Про інститути спільного інвестування
Закон України від 05.07.20125080-VI
Документ 5080-VI, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.01.2018, підстава - 2210-VIII


4. Пропозиції учасників (учасника) корпоративного фонду, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій корпоративного фонду, підлягають обов’язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не приймається, а пропозиція вважається такою, що включена до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Корпоративний фонд не має права вносити зміни до запропонованих учасниками корпоративного фонду питань або проектів рішень. У разі якщо учасники корпоративного фонду вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до порядку денного.

5. Рішення про відмову у включенні пропозиції учасника корпоративного фонду, який є власником 5 або більше відсотків акцій корпоративного фонду, до порядку денного загальних зборів може бути прийнято у разі:

1) порушення учасниками корпоративного фонду строку, встановленого частиною першою цієї статті;

2) неповноти даних, передбачених частиною другою цієї статті.

6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів корпоративного фонду надсилається наглядовою радою учаснику корпоративного фонду протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття.

7. Корпоративний фонд не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення загальних зборів повинен повідомити учасникам корпоративного фонду про зміни в порядку денному у спосіб, передбачений статутом корпоративного фонду.

Корпоративний фонд, акції якого перебувають в лістингу на фондовій біржі, надсилає такій біржі повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів.

Оскарження до суду учасником корпоративного фонду рішення наглядової ради корпоративного фонду про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов’язання корпоративного фонду провести загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного безпідставно відмовлено учаснику корпоративного фонду.

Стаття 22. Представництво учасників корпоративного фонду

1. Представником учасника корпоративного фонду - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична або юридична особа.

2. Учасник корпоративного фонду має право призначити свого представника на постійній основі або на певний строк.

Учасник корпоративного фонду з урахуванням вимог абзацу шостого частини третьої статті 23 цього Закону має право відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах.

Надання представнику довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на таких зборах учасника корпоративного фонду, який видав довіреність, замість свого представника.

3. Довіреність учасника корпоративного фонду - фізичної особи на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування (перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення необхідно проголосувати). Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд з урахуванням інтересів особи, яку представляє.

Стаття 23. Порядок проведення загальних зборів

1. Порядок скликання та проведення загальних зборів встановлюється статутом корпоративного фонду.

Головує на загальних зборах голова наглядової ради чи інша особа, уповноважена загальними зборами.

2. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів. Загальні збори не можуть починатися раніше 8-ї години та закінчуватися пізніше 22-ї години.

Місце для проведення загальних зборів учасників корпоративного фонду повинно бути належним чином обладнане та забезпечувати можливість вільного доступу та волевиявлення учасників корпоративного фонду (їх представників).

3. Реєстрація учасників корпоративного фонду (їх представників) проводиться на підставі переліку учасників такого фонду, які мають право на участь у загальних зборах, що складений в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, із зазначенням кількості голосів кожного учасника корпоративного фонду. Реєстрацію учасників корпоративного фонду (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу учасників корпоративного фонду у випадках, передбачених статтею 30 цього Закону, - учасниками корпоративного фонду, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації учаснику корпоративного фонду (його представнику) лише в разі відсутності в учасника корпоративного фонду (його представника) документів, які надають йому право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства.

Перелік учасників корпоративного фонду, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Учасник корпоративного фонду, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

Повноваження реєстраційної комісії можуть передаватися за договором депозитарію або компанії з управління активами корпоративного фонду. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарію або компанії з управління активами.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації учасника корпоративного фонду чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, складається в двох примірниках, один з яких видається особі, якій відмовлено в реєстрації, а другий зберігається в корпоративному фонді протягом строку його діяльності.

До закінчення строку, передбаченого для реєстрації учасників загальних зборів, учасник корпоративного фонду має право замінити свого представника, повідомивши про це наглядовій раді корпоративного фонду, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі якщо для участі в загальних зборах з’явилося кілька представників учасника корпоративного фонду, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Якщо довіреність представникам видана одночасно, для участі в загальних зборах реєструється той представник, який з’явився для реєстрації раніше.

У разі якщо акція корпоративного фонду перебуває у спільній власності кількох осіб, голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх спільним представником.

