Документ 562-2001-п, поточна редакція — Редакція від 06.09.2011, підстава - 911-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 травня 2001 р. N 562
Київ
Про затвердження Порядку створення і
ведення Державного кадастру природних
територій курортів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 487 ( 487-2004-п ) від 14.04.2004
N 911 ( 911-2011-п ) від 31.08.2011 }

Відповідно до статті 36 Закону України "Про курорти"
( 2026-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок створення і ведення Державного кадастру
природних територій курортів (додається).
2. Державній туристичній адміністрації протягом 2004 року
розробити і затвердити за погодженням з Міністерством охорони
здоров'я, Міністерством охорони навколишнього природного
середовища, Державним комітетом природних ресурсів, Державним
комітетом статистики, Державним комітетом по земельних ресурсах,
Державним комітетом з будівництва та архітектури і Національною
академією наук перелік та форму подання відомостей, що включаються
до Державного кадастру природних курортів. ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 487 ( 487-2004-п ) від
14.04.2004 )

Перший
віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2001 р. N 562
ПОРЯДОК
створення і ведення Державного кадастру природних
територій курортів
1. Державний кадастр природних територій курортів (далі -
Кадастр) є зводом відомостей у текстовій, цифровій та графічній
(картографічній) формі про правовий статус, належність, режим,
географічне положення, площу, кліматичні особливості, види та
запаси природних лікувальних ресурсів, якісні характеристики
природних територій курортів, їх лікувальну, профілактичну,
реабілітаційну, природоохоронну, наукову, рекреаційну та іншу
цінність.
2. Відомості про природні території курортів включаються до
Кадастру за адміністративно-територіальним принципом та за видами
природних лікувальних ресурсів, а саме - мінеральних і термальних
вод, лікувальних грязей та озокериту, ропи лиманів та озер,
акваторій морів, кліматичних, ландшафтних, екологічних та інших
умов.
3. Відомості для ведення Кадастру подаються з документованих
джерел інформації, зокрема:
про властивості земель - за даними Державного земельного
кадастру;
про реабілітаційну, профілактичну, наукову, рекреаційну
цінність курорту - за даними МОЗ;
про географічне положення територій курортів - за даними
Державного картографо-геодезичного фонду;
про інженерно-геологічний стан територій курортів - за даними
Державного інформаційного геологічного фонду;
про будинки, споруди та інженерну інфраструктуру на території
курортів - за даними містобудівного кадастру населених пунктів;
про стан навколишнього природного середовища, природні
ресурси, кліматичні характеристики - за даними Мінприроди; { Абзац
сьомий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 487
( 487-2004-п ) від 14.04.2004 }
про стан надр - за даними Держгеонадр; { Пункт 3 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 487 ( 487-2004-п ) від
14.04.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 911
( 911-2011-п ) від 31.08.2011 }
про наявність колективних та індивідуальних засобів
розміщення - за даними місцевих органів виконавчої влади. { Пункт
3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 487 ( 487-2004-п )
від 14.04.2004 }
Для ведення Кадастру може використовуватися інформація,
одержана шляхом проведення спеціальних натурних спостережень,
аналітичних робіт тощо.
4. Дані Кадастру застосовуються для:
здійснення більш раціонального поточного і перспективного
використання природних територій курортів відповідно до
затвердженої містобудівної документації у санаторно-курортному
лікуванні, медичній реабілітації, розвитку туризму та рекреації
населення; { Абзац другий пункту 4 в редакції Постанови КМ N 487
( 487-2004-п ) від 14.04.2004 }
ефективного проведення природоохоронних заходів;
проведення моніторингу природних територій курортів;
забезпечення ефективного збирання, оброблення, збереження та
аналізу інформації про стан довкілля і природних лікувальних
та рекреаційних ресурсів на територіях курортів та прогнозування
їх змін під впливом господарської діяльності; { Абзац п'ятий
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 487
( 487-2004-п ) від 14.04.2004 }
розроблення науково обгрунтованих рекомендацій щодо
використання природних територій курортів;
вирішення інших питань, пов'язаних з використанням та
облаштуванням природних територій курортів.
5. Кадастр ведеться Держтурадміністрацією.
Користувачами Кадастру є центральні і місцеві органи
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства,
установи, організації та громадяни.
Відомості з Кадастру надаються центральним і місцевим органам
виконавчої влади та органам місцевого самоврядування безоплатно.
{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 487
( 487-2004-п ) від 14.04.2004 }
6. З метою деталізації порядку ведення Кадастру, визначення
складу його даних, порядку обміну інформацією та вирішення інших
питань розробляється інструкція, яка затверджується
Держтурадміністрацією за погодженням з МОЗ, Мінприроди,
Держгеонадрами, Держкомстатом, Держкомземом, Держбудом та
Національною академією наук. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 487
( 487-2004-п ) від 14.04.2004, N 911 ( 911-2011-п ) від
31.08.2011 }
7. Для оперативного задоволення потреб центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян у
наданні відомостей з Кадастру створюється автоматизована система
його ведення, яка базується на використанні ГІС-технологій.
8. Створення і ведення Кадастру здійснюється в межах
асигнувань, що передбачаються Держтурадміністрації у Державному
бюджеті України на відповідний рік. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 487
( 487-2004-п ) від 14.04.2004 }вгору