Документ 488-2001-п, поточна редакція — Редакція від 31.03.2018, підстава - 192-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 травня 2001 р. N 488
Київ
Про умови оплати праці працівників президії Національної
академії наук та її апарату
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 306 ( 306-2002-п ) від 13.03.2002
N 470 ( 470-2002-п ) від 05.04.2002 - набирає
чинності з 1 лютого 2002 }
{ Про підвищення з 1 січня 2004 р. на 32 відсотки
посадових окладів додатково див. Постанову КМ
N 1842 ( 1842-2003-п ) від 26.11.2003 }
{ Про підвищення з 1 березня 2004 р. на 10,8 відсотка
посадових окладів додатково див. Постанову КМ
N 166 ( 166-2004-п ) від 11.02.2004 }
{ Про підвищення з 1 січня 2005 р. у два рази діючих станом на
1 березня 2004 р. максимальні посадових окладів додатково див.
Постанову КМ N 995 ( 995-2004-п ) від 03.08.2004 }
{ Про підвищення з 1 вересня 2004 р. у два рази діючих станом
на 1 березня 2004 р. посадових окладів додатково див.
Постанову КМ N 1051 ( 1051-2004-п ) від 16.08.2004 }
{ Про підвищення з 1 січня 2005 р. на 10,5 відсотка
посадових окладів додатково див. Постанову КМ
N 36 ( 36-2005-п ) від 15.01.2005 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 86 ( 86-2005-п ) від 22.01.2005 }
{ Про підвищення з 1 квітня 2005 р. на 10,7 відсотка та
з 1 липня 2005 р. на 6,9 відсотка посадових окладів
додатково див. Постанову КМ N 267 ( 267-2005-п ) від
09.04.2005 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1227 ( 1227-2007-п ) від 17.10.2007
N 939 ( 939-2008-п ) від 25.10.2008
N 957 ( 957-2012-п ) від 15.10.2012
N 192 ( 192-2018-п ) від 21.03.2018 }

