Документ 543-2001-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.02.2005, підстава - 1716-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 травня 2001 р. N 543
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1716 ( 1716-2004-п ) від 23.12.2004 )
Про затвердження Положення про порядок
сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав
на об'єкти інтелектуальної власності
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 901 ( 901-2003-п ) від 16.06.2003 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про порядок сплати зборів за дії,
пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності
(додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з додатком.

Перший
віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2001 р. N 543
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з
охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності
( У тексті Положення слово "термін" у всіх відмінках та
формах числа замінено словом "строк" у відповідному
відмінку та числі згідно з Постановою КМ
N 901 ( 901-2003-п ) від 16.06.2003 )
Загальна частина
1. Це Положення визначає строки і порядок сплати зборів за
дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної
власності, а також розміри зазначених зборів згідно з додатком.
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість
якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила
сплати зборів, ніж цим Положенням, застосовуються правила
міжнародного договору.
2. Сума зборів, що підлягають сплаті, визначається:
для громадян і юридичних осіб, що постійно проживають чи
знаходяться в Україні (резиденти), - у гривнях; ( Абзац другий
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 901
( 901-2003-п ) від 16.06.2003 )
для громадян і юридичних осіб, що постійно проживають чи
знаходяться за межами України (нерезиденти), - у доларах США.
Якщо платників збору кілька і серед них одночасно є резиденти
і нерезиденти, сума збору, яку повинні сплатити резиденти і
нерезиденти, визначається пропорційно їх частці у складі
платників, при цьому сума збору для резидентів визначається у
гривнях, для нерезидентів - у доларах США.
Якщо заявником (заявниками) є лише винахідник (винахідники)
або автор (автори) промислового зразка, топографії інтегральної
мікросхеми, то збори, передбачені пунктами 1, 2, 8, 11, 12, 21,
23, 33, 35-38, 46, 56 і 57 додатка до Положення, сплачуються у
розмірі 50 відсотків встановленого розміру кожного виду збору. У
разі подальшого включення до складу заявників особи, яка не є
винахідником або автором, збір сплачується у повному розмірі.
( Пункт 2 доповнено абзацом п'ятим згідно з Постановою КМ N 901
( 901-2003-п ) від 16.06.2003 )
До суми збору не включається вартість послуг, пов'язаних з
його сплатою.
3. Сплата зборів провадиться через кредитні установи.
Збір, розмір якого визначено у доларах США, може бути
сплачений у доларах США або у гривнях за офіційним обмінним курсом
Національного банку на день його сплати.
4. Збори сплачуються на розрахункові рахунки уповноважених
МОН закладів державної системи правової охорони інтелектуальної
власності.
Відомості про розрахункові рахунки уповноваженого закладу
державної системи правової охорони інтелектуальної власності (далі
- уповноважений заклад) оприлюднює МОН.
Надходження від зборів за розпорядженням МОН використовуються
за цільовим призначенням виключно для забезпечення розвитку та
функціонування державної системи правової охорони інтелектуальної
власності.
5. Уповноважений заклад зобов'язаний вести облік документів
про сплату зборів та результати перевірки їх відповідності
вимогам, установленим цим Положенням.
6. Документом про сплату збору є копія платіжного доручення
на перерахування збору з відміткою установи банку або квитанція
(форма N 0402005). У цьому документі зазначаються платник збору,
вид збору (перелік сплачуваних зборів), сума сплаченого збору
(зборів), а також номер заявки (номери заявок), якщо про нього
(них) повідомлено заявника, або номер патенту (патентів) чи
свідоцтва (свідоцтв), назва країни платника - нерезидента. У разі
коли збір, розмір якого встановлено у доларах США, сплачено у
гривнях, зазначається курс долара за офіційним обмінним курсом
Національного банку на день сплати збору.
Документ про сплату збору повинен надійти до уповноваженого
закладу разом із заявою (клопотанням, запереченням тощо) про
вчинення відповідної дії, якщо інші строки не передбачені цим
Положенням, і є дійсним:
а) протягом трьох місяців від дня сплати збору за умови, що у
цей строк розмір відповідного збору залишався незмінним;
б) протягом одного місяця від дня введення в дію зміненого
розміру збору.
7. Сума збору повертається платникові (частково або повністю)
у разі:
сплати збору в більшому розмірі, ніж передбачено цим
Положенням;
повернення уповноваженим закладом заяви (клопотання) або
відмови у її прийнятті.
Сума збору повертається за умови, якщо заяву про повернення
подано до уповноваженого закладу протягом року від дня зарахування
цієї суми на його рахунок, з урахуванням відшкодування витрат на
її повернення.
Кошти, визнані такими, що підлягають поверненню, за
клопотанням платника можуть бути зараховані в рахунок збору, який
платник повинен внести за вчинення уповноваженим закладом іншої
дії. Порядок зарахування коштів визначається установою.
8. Обчислення строків сплати зборів та подання до
уповноваженого закладу документа про сплату проводиться у такому
порядку:
а) якщо строк становить один рік чи певну кількість років,
він обчислюється від дня, який настає за днем, коли вчинялася
відповідна дія, а закінчується наступного року, місяця і дня, що
мають ту ж назву і число, які мали місяць і день вчинення дії.
