Документ 52-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.02.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 лютого 2018 р. № 52
Київ

Про внесення змін до Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2012 р. № 579 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 49, ст. 1927; 2013 р., № 89, ст. 3263), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 52

ЗМІНИ,
що вносяться до Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки

1. Розділ “Шляхи і способи розв’язання проблеми” після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:

“Для оцінки ефективності Програми застосовуються два підходи:

перший полягає у проведенні оцінки за результатами виконання цієї Програми відхилень фактичних даних від запланованих у цілому та за кожним заходом окремо. Аналіз стану виконання завдань та заходів проводиться щомісяця за натуральними показниками та фінансуванням. Під час застосування такого підходу досягнення планованих значень показників автоматично підтверджується рівень ефективності виконання Програми;

другий передбачає проведення оцінки динаміки показників, що характеризують рівень розвитку соціальної сфери, з формуванням на основі результатів такого аналізу висновків щодо ефективності виконання Програми. Зазначені показники відображаються у квартальних та річних звітах після  проведення протирадонових заходів, а саме: кількість жителів, яким забезпечено безпечні умови життя та праці після проведення робіт з рекультивації порушених та забруднених радіацією земель; кількість дітей дошкільного та шкільного віку, яким підвищено якість харчування; кількість оздоровлених жителів міста; кількість хворих, яким забезпечене поліпшене та лікувальне харчування; кількість жителів, яким надано матеріальну допомогу та відшкодовано частину вартості лікування.”.

У зв’язку з цим абзаци другий - восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим - одинадцятим.

2. В абзацах шостому та восьмому розділу “Завдання і заходи Програми” слова і цифру “Державного закладу “Спеціалізована медико-санітарна частина МОЗ” № 9” замінити словами і цифрою “Державного закладу “Спеціалізована медико-санітарна частина № 9 Міністерства охорони здоров’я України”.

3. Розділ “Очікувані результати, ефективність Програми” викласти в такій редакції:

“Очікувані результати, ефективність Програми

Основні екологічні результати виконання Програми:

здійснення заходів щодо приведення понаднормативних концентрацій радону на перших поверхах житлових приміщень та на об’єктах, призначених для забезпечення життєдіяльності населення, в адміністративних будівлях у відповідність з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97);

створення системи постійного моніторингу території міста, яка забезпечує центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування систематичною та оперативною інформацією про стан навколишнього природного середовища, радіаційну ситуацію в місті, стан здоров’я населення (все населення міста);

проведення комплексу робіт з реабілітації забрудненої території міста на територіях найбільшої скупченості людей з нейтралізацією окремих локальних ділянок з інтенсивністю гамма-фону від 120 мкР х год. до 1000 мкР х год. (понад 20 тис. осіб);

відтворення водного режиму р. Жовтої у межах міста довжиною 3,5 кілометра (все населення міста).

Основні соціальні результати виконання Програми:

зменшення соціально-психологічної напруження серед населення, занепокоєного потенційно можливим радіаційним опроміненням;

зниження рівня смертності населення шляхом ранньої діагностики захворювань онкологічного характеру, серцево-судинної, сечостатевої системи, органів травлення, що провадяться на базі реконструйованого відділення функціональної діагностики державного закладу “Спеціалізована медико-санітарна частина № 9 Міністерства охорони здоров’я України” площею 1247,5 кв. метрів та оснащення його сучасним діагностичним обладнанням (для 47 тис. жителів міста та прилеглих територій);

забезпечення поліпшеного харчування дітей дошкільного та шкільного віку, які проживають на територіях з незадовільним екологічним станом і підвищеним радіаційним фоном (понад 5 тис. дітей);

поліпшення:

- стану здоров’я жителів міста всіх соціальних верств і вікових категорій, підвищення їх імунітету;

- функціонування лікувально-оздоровчих закладів та установ соціального призначення;

- надання оздоровчих послуг у відділенні відновлювального лікування (для 6,7 тис. жителів).

У результаті виконання Програми в економічній сфері передбачається:

запобігання ризику значних фінансових витрат на лікування населення усіх вікових категорій;

підвищення рівня надання інвестиційної привабливості міста;

підвищення якості людського потенціалу та трудових ресурсів;

створення нових робочих місць.

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.”.

4. В абзаці першому розділу “Обсяги та джерела фінансування” цифри “200,652” замінити цифрами “127,5941”.

