Документ 524-2013-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.05.2014, підстава - 143-2014-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 серпня 2013 р. №  524
Київ

Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію з питань сприяння розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 143 від 16.05.2014}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань сприяння розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 2013 р. № 524

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань сприяння розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження

1. Міжвідомча комісія з питань сприяння розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження (далі - Комісія) є тимчасовим дорадчим органом, утвореним Кабінетом Міністрів України.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є вироблення пропозицій та рекомендацій щодо створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) аналізує стан реалізації державної політики у видавничій сфері;

2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції;

3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів у видавничій сфері;

5) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації щодо створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження.

5. Комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, консультантів;

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

Головою  Комісії є Віце-прем’єр-міністр відповідно до розподілу функціональних повноважень.

{Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 143 від 16.05.2014}

Персональний склад Комісії затверджує його голова.

8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує її секретар.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань сприяння розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Комісії та Кабінету Міністрів України.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить Держкомтелерадіо.

11. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Держкомтелерадіо.вгору