Якщо відповідний місяць наступного року не має дня з таким числом,
строк закінчується в останній день цього місяця;
б) якщо строк становить один місяць чи певну кількість
місяців, він обчислюється від дня, який настає за днем, коли
вчинялася відповідна дія, а закінчується наступного місяця і дня,
що має те ж число, яке мав день вчинення дії. Якщо наступний
місяць не має дня з таким же числом, строк закінчується в
останній день цього місяця;
в) якщо строк становить певну кількість днів, він
обчислюється від дня, який настає за днем, коли вчинялася
відповідна дія, а закінчується в день, який є останнім днем
відліку строку;
г) якщо останній день закінчення строку збігається з
вихідним, святковим, неробочим чи іншим днем, коли уповноважений
заклад не працює, строк закінчується в перший робочий для закладу
день, який настає за вихідним, святковим, неробочим чи зазначеним
вище іншим днем.
Строки подання документів про сплату зборів
за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи
і корисні моделі
9. Документ про сплату збору за подання заявки на винахід,
корисну модель повинен надійти до уповноваженого закладу разом із
заявкою або протягом двох місяців після дати подання заявки.
Документ про сплату збору за подання міжнародної заявки на
винахід, корисну модель повинен надійти до уповноваженого закладу
разом із заявкою або не пізніше 23 місяців від дати пріоритету, а
у разі проведення міжнародної попередньої експертизи - не пізніше
33 місяців від дати пріоритету.
10. Документ про сплату збору за продовження строку
надходження документа про сплату збору за подання заявки повинен
надійти до уповноваженого закладу не пізніше шести місяців від
дати закінчення цього строку.
11. Документ про сплату збору за продовження строку
надходження перекладу міжнародної заявки на винахід, корисну
модель українською мовою та(або) документа про сплату збору за її
подання повинен надійти до уповноваженого закладу протягом шести
місяців від дати надходження міжнародної заявки.
12. Документ про сплату збору за продовження строку права на
пріоритет попередньої заявки на винахід, корисну модель повинен
надійти до уповноваженого закладу протягом двох місяців від дати
закінчення встановленого строку для подання заяви про пріоритет.
Клопотання про продовження строку повинне містити відомості про
непередбачувані чи незалежні від заявника обставини, з яких його
пропущено.
13. Документ про сплату збору за продовження строку подання
заяви про пріоритет попередньої заявки на винахід, корисну модель
та(або) копії цієї заявки повинен надійти до уповноваженого
закладу протягом двох місяців від дати закінчення встановленого
строку для подання заяви про пріоритет. Клопотання про
продовження строку повинне містити відомості про непередбачувані
чи незалежні від заявника обставини, з яких його пропущено.
14. Документ про сплату збору за продовження строку
надходження перекладу попередньої заявки на винахід, корисну
модель українською мовою повинен надійти до уповноваженого закладу
протягом шести місяців від дати одержання заявником запиту цього
закладу.
15. Документ про сплату збору за подання клопотання про
внесення за ініціативою заявника виправлень і уточнень до заявки
подається до уповноваженого закладу після одержання заявником
рішення про встановлення дати подання заявки і повинен надійти до
нього до дати одержання заявником рішення про видачу патенту або
рішення про відмову у видачі патенту.
16. Документ про сплату збору за подання клопотання про
продовження строку внесення запропонованих уповноваженим закладом
експертизи змін до матеріалів заявки на винахід, корисну модель за
одержаним заявником повідомленням про невідповідність матеріалів
заявки встановленим вимогам повинен надійти до цього закладу
протягом двох місяців від дати одержання заявником повідомлення
закладу експертизи.
17. Документ про сплату збору за поновлення пропущеного
строку внесення запропонованих закладом експертизи змін до
матеріалів заявки на винахід, корисну модель за одержаним
заявником повідомленням про невідповідність матеріалів заявки
встановленим вимогам повинен надійти до закладу протягом
дванадцяти місяців від дати закінчення пропущеного строку.
Клопотання про поновлення пропущеного строку повинне містити
відомості про причини, з яких його пропущено.
18. Документ про сплату збору за проведення кваліфікаційної
експертизи заявки на винахід повинен надійти до уповноваженого
закладу протягом трьох років від дати подання заявки.
19. Документ про сплату збору за продовження строку подання
клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи заявки на
винахід повинен надійти до уповноваженого закладу не пізніше шести
місяців від дати закінчення цього строку.
20. Документ про сплату збору за поновлення пропущеного
строку подання клопотання про проведення кваліфікаційної
експертизи заявки на винахід повинен надійти до уповноваженого
закладу протягом дванадцяти місяців від дати закінчення
пропущеного строку. Клопотання про поновлення пропущеного строку
повинне містити відомості про причини, з яких його пропущено.
21. Документ про сплату збору за продовження строку
зажадання від закладу копій патентних матеріалів, протиставлених
заявці, повинен надійти до уповноваженого закладу протягом місяця
від дати одержання заявником запиту експертизи.