5. У додатках до Програми:

1) пункт 6 додатка 1 викласти в такій редакції:

“6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

млн. гривень

Джерела фінансування

Обсяг фінансування

У тому числі за роками виконання

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Державний бюджет

127,5941

6,867

7,541

8,391

8,475

8,4801

16,553

21,407

17,109

15,896

16,875

Усього

127,5941

6,867

7,541

8,391

8,475

8,4801

16,553

21,407

17,109

15,896

16,875”;

2) додатки 2 і 3 викласти в такій редакції:


“Додаток 2
до Програми
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 52)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

Усього

за роками

усього

у тому числі за роками

2013-2017

2018

2019

2020

2021

2022

2013-2017

2018

2019

2020

2021

2022

1. Створення та забезпечення функціонування системи постійного моніторингу території м. Жовті Води

рівень готовності об’єкта до здачі, відсотків


38,3

56,3

100
проведення будівельно-монтажних робіт із створення системи постійного моніторингу території міста, у тому числі стану навколишнього природного середовища, радіаційного, медико-біологічного стану

Мінфін

державний бюджет

5,787

1,369

2,358

2,06

забезпечення функціонування системи моніторингу, відсотків
100

100

100

100
1,1680,275

0,286

0,297

0,31

Разом за завданням 1-“-

6,955

1,369

2,358

2,335

0,286

0,297

0,31

2. Приведення радіаційного фону в житлових, адміністративних будівлях і спорудах у відповідність з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97)

кількість обстежених приміщень, одиниць

845

845


проведення радіаційного обстеження на вміст радону та розроблення документації щодо протирадонового  захисту приміщень житлових, адміністративних будівель і споруд

-“-

-“-

0,43

0,43


Разом за завданням 2-“-

0,43

0,43


3. Проведення комплексу робіт з реабілітації забрудненої території міста для зниження дозових навантажень на населення

площа рекультивованих (дезактивованих) земель, гектарів

0,906

0,148

0,133

0,223

0,129

0,134

0,139

розроблення проектної документації і проведення комплексу робіт із реабілітації забрудненої території міста: рекультивація порушених і забруднених земель, здійснення заходів протирадіаційного захисту

-“-

-“-

6,857

1,551

0,932

1,565

0,9

0,936

0,973


загальна площа житла, яке приведене у відповідність з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97),
кв. метрів

4764,2

2241,2

523

470

490

510

530

здійснення протирадонових заходів (герметизація підвалів, створення якісної системи вентиляції тощо) щодо приведення понаднормативних концентрацій радону в житлових, адміністративних будівлях, спорудах у відповідність з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ - 97)

Мінфін

державний бюджет

6,793

2,6835

0,828

0,8235

0,787

0,82

0,851


виготовлення проектної документації, одиниць

1

1


розчищення русла р. Жовта та водойм у межах міста

-“-

-“-

2,9

0,3

2,6


протяжність розчищеної ділянки русла р. Жовта в межах міста, кілометрів

3,5


3,5Разом за завданням 3-“-

16,55

4,2345

1,76

2,3885

1,687

2,056

4,424

4. Посилення соціального захисту населення, яке проживає на територіях з підвищеним радіаційним фоном

чисельність дітей дошкільного та шкільного віку, охоплених поліпшеним харчуванням, осіб

50464

24539

5133

5184

5195

5206

5207

відшкодування частини вартості харчування дітей дошкільного та шкільного віку

-“-

-“-

25,9736

11,5016

2,896

2,726

2,835

2,948

3,067


кількість путівок, придбаних для оздоровлення дітей за межами міста, одиниць

754

389

73

73

73

73

73

відшкодування частини вартості оздоровлення дітей дошкільного та шкільного віку

-“-

-“-

2,8164

1,1994

0,299

0,311

0,323

0,335

0,349


чисельність дітей дошкільного та шкільного віку, які отримали медикаменти та щеплення для профілактики захворюваності, осіб

2071

986

217

217

217

217

217


Мінфін

державний бюджет

0,368

0,15

0,041

0,042

0,044

0,045

0,046


рівень додаткового забезпечення поліпшеним харчуванням хворих (у середньому на одного хворого на добу), гривень


3,75

4,2

4,37

4,54

4,73

4,92

відшкодування частини вартості харчування хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні у медичних закладах міста

-“-

-“-

2,9391

1,2131

0,32

0,332

0,345

0,358

0,371


чисельність дітей віком до п’яти місяців, які забезпечуються сухими адаптованими молочними сумішами, осіб

