Документ 583-99-п, поточна редакція — Редакція від 27.08.2015, підстава - 616-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 квітня 1999 р. N 583
Київ
Про Міжвідомчу комісію із забезпечення виконання
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1262 ( 1262-2000-п ) від 11.08.2000
N 1227 ( 1227-2001-п ) від 26.09.2001
N 635 ( 635-2003-п ) від 26.04.2003
N 123 ( 123-2004-п ) від 04.02.2004
Розпорядженням КМ
N 473-р ( 473-2005-р ) від 22.11.2005
Постановами КМ
N 1150 ( 1150-2005-п ) від 07.12.2005
N 1208 ( 1208-2007-п ) від 10.10.2007
N 1137 ( 1137-2011-п ) від 07.11.2011
N 616 ( 616-2015-п ) від 12.08.2015 }

З метою забезпечення організації розроблення та координації
впровадження національної стратегії та національного плану дій з
виконання зобов'язань України відповідно до Рамкової конвенції ООН
про зміну клімату та Кіотського Протоколу до неї ( 995_801 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Створити Міжвідомчу комісію із забезпечення виконання
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату ( 995_044 ). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1150
( 1150-2005-п ) від 07.12.2005 )
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію із
забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату
(додається).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 33

( СКЛАД Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату виключено на підставі
Постанови КМ N 1150 ( 1150-2005-п ) від 07.12.2005 )

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 1999 р. N 583
ПОЛОЖЕННЯ
Про Міжвідомчу комісію із забезпечення виконання
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату
( у тексті Положення слово "Мінекобезпеки" замінено словом
"Мінприроди" згідно з Постановою КМ N 1150 ( 1150-2005-п )
від 07.12.2005 )

1. Міжвідомча комісія із забезпечення виконання Рамкової
конвенції ООН про зміну клімату ( 995_044 ) (далі - Комісія)
утворюється з метою організації розроблення та координації
впровадження національної стратегії та національного плану дій з
виконання зобов'язань України відповідно до Рамкової конвенції ООН
про зміну клімату (далі - Рамкова конвенція ООН) та Кіотського
протоколу до неї.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ) законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням, рішеннями
Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.
3. Комісія взаємодіє з відповідними комітетами Верховної Ради
України, міністерствами, іншими центральними та місцевими органами
виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями.
4. Основними завданнями Комісії є: організація розроблення національної стратегії та
національного плану дій з виконання зобов'язань України відповідно
до Рамкової конвенції ООН та Кіотського протоколу до неї; координація діяльності міністерств, інших центральних та
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій з питань впровадження національного плану дій з
виконання зобов'язань України відповідно до Рамкової конвенції ООН
та Кіотського протоколу до неї; розроблення пропозицій щодо впровадження передбачених
Кіотським протоколом механізмів виконання зобов'язань; організація підготовки національних повідомлень щодо
виконання зобов'язань відповідно до Рамкової конвенції ООН; організація підготовки національного кадастру антропогенних
викидів із джерел і адсорбції поглиначами усіх парникових газів,
які не регулюються Монреальським протоколом щодо речовин, що
руйнують озоновий шар; контроль за реалізацією плану заходів щодо пом'якшення
наслідків зміни клімату шляхом розв'язання проблеми антропогенних
викидів з джерел і адсорбції поглиначами усіх парникових газів,
які не регулюються зазначеним Монреальським протоколом, та
сприяння адекватній адаптації до зміни клімату; розгляд матеріалів щодо Рамкової Конвенції ООН та Кіотського
протоколу до неї, які надходять від урядів інших країн,
Глобального екологічного фонду, Світового банку, інших міжнародних
організацій та підготовка на їх основі відповідних пропозицій; розгляд звітних документів, що надсилаються Секретаріату
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату ( 995_044 ), та проектів
директив офіційним урядовим делегаціям і представникам Кабінету
Міністрів України на міжнародні заходи з питань зміни клімату та
звітів за результатами участі у зазначених заходах. { Пункт 4
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1208 ( 1208-2007-п )
від 10.10.2007 }
5. Комісія має право: подавати в установленому порядку пропозиції з питань, що
належать до її компетенції; одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій
інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань; утворювати з метою виконання поставлених перед нею завдань
експертні комісії та робочі групи, залучати до участі в їх роботі
працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, а
також фахівців з наукових та інших установ (за згодою їх
керівників).
6. До складу Комісії входять Міністр екології та природних
ресурсів - голова Комісії, заступник Міністра екології та
природних ресурсів - перший заступник голови Комісії, заступник
Міністра економічного розвитку і торгівлі - керівник апарату -
заступник голови Комісії, перший заступник Міністра енергетики та
вугільної промисловості - заступник голови Комісії, керівник
структурного підрозділу апарату Мінприроди, на який покладено
функції із забезпечення формування та реалізації державної
політики щодо виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну
клімату, - секретар Комісії, заступник Міністра закордонних справ
- керівник апарату, заступник Міністра фінансів - керівник
апарату, заступник Міністра аграрної політики та продовольства -
керівник апарату, заступник Міністра інфраструктури - керівник
апарату, заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту -
керівник апарату, заступник Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства, заступник
Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (за згодою),
заступник Голови Держземагентства, заступник Голови
Держлісагентства, заступник Голови Держстату, голова Комітету
Верховної Ради України з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи (за згодою), представник Секретаріату Кабінету
Міністрів України, а також за згодою представники державних
органів, органів місцевого самоврядування, наукових установ,
громадських організацій, народні депутати України. { Абзац перший
пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1208
( 1208-2007-п ) від 10.10.2007; в редакції Постанови КМ N 1137
( 1137-2011-п ) від 07.11.2011; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 616 ( 616-2015-п ) від 12.08.2015 }
Персональний склад Комісії затверджує її голова.
Голова Комісії відповідає за забезпечення проведення її
засідань, організацію контролю за виконанням прийнятих рішень,
координацію діяльності Комісії з відповідними виконавчими
структурами Рамкової конвенції ООН ( 995_044 ) та Кіотського
протоколу ( 995_801 ) до неї. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1262
( 1262-2000-п ) від 11.08.2000; в редакції Постанови КМ N 1150
( 1150-2005-п ) від 07.12.2005 )
7. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії
здійснює Мінприроди.
8. Основною формою роботи Комісії є засідання, які
проводяться щокварталу відповідно до плану роботи Комісії,
затвердженого головою Комісії, або у разі потреби. { Абзац перший
пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1208
( 1208-2007-п ) від 10.10.2007 }
Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому
присутні не менше половини її членів. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало більше половини членів Комісії, присутніх на
засіданні. Рішення Комісії оформляється протоколом і підписується
головою Комісії, а у разі його відсутності - його першим
заступником. ( Абзац четвертий пункту 8 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1262 ( 1262-2000-п ) від 11.08.2000 )вгору