22. Документ про сплату збору за поновлення пропущеного
строку зажадання від закладу копій матеріалів, протиставлених
заявці, повинен надійти до уповноваженого закладу протягом
дванадцяти місяців від дати закінчення пропущеного строку. Клопотання про поновлення пропущеного строку повинне містити
відомості про причини, з яких його пропущено.
23. Документ про продовження строку подання на запит
експертизи додаткових матеріалів, зажаданих від заявника, повинен
надійти до уповноваженого закладу протягом двох місяців від дати
одержання заявником запиту експертизи або копій матеріалів,
протиставлених заявці.
24. Документ про сплату збору за поновлення пропущеного
строку подання додаткових матеріалів, зажаданих від заявника,
повинен надійти до уповноваженого закладу протягом дванадцяти
місяців від дати закінчення пропущеного строку. Клопотання про
поновлення пропущеного строку повинне містити відомості про
причини, з яких його пропущено.
25. Документ про сплату збору за продовження строку внесення
змін до матеріалів заявки та(або) подання додаткових матеріалів за
попереднім рішенням про відмову у видачі патенту повинен надійти
до уповноваженого закладу протягом двох місяців від дати одержання
заявником попереднього повідомлення про відмову у видачі патенту.
26. Документ про сплату збору за поновлення пропущеного
строку внесення змін до матеріалів заявки та(або) подання
додаткових матеріалів за повідомленням про попереднє рішення про
відмову у видачі патенту повинен надійти до уповноваженого закладу
протягом дванадцяти місяців від дати закінчення пропущеного
строку. Клопотання про поновлення пропущеного строку повинне
містити відомості про причини, з яких його пропущено.
27. Документ про сплату збору за подання до Апеляційної
палати заперечення проти рішення стосовно заявки на винахід,
корисну модель повинен бути відправлений до уповноваженого закладу
протягом шести місяців від дати одержання заявником рішення МОН
стосовно заявки чи копій патентних матеріалів, надісланих цим
закладом на вимогу заявника.
28. Документ про сплату збору за подання клопотання про
продовження строку надходження документа про сплату державного
мита за видачу патенту повинен надійти до уповноваженого закладу
не пізніше шести місяців від дати закінчення встановленого
строку.
29. Документ про сплату збору за внесення до Державного
реєстру патентів і деклараційних патентів України на винаходи
(корисні моделі) за ініціативою власника патенту змін щодо патенту
(деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на
корисну модель повинен надійти до уповноваженого закладу разом з
текстом пропонованих змін. Сума збору не залежить від кількості
змін, які вносяться до відповідного реєстру, за умови, що зміни
стосуються одного патенту і вносяться за одним клопотанням.
30. Документ про сплату збору за внесення до відповідного
реєстру відомостей про надання ліцензії на використання винаходу
(корисної моделі), відомостей про передачу права власності на
винахід (корисну модель), за внесення змін до вміщених до реєстру
відомостей про надання ліцензії повинен надійти до уповноваженого
закладу разом із заявою про реєстрацію відповідних відомостей чи
змін до них.
31. Документ про сплату збору за подання клопотання про
проведення експертизи запатентованого винаходу або запатентованої
корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності
повинен подаватися до уповноваженого закладу після публікації
відомостей про видачу деклараційного патенту, але не пізніше
закінчення строку його дії. ( Пункт 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 901
( 901-2003-п ) від 16.06.2003 )
32. Документ про першу сплату річного збору за підтримання
чинності патенту (деклараційного патенту) на винахід або
деклараційного патенту на корисну модель повинен надійти до
уповноваженого закладу не пізніше чотирьох місяців від дати
публікації відомостей про видачу патенту. Документ про сплату
цього збору за кожний наступний рік повинен надійти або бути
відправленим до цього закладу до кінця поточного року дії патенту
за умови сплати збору протягом його останніх чотирьох місяців.
Річний збір за підтримання чинності патенту може бути
сплачений протягом дванадцяти місяців після закінчення
встановленого строку. У цьому разі розмір річного збору
збільшується на 50 відсотків, а документ про його сплату повинен
бути відправлений до уповноваженого закладу протягом зазначених
дванадцяти місяців.
Річний збір за підтримання чинності патенту може бути
сплачений заздалегідь, але не раніше ніж за три роки. Якщо до
початку року, за який сплачено збір, його розмір збільшився,
проводиться доплата різниці суми збору у порядку згідно з абзацом
першим цього пункту. Кошти сплачених заздалегідь зборів не
підлягають поверненню або зарахуванню з одного року на інший.
Строки подання документів про сплату зборів
за дії, пов'язані з охороною прав на промислові зразки
33. Документ про сплату збору за подання заявки на
промисловий зразок повинен надійти до уповноваженого закладу разом
із заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки.
34. Документ про сплату збору за подання клопотання про
внесення за ініціативою заявника виправлень і уточнень до заявки
на промисловий зразок, яке подається після одержання заявником
рішення уповноваженого закладу про встановлення дати подання
заявки або про відхилення заявки, повинен надійти до цього закладу
до дати одержання заявником рішення МОН про видачу патенту чи про
відхилення заявки разом з виправленими і уточненими матеріалами.
