Про утворення Державного департаменту морського і річкового транспорту
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 30.03.2000584
Документ 584-2000-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.03.2009, підстава - 227-2009-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 березня 2000 р. N 584
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 227 ( 227-2009-п ) від 05.03.2009 }
Про утворення Державного департаменту
морського і річкового транспорту
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 921 ( 921-2002-п ) від 03.07.2002
N 1583 ( 1583-2002-п ) від 25.10.2002
N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003
N 49 ( 49-2008-п ) від 13.02.2008 }

Відповідно до Указів Президента України від 15 грудня 1999 р.
N 1572 ( 1572/99 ) "Про систему центральних органів виконавчої
влади" та від 15 грудня 1999 р. N 1573 ( 1573/99 ) "Про зміни у
структурі центральних органів виконавчої влади" Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити на базі Державної адміністрації морського і
річкового транспорту, що ліквідується, у складі Міністерства
транспорту Державний департамент морського і річкового транспорту
як урядовий орган державного управління.
2. Установити, що Державний департамент морського і річкового
транспорту є правонаступником Державної адміністрації морського і
річкового транспорту.
3. Затвердити Положення про Державний департамент морського і
річкового транспорту (додається).
4. Тимчасово розмістити Державний департамент морського і
річкового транспорту по вул. Нижній Вал, 51, у м. Києві (за згодою
власника).
Київській міській державній адміністрації вирішити питання
про виділення Державному департаменту морського і річкового
транспорту приміщення відповідно до встановлених нормативів.
5. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р.
N 260 ( 260-96-п ) "Питання Державного департаменту морського і
річкового транспорту" (ЗП України, 1996 р.. N 8, ст. 235);
постанову Кабінету Міністрів України від 13 вересня 1999 р.
N 1471 ( 1471-99-п ) "Питання Державної адміністрації морського і
річкового транспорту України" (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 33, ст. 1716).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2000 р. N 584
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний департамент морського
і річкового транспорту
{ У тексті Положення слово "Мінтранс" у всіх відмінках
замінено словом "Мінтрансзв'язку", а слова "Міністр
транспорту" в усіх відмінках - словами "Міністр
транспорту та зв'язку" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 49 ( 49-2008-п ) від
13.02.2008 }

1. Державний департамент морського і річкового транспорту
(Укрморрічфлот) є урядовим органом державного управління в галузі
морського і річкового транспорту, який діє у складі
Мінтрансзв'язку та підпорядковується йому.
2. Укрморрічфлот у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами
Мінтрансзв'язку.
3. Основними завданнями Укрморрічфлоту є:
участь у межах компетенції у реалізації державної політики в
галузі морського і річкового транспорту;
забезпечення розвитку морського і річкового транспорту з
метою задоволення потреб населення і суспільного виробництва у
морських і річкових перевезеннях;
здійснення державного контролю за додержанням суб'єктами
господарювання, що виконують перевезення пасажирів та вантажів
морським і річковим транспортом, вимог нормативно-правових актів,
стандартів і правил, які регулюють перевезення пасажирів та
вантажів морським і річковим транспортом;
додержання вимог законодавства щодо забезпечення безпеки
судноплавства.
4. Укрморрічфлот відповідно до покладених на нього завдань:
забезпечує проведення єдиної економічної, тарифної,
соціальної, науково-технічної та інвестиційної політики в галузі
морського і річкового транспорту;
організовує розроблення державних науково-технічних та інших
програм і планів розвитку галузі;
сприяє формуванню ринку транспортних і
транспортно-експедиційних послуг, удосконаленню структури
управління галуззю, забезпечує в установленому порядку державну
підтримку підприємств галузі;
бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної
політики як у цілому, так і за відповідними напрямами
(демонополізація економіки, розвиток конкуренції, антимонопольне
регулювання, застосування антимонопольного законодавства);
здійснює державний нагляд у морських торговельних і річкових
портах, територіальних водах України законодавства про
судноплавство, а також вимог міжнародних договорів України усіма
морськими і річковими суднами незалежно від форми власності,
галузевої належності та прапора держави, під яким плаває судно;
координує та контролює роботу навігаційно-гідрографічної
служби морського і річкового транспорту;
проводить експертизу проектів будівництва нових,
реконструкції діючих морських і річкових портів та портопунктів,
погоджує будівництво об'єктів, що можуть зашкодити встановленому
режиму роботи засобів навігаційного обладнання, а також погоджує
зміни місцезнаходження засобів навігаційного обладнання;
організовує проведення розслідувань причин аварій і катастроф
на морському і річковому транспорті, веде облік цих аварій та
аварійних подій, зокрема за результатами сюрвеєрних обстежень
суден, приладів і вантажів;
організовує та координує у межах своєї компетенції роботу з
проведення сертифікації, класифікації транспортних засобів і
технологічного устаткування та технічного нагляду за їх
проектуванням, будівництвом, експлуатацією та утилізацією;
організовує, координує та контролює роботу з
навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства у водах
України;
забезпечує розроблення проектів нормативно-правових актів з
питань:
безпеки судноплавства;
перевезень пасажирів та вантажів морським і річковим
транспортом:
технологічного збереження вантажів (у тому числі
небезпечних);
технічної експлуатації морських і річкових суден, портових
комплексів, устаткування для судноремонтних заводів, акваторій та
підхідних каналів, навігаційного обладнання, інших споруд і
устаткування. Здійснює контроль за додержанням вимог
нормативно-правових актів із зазначених питань;
організовує виконання галузевих наукових програм,
