Документ 549-2004-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.04.2004

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 квітня 2004 р. N 549
Київ
Про внесення змін до Порядку складання,
розгляду, затвердження та основних вимог
виконання кошторисів бюджетних установ

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку складання, розгляду, затвердження та
основних вимог виконання кошторисів бюджетних установ,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого
2002 р. N 228 ( 228-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 9, ст. 414; 2003 р., N 9, ст. 380, N 30, ст. 1546), зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2004 р. N 549
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання
кошторисів бюджетних установ
( 228-2002-п )

1. Пункти 1 і 2 викласти у такій редакції:
"1. Кошторис бюджетних установ (далі - кошторис) має такі
складові частини:
загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального
фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною
класифікацією видатків на виконання бюджетною установою (далі -
установа) основних функцій або розподіл надання кредитів з бюджету
за класифікацією кредитування бюджету;
спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із
спеціального фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за
повною економічною класифікацією видатків на здійснення
відповідних видатків згідно із законодавством, а також на
реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням установою
основних функцій, або розподіл надання кредитів з бюджету згідно
із законодавством за класифікацією кредитування бюджету.
Форма кошторису затверджується Мінфіном.
2. План асигнувань загального фонду бюджету (за винятком
надання кредитів з бюджету) (далі - план асигнувань загального
фонду бюджету) - це помісячний розподіл бюджетних асигнувань (за
винятком надання кредитів з бюджету), затверджених у загальному
фонді кошторису, за скороченою формою економічної класифікації
видатків, який регламентує протягом року взяття бюджетних
зобов'язань та здійснення платежів.
План надання кредитів із загального фонду бюджету - це
помісячний розподіл надання кредитів з бюджету, затверджених у
загальному фонді кошторису, за класифікацією кредитування бюджету,
який регламентує протягом року взяття бюджетних зобов'язань та
здійснення платежів.
План спеціального фонду державного бюджету (за винятком
власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)
(далі - план спеціального фонду) - це помісячний розподіл
бюджетних асигнувань (за винятком власних надходжень бюджетних
установ та відповідних видатків), затверджених у спеціальному
фонді кошторису, за скороченою формою економічної класифікації
видатків або класифікацією кредитування бюджету, який регламентує
протягом року взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів,
в розрізі доходів за кодами класифікації доходів бюджету,
фінансування бюджету за кодами класифікації фінансування бюджету
за типом боргового зобов'язання, повернення кредитів до
спеціального фонду бюджету за кодами програмної класифікації
видатків та кредитування бюджету і класифікації кредитування
бюджету.
План асигнувань загального фонду бюджету, план надання
кредитів із загального фонду бюджету, план спеціального фонду є
невід'ємними частинами кошторису і затверджуються разом із цим
кошторисом. Форми зазначених планів затверджуються Мінфіном".
2. В абзаці першому пункту 4 слова "і зведені плани
асигнувань" замінити словами "зведені плани асигнувань загального
фонду бюджету, зведені плани надання кредитів із загального фонду
бюджету та зведені плани спеціального фонду", а слова "фінансовим
органом" - словами "фінансовим органам".
3. У пункті 8:
доповнити пункт після слів "які одержують" словами
"безпосередньо через розпорядників";
слова "надання послуг безпосередньо через розпорядників"
замінити словами "та надання послуг".
4. В абзаці другому пункту 9 слова "на вимогу розпорядника"
виключити.
5. Пункт 10 після слова "видатків" доповнити словами "та
надання кредитів з бюджету".
6. У пункті 12 слова "доцільності запланованих видатків,
правильності їх розподілу за економічною класифікацією, повноти
надходження доходів" замінити словами "доцільності запланованих
видатків або надання кредитів з бюджету, правильності їх розподілу
відповідно до економічної класифікації видатків та класифікації
кредитування бюджету, повноти надходження доходів або повернення
кредитів".
7. Пункт 15 викласти у такій редакції:
"15. У частині надходжень проектів кошторисів зазначаються
планові обсяги, які передбачається спрямувати на здійснення
видатків або надання кредитів з бюджету із загального та
спеціального фондів проектів відповідних бюджетів".
