Про затвердження Інструкції про порядок списання непридатних захисних споруд цивільної оборони
Постанова Кабінету Міністрів України; Інструкція, Форма типового документа від 08.04.1999567
Документ 567-99-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.03.2017, підстава - 138-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 квітня 1999 р. N 567
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 138 ( 138-2017-п ) від 10.03.2017 }
Про затвердження Інструкції про порядок
списання непридатних захисних споруд
цивільної оборони
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1910 ( 1910-2000-п ) від 28.12.2000
N 977 ( 977-2011-п ) від 14.09.2011 }

З метою збереження існуючого фонду захисних споруд цивільної
оборони, виключення випадків необгрунтованого та передчасного їх
списання Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Інструкцію про порядок списання непридатних
захисних споруд цивільної оборони, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 1999 р. N 567
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок списання непридатних
захисних споруд цивільної оборони
1. Ця Інструкція визначає умови списання непридатних захисних
споруд цивільної оборони, до яких належать сховища всіх класів,
протирадіаційні укриття усіх груп і захисні споруди запасних
пунктів управління (далі - захисні споруди) центральних органів
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, а також підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності (далі - підприємства), склад і
обов'язки відповідних комісій, а також вимоги щодо оформлення,
погодження і затвердження відповідної документації. { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1910 ( 1910-2000-п ) від
28.12.2000 }
Порядок підготовки актів стану захисних споруд
2. Згідно з цією Інструкцією можуть бути списані захисні
споруди, які: стали не придатними для експлуатації, оскільки втратили
властивості захисних і несучих будівельних конструкцій внаслідок
фізичного зношення, аварій та стихійного лиха; у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією,
технічним переоснащенням підприємств або їх окремих будівель і
споруд стали не придатними для експлуатації і відновити їх
технічно неможливо чи економічно недоцільно, а також які неможливо
використати для захисту населення і передати в установленому
законодавством порядку іншим підприємствам. При цьому у планах
технічного переоснащення і реконструкції підприємств обов'язково
передбачається поповнення списаного фонду захисних споруд до
встановленого рівня забезпечення населення цими захисними
спорудами, крім випадку виконання заходу "забезпечення розвитку
Харківського аеропорту" пункту 3 додатка 2 до Державної цільової
програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357
( 357-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297;
2011 р., N 27, ст. 1132). { Абзац третій пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 977 ( 977-2011-п ) від
14.09.2011 }
3. Висновки щодо стану захисної споруди і доцільності
проведення відновних робіт видаються представником проектної
організації на підставі результатів її безпосереднього огляду,
технічних випробувань елементів будівельних конструкцій
неруйнівними методами контролю та інженерних розрахунків. Визначення міцнісних характеристик основних захисних і
несучих будівельних конструкцій проводить проектна організація,
яка розробляла проектно-кошторисну документацію захисної споруди,
що списується, або підприємство, яке має ліцензію на проведення
таких робіт.
4. Підприємства, які належать до сфери управління центральних
органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, захисну споруду списують за наявності дозволу
керівників цих органів. { Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 1910 ( 1910-2000-п ) від
28.12.2000 }
5. Для визначення стану захисної споруди і оформлення
документації, пов'язаної із списанням цієї споруди, відновлення
якої економічно недоцільне, за наказом начальника цивільної
оборони утворюється комісія у складі: головного інженера або заступника керівника (голова комісії); осіб, які несуть відповідальність за збереження захисної
споруди; представника органу, спеціально уповноваженого органом
виконавчої влади розв'язувати завдання цивільної оборони та
попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; представника регіонального відділення Фонду державного майна; головного бухгалтера або його заступника, а на підприємстві,
де утворено обліково-контрольну групу, - керівника цієї групи; представника проектної організації, яка видала висновок про
стан захисної споруди.
6. До обов'язків комісії з визначення стану і списання
захисних споруд (далі - комісія) належить: 1) проведення безпосереднього огляду захисної споруди, що
підлягає списанню, з використанням необхідної технічної
документації, паспорта споруди, актів приймання виконаних робіт з
поточного і капітального ремонту, висновків проектної організації
про стан цієї споруди, а також журналу бухгалтерського обліку,
іншої документації; встановлення доцільності списання споруди,
визначення можливості її подальшого використання; 2) встановлення конкретних причин списання захисної споруди
(фізичне зношення внаслідок аварії чи стихійного лиха,
реконструкція підприємства тощо); 3) визначення ступеня фізичного зношення основних захисних і
несучих будівельних конструкцій, захисного обладнання, систем
життєзабезпечення захисної споруди; 4) внесення пропозицій про притягнення до відповідальності
згідно із законодавством осіб, з вини яких передчасно стала не
придатна для експлуатації захисна споруда. У разі затоплення
споруди грунтовими чи паводковими водами встановлюються і
вивчаються причини затоплення, проводиться оцінка своєчасності і
ефективності заходів щодо усунення цих причин; 5) визначення можливості використання окремого обладнання,
вузлів агрегатів, що списуються, оцінка їх вартості; 6) здійснення контролю за вилученням із списаного обладнання
основних придатних вузлів, деталей і матеріалів кольорових і
дорогоцінних металів, визначення їх кількості, ваги і контроль за
здачею на відповідний склад.
7. За результатами роботи комісія складає акт про списання
захисної споруди за формою згідно з додатком 1.
8. До акта про стан захисної споруди додаються: висновок проектної організації про стан захисної споруди з
техніко-економічним обгрунтуванням щодо недоцільності його
відновлення, підтверджений інженерними розрахунками; рекомендації про подальше використання захисної споруди
(переведення в групу протирадіаційних укриттів, посилених
укриттів, використання лише в господарських цілях, розбирання
споруди); висновки щодо агресивності грунтових вод і зміни їх рівня
(якщо вони є у місці розташування споруди); окрема думка членів комісії, які не згодні із загальним
висновком комісії. До акта про стан захисної споруди, що стала непридатною
внаслідок аварії чи стихійного лиха, додається акт про аварію
(стихійне лихо), підписаний головою постійної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і
затверджений керівником відповідного органу виконавчої влади.
Порядок погодження і затвердження акта про
стан захисної споруди
9. Підписаний головою і членами комісії акт про стан захисної
споруди захисного пункту управління, а також документація, що
додається до нього, подаються на затвердження: підприємствами, які належать до сфери управління центральних
органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій або які перебувають у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ і міст області, за погодженням з
відповідним органом виконавчої влади - до Кабінету Міністрів
України; підприємствами, які належать до сфери управління районних
держадміністрацій або які перебувають у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ і міст районів, а також у
власності територіальних громад міст, розподілених за групами щодо
заходів цивільної оборони, за погодженням з відповідною районною
держадміністрацією або органом місцевого самоврядування - до
облдержадміністрацій. Акт про стан захисної споруди (сховища, протирадіаційного
укриття), а також документація, що додається до нього, подається
на затвердження: підприємствами, які належать до сфери управління центральних
органів виконавчої влади, - до МНС та відповідного центрального
органу виконавчої влади; підприємствами, які належать до сфери управління місцевих
органів виконавчої влади, - до відповідних органів виконавчої
влади; іншими підприємствами, за погодженням з власником - до МНС.
{ Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 1910 ( 1910-2000-п ) від
28.12.2000 }
10. Для затвердження акта про стан захисної споруди орган, що
затверджує цей акт, подає для погодження документацію на списання: сховищ II, III і IV класу та захисних споруд запасних пунктів
управління - до МНС; { Абзац другий пункту 10 в редакції Постанови
КМ N 1910 ( 1910-2000-п ) від 28.12.2000 } протирадіаційних укриттів - до уповноваженого органу з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Автономної
Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської
держадміністрації. Після погодження цієї документації акт затверджується
керівником відповідного центрального або місцевого органу
виконавчої влади. Не погоджена документація повертається власнику захисної
споруди із зазначенням причини відмови.
11. Акт про стан захисної споруди та документація, що до
нього додається, оформлюються у п'яти примірниках, які
надсилаються: МНС; органу, що затверджує акт; уповноваженому органу з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення Автономної Республіки Крим, обласної,
Київської та Севастопольської міської держадміністрації; регіональному відділенню Фонду державного майна; власнику захисної споруди, що списується.
12. Управління захисту населення і території МНС,
уповноважені органи з питань надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення Автономної Республіки Крим, обласної, Київської
та Севастопольської міської держадміністрації забезпечують ведення
журналу обліку списаних захисних споруд цивільної оборони згідно з
додатком 2.