232

102

26

26

26

26

26

відшкодування частини вартості харчування дітей віком до п’яти місяців

-“-

-“-

0,246

0,067

0,033

0,034

0,035

0,037

0,04


чисельність дітей з генетичними захворюваннями, що охоплені лікувальним харчуванням, осіб

30

15

3

3

3

3

3

відшкодування частини вартості харчування дітей з генетичними захворюваннями

-“-

-“-

1,669

0,711

0,177

0,184

0,191

0,199

0,207


кількість звернень жителів пільгових категорій щодо одержання медикаментів, звернень

31401

17876

2705

2705

2705

2705

2705

відшкодування частини вартості медикаментів, придбаних за рецептами лікарів для дітей дошкільного та шкільного віку, вагітних жінок, породіль, інвалідів, ветеранів праці та інших пільгових категорій населення

-“-

-“-

5,254

2,319

0,542

0,564

0,586

0,609

0,634


чисельність жителів, які потребують пільгового зубопротезування, осіб

432

232

40

40

40

40

40

безкоштовне зубопротезування за винятком зубопротезування з дорогоцінних металів для осіб, які мають стаж роботи понад десять років, на підприємствах з видобутку та переробки уранової сировини, інвалідів, ветеранів праці та інших пільгових категорій населення

-“-

-“-

0,657

0,291

0,068

0,07

0,073

0,076

0,079


чисельність жителів, які потребують матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення, осіб

2796

1496

260

260

260

260

260

надання жителям матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення у зв’язку з підвищеним радіаційним фоном на території міста

Мінфін

державний бюджет

1,551

0,683

0,16

0,167

0,173

0,18

0,188


кількість непрацездатних громадян, які отримали соціальні послуги підвищеної якості  у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Жовті Води, осіб

1583

787

163

163

158

158

154

підвищення якості надання  соціальних послуг  у територіальному  центрі соціального обслуговування  (надання соціальних послуг) м. Жовті Води та часткова оплата медичної допомоги, наданої за межами міста та області

-“-

-“-

0,331

0,145

0,034

0,036

0,037

0,039

0,04


чисельність жителів, яким надана можливість часткової оплати медичної допомоги за межами міста та області, осіб

186

126

12

12

12

12

12


-“-

-“-

0,685

0,301

0,071

0,074

0,076

0,08

0,083

Разом за завданням 4-“-

42,4901

18,5811

4,641

4,54

4,718

4,906

5,104

5. Приведення відділення функціональної діагностики та відділення відновлювального лікування державного закладу “Спеціалізована медико-санітарна частина № 9 Міністерства охорони здоров’я України” у відповідність із сучасними вимогами

рівень готовності об’єкта до здачі зазначених відділень у частині виконання реконструкції приміщення, відсотків


21,6

41,2

69,3

100коригування проекту і реконструкція відділення функціональної діагностики та відновлювального лікування

-“-

-“-

23,9051

5,7406

4,61

5,9445

7,61
придбання діагностичного обладнання для відділення функціональної діагностики, одиниць

3

2

1


Мінфін

державний бюджет

9,718

5,718

4


рівень готовності об’єкта до здачі відділення відновлювального лікування, відсотків 

100
-“-

-“-

3,5
3,5Разом за завданням 5


-“-

-“-

37,1231

5,7406

4,61

9,4445

7,61

5,718

4

6. Оздоровлення жителів міста у відділенні відновлювального лікування державного закладу “Спеціалізована медико-санітарна частина № 9 Міністерства охорони здоров’я України”

чисельність оздоровлених жителів, осіб

6537

2937

720

720

720

720

720

забезпечення функціонування відділення відновлювального лікування та відділення функціональної діагностики державного закладу “Спеціалізована медико-санітарна частина № 9 Міністерства охорони здоров’я України”

-“-

-“-

21,6919

7,9729

3,009

2,522

2,623

2,728

2,837

Разом за завданням 6


-“-

-“-

21,6919

7,9729

3,009

2,522

2,623

2,728

2,837

7. Забезпечення державного закладу “Спеціалізована медико-санітарна частина № 9 Міністерства охорони здоров’я України” медичним обладнанням і медикаментами для його повноцінного функціонування

кількість придбаного медичного обладнання, одиниць

13

13


придбання медичного обладнання для забезпечення державного закладу “Спеціалізована медико-санітарна частина № 9 Міністерства охорони здоров’я України”

