Документ 5516-VI, поточна редакція — Прийняття від 06.12.2012

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2012 рік

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 37, ст.493)

Верховна Рада України постановляє:

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 17, ст. 258; 2009 р., № 26, ст. 341) присудити премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2012 рік:

за роботу "Апроксимативні характеристики функціональних класів":

КОНОГРАЮ Андрію Федоровичу - кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту математики НАН України;

ОВСІЮ Євгену Юрійовичу - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту математики НАН України;

ЯНЧЕНКУ Сергію Яковичу - кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту математики НАН України;

за роботу "Фотоніка та фізико-хімічні властивості квантово-розмірних напівпровідникових нанокристалів халькогенідів металів":

ДЖАГАНУ Володимиру Миколайовичу - кандидату фізико-математичних наук, докторанту Інституту фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України;

РАЄВСЬКІЙ Олександрі Євгенівні - кандидату хімічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту фізичної хімії iмені Л.В. Писаржевського НАН України;

за роботу "Проблеми розселення міського населення України та його міграцій":

МОЗГОВОМУ Артему Анатолійовичу - кандидату географічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту географії НАН України;

ЗАПАДНЮК Світлані Олександрівні - кандидату географічних наук, науковому співробітнику Інституту географії НАН України;

за роботу "Фундаментальні механізми формування люмінесценції в нанодисперсних матеріалах":

МАСАЛОВУ Андрію Олександровичу - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;

СОРОКІНУ Олександру Васильовичу - кандидату фізико-математичних наук, виконуючому обов’язки вченого секретаря Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;

ВЯГІНУ Олегу Геннадійовичу - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;

ФИЛИМОНОВІЙ Ірині Ігорівні - аспірантці Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;

за роботу "Складні фториди металів та сполуки типу апатиту як матеріали для інтерференційної оптики й біосумісні матеріали: синтез, структура та функціональні властивості":

ТІМУХІНУ Єгору Володимировичу - кандидату хімічних наук, науковому співробітнику Фiзико-хiмiчного інституту iмені О.В. Богатського НАН України;

ПАВЛІНЧУК Світлані Олександрівні - кандидату хімічних наук, молодшому науковому співробітнику Фiзико-хiмiчного інституту iмені О.В. Богатського НАН України;

НЕЧИПОРЕНКО Ганні Василівні - провідному інженеру Фiзико-хiмiчного інституту iмені О.В. Богатського НАН України;

за роботу "Елементарні квантово-хімічні моделі точкових мутацій ДНК":

БРОВАРЕЦЬ Ользі Олександрівні - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту молекулярної біології і генетики НАН України;

за роботу "Наукове обґрунтування використання продукційних властивостей мікроводоростей для меліорації середовища і здобуття цінних речовин":

БОРОВКОВУ Андрію Борисовичу - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Інституту біології південних морів імені О.О. Ковалевського НАН України;

ГОРБУНОВІЙ Світлані Юріївні - кандидату біологічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту біології південних морів імені О.О. Ковалевського НАН України;

за роботу "Розробка технологічних засад для покращення ефективності методів генетичної інженерії рослин":

БАЄР Галині Ярославівні - кандидату біологічних наук, молодшому науковому співробітнику Державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України";

БУРЛАЦІ Ользі Миколаївні - аспірантці Державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України";

ТАНАСІЄНКО Ірині Вікторівні - науковому співробітнику Державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України";

за роботу "Мобільність і якість життя населення в умовах соціально-культурної трансформації суспільства: регіональний аспект":

АНДРУСИШИН Наталії Іванівні - кандидату економічних наук, науковому співробітнику Інституту регіональних досліджень НАН України;

БІЛЬ Мар’яні Михайлівні - кандидату наук з державного управління, науковому співробітнику Інституту регіональних досліджень НАН України;

ТЕСЛЮКУ Роману Тадейовичу - кандидату географічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту регіональних досліджень НАН України;

за роботу "Мови національних меншин у мовно-культурному середовищі Криму":

ТИЩЕНКО-МОНАСТИРСЬКІЙ Оксані Олександрівні - кандидату філологічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту мовознавства iмені О.О. Потебнi НАН України;

