

формування сприятливого середовища для посилення ролі громадянського суспільства, залучення потенціалу його організацій до процесів формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення, механізмів сприяння розвитку в Україні громадянського суспільства на основі принципів Стратегії;

2) здійснення методичного забезпечення, моніторингу та оцінки реалізації Стратегії, визначення критеріїв оцінки ефективності та індикаторів її реалізації, підготовка пропозицій щодо актуалізації положень Стратегії;

3) підготовка, розгляд законопроектів, які пропонуються для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України і стосуються питань розвитку в Україні громадянського суспільства, приведення національного законодавства у сфері розвитку громадянського суспільства у відповідність із європейськими стандартами, розгляд проектів актів Президента України з цих питань та підготовка пропозицій щодо таких проектів;

4) участь у підготовці послань Президента України до народу, щорічних і позачергових послань Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

5) участь у проведенні просвітницько-інформаційних заходів, спрямованих на залучення представників організацій громадянського суспільства до участі у роботі державних органів та органів місцевого самоврядування.

4. Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідні інформацію, документи і матеріали;

2) запрошувати на свої засідання та залучати до обговорення окремих питань керівників і представників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також експертів;

3) утворювати експертні та робочі групи для опрацювання окремих питань, що належать до компетенції Координаційної ради;

4) залучати в разі потреби до опрацювання окремих питань представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, а також експертів, учених, фахівців;

5) ініціювати проведення громадських обговорень, конференцій, круглих столів, дискусій, нарад з питань, віднесених до відання Координаційної ради.

5. Координаційна рада в процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, а також державними органами, органами місцевого самоврядування, Національним інститутом стратегічних досліджень, підприємствами, науковими та іншими установами, організаціями, громадськими об'єднаннями, а також із урядовими та неурядовими організаціями інших держав і відповідними органами міжнародних організацій.

6. Координаційна рада утворюється у складі двох співголів та інших членів Координаційної ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Склад Координаційної ради формується з представників Кабінету Міністрів України, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, наукових установ, а також представників організацій громадянського суспільства, чисельність яких має становити не менше половини складу Координаційної ради.

Персональний склад Координаційної ради затверджує Президент України.

7. Співголови Координаційної ради:

1) спільно організовують діяльність Координаційної ради, визначають порядок її роботи та почергово головують на її засіданнях;

2) скликають (за узгодженим рішенням) засідання Координаційної ради, забезпечують підготовку з урахуванням пропозицій членів Координаційної ради, державних органів, органів місцевого самоврядування, організацій громадянського суспільства планів роботи Координаційної ради, питань порядку денного та матеріалів до її засідань;

3) здійснюють моніторинг стану реалізації рішень Координаційної ради, регулярно (не рідше одного разу на квартал) інформують Президента України про хід їх реалізації;

4) представляють Координаційну раду у відносинах з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями, а також із урядовими та неурядовими організаціями інших держав і відповідними органами міжнародних організацій.

8. Основною організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Координаційної ради є правомочним у разі присутності на ньому більше половини від її складу, у тому числі хоча б одного з її співголів.

9. Засідання Координаційної ради є відкритими і гласними.

Відкритість засідань Координаційної ради забезпечується шляхом створення умов для присутності на них представників засобів масової інформації, гласність - шляхом розміщення інформації про діяльність Координаційної ради, підготовлених нею матеріалів на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

Координаційна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність.

10. Рішення Координаційної ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Координаційної ради та оформлюються протоколом, який підписує головуючий на засіданні співголова Координаційної ради.

Рішення Координаційної ради можуть надсилатися для розгляду центральним та місцевим органам виконавчої влади.

У разі необхідності рішення Координаційної ради реалізуються шляхом видання в установленому порядку актів Президента України, внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України відповідних законопроектів.

11. Інформаційне, експертно-аналітичне забезпечення діяльності Координаційної ради, її експертних та робочих груп здійснюється Адміністрацією Президента України, організаційно-технічне та інше забезпечення - Адміністрацією Президента України, Державним управлінням справами (у межах компетенції).

12. Координаційна рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України


І.РАЙНІНЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 4 листопада 2016 року № 487/2016

СКЛАД
Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства


ЗУБКО
Геннадій Григорович

-

Віце-прем'єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, співголова Координаційної ради


ПАВЛЕНКО
Ростислав Миколайович

-

Заступник Глави Адміністрації Президента України, співголова Координаційної ради


АЙВАЗОВСЬКА
Ольга Павлівна

-

координатор виборчих програм Всеукраїнської громадської організації "Громадянська мережа "ОПОРА" (за згодою)


БЕКЕШКІНА
Ірина Еріківна

-

директор благодійного фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" (за згодою)


БИСТРИЦЬКИЙ
Євген Костянтинович

-

завідувач відділу філософії культури, етики і естетики Інституту філософії НАН України, виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" у 1998-2017 роках (за згодою)


ГАЙ
Мирослав Олександрович

-

керівник благодійної організації "Благодійний фонд "Мир і Ко" (за згодою)


