Про стан і перспективи розвитку загальної середньої освіти в Україні
Постанова Верховної Ради України від 09.01.2007536-V
Документ 536-V, поточна редакція — Прийняття від 09.01.2007

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про стан і перспективи розвитку загальної середньої
освіти в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 12, ст.126 )

Заслухавши та обговоривши інформацію Кабінету Міністрів
України про стан і перспективи розвитку загальної середньої освіти
в Україні, Верховна Рада України відзначає, що Кабінет Міністрів
України вживає заходів щодо виконання намічених планів
реформування загальної середньої освіти, в основному забезпечує
створення необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної
освіти, дотримання гарантій держави педагогічним працівникам щодо
створення належних умов праці, охорони здоров'я, підвищення
кваліфікації, соціального і професійного захисту.
Разом з тим національна система середньої освіти ще не повною
мірою відповідає глобальним економічним і соціальним тенденціям
розвитку, вимогам інформаційного суспільства, сучасному стану
розвитку вітчизняної економіки і суспільного життя. Значна частина
загальноосвітніх навчальних закладів продовжує функціонувати в
умовах неповного фінансування, слабкого інформаційного
забезпечення, недостатньої підтримки з боку держави педагогічних
працівників. Повільно здійснюється модернізація навчальної бази,
змісту і методів навчання. Недостатньо вивчаються й аналізуються
суспільні інтереси в освіті; вона продовжує орієнтуватися на
традиції замкнутого і відокремленого освітнього простору, що
призводить до зниження рівня загальноосвітньої підготовки, звужує
перспективи молоді стосовно здобуття престижної освіти, а відтак -
подальшої успішної діяльності на ринку праці, стримує інтеграцію
України у світову спільноту.
З метою забезпечення громадянам рівного доступу до якісної
загальної середньої освіти, підвищення її якості та ролі в
духовному, економічному, соціальному, інноваційному розвитку
суспільства і держави Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію Кабінету Міністрів України про стан і
перспективи розвитку загальної середньої освіти в Україні взяти до
відома.
2. Кабінету Міністрів України:
1) проаналізувати виконання постанов Кабінету Міністрів
України, програм та інших нормативно-правових актів, що стосуються
дотримання вимог Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України
щодо забезпечення громадян якісною середньою освітою, розвитку й
удосконалення системи загальної середньої освіти, в першу чергу
постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 1999 року N 348
( 348-99-п ) "Про затвердження комплексного плану заходів щодо
розвитку загальної середньої освіти в 1999-2012 роках", від 20
липня 1999 року N 1305 ( 1305-99-п ) "Про розвиток сільської
загальноосвітньої школи", від 6 травня 2001 року N 436
( 436-2001-п ) "Про затвердження Програми інформатизації
загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських
шкіл на 2001-2003 роки", від 28 березня 2002 року N 379
( 379-2002-п ) "Про затвердження Державної програми "Вчитель", від
16 січня 2003 року N 31 ( 31-2003-п ) "Про затвердження Програми
"Шкільний автобус" та інших і до 1 березня 2008 року
проінформувати Верховну Раду України про вжиті заходи щодо
усунення виявлених недоліків, притягнення до відповідальності
посадових осіб, винних у їх невиконанні;
2) при підготовці програми соціально-економічного розвитку
України передбачити збереження пріоритетного фінансового,
ресурсного і кадрового забезпечення галузі освіти. Вжити
невідкладних заходів щодо вирішення наявної проблеми нерівних
можливостей в одержанні якісної середньої освіти різними
категоріями населення, збереження мережі дошкільних і позашкільних
навчальних закладів, вибору оптимальних форм надання освітніх
послуг, апробації нестандартних форм організації
навчально-виховного процесу;
3) започаткувати з 2007 року широкомасштабний експеримент
щодо пошуку нових підходів до функціонування сільської школи як
особливого соціокультурного явища в умовах змін, пов'язаних з
підготовкою до майбутньої адміністративно-територіальної реформи,
формуванням багатоукладної економіки в агропромисловому комплексі,
з розбудовою демократичного суспільства;
4) вжити невідкладних заходів щодо поліпшення змісту
загальної середньої освіти, розвитку видавничої справи для
освітніх цілей, сформувати єдині підходи до якості підручників,
особливо з історії, до створення інформаційних технологій і
програмно-методичних комплексів, електронних програмованих засобів
навчання, їх апробації і моніторингу, відповідної підготовки
вчителів.