35. Документ про сплату збору за подання до Апеляційної
палати заперечення проти рішення стосовно заявки на промисловий
зразок повинен бути відправлений до уповноваженого закладу
протягом трьох місяців від дати одержання заявником рішення МОН
стосовно заявки чи копій патентних матеріалів, надісланих закладом
на вимогу заявника.
36. Документ про сплату збору за внесення до Державного
реєстру патентів України на промислові зразки змін щодо патенту за
ініціативою його власника повинен надійти до уповноваженого
закладу разом з текстом пропонованих змін. Сума збору не залежить
від кількості змін, які вносяться до зазначеного реєстру, за
умови, що зміни стосуються одного патенту і вносяться за одним
клопотанням.
37. Документ про першу сплату збору за підтримання чинності
патенту на промисловий зразок повинен надійти до уповноваженого
закладу одночасно з документом про сплату державного мита за
видачу патенту протягом трьох місяців від дати надходження до
заявника рішення про видачу патенту. Документ про сплату збору за
кожний наступний рік повинен надійти до цього закладу до кінця
поточного року дії патенту за умови сплати збору протягом двох
останніх його місяців. ( Абзац перший пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 901 ( 901-2003-п ) від 16.06.2003 )
Документ про першу сплату збору за продовження строку дії
патенту повинен надійти разом з клопотанням про продовження цього
строку до кінця десятого року дії патенту за умови сплати збору
протягом двох останніх його місяців.
Річний збір за підтримання чинності патенту може бути
сплачений, а документ про його сплату надійти до закладу протягом
шести місяців після встановленого строку. У цьому разі розмір
річного збору збільшується на 50 відсотків.
38. Документ про сплату збору за внесення до Державного
реєстру патентів України на промислові зразки відомостей про
надання ліцензії на використання промислового зразка, відомостей
про передачу права власності на промисловий зразок, за внесення
змін до вміщених до реєстру відомостей про надання ліцензії
повинен надійти до уповноваженого закладу разом із заявою про
реєстрацію відповідних відомостей чи змін до них.
39. Документ про сплату збору за подання клопотання про
проведення експертизи запатентованого промислового зразка на
відповідність умовам патентоспроможності повинен подаватися до
уповноваженого закладу після публікації відомостей про видачу
патенту, але не пізніше закінчення строку дії патенту.
Строки подання документів про сплату зборів
за дії, пов'язані з охороною прав на знаки для
товарів і послуг
40. Документ про сплату збору за подання заявки на знак для
товарів і послуг (далі - знак) повинен надійти до уповноваженого
закладу разом із заявкою або протягом двох місяців від дати
подання заявки.
Якщо протягом зазначених двох місяців до уповноваженого
закладу надійшов документ про сплату збору в меншому розмірі, ніж
це встановлено для подання заявки на реєстрацію знака для класів
Міжнародної класифікації товарів і послуг, зазначених у переліку
товарів і послуг до заявки, заявник має право провести доплату
різниці суми збору до встановленого розміру протягом двох місяців
починаючи від дати одержання повідомлення про необхідність
доплати.
41. Документ про сплату збору за подання клопотання про
внесення за ініціативою заявника виправлень і уточнень до
матеріалів заявки на знак після одержання заявником рішення про
встановлення дати подання заявки разом з виправленими і уточненими
матеріалами повинен надійти до уповноваженого закладу до дати
одержання заявником рішення МОН про реєстрацію знака або рішення
про відхилення заявки.
42. Документ про сплату збору за поновлення пропущеного
заявником строку для внесення змін до матеріалів заявки за
повідомленням експертизи про невідповідність матеріалів заявки
встановленим вимогам повинен надійти до уповноваженого закладу
протягом шести місяців від дати закінчення пропущеного строку
разом з виправленими матеріалами. Клопотання про поновлення
строку повинне містити відомості про причини, з яких його
пропущено.
43. Документ про сплату збору за подання до Апеляційної
палати заперечення проти рішення стосовно заявки на знак повинен
надійти до уповноваженого закладу протягом шести місяців від дати
одержання заявником рішення МОН стосовно заявки чи копій
затребуваних матеріалів, надісланих цим закладом на вимогу
заявника.
44. Документ про сплату збору за внесення за ініціативою
власника свідоцтва змін до Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг повинен надійти разом з текстом
пропонованих змін. Сума збору не залежить від кількості змін, які
вносяться до реєстру, за умови, що зміни стосуються одного
свідоцтва і вносяться за одним клопотанням.
45. Документ про сплату збору за кожне продовження строку
дії свідоцтва на знак повинен надійти до уповноваженого закладу
разом із клопотанням про продовження зазначеного строку до кінця
поточного періоду дії свідоцтва за умови сплати збору протягом
двох останніх його місяців.
Збір за продовження дії свідоцтва на знак може бути
сплачений, а документ про його сплату надійти до уповноваженого
закладу протягом шести місяців після закінчення встановленого
строку. У цьому разі розмір зазначеного збору збільшується на 50
відсотків.