за роботу "Гібрідні вейвлет-нейро-фаззі мережі в задачах інтелектуальної обробки даних за умов невизначеності":

ВИНОКУРОВІЙ Олені Анатоліївні - кандидату технічних наук, провідному науковому співробітнику Харківського національного університету радіоелектроніки;

за роботу "Інформаційне право та інформаційна безпека України":

КОРМИЧУ Борису Анатолійовичу - доктору юридичних наук, професору Національного університету "Одеська юридична академія";

за роботу "Кристалохімічний аналіз як основа пошуку нових неорганічних сполук":

ДЕМЧЕНКУ Павлові Юрійовичу - кандидату хімічних наук, старшому науковому співробітнику Львівського національного університету імені Івана Франка;

МІЛІЯНЧУК Христині Юріївні - кандидату хімічних наук, завідувачу редакції журналу "Хімія металів і сплавів" Львівського національного університету імені Івана Франка;

ПУКАС Світлані Ярославівні - кандидату хімічних наук, науковому співробітнику Львівського національного університету імені Івана Франка;

ТОКАЙЧУКУ Ярославу Олексійовичу - кандидату хімічних наук, старшому науковому співробітнику Львівського національного університету імені Івана Франка;

за роботу "Наукове обґрунтування перспектив нафтогазоносності глибокозанурених порід-колекторів осадових басейнів України":

ХОМИНУ Володимиру Романовичу - кандидату геологічних наук, доценту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

КУРОВЦЮ Сергію Сергійовичу - кандидату геологічних наук, доценту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

ЗДЕРЦІ Тарасу Васильовичу - кандидату геологічних наук, доценту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

за роботу "Стратегія цілеспрямованого синтезу біологічно активних сполук":

КРИВОВ’ЯЗУ Андрію Олександровичу - кандидату хімічних наук, викладачу Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет";

СВАЛЯВИНУ Олегу Вікторовичу - молодшому науковому співробітнику Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет";

СЛИВЦІ Марині Василівні - молодшому науковому співробітнику Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет";

за роботу "Тригенераційні технології для стаціонарної та суднової енергетики":

РАДЧЕНКУ Андрію Миколайовичу - кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику, доценту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

РИЖКОВУ Ростиславу Сергійовичу - інженеру Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

РАДЧЕНКУ Роману Миколайовичу - кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

КОНОВАЛОВУ Дмитру Вікторовичу - кандидату технічних наук, доценту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

за роботу "Формування триботехнічних властивостей бандажних полиць лопаток турбін ГТД композиційними сплавами системи Со-ТіС":

ТІСОВУ Олександру Вікторовичу - кандидату технічних наук, молодшому науковому співробітнику Національного авіаційного університету;

за роботу "Епізоотологічний моніторинг вірусної геморагічної септицемії форелі та розробка засобів діагностики":

ГАЙДЕЙ Ользі Сергіївні - кандидату ветеринарних наук, науковому співробітнику Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів;

за роботу "Сучасне регулювання цивільних відносин: нетипові прояви":

КРАТУ Василю Івановичу - кандидату юридичних наук, доценту Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого";

за роботу "Наукове обґрунтування надання диференційованої нейропсихіатричної допомоги при надзвичайних ситуаціях":

ЗДАНЕВИЧ Наталії Анатоліївні - науковому співробітнику Інституту клінічної радіології Державної установи "Національний науковий центр радіаційної медицини" НАМН України;

ЧУМАКУ Станіславу Анатолійовичу - кандидату медичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту клінічної радіології Державної установи "Національний науковий центр радіаційної медицини" НАМН України.

2. Апарату Верховної Ради України забезпечити:

виготовлення дипломів та нагрудних знаків лауреатам Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2012 рік та виплату лауреатам грошової частини Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок;

оформлення і вручення дипломів та нагрудних знаків лауреатам Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок.

3. Вручення дипломів, нагрудних знаків та відповідної грошової частини лауреатам Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2012 рік приурочити до Дня науки.

Голова Верховної Ради України

В.ЛИТВИН

м. Київ
6 грудня 2012 року
№ 5516-VI
вгору