4. Учасники корпоративного фонду, що на дату складення переліку учасників такого фонду, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій корпоративного фонду, а також Комісія можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією учасників корпоративного фонду, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників корпоративному фонду повідомляється письмово до початку реєстрації учасників корпоративного фонду.

Посадові особи корпоративного фонду зобов’язані забезпечити вільний доступ учасників (представників учасників) корпоративного фонду та/або представників Комісії до нагляду за реєстрацією учасників корпоративного фонду, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

5. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням загальних зборів чи ініціаторів загальних зборів може фіксуватися технічними засобами. Відповідні записи зберігаються в корпоративному фонді протягом строку його діяльності.

Інформація про застосування технічних засобів фіксації ходу проведення загальних зборів доводиться до відома усіх учасників загальних зборів під час відкриття загальних зборів головою наглядової ради корпоративного фонду або особою, що виконує його обов’язки.

Стаття 24. Кворум загальних зборів

1. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації учасників корпоративного фонду для участі у загальних зборах.

2. Загальні збори є правоможними за умови реєстрації для участі у них учасників корпоративного фонду (їх представників), які сукупно є власниками понад 50 відсотків акцій корпоративного фонду, що перебувають в обігу.

Стаття 25. Порядок прийняття рішення загальними зборами

1. Одна акція корпоративного фонду надає учаснику корпоративного фонду один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Учасник корпоративного фонду не може бути позбавлений права голосу.

2. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів учасників корпоративного фонду, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, якщо інше не встановлено цим Законом.

Статутом корпоративного фонду може встановлюватися більша кількість голосів учасників корпоративного фонду, необхідна для прийняття рішень з питань порядку денного, крім питання, визначеного пунктом 12 частини другої статті 17 цього Закону.

3. Обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, тобто голосування, коли загальна кількість голосів учасника корпоративного фонду помножується на кількість членів наглядової ради, що обираються, а учасник корпоративного фонду має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів учасників корпоративного фонду.

Члени наглядової ради вважаються обраними, а наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів наглядової ради проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

4. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 1-4 частини другої статті 17 цього Закону, приймається більш як трьома чвертями голосів учасників корпоративного фонду, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення загальних зборів з питання ліквідації строкового корпоративного фонду до закінчення строку, встановленого регламентом, приймається всіма учасниками корпоративного фонду.

5. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

6. Загальні збори проводяться протягом дня, зазначеного у повідомленні про їх проведення.

7. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Стаття 26. Спосіб голосування

1. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голосування.

У корпоративному фонді з кількістю учасників понад 100 осіб голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів.

Якщо порядок денний загальних зборів містить кілька питань, з кожного питання заповнюється окремий бюлетень.

2. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

1) повне найменування корпоративного фонду;

2) дату і час проведення загальних зборів;

3) питання, винесене на голосування, та проекти рішень з цього питання;

4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");

5) застереження про те, що бюлетень повинен бути підписаний учасником (представником учасника) корпоративного фонду із зазначенням його прізвища, імені та по батькові, а в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать учаснику корпоративного фонду.

3. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування корпоративного фонду;

2) дату і час проведення загальних зборів;

3) перелік кандидатів у члени наглядової ради із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Комісією;

4) місце для зазначення учасником (представником учасника) корпоративного фонду кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

5) застереження про те, що бюлетень повинен бути підписаний учасником (представником учасника) корпоративного фонду із зазначенням його прізвища, імені та по батькові, а в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать учаснику корпоративного фонду.

У разі проведення голосування з питань обрання членів наглядової ради бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім’я та по батькові кандидата (кандидатів).

4. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за десять робочих днів до дня проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу учасників корпоративного фонду у випадках, передбачених статтею 30 цього Закону, - учасниками корпоративного фонду, які цього вимагають. Учасники корпоративного фонду мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, передбаченому в повідомленні про проведення загальних зборів.

5. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо його форма відрізняється від офіційно виготовленого корпоративним фондом зразка або на ньому відсутній підпис учасника (представника учасника) корпоративного фонду.

Під час підрахунку голосів враховуються голоси учасника корпоративного фонду лише з тих питань, з яких учасником такого фонду в бюлетені для голосування обраний один варіант голосування.