46. Документ про сплату збору за внесення до Державного
реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей
про надання ліцензії на використання знака, відомостей про
передачу права власності на знак, за внесення змін до вміщених до
реєстру відомостей про надання ліцензії повинен надійти до
уповноваженого закладу разом із заявою про реєстрацію відповідних
відомостей чи змін до них.
Строки подання документів про сплату зборів
за дії, пов'язані з охороною прав на топографії
інтегральних мікросхем
47. Документ про сплату збору за подання заявки на реєстрацію
топографії інтегральної мікросхеми (далі - топографії ІМС) повинен
надійти до уповноваженого закладу разом із заявкою або протягом
двох місяців від дати подання заявки.
48. Документ про сплату збору за подання до Апеляційної
палати заперечення проти рішення стосовно заявки на реєстрацію
топографії ІМС повинен надійти до уповноваженого закладу протягом
трьох місяців від дати одержання заявником рішення МОН стосовно
заявки чи копій затребуваних матеріалів, надісланих цим закладом
на вимогу заявника.
49. Документ про сплату збору за внесення до Державного
реєстру України топографій ІМС відомостей про надання ліцензії на
використання топографії ІМС, відомостей про передачу права
власності на топографію ІМС, за внесення змін до вміщених до
реєстру відомостей про надання ліцензії повинен надійти до
уповноваженого закладу разом із заявою про внесення відповідних
відомостей чи змін до них.
50. Документ про сплату збору за подання клопотання про
проведення експертизи зареєстрованої топографії ІМС на
відповідність умовам охороноздатності повинен відправлятися до
уповноваженого закладу після публікації відомостей про реєстрацію.
Строки подання документів про сплату зборів
за дії, пов'язані з охороною прав на зазначення
походження товарів
51. Документ про сплату збору за подання заявки на реєстрацію
кваліфікованого зазначення походження товару та(або) надання права
на використання кваліфікованого зазначення походження товару і
експертизу заявки повинен надійти до уповноваженого закладу разом
із заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки.
52. Документ про сплату збору за подання заяви про
продовження строку подання зажаданих експертизою додаткових
матеріалів разом із заявою про продовження встановленого строку
повинен бути поданий до уповноваженого закладу протягом трьох
місяців від дати одержання запиту експертизи.
53. Документ про сплату збору за подання заяви про поновлення
встановленого строку подання зажаданих експертизою додаткових
матеріалів разом із заявою про поновлення повинен бути поданий до
уповноваженого закладу протягом трьох місяців від дати одержання
запиту експертизи. Заява повинна містити відомості про причини, з
яких його пропущено.
54. Документ про сплату збору за подання до закладу
заперечення проти реєстрації кваліфікованого зазначення походження
товару та(або) надання права на використання кваліфікованого
зазначення походження товару повинен надійти до уповноваженого
закладу протягом шести місяців від дати опублікування офіційних
відомостей про заявку.
55. Документ про сплату збору за подання заяви про
продовження строку надання відповіді на заперечення проти
реєстрації повинен бути поданий до уповноваженого закладу разом із
заявою про продовження встановленого строку для надання відповіді
протягом двох місяців від дати одержання копії заперечення.
56. Документ про сплату збору за подання до Апеляційної
палати скарги на рішення щодо заявки на реєстрацію права на
кваліфіковане зазначення походження товару та(або) надання права
на використання кваліфікованого зазначення походження товару
повинен надійти до уповноваженого закладу протягом трьох місяців
від дати одержання рішення щодо заявки.
57. Документ про сплату збору за внесення за ініціативою
заявника змін і уточнень до Державного реєстру України назв місць
походження та географічних зазначень походження товарів і прав на
використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження
товарів та(або) виправлення помилки у реєстрі, допущеної з вини
заявника, повинен надійти до уповноваженого закладу разом з
текстом пропонованих змін. Сума збору не залежить від кількості
змін, які вносяться до реєстру, за умови, що зміни стосуються
одного свідоцтва і вносяться за одним клопотанням.
58. Документ про сплату збору за кожне продовження строку
дії свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого
зазначення походження товару повинен бути поданий до
уповноваженого закладу протягом останнього року дії свідоцтва
разом із заявою про продовження строку дії свідоцтва.
Збір за продовження строку дії свідоцтва може бути сплачений
протягом шести місяців після закінчення строку дії свідоцтва, при
цьому розмір збору збільшується на 50 відсотків, у такому разі
документ про сплату збільшеного розміру збору за продовження дії
свідоцтва разом із заявою про продовження дії свідоцтва повинен
бути поданий до уповноваженого закладу протягом зазначеного
шестимісячного строку.
Пільги із сплати зборів
59. Громадянам України пільги із сплати зборів надаються
відповідно до законодавства.
60. Громадянам держав - членів Співдружності Незалежних
Держав надаються пільги, передбачені пунктом 59 цього Положення,
згідно з Угодою про взаємне визнання пільг і гарантій для
учасників і інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових
дій на території інших держав, сімей загиблих військовослужбовців
( 997_048 ), ратифікованою Законом України від 26 квітня 1996 року
( 144/96-ВР ).
