Про місцеві державні адміністрації
Закон України від 09.04.1999586-XIV
Документ 586-XIV, попередня редакція — Редакція від 01.01.2018, підстава - 1764-VIII
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

     Сприяє розвитку  їх  соціального забезпечення,  правильному і 
своєчасному призначенню і виплаті державних пенсій та допомоги,
поданню адресної соціальної допомоги та підтримки, призначенню та
виплаті цільової грошової допомоги, інших компенсаційних заходів
соціального захисту;
2) створює мережу, забезпечує зміцнення і розвиток
матеріально-технічної бази центрів обліку бездомних осіб, закладів
соціального захисту населення, підвищення рівня і якості
обслуговування в них; { Пункт 2 частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 563-VII ( 563-18 ) від 17.09.2013 }
3) розробляє і забезпечує виконання комплексних програм
поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян, осіб та
сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах,
сприяє розвитку послуг відповідно до потреб зазначених категорій
громадян; { Пункт 3 частини першої статті 23 в редакції Закону N 936-VIII
( 936-19 ) від 26.01.2016 }
4) забезпечує працевлаштування інвалідів, сприяє здобуттю
ними освіти, набуттю необхідної кваліфікації,
матеріально-побутовому обслуговуванню, санаторно-курортному
лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; сприяє поданню
протезно-ортопедичної допомоги населенню і забезпеченню інвалідів
засобами пересування і реабілітації; встановлює піклування над
повнолітніми дієздатними особами, які за станом здоров'я
потребують догляду;
5) забезпечує в установленому порядку надання населенню
субсидій на житлово-комунальні послуги;
6) сприяє громадським, релігійнім організаціям, благодійним
фондам, окремим громадянам у поданні допомоги соціально
незахищеним громадянам;
7) здійснює згідно із законодавством заходи соціального
патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі
або позбавлення волі на певний строк; { Статтю 23 доповнено пунктом 7 згідно із Законом N 3167-IV
( 3167-15 ) від 01.12.2005 }
8) вирішує питання про утворення, реорганізацію та ліквідацію
спеціальних будинків-інтернатів для осіб похилого віку, осіб, які
потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на
туберкульоз, та інвалідів першої і другої груп, які відбували
покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний
строк; { Статтю 23 доповнено пунктом 8 згідно із Законом N 3167-IV
( 3167-15 ) від 01.12.2005 }
9) вирішує питання щодо встановлення опіки і піклування,
створення передбачених законодавством умов для виховання та/або
влаштування дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення
батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин
залишилися без батьківського піклування, щодо захисту особистих і
майнових прав та інтересів дітей, а також вживає інших заходів
щодо соціального захисту дітей, віднесених до її компетенції
законом; { Частину першу статті 23 доповнено пунктом 9 згідно із Законом
N 3272-VI ( 3272-17 ) від 21.04.2011 }
10) здійснює відповідно до закону заходи, спрямовані на
запобігання бездомності осіб; { Частину першу статті 23 доповнено пунктом 10 згідно із Законом
N 563-VII ( 563-18 ) від 17.09.2013 }
11) здійснює згідно із законодавством комплекс заходів з
надання допомоги особам та сім’ям з дітьми, які перебувають у
складних життєвих обставинах, утримання і виховання дітей, які
перебувають у складних життєвих обставинах. { Частину першу статті 23 доповнено пунктом 11 згідно із Законом
N 936-VIII ( 936-19 ) від 26.01.2016 }
Стаття 24. Повноваження в галузі зайнятості населення, праці
та заробітної плати
Місцева державна адміністрація:
1) забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці, в
тому числі і на право своєчасного одержання винагороди за працю;
2) розробляє та організовує виконання перспективних та
поточних територіальних програм зайнятості та заходи щодо
соціальної захищеності різних груп населення від безробіття;
3) забезпечує проведення згідно з законом громадських та
тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні; { Пункт 3 статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5067-VI ( 5067-17 ) від 05.07.2012 }
4) забезпечує соціальний захист працюючих, зайнятих на
роботах з шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах
та організаціях усіх форм власності, якісне проведення атестації
робочих місць;
5) бере участь у веденні колективних переговорів та укладанні
територіальних тарифних угод, вирішенні колективних трудових
спорів (конфліктів);
6) бере участь у залученні виробничих потужностей
підприємств установ виконання покарань для соціально-економічного
розвитку регіонів та здобуття засудженими професій, що
користуються попитом на ринку праці. { Статтю 24 доповнено пунктом 6 згідно із Законом N 1725-VI
( 1725-17 ) від 17.11.2009 }
7) розробляє та здійснює заходи щодо реалізації державної