Бюлетені для голосування, що визнані недійсними з підстав, передбачених цією статтею, не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для кумулятивного голосування визнається недійсним у разі, якщо учасник (представник учасника) корпоративного фонду зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Стаття 27. Лічильна комісія

1. Роз’яснення з питань порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами. Підрахунок голосів з питання обрання на загальних зборах лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

Повноваження лічильної комісії можуть передаватися за договором депозитарію, компанії з управління активами, зберігачу цінних паперів або зберігачу активів корпоративного фонду. Умови договору затверджуються наглядовою радою.

2. У корпоративному фонді з кількістю учасників понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу наглядової ради.

Стаття 28. Протокол про підсумки голосування

1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії корпоративного фонду, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарію або компанії з управління активами протокол про підсумки голосування підписує уповноважена особа депозитарію або компанії з управління активами.

2. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

1) дата проведення голосування;

2) питання, винесене на голосування, рішення з якого прийнято загальними зборами;

3) рішення і кількість голосів "за", "проти", "утримався", "не голосував" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

3. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

1) дата проведення голосування;

2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени наглядової ради;

3) кількість голосів учасників, які не взяли участь у голосуванні.

4. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Підсумки голосування доводяться до відома учасників корпоративного фонду протягом десяти робочих днів після закриття загальних зборів у спосіб, визначений статутом корпоративного фонду.

Підсумки голосування, оголошені на загальних зборах, не можуть відрізнятися від підсумків голосування, зазначених у протоколі про підсумки голосування.

5. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у корпоративному фонді протягом строку його діяльності.

Стаття 29. Протокол загальних зборів

1. Протокол загальних зборів складається протягом десяти робочих днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.

2. До протоколу загальних зборів вносяться відомості про:

1) дату, час і місце проведення загальних зборів;

2) дату складення переліку учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах;

3) загальну кількість осіб, включених до переліку учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах;

4) порядок голосування (відкрите, з використанням бюлетенів);

5) кворум загальних зборів;

6) головуючого та секретаря загальних зборів;

7) склад лічильної комісії;

8) порядок денний загальних зборів;

9) основні тези виступів;

10) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, прошивається, скріплюється печаткою та підписом голови наглядової ради корпоративного фонду.

Стаття 30. Позачергові загальні збори

1. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу компанії з управління активами, з якою укладено договір про управління активами корпоративного фонду;

3) на вимогу зберігача активів, з яким укладено договір про обслуговування активів корпоративного фонду;

4) на вимогу учасників (учасника) корпоративного фонду, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій корпоративного фонду;

5) в інших випадках, встановлених статутом або регламентом.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі за місцезнаходженням корпоративного фонду із зазначенням прізвища, імені, по батькові (найменування) учасників корпоративного фонду, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного, крім випадку скликання позачергових загальних зборів за ініціативою наглядової ради. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи учасників корпоративного фонду вимога повинна також містити інформацію про кількість належних учасникам корпоративного фонду акцій корпоративного фонду та бути підписаною всіма учасниками корпоративного фонду, які її подають.

2. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом десяти робочих днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Позачергові загальні збори проводяться протягом 15 робочих днів з дня прийняття наглядовою радою рішення про проведення позачергових загальних зборів.

3. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути прийнято лише у разі:

1) якщо учасники корпоративного фонду на дату подання вимоги сукупно не є власниками 10 і більше відсотків акцій корпоративного фонду;

2) неповноти передбачених абзацом сьомим частини першої цієї статті даних, які повинні зазначатися у вимозі учасника корпоративного фонду про скликання позачергових загальних зборів.

4. Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідній особі або учасникам корпоративного фонду, які вимагають їх скликання, протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття.

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

5. У випадках, передбачених статутом корпоративного фонду, наглядова рада зобов’язана прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з надісланням учасникам корпоративного фонду письмового повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до цього Закону не пізніше ніж за десять робочих днів до дня їх проведення з позбавленням учасників корпоративного фонду права вносити пропозиції до порядку денного.

6. У разі якщо протягом строку, встановленого частиною другою цієї статті, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів, такі збори можуть бути скликані учасниками корпоративного фонду, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено учасниками корпоративного фонду до суду.