Відновити державну систему постачання навчальної літератури
до освітніх закладів. Забезпечити безперешкодний доступ
загальноосвітніх навчальних закладів до створюваних інформаційних
ресурсів, завершити формування всеукраїнського освітнього
електронного порталу. Розпочати розробку оновленого варіанта
державних стандартів початкової, базової і повної загальної
середньої освіти;
5) вжити заходів щодо покращення якості знань учнів, рівня
природничо-математичної освіти школярів, запровадження профільного
навчання і зовнішнього незалежного оцінювання, підтримки
обдарованої молоді. Надати державну підтримку реалізації
комплексної програми забезпечення загальноосвітніх навчальних
закладів сучасними технічними засобами навчання з природничих і
технологічних дисциплін;
6) домогтися посилення виховного впливу загальноосвітніх
навчальних закладів, докласти всіх можливих зусиль до зупинення
процесів занепаду духовності та приниження значущості культурних
традицій народу, до недопущення поширення пияцтва, наркоманії,
розпусти та інших негативних явищ серед учнівської молоді,
збереження і зміцнення її фізичного здоров'я, формування здорового
способу життя;
7) вжити додаткових заходів щодо підтримки дітей, які
потребують соціального захисту і державної допомоги в здобутті
загальної середньої освіти, розробити державну цільову програму
створення сучасних закладів для їх соціальної адаптації,
реабілітації та оздоровлення;
8) підготувати та внести зміни до постанови Кабінету
Міністрів України від 5 вересня 2001 року N 1195 ( 1195-2001-п )
"Про затвердження формули розподілу обсягу міжбюджетних
трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до
державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами"
у частині коригування відповідних коефіцієнтів у формульному
розрахунку фінансування дошкільних і загальноосвітніх навчальних
закладів з малою чисельністю учнів;
9) передбачити в державному бюджеті на 2008 рік фінансування
програми добудови, реконструкції і проведення капітальних ремонтів
шкільних приміщень, модернізації телефонного зв'язку; вишукати
кошти для завершення будівництва закладів освіти на селі, яке було
тимчасово призупинено, а ступінь готовності таких закладів
становить понад 80 відсотків. Разом з місцевими органами
виконавчої влади і органами місцевого самоврядування розробити та
затвердити регіональні інвестиційні програми будівництва і
реконструкції недобудованих та застарілих приміщень сільських
навчальних закладів, у тому числі малокомплектних;
10) вжити додаткових заходів щодо поліпшення підготовки
педагогічних кадрів для загальноосвітніх навчальних закладів:
розробити та впровадити програму навчання вчителів сільських
загальноосвітніх навчальних закладів для здобуття ними другої і
третьої спеціальностей за скороченим терміном навчання у вищих
навчальних закладах; забезпечити сільські загальноосвітні
навчальні заклади практичними психологами, соціальними педагогами,
розробити та затвердити систему їх соціального захисту і
підтримки.
3. Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти
прискорити роботу щодо завершення формування законодавчої бази з
питань освіти. Посилити контроль за дотриманням конституційних
прав громадян України на доступність і безоплатність повної
загальної середньої освіти.
4. Доручити Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській і Севастопольській міським державним
адміністраціям вжити заходів щодо консолідації ресурсів
територіальних громад для приведення структури системи загальної
середньої освіти у відповідність із соціальними запитами громадян
на якісну освіту. Проаналізувати виконання обласних програм з
розвитку загальної середньої освіти, зокрема тих, що стосуються
Програми "Шкільний автобус" ( 31-2003-п ), забезпечення
загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання.
5. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 9 січня 2007 року
N 536-Vвгору