Зазначені пільги надаються громадянам держав - членів
Співдружності Незалежних Держав, які офіційно визнали дію на своїй
території Угоди про взаємне визнання пільг і гарантій для
учасників і інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових
дій на території інших держав, сімей загиблих військовослужбовців
і надають відповідно до цієї Угоди пільги громадянам України.

Додаток
до Положення про порядок сплати зборів за
дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти
інтелектуальної власності
ПЕРЕЛІК І РОЗМІРИ
зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти
інтелектуальної власності
------------------------------------------------------------------ | Розмір збору Вид збору |--------------- |гривень|доларів | | США ------------------------------------------------------------------ Збір за дії, пов'язані з охороною прав
на винаходи і корисні моделі
1. За подання заявки (міжнародної заявки) на 26 150
винахід, якщо формула заявки (міжнародної
заявки) містить не більш як 15 пунктів
Додатково за кожний наступний пункт 5 15 (починаючи з 16-го)
2. За подання заявки на одну корисну модель 15 90
3. За продовження строку надходження документа 5 30
про сплату збору за подання заявки на винахід
(корисну модель) (за кожний повний чи
неповний місяць)
4. За продовження строку надходження перекладу 5 30
міжнародної заявки на винахід (корисну
модель) українською мовою та (або) документа
про сплату збору за її подання (за кожний
повний чи неповний місяць)
5. За продовження на два місяці строку права на 10 60
пріоритет попередньої заявки на винахід
(корисну модель) у разі пропущення заявником
цього строку через непередбачені і незалежні
від нього обставини
6. За продовження на два місяці строку подання 10 60
заяви про пріоритет попередньої заявки на
винахід (корисну модель) у разі пропущення
заявником цього строку через непередбачені і
незалежні від нього обставини
7. За продовження строку надходження перекладу 5 30
попередньої заявки на винахід (корисну
модель) українською мовою (за кожний повний
чи неповний місяць)
8. За внесення з ініціативи заявника виправлень 26 150
і уточнень до матеріалів заявки на винахід
(корисну модель)
9. За продовження строку внесення до матеріалів 5 30
заявки на винахід (корисну модель) змін,
запропонованих закладом експертизи (за кожний
повний чи неповний місяць)
10. За поновлення пропущеного строку внесення до 10 60
матеріалів заявки на винахід (корисну модель)
змін, запропонованих закладом експертизи (за
кожний повний чи неповний місяць після
пропущеного строку)
11. За проведення кваліфікаційної експертизи 204 600
заявки на винахід, формула якого має один
незалежний пункт
Додатково за кожний незалежний пункт формули 155 450 винаходу більш як один
12. За проведення кваліфікаційної експертизи половина
заявки на винахід, що подається разом із розміру
звітом про міжнародний пошук зазначеного в
пункті 11 збору
13. За продовження строку подання клопотання про 5 30
проведення кваліфікаційної експертизи заявки
на винахід (за кожний повний чи неповний
місяць)
14. За поновлення пропущеного строку подання 10 60
клопотання про проведення кваліфікаційної
експертизи заявки на винахід (за кожний
повний чи неповний місяць після пропущеного
строку)
15. За продовження строку зажадання копій 5 30
патентних матеріалів, протиставлених заявці
на винахід (корисну модель) (за кожний повний
чи неповний місяць)
16. За поновлення пропущеного строку зажадання 10 60
копій патентних матеріалів, протиставлених
заявці на винахід (корисну модель) (за кожний
повний чи неповний місяць після пропущеного
строку)
17. За продовження строку подання додаткових 5 30
матеріалів на запит закладу експертизи (за
кожний повний чи неповний місяць)
18. За поновлення пропущеного строку подання 10 60
додаткових матеріалів на запит закладу
експертизи (за кожний повний чи неповний
місяць після пропущеного строку)
19. За продовження строку внесення змін до 5 30
матеріалів заявки та (або) подання додаткових
матеріалів за попереднім рішенням закладу
експертизи про відмову у видачі патенту на
винахід (корисну модель) (за кожний повний чи
неповний місяць)
20. За поновлення пропущеного строку внесення 10 60
змін до матеріалів заявки та (або) подання
додаткових матеріалів за попереднім рішенням
закладу експертизи про відмову у видачі
патенту на винахід (корисну модель) (за
кожний повний чи неповний місяць після
пропущеного строку)
21. За подання заявником до Апеляційної палати 51 300
заперечення проти рішення закладу експертизи
стосовно заявки на винахід (корисну модель)
22. За продовження строку надходження до закладу 5 30
експертизи документа про сплату державного
мита за видачу патенту на винахід,
деклараційного патенту на винахід,
деклараційного патенту на корисну модель (за
кожний повний чи неповний місяць)
23. За внесення до відповідного реєстру з 51 150
ініціативи власника патенту на винахід
(корисну модель) змін, що стосуються цього
патенту
24. За внесення до відповідного реєстру 155 300
відомостей про надання ліцензії на
використання одного винаходу чи однієї
корисної моделі