-“-

-“-

0,748

0,748середньодобова вартість медикаментів на одного хворого, гривень


1,9

2,41

2,51

2,61

2,71

2,82

придбання медикаментів для забезпечення державного закладу “Спеціалізована медико-санітарна частина № 9 Міністерства охорони здоров’я України”

Мінфін

державний бюджет

1,606

0,678

0,175

0,177

0,185

0,191

0,2

Разом за завданням 7-“-

2,354

1,426

0,175

0,177

0,185

0,191

0,2

Усього за Програмою
127,5941

39,7541

16,553

21,407

17,109

15,896

16,875


Додаток 3
до Програми
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 52)

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2022 роки

Найменування завдання

Найменування показника виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показників

усього

у тому числі за роками:

2013-2017

2018

2019

2020

2021

2022

1. Створення та забезпечення функціонування системи постійного моніторингу території м. Жовті Води

рівень готовності об’єкта до здачі

відсотків


38,3

56,3

100
рівень забезпечення функціонування системи постійного моніторингу

-“-
100

100

100

100

2. Приведення радіаційного фону в житлових, адміністративних будівлях і спорудах у відповідність з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97)

кількість обстежених приміщень

одиниць

845

845


3. Проведення комплексу робіт з реабілітації забрудненої території міста для зниження дозових навантажень на населення

площа рекультивованих (дезактивованих) земель

гектарів

0,906

0,148

0,133

0,223

0,129

0,134

0,139


загальна площа житла згідно з Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97)

кв. метрів

4764,2

2241,2

523

470

490

510

530


виготовлення проектної документації

одиниць

1

1протяжність розчищеної ділянки русла р. Жовта в межах міста

кілометрів

3,5


3,5

4. Поліпшення соціального захисту населення, яке проживає на територіях із підвищеним радіаційним фоном

чисельність дітей дошкільного та шкільного віку, охоплених поліпшеним харчуванням

осіб

50464

24539

5133

5184

5195

5206

5207


кількість путівок, придбаних для оздоровлення дітей за межами міста

одиниць

754

389

73

73

73

73

73


чисельність дітей дошкільного та шкільного віку, які отримали медикаменти та щеплення для профілактики захворюваності

осіб

2071

986

217

217

217

217

217


обсяг додаткового забезпечення поліпшеним харчуванням хворих
(у середньому на одного хворого на добу)

гривень


3,75

4,2

4,37

4,54

4,73

4,92


чисельність дітей віком до п’яти місяців, що забезпечуються сухими адаптованими молочними сумішами

осіб

232

102

26

26

26

26

26


чисельність дітей з генетичними захворюваннями, охопленими лікувальним харчуванням

-“-

30

15

3

3

3

3

3


кількість звернень жителів пільгових категорій щодо одержання медикаментів

звернень

31401

17876

2705

2705

2705

2705

2705


чисельність жителів, які потребують пільгового зубопротезування

осіб

432

232

40

40

40

40

40


чисельність жителів, які потребують матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення

-“-

2796

1496

260

260

260

260

260


кількість непрацездатних громадян, які отримали соціальні послуги підвищеної якості у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), м. Жовті Води

-“-

1583

787

163

163

158

158

154


чисельність осіб, яким надана можливість часткової оплати медичної допомоги за межами міста та області

осіб

186

126

12

12

12

12

12

5. Приведення відділення функціональної діагностики та відділення відновлювального лікування  державного закладу “Спеціалізована медико-санітарна частина № 9 Міністерства охорони здоров’я України” у відповідність із сучасними вимогами

рівень готовності об’єктів до здачі у частині виконання реконструкції відділення

відсотків


21,6

41,2

63,9

100
придбання діагностичного обладнання для відділення функціональної діагностики

штук

3

2

1


рівень готовності об’єкта до здачі відділення відновлювального лікування у частині виконання реконструкції приміщення

відсотків
100
6. Оздоровлення жителів міста у відділенні відновлювального лікування державного закладу “Спеціалізована медико-санітарна частина № 9 Міністерства охорони здоров’я України”

чисельність
оздоровлених жителів

осіб

6537

2937

720

720

720

720

720

7. Забезпечення державного закладу “Спеціалізована медико-санітарна частина № 9 Міністерства охорони здоров’я України” медичним обладнанням та медикаментами для повноцінного функціонування

кількість придбаного медичного обладнання

одиниць

13

13середньодобова вартість медикаментів на одного хворого

гривень


1,9

2,41

2,51

2,61

2,71

2,82”.
вгору