8. У пункті 17:
1) абзац перший викласти у такій редакції:
"17. Обсяги надходжень до спеціального фонду проекту
кошторису визначаються на підставі розрахунків, які складаються за
кожним джерелом доходів та/або фінансування бюджету чи повернення
кредитів до бюджету, що плануються на наступний рік";
2) доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом
такого змісту:
"прогнозний обсяг повернення коштів до бюджету, що мають
цільове призначення".
У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.
3) в абзаці шостому:
у першому реченні слово "доходів" замінити словом
"надходжень" , а слова "джерелом їх надходження" - словами "їх
джерелом";
у другому реченні слово "доходи" замінити словом
"надходження".
9. Пункт 22 викласти у такій редакції:
"22. Показники видатків або надання кредитів з бюджету, що
включаються до проекту кошторису, повинні бути обґрунтовані
відповідними розрахунками за кожним кодом економічної класифікації
видатків або класифікації кредитування бюджету".
10. В абзаці першому пункту 28 слова "проекти планів
асигнувань" замінити словами "проекти планів асигнувань загального
фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду
бюджету, планів спеціального фонду", а слова "зведених планів
асигнувань" - словами "зведених планів асигнувань загального фонду
бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду
бюджету та зведених планів спеціального фонду".
11. Пункти 30 і 31 викласти у такій редакції:
"30. Головні розпорядники у двотижневий термін після
одержання лімітних довідок подають Мінфіну, Міністерству фінансів
Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам уточнені
проекти зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального
фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального
фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду для складання і
затвердження згідно з бюджетними призначеннями, встановленими у
відповідному бюджеті для загального і спеціального фонду в розрізі
головних розпорядників, розпису відповідного бюджету, до якого
входять:
річний розпис асигнувань (за винятком надання кредитів з
бюджету) відповідного бюджету за повною економічною класифікацією
видатків, що відповідає зведеним показникам усіх кошторисів;
річний розпис повернення кредитів до відповідного бюджету
та надання кредитів з відповідного бюджету за класифікацією
кредитування бюджету, що відповідає зведеним показникам усіх
кошторисів;
річний розпис витрат спеціального фонду з розподілом за
видами надходжень за відповідними розділами бюджетної
класифікації, що відповідає зведеним показникам усіх кошторисів;
помісячний розпис асигнувань загального фонду відповідного
бюджету та помісячний розпис спеціального фонду державного
бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та
відповідних видатків) за скороченою економічною класифікацією
видатків та за класифікацією кредитування бюджету, що відповідають
зведеним показникам усіх планів асигнувань загального фонду
бюджету та планів спеціального фонду;
помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду
відповідного бюджету та помісячний розпис надання кредитів із
загального фонду відповідного бюджету за класифікацією
кредитування бюджету, що відповідають зведеним показникам усіх
планів надання кредитів із загального фонду бюджету.
Уточнені проекти кошторисів та складені проекти планів
асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із
загального фонду бюджету, планів спеціального фонду повинні
відповідати певним лімітним довідкам.
31. Мінфін надсилає Державному казначейству для реєстрації,
обліку та виконання затверджений розпис державного бюджету.
Державне казначейство протягом трьох робочих днів після
затвердження зазначеного розпису доводить до головних
розпорядників витяги з його складових частин, які є підставою для
затвердження в установленому порядку:
кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету,
планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів
спеціального фонду - усіма розпорядниками;
планів використання бюджетних коштів - одержувачами.
Мінфін надсилає для реєстрації, обліку та виконання
помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів за кодами бюджету
відповідним місцевим бюджетам до затвердженого розпису державного
бюджету Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим
фінансовим органам та Державному казначейству, який доводить
показники розподілу відповідним органам Державного казначейства.
Помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів за кодами
бюджету відповідним місцевим бюджетам до затвердженого розпису
державного бюджету є підставою для перерахування таких трансфертів
з державного бюджету до відповідного бюджету органами Державного
казначейства та повинен бути врахований під час складання
помісячного розпису асигнувань загального фонду відповідного
місцевого бюджету.
Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві
фінансові органи доводять до відповідних органів Державного
казначейства затверджені розписи відповідних місцевих бюджетів, а
до головних розпорядників - витяги із зазначених розписів, які є
підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів,
планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання
кредитів із загального фонду бюджету - розпорядниками, планів
використання бюджетних коштів - одержувачами.
Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани
надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального
фонду та плани використання бюджетних коштів повинні бути
затверджені протягом 30 календарних днів після затвердження
розписів відповідних бюджетів".
12. У першому реченні абзацу другого пункту 37 слова
"затверджується план асигнувань" замінити словами "затверджуються
план асигнувань загального фонду бюджету, план надання кредитів із
загального фонду бюджету, план спеціального фонду".
13. Абзац перший пункту 43 викласти у такій редакції:
"43. Для здійснення контролю за відповідністю асигнувань,
визначених у кошторисах, планах асигнувань загального фонду
бюджету, планах надання кредитів із загального фонду бюджету,
планах спеціального фонду розпорядників, асигнуванням,
затвердженим розписами відповідних бюджетів, органи Державного
казначейства проводять реєстрацію та ведуть облік зведених
кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів
надання кредитів із загального фонду бюджету та планів
спеціального фонду розпорядників вищого рівня у розрізі
розпорядників нижчого рівня та одержувачів".
14. У пункті 44:
абзаци перший і другий викласти у такій редакції:
"44. Здійснення видатків або надання кредитів з бюджету без
затверджених у встановленому порядку кошторисів, планів асигнувань
загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального
фонду бюджету, планів спеціального фонду і планів використання
бюджетних коштів припиняється через 30 календарних днів після
затвердження розписів відповідних бюджетів.
До затвердження в установленому порядку кошторисів, планів
асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із
загального фонду бюджету, планів спеціального фонду і планів
використання бюджетних коштів підставою для здійснення видатків
або надання кредитів з бюджету є проекти зазначених кошторисів і
планів, засвідчені підписами керівника установи та керівника її
фінансового підрозділу або головного бухгалтера".
в абзаці третьому слово "державного" виключити.
15. Абзац другий пункту 45 викласти у такій редакції:
"Під час складання на наступний рік розписів відповідних
бюджетів, кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету,
планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів
спеціального фонду враховуються обсяги здійснених видатків і
наданих кредитів з бюджету згідно з тимчасовими розписами
відповідних бюджетів та тимчасовими кошторисами".
16. В абзаці першому пунктів 46 і 47 слова "і плану
асигнувань" замінити словами "плану асигнувань загального фонду
бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету та
плану спеціального фонду".
17. У пункті 47:
доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого
змісту:
"прийняття рішення про зменшення бюджетних призначень
головним розпорядникам на суму коштів, витрачених не за цільовим
призначенням".
У зв'язку з цим абзаци сьомий - тринадцятий вважати
відповідно абзацами восьмим - чотирнадцятим;
абзац дев'ятий викласти у такій редакції:
"Зміни до кошторисів, планів асигнувань загального фонду
бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та
планів спеціального фонду вносяться після внесення змін до розпису
відповідного бюджету з урахуванням особливостей спеціального
фонду, визначених у пункті 49 цього Порядку";
абзац чотирнадцятий доповнити реченням такого змісту "При
цьому плани використання бюджетних коштів не перезатверджуються".
18. У пункті 3, абзаці першому пункту 4, пунктах 5, 29, 36,
37, 41-44, абзацах десятому та дванадцятому пункту 47, пунктах 50
і 51 слова "і плани асигнувань" в усіх відмінках замінити словами
"плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів
із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду" у
відповідному відмінку.
19. Абзац другий пункту 11, пункт 14, абзац перший пункту 20
після слова "видатки" в усіх відмінках доповнити словами "та/або
надання кредитів з бюджету".
20. Абзац третій пункту 11, абзац другий пункту 19, пункти
29, 36, 41, 46, абзаци п'ятий та шостий пункту 47, абзаци перший,
третій, четвертий пункту 49 після слова "видатки" в усіх відмінках
доповнити словами "або надання кредитів з бюджету".
21. У пунктах 27, 32, 33, 35, 38, 40, абзаці третьому пункту
46 і пункті 52 слова "плани асигнувань" у всіх відмінках замінити
словами "плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання
кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду" у
відповідному відмінку.вгору