Додатково за внесення до відповідного реєстру 102 225 відомостей про надання ліцензії стосовно кожного передбаченого ліцензійним договором винаходу більш як одного чи передбаченої ліцензійним договором кожної корисної моделі більш як однієї
25. За внесення до відповідного реєстру 155 300
відомостей про передачу права власності
стосовно одного винаходу чи однієї корисної
моделі
Додатково за внесення до відповідного реєстру 102 225 відомостей про передачу права власності стосовно кожного передбаченого договором винаходу більш як одного чи передбаченої договором кожної корисної моделі більш як однієї
26. За внесення змін до вміщених до відповідного 51 150
реєстру відомостей про надання ліцензії
стосовно кожного передбаченого ліцензійним
договором винаходу (корисної моделі)
27. За проведення експертизи запатентованого 155 300
винаходу (корисної моделі) на відповідність
умовам патентоздатності
28. За підтримання чинності патенту
(деклараційного патенту) на винахід, щороку
починаючи від дати подання заявки:
за третій - п'ятий 21 75
за шостий - восьмий 36 150
за дев'ятий - чотирнадцятий 66 375
за п'ятнадцятий - двадцятий 112 675
за двадцять перший - двадцять п'ятий 112 675
29. За підтримання чинності деклараційного
патенту на корисну модель, щороку починаючи
від дати подання заявки:
за перший - другий 20 30
за третій - четвертий 30 60
за п'ятий - шостий 40 120
за сьомий - восьмий 50 180
за дев'ятий - десятий 60 225
30. За підтримання чинності патенту у разі половина
подання до уповноваженого закладу для розміру
офіційної публікації заяви про готовність зазначеного у
надання будь-якій особі дозволу на пунктах 28 і 29 використання запатентованого винаходу збору (корисної моделі)
31. За пересилання міжнародної заявки до 255 225
Міжнародного бюро і до компетентного
Міжнародного пошукового органу (правило 14.1
Інструкції до Договору про патентну
кооперацію - тариф за пересилання)
32. За підготовку і пересилання завіреної копії 85 75
однієї національної заявки (правило 17.1(b)
Інструкції до Договору про патентну
кооперацію) до Міжнародного бюро обсягом не
більш як 30 сторінок
Додатково за кожну наступну сторінку (починаючи з 31-ої) 2 0,75
33. За подання клопотання про видачу патенту 26 150
України на винахід, що охороняється
авторським свідоцтвом СРСР на винахід
34. За видачу свідоцтва представника у справах 170 -
інтелектуальної власності
Збір за дії, пов'язані з охороною прав
на промислові зразки
35. За подання заявки на промисловий зразок, що 26 150
містить один варіант зразка
Додатково за кожний варіант:
з другого по десятий 5 20
за кожний наступний (починаючи з 11-го) 10 60
36. За внесення з ініціативи заявника виправлень 26 150
і уточнень до матеріалів заявки на
промисловий зразок
37. За подання заявником до Апеляційної палати 51 300
заперечення проти рішення стосовно заявки на
промисловий зразок
38. За внесення до реєстру з ініціативи власника 26 150
патенту на промисловий зразок змін, що
стосуються цього патенту
39 За підтримання чинності патенту на
. промисловий зразок, щороку починаючи від дати подання заявки:
за третій-четвертий 20 30
за п'ятий 25 60
за шостий 30 120
за сьомий 40 180
за восьмий 55 240
за дев'ятий 55 240
за десятий 60 300
40. За продовження строку дії патенту на
промисловий зразок, щороку починаючи від дати
подання заявки:
за одинадцятий 51 300
за дванадцятий 51 300
за тринадцятий 102 600
за чотирнадцятий 102 600
за п'ятнадцятий 102 600
41. За сплату річного збору у разі подання до половина
уповноваженого закладу для офіційної розміру
публікації заяви про готовність надання зазначеного у
будь-якій особі дозволу на використання пунктах 39 і
запатентованого промислового зразка 40 збору
42. За внесення до реєстру відомостей про надання 155 300
ліцензії на використання одного промислового
зразка
Додатково за внесення до реєстру відомостей 102 225 про надання ліцензії стосовно кожного передбаченого ліцензійним договором промислового зразка більш як одного
43. За внесення до реєстру відомостей про 155 300
передачу права власності на один промисловий
зразок
Додатково за внесення до реєстру відомостей 102 225 про передачу права власності стосовно кожного передбаченого договором промислового зразка більш як одного
44. За внесення змін до вміщених до реєстру 51 150
відомостей про надання ліцензії стосовно
кожного передбаченого ліцензійним договором
промислового зразка
45. За проведення експертизи запатентованого 155 300
промислового зразка на відповідність умовам
патентоздатності
46. За подання клопотання про видачу патенту 26 150
України на промисловий зразок, що
охороняється свідоцтвом СРСР на промисловий
зразок
Збір за дії, пов'язані з охороною прав
на знаки для товарів і послуг
47. За подання заявки на знак для товарів і 1020 450
послуг
Додатково за кожний клас Міжнародної 255 150 класифікації товарів і послуг (більш як трьох), зазначених у переліку товарів і послуг за заявкою
48. За внесення з ініціативи заявника виправлень 26 150
і уточнень до матеріалів заявки на знак для
товарів і послуг
49. За поновлення пропущеного строку внесення до 10 30
матеріалів заявки на знак для товарів і
послуг змін, запропонованих закладом
експертизи (за кожний повний чи неповний
місяць після пропущеного строку)
50. За подання заявником до Апеляційної палати 51 300
заперечення проти рішення стосовно заявки на
