Документ 563-2011-п, перша редакція — Прийняття від 25.05.2011
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 травня 2011 р. N 563
Київ
Про затвердження Типового положення про
територіальні органи міністерства та іншого
центрального органу виконавчої влади

Відповідно до частини третьої статті 13 та частини третьої
статті 21 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади"
( 3166-17 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Типове положення про територіальні органи
міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади, що
додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
привести власні акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2011 р. N 563
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про територіальні органи міністерства та іншого
центрального органу виконавчої влади

1. Територіальні органи міністерства та іншого центрального
органу виконавчої влади (далі - територіальні органи) можуть
утворюватися в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та
Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного,
республіканського (Автономної Республіки Крим) значення та як
міжрегіональні (повноваження яких поширюються на декілька
адміністративно-територіальних одиниць) територіальні органи, якщо
це передбачено положенням про міністерство та інший центральний
орган виконавчої влади.
Територіальні органи підпорядковані відповідному
міністерству, іншому центральному органу виконавчої влади, а
територіальні органи нижчого рівня також територіальним органам
вищого рівня.
Голови місцевих держадміністрацій координують діяльність
територіальних органів і сприяють їм у виконанні покладених на ці
органи завдань.
2. Територіальні органи у своїй діяльності керуються
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами та
дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України,
дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами міністерства,
дорученнями міністра, його першого заступника та заступника (у
разі введення відповідної посади), наказами центрального органу
виконавчої влади, дорученнями керівника центрального органу
виконавчої влади, актами Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування
та наказами територіальних органів вищого рівня.
3. Завданням територіальних органів є реалізація повноважень
міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади на
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
4. Територіальні органи відповідно до покладених на них
завдань:
1) надають адміністративні послуги;
2) здійснюють державний нагляд (контроль);
3) управляють об'єктами державної власності в межах,
визначених законодавством;
4) узагальнюють практику застосування законодавства з питань,
що належать до їх компетенції, готують та вносять в установленому
порядку пропозиції щодо його вдосконалення;
5) здійснюють інші повноваження, визначені законами України
та покладені на міністерство, інший центральний орган виконавчої
влади Президентом України.
5. Територіальні органи з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечують здійснення заходів щодо запобігання корупції
і контроль за їх здійсненням;
2) забезпечують ефективне, результативне і цільове
використання бюджетних коштів;
3) організовують планово-фінансову роботу, здійснюють
контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів,
забезпечують організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;
4) організовують розгляд звернень громадян з питань, що
належать до їх компетенції, виявляють та усувають причини, що
призводять до подання громадянами скарг;
5) забезпечують доступ до публічної інформації, що перебуває
у їх володінні;
6) забезпечують у межах своїх повноважень реалізацію
державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим
доступом;
7) забезпечують у межах своїх повноважень виконання завдань з
мобілізаційної підготовки та мобілізації;
8) організовують роботу з укомплектування, зберігання, обліку
та використання архівних документів.
6. Територіальні органи мають право:
залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні
окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої
влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх
керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;
одержувати в установленому законодавством порядку інформацію,
документи і матеріали від державних органів та органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм
власності та їх посадових осіб;
скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші
допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи
тощо) для сприяння здійсненню покладених на територіальні органи
завдань;
користуватися інформаційними базами даних державних органів,
державною системою урядового зв'язку та іншими технічними
засобами.
7. Територіальні органи в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі, міжрегіональні територіальні
органи здійснюють свої повноваження як безпосередньо, так і через
територіальні органи нижчого рівня, а також контроль за діяльністю
територіальних органів нижчого рівня.
8. Територіальні органи під час виконання покладених на них
завдань взаємодіють з Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевими держадміністраціями та органами місцевого
самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями
на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
9. Територіальні органи у межах своїх повноважень видають
накази організаційно-розпорядчого характеру.
Акти територіальних органів міністерства можуть бути
скасовані міністром повністю чи в окремій частині.
Акти територіальних органів іншого центрального органу
виконавчої влади можуть бути скасовані керівником центрального
органу виконавчої влади повністю чи в окремій частині, у тому
числі за дорученням міністра, який спрямовує і координує
діяльність відповідного центрального органу виконавчої влади, а
також міністром у разі відмови керівника центрального органу
виконавчої влади скасувати такий акт.
10. Територіальний орган міністерства очолює керівник, який
призначається на посаду за погодженням з головою місцевої
держадміністрації та звільняється з посади міністром, якщо інше не
передбачено законом та положенням про міністерство.
Керівник територіального органу міністерства може мати
заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад
міністром.
Територіальний орган іншого центрального органу виконавчої
