Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2012 р. № 48
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015577
Документ 577-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.08.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.08.2015. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 серпня 2015 р. № 577
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2012 р. № 48

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2012 р. № 48 “Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 9, ст. 323) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 72
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2015 р. № 577

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2012 р. № 48

1. У назві та пункті 1 постанови слова “студентів вищих навчальних закладів” замінити словами “громадян України”.

2. У Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві Порядку слова “студентів вищих навчальних закладів” замінити словами “громадян України”;

2) у пункті 1 слово “студентів” замінити словами “громадян України”;

3) абзаци перший і другий пункту 2 викласти в такій редакції:

“2. Військову підготовку на добровільних засадах проходять громадяни України (далі - громадяни), які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями.

Громадяни можуть проходити військову підготовку за умови відповідності спеціальностей, які вони мають або за якими здійснюється їх підготовка у вищому навчальному закладі, військово-обліковій спеціальності, за якою проводиться підготовка офіцерів запасу.”;

4) в абзаці другому пунктів 3 і 5, підпункті 8 пункту 26, абзаці першому та підпунктах 3 і 4 пункту 27 слово “студенти” в усіх відмінках замінити словами “здобувачі вищої освіти” у відповідному відмінку;

5) пункти 6-8 викласти в такій редакції:

“6. Військова підготовка включається до освітніх (освітньо-професійних чи освітньо-наукових) програм підготовки та навчальних планів вищого навчального закладу, здобувачі вищої освіти якого проходять військову підготовку, як окрема навчальна дисципліна і складається з теоретичного і практичного курсу військової підготовки у військовому навчальному підрозділі або у вищому військовому навчальному закладі, комплексних практичних занять з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки на базі військових частин або навчальних центрів вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів) та навчального збору.

7. Для проведення військової підготовки за освітніми (освітньо-професійними чи освітньо-науковими) програмами підготовки та навчальними планами вищого навчального закладу, здобувачі вищої освіти якого проходять військову підготовку у військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі, передбачається не менш як 29 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи. Військова підготовка, як правило, планується та проводиться протягом одного навчального дня на тиждень (методом проведення “військового дня”) строком до двох років навчання.

Планування військової підготовки та її проведення у військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі для здобувачів вищої освіти може також здійснюватись у строк від двох до шести тижнів поточного семестру (навчального року) строком до двох років навчання, що передбачається відповідним договором про організацію такої підготовки та умови її фінансування.

Для громадян, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, планування та проведення військової підготовки може здійснюватись у строк, передбачений відповідним контрактом про військову підготовку громадянина, що укладається між громадянином, який зарахований для проходження військової підготовки, та ректором вищого навчального закладу, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка, або керівником вищого військового навчального закладу строком до двох років навчання.

8. Основні вимоги до професійних якостей, знань і умінь фахівця, перелік компетентностей, які необхідні для успішного виконання професійних обов’язків на посадах офіцерського складу, визначаються у кваліфікаційній характеристиці офіцера запасу відповідної військово-облікової спеціальності. Крім того, у кваліфікаційній характеристиці визначається перелік спеціальностей, які мають громадяни або за якими здійснюється їх підготовка у вищому навчальному закладі, з яких вони можуть залучатися до військової підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю.

З метою реалізації вимог кваліфікаційної характеристики програмою військової підготовки встановлюється сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищого військового навчального закладу чи військового навчального підрозділу, пов’язаних з військовою підготовкою, та визначається послідовність вивчення навчальної дисципліни, графік навчального процесу, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми та засоби поточного і підсумкового контролю.”;

6) в абзаці першому пункту 9, пунктах 10 і 11, абзаці першому пункту 12, абзаці третьому підпункту 6 та підпункті 7 пункту 26 слово “студент” у всіх відмінках і формах числа замінити словом “громадянин” у відповідному відмінку і числі;

7) у пункті 13 слово “студентів” виключити;

8) пункти 14-16 викласти в такій редакції:

“14. Обов’язковою практичною складовою військової підготовки є первинна військово-професійна підготовка.

Комплексні практичні заняття з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки (далі - комплексні практичні заняття) проводяться після закінчення здобувачами вищої освіти першого року навчання за програмою військової підготовки у військових частинах чи навчальних центрах військових навчальних підрозділів або вищих військових навчальних закладів за рахунок часу, відведеного на їх канікулярну відпустку.

Комплексні практичні заняття з громадянами, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, можуть проводитись в інший період після опанування у військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі теоретичної складової первинної військово-професійної підготовки (навчального матеріалу, передбаченого програмою військової підготовки на перший рік навчання).

Місця проведення комплексних практичних занять та порядок здійснення заходів, пов’язаних з їх проведенням, визначаються Генеральним штабом Збройних Сил або центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, правоохоронними органами спеціального призначення та Держспецтрансслужбою, у разі підпорядкування їм військового навчального підрозділу чи вищого військового навчального закладу, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка.

Тривалість комплексних практичних занять за всіма військово-обліковими спеціальностями становить три тижні (108 годин під керівництвом науково-педагогічних працівників та 30 годин самостійної роботи).

Комплексні практичні заняття за всіма військово-обліковими спеціальностями проводяться відповідно до плану-програми комплексних практичних занять з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки, що затверджується Генеральним штабом Збройних Сил.

Для громадян, які проходять військову підготовку за військово-обліковими спеціальностями для потреб Військово-Морських Сил Збройних Сил, розробляється окремий план-програма.

15. Громадяни, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли теоретичний і практичний курс навчання з військової підготовки у відповідному військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі та комплексні практичні заняття з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки, залучаються до проходження навчального збору, передбаченого програмою військової підготовки.

Навчальний збір організовується після закінчення навчання у військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі у поточному році або за рахунок часу, відведеного на канікулярну відпустку здобувачів вищої освіти.

Дозвіл на перенесення з поважних причин навчального збору на наступний рік надається Генеральним штабом Збройних Сил. Для громадян, які проходять військову підготовку у військових навчальних підрозділах чи вищих військових навчальних закладах, підпорядкованих центральним органам виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, правоохоронними органами спеціального призначення та Держспецтрансслужбою, зазначений дозвіл надається цими органами.

Під час навчального збору на громадян поширюються права та обов’язки, встановлені актами законодавства для військовозобов’язаних, призваних на збори.

Навчальний збір проводиться у військових частинах (на кораблях) або у вищих військових навчальних закладах (військових інститутах), які мають відповідну матеріально-технічну базу для проведення практичного навчання.

16. Навчальний збір проводиться з метою удосконалення професійних навичок громадян, набутих ними під час засвоєння програми військової підготовки у військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі, виконання вправ із стрільби, керування військовою технікою та виконання інших навчально-бойових завдань.

Проведення навчального збору є завершальним етапом військової підготовки.”;

9) у пункті 17, абзаці першому пунктів 19 і 21, пункті 22, підпункті 12 пункту 23 та підпункті 8 пункту 25 слова “студенти та інші особи” в усіх відмінках замінити словом “громадяни” у відповідному відмінку;

10) пункт 20 викласти в такій редакції:

“20. Після складення випускного екзамену громадяни складають Військову присягу (крім тих, хто її вже склав) в урочистих умовах згідно з порядком, установленим Статутом внутрішньої служби Збройних Сил.”;

11) в абзаці сьомому пункту 24 слова “освітньо-професійних” замінити словами “освітніх (освітньо-професійних чи освітньо-наукових)”;

12) у підпункті 7 пункту 25 слова “можуть бути призвані” замінити словами “підлягають призову”;

13) у тексті Порядку слово “МОНмолодьспорт” в усіх відмінках замінити словом “МОН”.вгору