Додаток 1
до Інструкції про порядок
списання непридатних захисних
споруд цивільної оборони

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО _____________________________ ____________________________
(посада) (посада) _____________________________ ____________________________
(підпис, ініціали і прізвище) (підпис, ініціали і прізвище)
"___" __________ _______ р. "___" __________ _______ р.

АКТ
про стан захисної споруди

__________________________________________________________________
(сховище, протирадіаційне укриття) __________________________________________________________________
(назва організації, якій належить захисна споруда)
"___"_______ ______ р. _______________________________
(назва населеного пункту)
Комісія у складі голови _________________________________________,
(посада, ініціали і прізвище) членів комісії ___________________________________________________
(посада, ініціали і прізвище) __________________________________________________________________
що призначена ____________________________________________________
(наказ, розпорядження керівника підприємства)
від "______" __________ _______ р. N ________
на підставі ______________________________________________________ __________________________________________________________________
оглянула _________________________________________________________
(назва об'єкта) __________________________________________________________________
розглянула надану комісії технічну документацію (перелік усіх
документів) і дійшла висновку, що захисну споруду необхідно
списати (використовувати лише в господарських цілях, розібрати).
1. Рік введення в експлуатацію - _______.
2. Сума нарахованого зношення за даними бухгалтерського обліку ________ гривень.
3. Проведено капітальний ремонт _______ разів, на суму _______
гривень (у цінах - * _____ року).
4. Балансова вартість споруди на момент списання її з балансу
підприємства ______ гривень.
5. Фізичний стан конструкцій захисної споруди і причини, що
призвели до виходу її із ладу (стан її основних захисних і несучих
будівельних конструкцій, захисного обладнання, систем
життєзабезпечення): _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________
6. Висновок комісії ______________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________
Документи, що додаються до акта: _________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________

Голова комісії ___________________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Члени комісії ____________________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище) ____________________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище) ____________________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

----------------------- * - визначається згідно з проектно-кошторисною документацією.

Додаток 2
до Інструкції про порядок
списання непридатних захисних
споруд цивільної оборони
ЖУРНАЛ
обліку списаних захисних споруд цивільної оборони

------------------------------------------------------------------ |Власник |Поштовий| Тип захисної |Характер| Основні | Дата |захисної| індекс | споруди |викорис-| причини | списан- N |споруди | місця | (сховище, | тання |списання | ня п/п| |розташу-|протирадіаційне|захисної|захисної |захисної | | вання | укриття), | споруди| споруди | споруди | |захисної|місткість, клас|в мирний|(сховище,| | |споруди | (група), рік | час |протира- | | | | введення в | |діаційне | | | | експлуатацію | |укриття) | ------------------------------------------------------------------
вгору