політики сприяння зайнятості населення на рівні регіону; { Статтю 24 доповнено пунктом 7 згідно із Законом N 5067-VI
( 5067-17 ) від 05.07.2012 }
8) вивчає процеси, що відбуваються на ринку праці, у сфері
зайнятості населення та професійного навчання, проводить їх
оцінку, прогнозування попиту та пропонування робочої сили,
інформування населення та органів виконавчої влади про стан ринку
праці; { Статтю 24 доповнено пунктом 8 згідно із Законом N 5067-VI
( 5067-17 ) від 05.07.2012 }
9) забезпечує реалізацію державних гарантій у сфері праці; { Статтю 24 доповнено пунктом 9 згідно із Законом N 5067-VI
( 5067-17 ) від 05.07.2012 }
10) здійснює заходи щодо своєчасного запобігання масовому
безробіттю; { Статтю 24 доповнено пунктом 10 згідно із Законом N 5067-VI
( 5067-17 ) від 05.07.2012 }
11) визначає напрями розширення в регіоні сфери застосування
праці за рахунок створення робочих місць у пріоритетних галузях
економіки, розвитку малого бізнесу, підприємницької діяльності,
селянських (фермерських) господарств тощо; { Статтю 24 доповнено пунктом 11 згідно із Законом N 5067-VI
( 5067-17 ) від 05.07.2012 }
12) розробляє та здійснює заходи щодо сприяння
працевлаштуванню вивільнених працівників, зокрема професійної
орієнтації та професійного навчання; { Статтю 24 доповнено пунктом 12 згідно із Законом N 5067-VI
( 5067-17 ) від 05.07.2012 }
13) проводить іншу роботу із сприяння зайнятості населення.
{ Статтю 24 доповнено пунктом 13 згідно із Законом N 5067-VI
( 5067-17 ) від 05.07.2012 }
Стаття 25. Повноваження в галузі забезпечення законності,
правопорядку, прав і свобод громадян
Місцева державна адміністрація:
1) забезпечує виконання Конституції та законів України,
рішень Конституційного Суду України, актів Президента України,
Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади;
2) забезпечує здійснення заходів щодо охорони громадської
безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;
3) забезпечує розгляд звернень громадян та їх об'єднань,
контролює стан цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в організаціях і установах, розташованих на
відповідній території;
4) здійснює заходи щодо організації правового інформування і
виховання населення;
4-1) забезпечує надання безоплатної первинної правової
допомоги; { Статтю 25 доповнено пунктом 4-1 згідно із Законом N 5477-VI
( 5477-17 ) від 06.11.2012 }
5) розглядає питання і вносить пропозиції про нагородження
державними нагородами України; { Пункт 5 статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2419-III ( 2419-14 ) від 17.05.2001 }
6) забезпечує виконання актів законодавства з питань
громадянства, пов'язаних з перебуванням іноземців та осіб без
громадянства, сприяє органам та підрозділам центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції
(імміграції та еміграції), у додержанні правил паспортної системи;
{ Пункт 6 статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 901-VIII ( 901-19 ) від 23.12.2015 }
7) проводить роботу, пов'язану з розробленням та здійсненням
заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і
медичного обслуговування осіб, яких визнано в Україні біженцями
або особами, які потребують додаткового захисту, а також
депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх
колишнього проживання; { Пункт 7 статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5290-VI ( 5290-17 ) від 18.09.2012 }
8) забезпечує виконання законодавства щодо національних
меншин і міграції, про свободу думки і слова, свободу світогляду і
віросповідання;
9) оголошує у разі стихійного лиха, аварій, катастроф,
епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій зони
надзвичайної ситуації; здійснює передбачені законодавством заходи,
пов'язані з підтриманням у них громадського порядку, врятуванням
життя людей, захистом їх здоров'я і прав, збереженням матеріальних
цінностей;
10) сприяють діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем
їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та
під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у поданні їм
необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг; ( Статтю 25 доповнено пунктом 10 згідно із Законом N 2470-III
( 2470-14 ) від 29.05.2001 )
11) погоджує проект плану проведення потенційно небезпечних
заходів в умовах присутності цивільного населення за участю
особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань
та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової
техніки; взаємодіє з органами військового управління під час
планування та проведення таких заходів з метою запобігання і
недопущення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;
( Статтю 25 доповнено пунктом 11 згідно із Законом N 1419-IV
( 1419-15 ) від 03.02.2004 )
12) забезпечує своєчасне інформування населення про загрозу
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій під час проведення
потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного
населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших
військових формувань та правоохоронних органів з використанням
озброєння і військової техніки; ( Статтю 25 доповнено пунктом 12
згідно із Законом N 1419-IV ( 1419-15 ) від 03.02.2004 )
13) розглядає проектну документацію на будівництво захисних
споруд цивільного захисту (цивільної оборони) та розділ щодо
інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)
у складі містобудівної документації; { Статтю 25 доповнено новим пунктом 13 згідно із Законом N 5460-VI
( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
14) перевіряє наявність і утримання в готовності локальних
систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об'єктах, які
підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних
ситуацій; наявність і готовність до використання у надзвичайних
ситуаціях засобів колективного та індивідуального захисту
населення, майна цивільного захисту, стан їх утримання та ведення
обліку; { Статтю 25 доповнено новим пунктом 14 згідно із Законом N 5460-VI
( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
15) перевіряє підготовку населення до дій у надзвичайних
ситуаціях; { Статтю 25 доповнено новим пунктом 15 згідно із Законом N 5460-VI
( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
16) бере участь у вирішенні питань проведення виборів і
референдумів та адміністративно-територіального устрою у межах,
визначених законодавством;
17) розглядає справи про адміністративні правопорушення,
віднесені до її відання, утворює адміністративні та спостережні
комісії, координує їх діяльність; ( Підпункт статті 25 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1213-IV ( 1213-15 ) від
02.10.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 року )
18) здійснює управління архівною справою та діловодством;
( Пункт статті 25 із змінами, внесениим згідно із Законом
N 594-IV ( 594-15 ) від 06.03.2003 )

{ Пункт статті 25 втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Закону N 1577-IV ( 1577-15 ) від 04.03.2004 на підставі
Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

20) забезпечує здійснення заходів щодо соціальної адаптації
осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або
позбавлення волі на певний строк; ( Статтю 25 доповнено пунктом
згідно із Законом N 3167-IV ( 3167-15 ) від 01.12.2005 )
21) забезпечує здійснення заходів щодо осіб, які відбували
покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний
строк і потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на
туберкульоз; ( Статтю 25 доповнено пунктом згідно із Законом
N 3167-IV ( 3167-15 ) від 01.12.2005 )
22) забезпечує здійснення заходів щодо ведення Державного
реєстру виборців відповідно до закону; { Статтю 25 доповнено
пунктом згідно із Законом N 698-V ( 698-16 ) від 22.02.2007 }
23) здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень (крім обласних державних адміністрацій).
{ Статтю 25 доповнено пунктом 23 згідно із Законом N 834-VIII
( 834-19 ) від 26.11.2015 }
Стаття 26. Повноваження в галузі міжнародних та
зовнішньоекономічних відносин
Місцева державна адміністрація:
1) забезпечує виконання зобов'язань за міжнародними
договорами України на відповідній території;
2) сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі
економіки, захисту прав людини, боротьби з тероризмом, екологічної
безпеки, охорони здоров'я, науки, освіти, культури, туризму,
фізкультури і спорту;
3) укладає договори з іноземними партнерами про
співробітництво в межах компетенції, визначеної законодавством;
4) сприяє зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ
та організацій, розташованих на її території, незалежно від форм
власності;
5) сприяє розвитку експортної бази і збільшенню виробництва
продукції на експорт;
6) організовує прикордонну і прибережну торгівлю;
7) сприяє діяльності митних органів та прикордонних служб,
створенню умов для їх належного функціонування;
8) вносить у встановленому порядку до відповідних органів
пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку
економічного потенціалу відповідної території.
Стаття 27. Повноваження в галузі оборонної роботи
Місцева державна адміністрація:
1) забезпечує виконання законодавства про військовий
обов'язок посадовими особами і громадянами, підприємствами,
установами і організаціями;
2) здійснює заходи, пов'язані з мобілізаційною підготовкою,
цивільним захистом на відповідній території; { Пункт 2 статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012 }
3) забезпечує виконання законодавства про пільги, встановлені
для ветеранів війни та прирівняних до них осіб,
військовослужбовців, звільнених з військової служби, а також про
пільги і допомогу сім'ям військовослужбовців строкової служби;
4) сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню
призову громадян на строкову військову та альтернативну
(невійськову) службу;
5) вживає заходів щодо створення належних умов для
функціонування пунктів пропуску через державний кордон України.