На виконання Указу Президента України від 10 березня 2000 р.
N 456 ( 456/2000 ) "Про додаткові заходи щодо державної підтримки
Національної академії наук України" та з метою впорядкування умов
оплати праці працівників президії Національної академії наук та її
апарату Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: ( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 306
( 306-2002-п ) від 13.03.2002 )
1. Затвердити схеми посадових окладів наукових працівників,
керівних працівників і спеціалістів, посади яких не віднесені до
наукових працівників, та службовців президії Національної академії
наук та її апарату згідно з додатками 1-3. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 306
( 306-2002-п ) від 13.03.2002 )
2. Надати право президентові Національної академії наук в
межах коштів, передбачених кошторисом доходів і видатків на
утримання працівників президії та її апарату: ( Абзац перший
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 306
( 306-2002-п ) від 13.03.2002 )
1) установлювати:
а) науковим працівникам, керівним працівникам і спеціалістам,
посади яких не віднесені до наукових працівників, та службовцям
посадові оклади відповідно до затверджених цією постановою
розмірів;
б) заступникам керівників структурних підрозділів посадові
оклади на 5-15 відсотків, головному бухгалтеру - на 10-30
відсотків, а помічникам керівників - на 30-40 відсотків нижче ніж
посадовий оклад відповідного керівника, визначений, за схемами
посадових окладів, затвердженими цією постановою; ( Підпункт 1 "б"
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 306
( 306-2002-п ) від 13.03.2002 )
в) працівникам, посади яких не передбачені цією постановою,
посадові оклади на рівні посадових окладів відповідних категорій
працівників;
г) працівникам, які мають почесні звання "народний" та
"заслужений" України та СРСР, підвищені посадові оклади відповідно
на 40 та 20 відсотків, якщо їх діяльність за профілем відповідає
почесному званню.
За наявності двох або більше звань підвищення посадових
окладів працівникам здійснюється за одним (вищим) званням;
ґ) науковим працівникам, керівникам структурних підрозділів,
їх заступникам, спеціалістам і службовцям надбавки:
за високі досягнення у праці або за виконання особливо
важливої роботи (на термін її виконання) - до 50 відсотків
посадового окладу.
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються
або зменшуються;
за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї
європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або
африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового
окладу;
д) науковим працівникам, спеціалістам і службовцям (крім
заступників керівників, керівників структурних підрозділів та їх
заступників) доплати:
за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих
же категорій персоналу у разі хвороби, відпустки без збереження
заробітної плати, з інших причин у розмірі до 50 відсотків
посадового окладу за основною роботою з використанням для цієї
мети до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;
за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників
(жінок, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і
пологами, а також осіб, які перебувають у частково оплачуваній
відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю,
визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення
дитиною шестирічного віку) у розмірі до 30 відсотків посадового
окладу за основною роботою, використовуючи для цієї мети економію
заробітної плати на посадах, що займають відсутні з цих причин
працівники;
е) робітникам умови і розміри оплати праці на рівні,
визначеному для відповідних робітників установ, закладів та
організацій бюджетної сфери;
є) керівним працівникам і спеціалістам, посади яких не
віднесені до наукових працівників, надбавку до посадового окладу
за стаж роботи у науковій сфері у таких розмірах: понад 3 роки -
10 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків, понад 20 років - 30
відсотків;
2) преміювати працівників відповідно до їх особистого вкладу
в загальні результати роботи в межах фонду преміювання, утвореного
у розмірі тримісячного фонду оплати праці та економії фонду оплати
праці;
3) надавати працівникам матеріальну допомогу у розмірі
середньомісячного заробітку.
3. Преміювання президента Національної академії наук, надання
йому матеріальної допомоги, встановлення надбавок до посадового
окладу здійснюється за згодою Віце-прем'єр-міністра України
відповідно до розподілу функціональних повноважень у межах наявних
коштів на оплату праці.
4. Виплачувати працівникам доплати за вчене звання і
науковий ступінь, якщо їх діяльність за профілем відповідає
вченому званню або науковому ступеню:
1) за вчене звання:
професора - у розмірі 33 відсотки посадового окладу (ставки
заробітної плати); { Абзац другий підпункту 1 пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 957 ( 957-2012-п ) від
15.10.2012 }
доцента, старшого наукового співробітника, старшого
дослідника - у розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати); { Абзац третій підпункту 1 пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 957 ( 957-2012-п ) від
15.10.2012, N 192 ( 192-2018-п ) від 21.03.2018 }
2) за науковий ступінь:
доктора наук - у розмірі 25 відсотків посадового окладу
(ставки заробітної плати); { Абзац другий підпункту 2 пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 957 ( 957-2012-п ) від
15.10.2012 }
кандидата наук, доктора філософії - у розмірі 15 відсотків
посадового окладу (ставки заробітної плати). { Абзац третій
підпункту 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 957 ( 957-2012-п ) від 15.10.2012, N 192 ( 192-2018-п ) від
21.03.2018 } { Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 86 ( 86-2005-п ) від
22.01.2005 }

{ Пункт 4-1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 939
( 939-2008-п ) від 25.10.2008 }

5. Національній академії наук за погодженням з Міністерством
праці та соціальної політики, Міністерством фінансів розробити і
затвердити в місячний термін Положення про порядок виплати
надбавки за стаж роботи у науковій сфері керівним працівникам і
спеціалістам, посади яких не віднесені до наукових працівників,
апарату президії Національної академії наук.
6. Національній академії наук привести свої нормативні акти з
питань оплати праці працівників президії та її апарату у
відповідність з цією постановою. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 306
( 306-2002-п ) від 13.03.2002 )
7. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 5 липня 2000 р. N 1053 ( 1053-2000-п ) "Про
умови оплати праці працівників апарату президій Національної та
галузевих академій наук" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 27,
ст. 1130) в частині встановлення умов оплати праці працівників
апарату президії Національної академії наук.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 26
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 травня 2001 р. N 488
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2007 р. N 1227 ( 1227-2007-п )
СХЕМА
посадових окладів наукових працівників
президії Національної академії наук та її апарату