проектно-конструкторських розробок, сприяє практичному
впровадженню у галузі досягнень науки і техніки, нових технологій
та передового досвіду;
видає відповідно до законодавства суб'єктам підприємницької
діяльності ліцензії на міжнародні перевезення пасажирів та
вантажів морським і річковим транспортом, на агентування морського
торговельного флоту;
сприяє розвитку міжнародних науково-технічних та
інформаційних зв'язків у галузі морського судноплавства;
бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів з
питань морського і річкового транспорту;
розробляє в установленому порядку пропозиції щодо розмірів
портових зборів і тарифів на роботи та послуги, які надаються
підприємствами морського і річкового транспорту, та подає їх на
розгляд Мінтрансзв'язку;
припиняє або забороняє в установленому порядку проведення
робіт у зоні дії засобів навігаційного обладнання, якщо такі
роботи перешкоджають установленому режиму функціонування цього
обладнання;
здійснює у межах, визначених Міністром транспорту та зв'язку,
управління майном підприємств, установ та організацій, що належать
до сфери управління Мінтрансзв'язку;
забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної
таємниці, контроль за її збереженням в апараті Укрморрічфлоту, на
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери
його управління;
здійснює контроль за організацією функціонування засобів
спеціального зв'язку на підприємствах, в установах та організаціях
морського і річкового транспорту;
організовує розроблення заходів щодо зменшення шкідливого
впливу діяльності морського і річкового транспорту на довкілля;
організовує виконання завдань мобілізаційної підготовки та
мобілізаційної готовності держави у межах повноважень, визначених
законодавством;
бере у межах своєї компетенції участь у плануванні,
організації та забезпеченні підготовки єдиної транспортної системи
України до сталого функціонування в особливий період;
забезпечує розвиток зовнішньоекономічних зв'язків та участь
України в міжнародних морських організаціях за дорученням
Мінтрансзв'язку;
здійснює у межах своїх повноважень контроль за станом
профілактики правопорушень і злочинів;
реєструє лінії закордонного плавання відповідно до
законодавства;
здійснює за дорученням Мінтрансзв'язку інші функції,
необхідні для виконання покладених на нього завдань.
5. Укрморрічфлот має право:
залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для
розгляду питань, що належать до їх компетенції;
здійснювати контроль, проводити перевірки та інспекції на
підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать
до його компетенції;
одержувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на
нього завдань;
скликати в установленому порядку наради з питань, які
належать до його компетенції.
6. Укрморрічфлот видає накази організаційно-розпорядчого
характеру.
7. Укрморрічфлот очолює заступник Міністра транспорту та
зв'язку - директор Державного департаменту морського і річкового
транспорту (далі - директор Укрморрічфлоту). Директор
Укрморрічфлоту призначається на посаду та звільняється з посади
Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України
відповідно до пропозицій Міністра транспорту та зв'язку. { Абзац
перший пункту 7 в редакції Постанови КМ N 49 ( 49-2008-п ) від
13.02.2008 }
Директор Укрморрічфлоту має заступників, які призначаються на
посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за
поданням Міністра транспорту та зв'язку і за погодженням з
директором Укрморрічфлоту. Розподіл обов'язків між заступниками
проводить директор Укрморрічфлоту.
8. Директор Укрморрічфлоту:
здійснює керівництво діяльністю Укрморрічфлоту, несе
персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України,
Мінтрансзв'язком за виконання покладених на Укрморрічфлот завдань;
призначає на посаду та звільняє з посади керівників
структурних підрозділів та інших працівників Укрморрічфлоту, крім
заступників директора Укрморрічфлоту;
визначає ступінь відповідальності заступників директора
Укрморрічфлоту та керівників структурних підрозділів
Укрморрічфлоту;
притягає до дисциплінарної відповідальності керівників
структурних підрозділів та інших працівників Укрморрічфлоту, крім
заступників директора Укрморрічфлоту;
підписує видані у межах компетенції Укрморрічфлоту накази,
організовує перевірку їх виконання;
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим
Положенням.
9. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Укрморрічфлоту, обговорення найважливіших напрямів
діяльності та розвитку галузі в Укрморрічфлоті утворюється колегія
у складі директора, заступників директора за посадою та керівників
структурних підрозділів.
Персональний склад колегії затверджує Міністр транспорту та
зв'язку.
Рішення колегії проводяться в життя наказами Укрморрічфлоту.
10. Граничну чисельність працівників Укрморрічфлоту в межах
граничної чисельності працівників Мінтрансзв'язку, визначеної
Кабінетом Міністрів України, за поданням директора Укрморрічфлоту
затверджує Міністр транспорту та зв'язку.
Структуру Укрморрічфлоту затверджує його директор за
погодженням з Міністром транспорту та зв'язку.
Положення про структурні підрозділи Укрморрічфлоту затверджує
директор Укрморрічфлоту. ( Пункт 10 в редакції Постанов КМ N 1583 ( 1583-2002-п ) від
25.10.2002, N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )
11. Штатний розпис і кошторис Укрморрічфлоту затверджує
директор Укрморрічфлоту за погодженням з Міністром транспорту та
зв'язку та Мінфіном. ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1583
( 1583-2002-п ) від 25.10.2002, в редакції Постанови КМ N 1106
( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )
12. Утримання апарату Укрморрічфлоту здійснюється за рахунок
державного бюджету.
12-1. Посадові особи Державного департаменту морського і
річкового транспорту мають право носити формений одяг та знаки
розрізнення відповідно до переліку категорій посад, який
затверджується Мінтрансзв'язком. ( Положення доповнено пунктом 12-1 згідно з Постановою КМ N 921
( 921-2002-п ) від 03.07.2002 )
13. Укрморрічфлот є юридичною особою, має самостійний баланс,
печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.вгору