7. Корпоративний фонд або особа, яка веде облік прав власності на акції корпоративного фонду, зобов’язані надати на запит наглядової ради протягом трьох робочих днів інформацію про перелік власників акцій корпоративного фонду, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів.

У разі скликання загальних зборів учасниками корпоративного фонду повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім учасникам корпоративного фонду особою, яка веде облік прав власності на акції корпоративного фонду, за рахунок таких учасників корпоративного фонду.

Стаття 31. Проведення загальних зборів шляхом опитування

1. Статутом корпоративного фонду може бути передбачена можливість проведення загальних зборів шляхом опитування учасників корпоративного фонду без скликання його учасників для обговорення питань порядку денного (опитування), крім загальних зборів, які скликаються у випадку, передбаченому частиною п’ятою статті 30 цього Закону.

2. Шляхом опитування можуть прийматися рішення загальних зборів з усіх питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів.

3. Рішення про проведення загальних зборів шляхом опитування приймається наглядовою радою і повинно включати:

1) перелік питань, що виносяться на голосування шляхом опитування;

2) дату складення переліку учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах шляхом опитування, що є датою прийняття наглядовою радою рішення про проведення загальних зборів шляхом опитування;

3) дату надіслання учасникам корпоративного фонду бюлетенів для голосування шляхом опитування (не пізніше ніж через вісім робочих днів після дня складення переліку учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах шляхом опитування);

4) дату закінчення отримання корпоративним фондом заповнених учасниками корпоративного фонду бюлетенів для голосування шляхом опитування (не раніше ніж через 20 і не пізніше ніж через 45 робочих днів після дня надіслання учасникам корпоративного фонду бюлетенів для голосування шляхом опитування);

5) форму і текст бюлетеня для голосування шляхом опитування;

6) перелік документів щодо питань, винесених на голосування.

4. Рішення про проведення загальних зборів шляхом опитування не пізніше ніж за 20 робочих днів до встановленої дати закінчення отримання корпоративним фондом бюлетенів повинно бути опубліковано в офіційному друкованому виданні Комісії.

У разі якщо акції корпоративного фонду перебувають в обігу на фондовій біржі, рішення про проведення загальних зборів шляхом опитування надсилається відповідній фондовій біржі не пізніше ніж за 20 робочих днів до встановленої дати закінчення отримання корпоративним фондом бюлетенів.

5. Бюлетень для голосування шляхом опитування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

1) повне найменування корпоративного фонду;

2) дату складення переліку учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах шляхом опитування;

3) дату закінчення отримання корпоративним фондом заповнених учасниками корпоративного фонду бюлетенів для голосування шляхом опитування;

4) питання, винесене на голосування, та проекти рішень з цього питання;

5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");

6) прізвище, ім’я, по батькові або найменування учасника корпоративного фонду та кількість голосів, що йому належить;

7) застереження про те, що підпис учасника корпоративного фонду - фізичної особи повинен бути засвідчений в установленому законодавством порядку;

{Пункт 7 частини п'ятої статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1982-VIII від 23.03.2017}

8) застереження про те, що у разі відсутності засвідчення підпису учасника корпоративного фонду - фізичної особи бюлетень вважається недійсним.

{Пункт 8 частини п'ятої статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1982-VIII від 23.03.2017}

6. Бюлетень для кумулятивного голосування шляхом опитування повинен містити:

1) повне найменування корпоративного фонду;

2) дату складення переліку учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах шляхом опитування;

3) дату закінчення отримання корпоративним фондом заповнених учасниками корпоративного фонду бюлетенів для голосування шляхом опитування;

4) перелік кандидатів до складу наглядової ради із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Комісією;

5) місце для зазначення учасником корпоративного фонду кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

6) прізвище, ім’я, по батькові або найменування учасника корпоративного фонду та кількість голосів, що йому належить;

7) застереження про те, що підпис на бюлетені уповноваженої особи учасника корпоративного фонду, який є юридичною особою, повинен бути засвідчений печаткою такої юридичної особи, а підпис учасника корпоративного фонду - фізичної особи повинен бути засвідчений в установленому законодавством порядку;

8) застереження про те, що у разі відсутності засвідчення підпису бюлетень вважається недійсним.