знак для товарів і послуг
51. За внесення до реєстру з ініціативи власника 26 150
свідоцтва на знак для товарів і послуг змін,
що стосуються цього свідоцтва
52. За продовження строку дії свідоцтва на знак 510 750
для товарів і послуг
53. За внесення до реєстру відомостей про надання 155 300
ліцензії на використання одного знака для
товарів і послуг
Додатково за внесення до реєстру відомостей 102 225 про надання ліцензії стосовно кожного передбаченого ліцензійним договором знака для товарів і послуг більш як одного
54. За внесення до реєстру відомостей про 155 300
передачу права власності на один знак для
товарів і послуг
Додатково за внесення до реєстру відомостей 102 225 про передачу права власності стосовно кожного передбаченого договором знака для товарів і послуг більш як одного
55. За внесення змін до вміщених до реєстру 51 225
відомостей про надання ліцензії стосовно
кожного передбаченого ліцензійним договором
знака для товарів і послуг
Збір за дії, пов'язані з охороною прав
на топографії інтегральних мікросхем (ІМС)
56. За реєстрацію топографії ІМС 255 300
57. За подання до Апеляційної палати заперечення 51 300
проти рішення стосовно заявки на реєстрацію
топографії ІМС
58. За внесення до реєстру відомостей про надання 155 300
ліцензії стосовно кожної передбаченої
ліцензійним договором однієї топографії ІМС
Додатково за внесення до реєстру відомостей про надання ліцензії стосовно кожної 102 225 передбаченої ліцензійним договором топографії ІМС більш як однієї
59. За внесення до реєстру відомостей про 155 300
передачу права власності на одну топографію
ІМС
Додатково за внесення до реєстру відомостей 102 225 про передачу права власності стосовно кожної передбаченої договором топографії ІМС більш як однієї
60. За внесення змін до вміщених до реєстру 51 150
відомостей про надання ліцензії стосовно
кожної передбаченої ліцензійним договором
топографії ІМС
61. За проведення експертизи зареєстрованої 204 300
топографії ІМС на відповідність умовам
охороноздатності
Збір за дії, пов'язані з охороною прав
на зазначення походження товарів
62. За подання заявки на реєстрацію 510 225
кваліфікованого зазначення походження товару
та (або) права на використання
кваліфікованого зазначення походження товару
і проведення експертизи заявки
63. За продовження строку подання заявником 5 30
додаткових матеріалів на запит закладу
експертизи (за кожний повний чи неповний
місяць)
64. За поновлення пропущеного строку подання 10 60
заявником додаткових матеріалів на запит
закладу експертизи (за кожний повний чи
неповний місяць після пропущеного строку)
65. За подання заперечення проти реєстрації 51 300
заявленої назви місця походження товару або
заявленого географічного зазначення
походження товару та (або) права на
використання зареєстрованого кваліфікованого
зазначення походження товару
66. За продовження строку відповіді на 5 30
заперечення проти реєстрації заявленої назви
місця походження товару або заявленого
географічного зазначення походження товару та
(або) права на використання зареєстрованого
кваліфікованого зазначення походження товару
(за кожний повний чи неповний місяць)
67. За подання до Апеляційної палати скарги на 51 300
рішення стосовно заявки на реєстрацію
кваліфікованого зазначення походження товару
та (або) права на використання
зареєстрованого кваліфікованого зазначення
походження товару
68. За внесення до реєстру з ініціативи власника 51 150
свідоцтва змін і уточнень щодо реєстрації та
(або) виправлення помилки, допущеної з його
вини
69. За продовження строку дії свідоцтва про 360 750
реєстрацію права на використання
кваліфікованого зазначення походження товару
( Додаток в редакції Постанови КМ N 901 ( 901-2003-п ) від
16.06.2003 )

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2001 р. N 543
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність
1. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня
1994 р. N 701 ( 701-94-п ) "Про затвердження Положення про порядок
сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на винаходи,
корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних
мікросхем та знаки для товарів і послуг" (ЗП України, 1995 р.,
N 1, ст. 10).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня
1995 р. N 196 ( 196-95-п ) "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 1994 р. N 701" (ЗП
України, 1995 р., N 6, ст. 142).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 1996 р.
N 98 ( 98-96-п ) "Про внесення змін і доповнень до постанови
Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 1994 р. N 701" (ЗП
України, 1996 р., N 6, ст. 186).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р.
N 948 ( 948-96-п ) "Про внесення змін і доповнень до Положення про
порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на
винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки для товарів і
послуг" (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 447).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р.
N 445 ( 445-98-п ) "Про внесення змін і доповнень до постанови
Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 1994 р. N 701" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 14, ст. 529).вгору