влади очолює керівник, що призначається на посаду за погодженням з
міністром, який спрямовує і координує діяльність центрального
органу виконавчої влади, та головою місцевої держадміністрації та
звільняється з посади керівником центрального органу виконавчої
влади за погодженням з міністром, якщо інше не передбачено законом
та положенням про центральний орган виконавчої влади.
Керівник територіального органу іншого центрального органу
виконавчої влади може мати заступників, які призначаються на
посади та звільняються з посад за погодженням з міністром, який
спрямовує і координує діяльність центрального органу виконавчої
влади, керівником центрального органу виконавчої влади, якщо інше
не передбачено законом та положенням про центральний орган
виконавчої влади.
Керівник територіального органу міністерства та іншого
центрального органу виконавчої влади в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі, міжрегіонального
територіального органу вносить міністру та керівнику центрального
органу виконавчої влади пропозиції щодо призначення на посаду та
звільнення з посади керівників територіальних органів нижчого
рівня.
11. Керівник територіального органу:
здійснює керівництво територіальним органом, несе персональну
відповідальність за організацію та результати його діяльності;
організовує та забезпечує виконання територіальним органом
відповідно актів законодавства, наказів міністерства
організаційно-розпорядчого характеру, доручень міністра, його
першого заступника та заступника, наказів центрального органу
виконавчої влади, доручень керівника центрального органу
виконавчої влади;
вносить міністру, керівнику іншого центрального органу
виконавчої влади пропозиції щодо пріоритетів роботи
територіального органу і шляхів виконання покладених на нього
завдань, подає на затвердження плани роботи територіального органу
(річні, піврічні);
звітує перед міністром, керівником іншого центрального органу
виконавчої влади, керівником територіального органу вищого рівня
щодо виконання покладених на територіальний орган завдань та
планів роботи;
здійснює добір кадрів у територіальний орган, формує кадровий
резерв на відповідні посади;
організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників;
призначає на посади та звільняє з посад керівників
структурних підрозділів, інших державних службовців та працівників
територіального органу, присвоює їм ранги державних службовців,
приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до
дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників);
порушує перед міністром, керівником іншого центрального
органу виконавчої влади питання про присвоєння рангів державних
службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та
притягнення їх до відповідальності;
підписує накази територіального органу;
розподіляє обов'язки між своїми заступниками;
затверджує положення про структурні підрозділи відповідного
територіального органу і посадові інструкції працівників;
здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
Керівники територіальних органів підзвітні та підконтрольні
відповідно Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим щодо
повноважень органів виконавчої влади, наданих законом Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, та головам місцевих
держадміністрацій з питань здійснення повноважень місцевих
держадміністрацій.
12. У територіальних органах для погодженого вирішення
питань, що належать до їх компетенції, обговорення найважливіших
напрямів діяльності може утворюватися колегія.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття
відповідного наказу територіального органу.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових
консультацій з основних питань діяльності у територіальних органах
можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні,
дорадчі та інші допоміжні органи.
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних
або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних
органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них
затверджуються керівниками територіальних органів.
13. Територіальні органи діють на підставі положень, що
затверджуються відповідно до типового положення міністром,
керівником іншого центрального органу виконавчої влади.
14. Територіальні органи утримуються за рахунок державного
бюджету.
Структуру територіальних органів міністерства затверджує
міністр.
Штатний розпис та кошторис територіальних органів
міністерства затверджує заступник міністра - керівник апарату.
Чисельність працівників територіальних органів міністерства
затверджує міністр в межах граничної чисельності працівників,
визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів
міністерства. Керівники територіальних органів міністерства в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі,
міжрегіональних територіальних органів вносять пропозиції міністру
щодо чисельності працівників територіальних органів нижчого рівня.
Структуру територіальних органів іншого центрального органу
виконавчої влади затверджує керівник центрального органу
виконавчої влади за погодженням з міністром, який спрямовує і
координує діяльність центрального органу виконавчої влади, якщо
інше не передбачено положенням про центральний орган виконавчої
влади.
Штатний розпис та кошторис територіальних органів іншого
центрального органу виконавчої влади затверджує керівник
центрального органу виконавчої влади.
Чисельність працівників територіальних органів іншого
центрального органу виконавчої влади затверджує керівник
центрального органу виконавчої влади в межах граничної чисельності
працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України для
територіальних органів центрального органу виконавчої влади.
Керівники територіальних органів центрального органу виконавчої
влади в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та
Севастополі, міжрегіональних територіальних органів вносять
пропозиції керівнику центрального органу виконавчої влади щодо
чисельності працівників територіальних органів нижчого рівня.
15. Територіальні органи утворюються у порядку, передбаченому
статтями 13 і 21 Закону України "Про центральні органи виконавчої
влади" ( 3166-17 ).
16. Територіальні органи, утворені як юридичні особи, мають
самостійний баланс, рахунки в установах Казначейства, печатку із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.



вгору