7. Бюлетень для голосування шляхом опитування підписується головою наглядової ради корпоративного фонду, якщо інше не передбачено статутом або положенням про загальні збори корпоративного фонду, та скріплюється печаткою корпоративного фонду.

Зазначений бюлетень та документи з питань, винесених на голосування, надсилаються кожному учаснику корпоративного фонду, включеному до переліку учасників такого фонду, які мають право на участь у загальних зборах шляхом опитування, персонально поштовим відправленням з повідомленням про вручення, якщо статутом корпоративного фонду не передбачений інший порядок їх отримання учасниками корпоративного фонду.

Учасник корпоративного фонду заповнює та підписує бюлетень для голосування шляхом опитування та надсилає його корпоративному фонду поштовим відправленням, якщо інший порядок не передбачено статутом корпоративного фонду. Підпис учасника корпоративного фонду на бюлетені може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

8. Учасники корпоративного фонду, бюлетені від яких надійшли до корпоративного фонду до встановленої дати закінчення отримання корпоративним фондом бюлетенів для голосування шляхом опитування, вважаються такими, що взяли участь у загальних зборах шляхом опитування.

Загальні збори шляхом опитування вважаються такими, що відбулися, якщо у них взяли участь учасники корпоративного фонду, які сукупно є власниками понад 50 відсотків акцій корпоративного фонду, що перебувають в обігу на дату складення переліку учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах шляхом опитування.

9. Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування шляхом опитування, приймаються у порядку, визначеному статтею 25 цього Закону.

10. Опрацювання бюлетенів для голосування шляхом опитування та підрахунок голосів учасників корпоративного фонду розпочинаються не раніше встановленої дати закінчення отримання корпоративним фондом зазначених бюлетенів.

Підрахунок голосів учасників корпоративного фонду здійснює лічильна комісія, до складу якої входять по одному представнику компанії з управління активами та зберігача, які здійснюють обслуговування активів такого корпоративного фонду, а також його наглядової ради. Контроль за підрахунком голосів учасників корпоративного фонду може здійснюватися Комісією у встановленому нею порядку. Учасники (учасник) корпоративного фонду, які на дату складення переліку учасників корпоративного фонду, що мають право на участь у загальних зборах шляхом опитування, сукупно є власниками 5 і більше відсотків акцій корпоративного фонду, мають право здійснювати контроль за підрахунком голосів учасників корпоративного фонду в порядку, встановленому Комісією.

11. Протокол про підсумки голосування шляхом опитування складається не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня закінчення отримання корпоративним фондом бюлетенів для голосування шляхом опитування та підписується головою наглядової ради корпоративного фонду, якщо інше не передбачено статутом корпоративного фонду або положенням про загальні збори корпоративного фонду. У протоколі про підсумки голосування шляхом опитування зазначаються:

1) дата складення переліку учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах шляхом опитування;

2) дата надіслання учасникам корпоративного фонду бюлетенів для голосування шляхом опитування;

3) дата закінчення отримання корпоративним фондом заповнених учасниками корпоративного фонду бюлетенів для голосування шляхом опитування;

4) перелік питань, винесених на голосування шляхом опитування;

5) загальна кількість осіб, включених до переліку учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах;

6) загальна кількість голосів учасників корпоративного фонду, які взяли участь у загальних зборах шляхом опитування;

7) кворум загальних зборів;

8) підсумки голосування із зазначенням кількості голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного питання, винесеного на голосування шляхом опитування, та рішення, прийняті з кожного питання;

9) дата складення протоколу про підсумки голосування шляхом опитування.

12. Підсумки голосування шляхом опитування доводяться до відома учасників корпоративного фонду у строк та спосіб, що визначені статутом або положенням про загальні збори корпоративного фонду.

13. За відсутності кворуму загальних зборів, що проводяться шляхом опитування, наступні загальні збори шляхом опитування з тих самих питань порядку денного не проводяться.

Стаття 32. Особливості проведення загальних зборів корпоративного фонду, що складається з однієї особи

1. У разі якщо корпоративний фонд складається з однієї особи, до такого фонду не застосовуються положення статей 19-31 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів.

2. Повноваження загальних зборів, передбачені статтею 17 цього Закону, а також внутрішніми документами корпоративного фонду, здійснюються учасником корпоративного фонду одноосібно.