ЖОВНІРЕНКО
Павло Григорович

-

голова правління громадської організації "Центр стратегічних досліджень", співкоординатор громадської ініціативи "Коаліція патріотичних сил Донбасу" (за згодою)


ЗІНЧЕНКО
Людмила Володимирівна

-

заступник голови громадської організації "Рада матерів та дружин учасників АТО" (за згодою)


ІВАНКЕВИЧ
Віктор Вікторович

-

державний секретар Міністерства соціальної політики України


КАБАКАЄВ
Семен Вікторович

-

голова громадської організації "Безпека та взаємодія в Україні" (за згодою)


КНЯЗЕВИЧ
Руслан Петрович

-

голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя (за згодою)


КОВТУНЕЦЬ
Володимир Віталійович

-

перший заступник Міністра освіти і науки України


КОЛІУШКО
Ігор Борисович

-

голова правління громадської організації "Центр політико-правових реформ" (за згодою)


КРАСНОПЬОРОВ
Валентин Миколайович

-

координатор руху "Сильні громади Донеччини" громадської організації "Центр ЮЕЙ" (за згодою)


КРУПНИК
Андрій Семенович

-

голова Всеукраїнської громадської організації "Асоціація сприяння самоорганізації населення", директор громадської організації "Одеський інститут соціальних технологій" (за згодою)


ЛАЦИБА
Максим Валерійович

-

керівник програми розвитку громадянського суспільства громадської організації "Український незалежний центр політичних досліджень" (за згодою)


ЛИННИК
Наталія Василівна

-

заступник генерального директора, керівник програм Всеукраїнської громадської організації "Комітет виборців України" (за згодою)


МАРКАРОВА
Оксана Сергіївна

-

перший заступник Міністра фінансів України


МАТВІЄНКО
Світлана Володимирівна

-

голова ради громадської організації "Лабораторія законодавчих ініціатив" (за згодою)


НЕПОМНЯЩИЙ
Олександр Михайлович

-

заступник голови Всеукраїнської асоціації "Укрмолодьжитло" (за згодою)


НЕСТУЛЯ
Юрій Олексійович

-

виконавчий директор громадської організації "Інститут аналітики та адвокації" (за згодою)


НЮХІНА
Поліна Олександрівна

-

директор благодійної організації "Український форум благодійників" (за згодою)


ОНІЩЕНКО
Наталія Миколаївна

-

завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, академік Національної академії правових наук України (за згодою)


ОРЛОВСЬКИЙ
Олексій Сергійович

-

директор програмної ініціативи "Демократична практика" Міжнародного фонду "Відродження" (за згодою)


ПАВЕЛКО
Андрій Васильович

-

голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (за згодою)


ПАВЛІЧЕНКО
Олександр Миколайович

-

виконавчий директор громадської спілки "Українська Гельсінська спілка з прав людини" (за згодою)


ПАЛИВОДА
Любов Михайлівна

-

президент благодійного фонду "Творчий центр "ТЦК" (за згодою)


ПРОДАН
Мирослав Васильович

-

виконуючий обов’язки заступника Голови Державної фіскальної служби України


СЕМКО
Олег Михайлович

-

заступник голови Всеукраїнської громадської організації "Права народу" (за згодою)


СЛОБОЖАН
Олександр Володимирович

-

виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України" (за згодою)


СУКМАНОВА
Олена Валеріївна

-

заступник Міністра юстиції України з питань державної реєстрації


СУШКЕВИЧ
Валерій Михайлович

-

Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю


СУШКО
Олександр Валерійович

-

виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження"


ТАШЕВА
Таміла Равілівна

-

голова правління громадської організації "КримСОС" (за згодою)


ТКАЛІЧ
Тарас Анатолійович

-

голова громадської організації "Всеукраїнська спілка ветеранів АТО" (за згодою)


ФЕДОРОВ
Павло Борисович

-

керівник сектору патріотичного та військового виховання Харківської обласної громадської організації "Спілка ветеранів АТО" (за згодою)


ФОМЕНКО
Світлана Валеріївна

-

перший заступник Міністра культури України


ЧУМАК
Олександр Валерійович

-

голова Харківської обласної громадської організації "Асоціація приватних роботодавців" (за згодою)


ШЕЙГУС
Володимир Олександрович

-

виконавчий директор Ініціативного центру сприяння активності та розвитку громадського почину "Єднання" (за згодою)


ЮЖАНІНА
Ніна Петрівна

-

голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики (за згодою)


ЮРЧИШИН
Ярослав Романович

-

виконавчий директор громадської організації "Трансперенсі Інтернешнл Україна", радник голови Крайової пластової ради молодіжної організації "Пласт - Національна Скаутська Організація України" (за згодою)


ЯБЛОНСЬКИЙ
Василь Миколайович

-

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень


ЯГІН
Анатолій Анатолійович

-

заступник директора громадської організації "Ресурсний центр недержавних організацій" (за згодою);


ЯРЕМА
Олександр Йосипович

-

заступник Міністра молоді та спорту України.

{Склад із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 190/2018 від 27.06.2018}

Глава Адміністрації
Президента України


І.РАЙНІНвгору