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний | | | посадовий | | | оклад, | | | гривень | |----------------------------------------------------+-----------| |Президент | 2978 | |----------------------------------------------------+-----------| |Перший віце-президент, віце-президент | 2686-2842 | |----------------------------------------------------+-----------| |Головний учений секретар | 2686-2842 | |----------------------------------------------------+-----------| |Академік-секретар відділення, член президії, | 2440-2560 | |радник президії | | |----------------------------------------------------+-----------| |Перший заступник головного ученого секретаря | 2390-2500 | |----------------------------------------------------+-----------| |Заступник академіка-секретаря відділення | 2325-2440 | |----------------------------------------------------+-----------| |Керівник структурного підрозділу (управління, | 2132-2236 | |відділу, секції, сектору тощо), який виконує | | |науково-організаційну роботу, заступник головного | | |ученого секретаря, учений секретар | | |----------------------------------------------------+-----------| |Головний науковий співробітник | 2048-2132 | |----------------------------------------------------+-----------| |Провідний науковий співробітник | 1996-2048 | |----------------------------------------------------+-----------| |Старший науковий співробітник | 1813-1886 | |----------------------------------------------------+-----------| |Науковий співробітник | 1541-1693 | |----------------------------------------------------+-----------| |Молодший науковий співробітник | 1369-1473 | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 306
( 306-2002-п ) від 13.03.2002; в редакції Постанови КМ N 1227
( 1227-2007-п ) від 17.10.2007 }

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 травня 2001 р. N 488
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2007 р. N 1227 ( 1227-2007-п )
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників,
професіоналів і фахівців, посади яких не
віднесені до наукових працівників апарату
президії Національної академії наук

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний | | | посадовий | | | оклад, | | | гривень | |----------------------------------------------------+-----------| |Керуючий справами | 2257-2456 | |----------------------------------------------------+-----------| |Начальник управління, самостійного відділу (з питань| 2048-2231 | |фінансово-економічної, бухгалтерської діяльності) | | |----------------------------------------------------+-----------| |Начальник управління, самостійного відділу | 1432-1536 | |----------------------------------------------------+-----------| |Начальник відділу у складі управління, завідувач | 1270-1411 | |секції (сектору тощо) у складі самостійного відділу | | |----------------------------------------------------+-----------| |Завідувач сектору | 1160-1264 | |----------------------------------------------------+-----------| |Головний спеціаліст | 982-1139 | |----------------------------------------------------+-----------| |Провідний спеціаліст | 867-920 | |----------------------------------------------------+-----------| |Спеціаліст I категорії | 826-883 | |----------------------------------------------------+-----------| |Спеціаліст II категорії | 789-815 | |----------------------------------------------------+-----------| |Спеціаліст | 705-726 | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 306
( 306-2002-п ) від 13.03.2002; в редакції Постанови КМ N 1227
( 1227-2007-п ) від 17.10.2007 }

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 травня 2001 р. N 488
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 17 жовтня 2007 р. N 1227 ( 1227-2007-п )
СХЕМА
посадових окладів службовців апарату президії
Національної академії наук

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний | | | посадовий | | | оклад, | | | гривень | |----------------------------------------------------+-----------| |Відповідальний черговий | 653-690 | |----------------------------------------------------+-----------| |Завідувач: складу, господарства, друкарського бюро | 570-679 | |----------------------------------------------------+-----------| |Стенографістка I категорії, оператор комп'ютерного | 570-632 | |набору, старший інспектор | | |----------------------------------------------------+-----------| |Технік, касир, комендант, інспектор, друкарка (всіх | 543-601 | |категорій), діловод, архіваріус, | | |секретар-стенографістка, секретар-друкарка | | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 3 в редакції Постанов КМ N 470 ( 470-2002-п ) від
05.04.2002, N 1227 ( 1227-2007-п ) від 17.10.2007 }вгору