Рішення учасника корпоративного фонду з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформляється ним письмово (у формі рішення, наказу тощо) та засвідчується печаткою корпоративного фонду або нотаріально.

Стаття 33. Створення наглядової ради

1. Наглядова рада корпоративного фонду є органом, що здійснює захист прав учасників корпоративного фонду, та відповідно до цього Закону і статуту корпоративного фонду здійснює нагляд за діяльністю корпоративного фонду і виконанням умов регламенту, інвестиційної декларації та договору про управління активами корпоративного фонду.

2. Створення наглядової ради корпоративного фонду є обов’язковим.

3. Кількісний склад наглядової ради встановлюється статутом, становить непарну кількість осіб та не може бути меншим ніж три особи.

4. Порядок роботи та відповідальність членів наглядової ради визначаються цим Законом і статутом корпоративного фонду.

5. Член наглядової ради не може передавати свої повноваження іншій особі.

6. У разі якщо корпоративний фонд складається з однієї особи, до такого фонду не застосовуються положення статей 35-38 цього Закону.

Повноваження наглядової ради, передбачені статтею 34 цього Закону, а також внутрішніми документами корпоративного фонду, здійснюються учасником корпоративного фонду одноосібно.

Рішення учасника корпоративного фонду з питань, що належать до компетенції наглядової ради, оформляється ним письмово (у формі рішення, наказу тощо) та засвідчується печаткою корпоративного фонду або нотаріально.

Стаття 34. Компетенція наглядової ради

1. До компетенції наглядової ради належать:

1) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів, крім скликання учасниками корпоративного фонду позачергових загальних зборів;

2) затвердження порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання учасниками корпоративного фонду позачергових загальних зборів;

3) обрання голови наглядової ради;

4) затвердження регламенту та змін до нього;

5) затвердження змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду;

6) обрання реєстраційної комісії, за винятком скликання позачергових загальних зборів учасниками корпоративного фонду;

7) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів (для корпоративного фонду закритого типу);

8) визначення дати складення переліку учасників корпоративного фонду, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 19 цього Закону, та дати складення переліку учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 18 цього Закону;

9) затвердження договорів щодо активів корпоративного фонду, укладених компанією з управління активами, на суму, яка перевищує встановлену статутом або регламентом мінімальну вартість;

10) вирішення інших питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом корпоративного фонду.

Стаття 35. Обрання членів наглядової ради

1. Члени наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів.

3. Одна і та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

4. До складу наглядової ради корпоративного фонду не можуть входити представники чи пов’язані особи:

1) компанії з управління активами корпоративного фонду (крім венчурного фонду);

2) торговців цінними паперами, які обслуговують корпоративний фонд;

3) зберігача активів корпоративного фонду;

4) депозитарію, який обслуговує корпоративний фонд;

5) аудитора (аудиторської фірми) корпоративного фонду;

6) оцінювача майна корпоративного фонду.

Стаття 36. Голова наглядової ради

1. Голова наглядової ради корпоративного фонду обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом корпоративного фонду.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

2. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом корпоративного фонду, здійснює інші повноваження, передбачені статутом.

3. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження виконує один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом.

Стаття 37. Засідання наглядової ради

1. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу компанії з управління активами корпоративного фонду, зберігача активів корпоративного фонду, аудитора (аудиторської фірми) корпоративного фонду.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь представники компанії з управління активами корпоративного фонду, зберігача активів корпоративного фонду, аудитора (аудиторської фірми) корпоративного фонду.

Засідання наглядової ради проводяться в міру потреби з періодичністю, визначеною статутом.

Статут може передбачати порядок прийняття наглядовою радою рішення в результаті проведення голосування шляхом опитування.

2. Наглядова рада зобов’язана провести засідання у разі:

1) неплатоспроможності корпоративного фонду;

2) зменшення вартості чистих активів більш як на 25 відсотків порівняно з результатами останньої оцінки (для корпоративного фонду закритого або інтервального типу);

3) зменшення вартості чистих активів більш як на 15 відсотків за семиденний строк (для корпоративного фонду відкритого типу);

4) зменшення вартості чистих активів нижче їх номінальної вартості;

5) наявності інших обставин, визначених у статуті корпоративного фонду.

