Про стипендії Президента України для молодих вчених
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.1994582
Документ 582-94-п, поточна редакція — Редакція від 05.05.2018, підстава - 315-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 серпня 1994 р. N 582
Київ
Про стипендії Президента України для
молодих вчених

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 296 ( 296-95-п ) від 19.04.95
N 882 ( 882-2004-п ) від 12.07.2004
N 872 ( 872-2012-п ) від 19.09.2012
N 315 ( 315-2018-п ) від 25.04.2018 }

{ У назві та тексті Постанови слово "учені" в усіх відмінках
замінено словом "вчені" у відповідному відмінку згідно з
Постановою КМ N 315 ( 315-2018-п ) від 25.04.2018 }

На виконання Указу Президента України від 22 березня 1994 р.
N 100 ( 100/94 ) "Про державну підтримку наукової діяльності
Академії наук України" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про стипендії Президента України для
молодих вчених, що додається.
2. Міністерству економіки і Міністерству фінансів щорічно
починаючи з 1995 року передбачати у проектах плану економічного і
соціального розвитку та державного бюджету фінансування видатків
для виплати стипендій Президента України молодим вченим. В 1994
році витрати на зазначену мету передбачити в уточнених показниках
бюджету.

Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 1994 р. N 582
ПОЛОЖЕННЯ
про стипендії Президента України
для молодих вчених
{ Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 315 ( 315-2018-п ) від 25.04.2018 }

1. Стипендії Президента України для молодих вчених (далі -
стипендії Президента України) призначаються відповідно до Указу
Президента України від 22 березня 1994 р. "Про державну підтримку
наукової діяльності Академії наук України" ( 100/94 ) з метою
підтримки молодих науковців Національної академії наук, які
проводять перспективні наукові дослідження в галузі природничих,
технічних, гуманітарних і суспільних наук. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 315
( 315-2018-п ) від 25.04.2018 }
2. Стипендії Президента України призначаються на строк до
двох років. { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 872 ( 872-2012-п ) від
19.09.2012 }
3. Стипендії Президента України призначаються на конкурсних
засадах за рахунок цільових коштів державного бюджету України і
перераховуються Президією Національної академії наук за місцем
основної роботи (навчання) молодих вчених цієї академії для
виплати додатково до посадового окладу, іменної або ординарної
(звичайної) академічної стипендії аспіранта та докторанта, різних
доплат та надбавок. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 882
( 882-2004-п ) від 12.07.2004, N 315 ( 315-2018-п ) від
25.04.2018 }
4. На здобуття стипендій Президента України можуть висуватися
аспіранти, наукові працівники науково-дослідних інститутів та
інших наукових установ, організацій, підприємств (обсерваторій,
ботанічних садів, дендропарків, заповідників, бібліотек, музеїв)
(далі - організації), що перебувають у віданні Національної
академії наук.
Вік осіб, які висуваються на здобуття стипендій Президента
України, не може перевищувати 35 років для осіб, які мають вищу
освіту не нижче другого (магістерського) рівня, та 40 років для
осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в
докторантурі, на час їх висування для участі у конкурсі на
здобуття стипендій Президента України.
Обов’язковою умовою для здобуття стипендії Президента України
є наявність у претендента наукових результатів (не менше трьох з
перерахованих форм: монографія, наукова стаття, зокрема
опублікована у виданні, що входить до наукометричних баз Web of
Science, Scopus (Index Copernicus для гуманітарного та
соціоекономічного напрямів), наукова доповідь, охоронний документ
на інтелектуальну власність, нормативно-правовий документ або
науково-методичний документ, звіт), а також можливості проводити
наукові дослідження. { Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 315 ( 315-2018-п ) від
25.04.2018 }
5. Висунення осіб на здобуття стипендій Президента України
здійснює вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада (далі -
рада) організації за місцем основної роботи (навчання) зазначених
осіб у разі наявності письмових рекомендацій не менше двох
докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями та
здібностями молодого вченого.
Рішення про висунення осіб приймаються радою відкритим або
таємним голосуванням (за визначенням ради) за умови присутності не
менше двох третин від її складу та вважається прийнятим, якщо за
нього проголосувало більше половини присутніх членів ради. { Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 315 ( 315-2018-п ) від
25.04.2018 }
6. Порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій
Президента України визначає Президія Національної академії наук.
7. Президія Національної академії наук двічі на рік (до 25
квітня і 25 жовтня) передає Комітетові з Державних премій України
в галузі науки і техніки рекомендації щодо призначення стипендій
Президента України на існуючі вакансії. { Абзац перший пункту 7 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 315 ( 315-2018-п ) від
25.04.2018 }
Остаточне рішення про присудження стипендій приймає президія
Комітету.
8. Рада організації Національної академії наук, де працює
(навчається) стипендіат, двічі на рік здійснює атестацію його
наукової роботи і надсилає короткий звіт про досягнуті ним
результати до Президії. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 315
( 315-2018-п ) від 25.04.2018 }
9. Виплата стипендії Президента України може бути припинена
Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки за
поданням ради організації, що висувала стипендіата, погодженим з
Президією Національної академії наук.
У разі досягнення стипендіатом, який має вищу освіту не нижче
другого (магістерського) рівня, 35 років та стипендіатом, який має
науковий ступінь доктора наук або навчається в докторантурі, 40
років виплата стипендії Президента України припиняється. { Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 315 ( 315-2018-п ) від
25.04.2018 }вгору