3. Засідання наглядової ради є правоможним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Статутом може встановлюватися більша кількість членів наглядової ради, необхідна для визнання її засідань правоможними.

4. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення статутом не встановлюється більша кількість голосів.

5. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

Статутом може передбачатися право вирішального голосу головуючого в разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень.

6. Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж через п’ять робочих днів після проведення засідання. У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

1) місце, дата і час проведення засідання;

2) особи, які брали участь у засіданні;

3) порядок денний засідання;

4) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням членів наглядової ради, які голосували "за", "проти", "утримався" або не голосували з кожного питання;

5) зміст прийнятих рішень.

7. Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

Протокол засідання наглядової ради розміщується безоплатно на веб-сайті компанії з управління активами корпоративного фонду та в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів.

8. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

Стаття 38. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради

1. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови надіслання письмового повідомлення про це корпоративному фонду за два тижні;

2) у разі неможливості в подальшому виконувати обов’язки члена наглядової ради за станом здоров’я;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена наглядової ради;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Статутом корпоративного фонду можуть бути передбачені додаткові підстави для припинення повноважень члена наглядової ради.

2. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, передбаченого статутом, наглядова рада неправоможна приймати будь-які рішення, крім тих, які пов’язані із скликанням та проведенням позачергових загальних зборів.

До порядку денного таких позачергових зборів обов’язково включаються питання про обрання нових членів наглядової ради.

Стаття 39. Припинення корпоративного фонду

1. Корпоративний фонд припиняється виключно шляхом ліквідації.

Добровільна ліквідація корпоративного фонду здійснюється за рішенням загальних зборів учасників корпоративного фонду у порядку, передбаченому цим Законом, з дотриманням вимог Цивільного кодексу України.

2. Корпоративний фонд ліквідується в обов’язковому порядку, якщо:

1) внаслідок викупу акцій корпоративного фонду вартість його активів стала меншою, ніж встановлений цим Законом мінімальний розмір статутного капіталу корпоративного фонду;

2) закінчився строк діяльності корпоративного фонду (для строкового корпоративного фонду);

3) проспект емісії акцій корпоративного фонду, випущених з метою спільного інвестування, не зареєстровано протягом одного року з дня внесення відомостей про корпоративний фонд до Реєстру;

4) протягом одного місяця після закінчення дії договору з компанією з управління активами та/або зберігачем активів корпоративного фонду строк дії такого договору не продовжено або не укладено договір з іншою компанією з управління активами та/або зберігачем активів корпоративного фонду;

5) анульовано ліцензію, видану компанії з управління активами на провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів, та не укладено протягом 30 робочих днів договір з іншою компанією з управління активами;

6) анульовано ліцензію, видану зберігачу активів корпоративного фонду на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, та не укладено протягом 30 робочих днів договір з іншим зберігачем активів інституту спільного інвестування;

7) в інших випадках, передбачених законом.

Ліквідація з підстав, передбачених цією частиною, здійснюється за рішенням загальних зборів учасників корпоративного фонду. У разі неприйняття ними такого рішення ліквідація здійснюється на підставі рішення суду, зокрема, за позовом Комісії або іншого уповноваженого державного органу.

3. У разі якщо протягом одного місяця з дня закінчення строку, передбаченого статутом та регламентом строкового корпоративного фонду, загальними зборами учасників корпоративного фонду не прийнято рішення про ліквідацію, ліквідація такого фонду здійснюється за рішенням наглядової ради.

4. Ліквідація строкового корпоративного фонду до закінчення строку, встановленого регламентом, є можливою за умови згоди усіх його учасників.

5. З моменту прийняття рішення про ліквідацію корпоративного фонду розміщення та обіг акцій такого фонду забороняються.

6. Корпоративний фонд ліквідується в порядку та у строки, встановлені нормативно-правовими актами Комісії.

Розрахунки з учасниками корпоративного фонду під час ліквідації корпоративного фонду здійснюються в порядку, встановленому Комісією.

7. До складу ліквідаційної комісії корпоративного фонду обов’язково повинні входити представники компанії з управління активами та зберігача активів корпоративного фонду (крім випадків, передбачених пунктами 4-6 частини другої цієї статті).

8. Процедура ліквідації корпоративного фонду здійснюється в такому порядку:

1) прийняття загальними зборами рішення про ліквідацію корпоративного фонду, про обрання ліквідаційної комісії, про зупинення розміщення та обігу акцій корпоративного фонду (крім операцій, пов’язаних із викупом акцій корпоративного фонду), про розрахунки з учасниками корпоративного фонду іншими, ніж кошти, активами фонду;

2) задоволення вимог кредиторів, у тому числі компанії з управління активами корпоративного фонду, зберігача активів корпоративного фонду, депозитарію, аудитора (аудиторської фірми) та оцінювача майна корпоративного фонду;

3) реалізація активів корпоративного фонду, крім випадків, передбачених частиною дев’ятою цієї статті;

4) складення ліквідаційною комісією проміжного ліквідаційного балансу;

5) затвердження наглядовою радою проміжного ліквідаційного балансу;

6) розподіл ліквідаційною комісією активів корпоративного фонду в порядку, встановленому статтею 40 цього Закону;

7) складення ліквідаційною комісією ліквідаційного балансу;

8) подання ліквідаційною комісією до Комісії документів для скасування реєстрації випуску акцій корпоративного фонду, скасування проспекту емісії акцій корпоративного фонду та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду;

9) скасування Комісією реєстрації випуску акцій корпоративного фонду, проспекту емісії акцій корпоративного фонду та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду;

10) подання ліквідаційною комісією до Комісії документів для скасування реєстрації регламенту, анулювання свідоцтва про внесення до Реєстру та виключення відомостей про корпоративний фонд з Реєстру;

11) виключення Комісією відомостей про корпоративний фонд з Реєстру;

12) державна реєстрація припинення корпоративного фонду.

9. Розподіл ліквідаційною комісією інших, ніж кошти, активів корпоративного фонду здійснюється до виконання вимог пункту 3 частини восьмої цієї статті за умови згоди всіх учасників корпоративного фонду та оформляється договором про розподіл інших, ніж кошти, активів корпоративного фонду, що укладається між ліквідаційною комісією та всіма учасниками корпоративного фонду.

У разі розподілу інших, ніж кошти, активів корпоративного фонду реалізація таких активів не здійснюється.

10. Корпоративний фонд після виключення відомостей про нього з Реєстру зобов’язаний здійснити всі дії, пов’язані з його ліквідацією як юридичної особи.

Стаття 40. Розподіл активів корпоративного фонду в разі його ліквідації

1. Після реалізації активів корпоративного фонду ліквідаційною комісією кошти, отримані від реалізації, розподіляються у такій черговості:

1) здійснюються виплати учасникам корпоративного фонду, що подали заявки на викуп акцій корпоративного фонду до моменту прийняття рішення про ліквідацію корпоративного фонду (крім закритих корпоративних фондів);

2) вносяться обов’язкові платежі до Державного бюджету України;

3) задовольняються вимоги кредиторів;

4) розподіляються кошти між учасниками корпоративного фонду пропорційно кількості акцій корпоративного фонду, що їм належать, у порядку, визначеному Комісією.

2. Розподіл активів здійснюється після повного задоволення вимог попередньої черги.

3. Розрахунки з учасниками корпоративного фонду в процесі ліквідації корпоративного фонду можуть здійснюватися іншими, ніж кошти, активами корпоративного фонду у разі, якщо:

1) акції корпоративного фонду розміщувалися лише шляхом приватного розміщення;

2) регламентом передбачена можливість здійснення розрахунків з учасниками корпоративного фонду іншими, ніж кошти, активами корпоративного фонду;

3) згода на здійснення розрахунків з учасниками корпоративного фонду іншими, ніж кошти, активами корпоративного фонду надана усіма учасниками корпоративного фонду;

4) кошти, наявні в активах корпоративного фонду на момент прийняття рішення про ліквідацію, є достатніми для внесення обов’язкових платежів до Державного бюджету України та задоволення вимог кредиторів і будуть використовуватися виключно для таких цілей.

4. У разі здійснення розрахунків з учасниками корпоративного фонду іншими, ніж кошти, активами корпоративного фонду розподіл таких активів між учасниками корпоративного фонду здійснюється пропорційно кількості акцій, що їм належать, у порядку, затвердженому загальними зборами учасників корпоративного фонду.вгору