Стаття 28. Права місцевих державних адміністрацій
Для реалізації наданих повноважень місцеві державні
адміністрації мають право:
1) проводити перевірки стану додержання Конституції України
та законів України, інших актів законодавства органами місцевого
самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств,
установ, організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм
власності і підпорядкування по напрямах, визначених статтею 16
цього Закону;
2) залучати вчених, спеціалістів, представників громадськості
до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що входять
до компетенції місцевих державних адміністрацій, а також залучати
громадян, суб'єктів господарювання, їх об'єднання, наукові
установи та консультативно-дорадчі органи, що створені при органах
державної влади та органах місцевого самоврядування і
представляють інтереси громадян та суб'єктів господарювання, до
підготовки аналізів регуляторного впливу та виконання заходів з
відстеження результативності регуляторних актів; { Пункт 2 статті
28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2388-VI ( 2388-17 )
від 01.07.2010 }
3) одержувати відповідну статистичну інформацію та інші дані
від державних органів і органів місцевого самоврядування, їх
посадових осіб, політичних партій, громадських і релігійних
організацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і
відділень незалежно від форм власності;
4) давати згідно з чинним законодавством обов'язкові для
виконання розпорядження керівникам підприємств, установ,
організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності
і громадянам з контрольованих питань, порушувати питання про їх
відповідальність у встановленому законом порядку;
5) звертатися до суду та здійснювати інші функції і
повноваження у спосіб, передбачений Конституцією та законами
України. { Пункт 5 статті 28 в редакції Закону N 1697-VII ( 1697-18 ) від
14.10.2014 }
Стаття 29. Здійснення місцевими державними адміністраціями
повноважень, делегованих їм обласними і районними
радами
Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження,
делеговані їм обласними і районними радами відповідно до
Конституції України в обсягах і межах, передбачених статтею 44
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ).
IV. ВІДНОСИНИ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ З
ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ, ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ОБ'ЄДНАННЯМИ ГРОМАДЯН,
ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Стаття 30. Відносини місцевих державних адміністрацій з
Президентом України та Кабінетом Міністрів
України
Місцеві державні адміністрації та їх голови при здійсненні
своїх повноважень відповідальні перед Президентом України.
Місцеві державні адміністрації та їх голови при здійсненні
своїх повноважень відповідальні перед Кабінетом Міністрів України
та підзвітні і підконтрольні йому.

{ Частину третю статті 30 виключено на підставі Закону
N 796-VII ( 796-18 ) від 27.02.2014 }

Голови обласних державних адміністрацій інформують Президента
України і Кабінет Міністрів України та щорічно звітують перед ними
про виконання місцевою державною адміністрацією покладених на неї
повноважень, а також суспільно-політичне, соціально-економічне,
екологічне та інше становище на відповідній території, вносять
пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України і
практики його реалізації, системи державного управління.
Стаття 31. Відносини місцевих державних адміністрацій з
міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади
Місцеві державні адміністрації при здійсненні своїх
повноважень у сфері управління взаємодіють з відповідними
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.
Структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій
підзвітні та підконтрольні відповідним міністерствам, іншим
центральним органам виконавчої влади. { Частина друга статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4875-VI ( 4875-17 ) від 05.06.2012 }
Голови місцевих державних адміністрацій координують
діяльність територіальних органів міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади та сприяють їм у виконанні покладених на
ці органи завдань.
З питань здійснення повноважень місцевих державних
адміністрацій керівники територіальних органів міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади підзвітні і
підконтрольні головам відповідних місцевих державних
адміністрацій.
У разі визнання міністерством, іншим центральним органом
виконавчої влади незадовільною роботи відповідного структурного
підрозділу місцевої державної адміністрації або їх керівників
міністр чи керівник іншого центрального органу виконавчої влади
звертається з відповідним вмотивованим поданням до голови місцевої
державної адміністрації. Голова місцевої державної адміністрації
зобов'язаний розглянути це подання і не пізніше ніж у місячний
термін прийняти рішення та дати обгрунтовану відповідь. { Частина п'ята статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4875-VI ( 4875-17 ) від 05.06.2012 }
Голова місцевої державної адміністрації має право порушувати
перед міністерствами, іншими центральними органами виконавчої
влади вмотивовані питання про відповідність займаній посаді
керівників їх територіальних органів, на підставі чого
міністерство, інший центральний орган виконавчої влади повинен у
місячний термін прийняти рішення та дати обгрунтовану відповідь.
Стаття 32. Відносини місцевих державних адміністрацій з
іншими органами державної влади
При здійсненні повноважень місцеві державні адміністрації
взаємодіють з іншими органами державної влади у межах Конституції
( 254к/96-ВР ) та законів України.
Стаття 33. Відносини обласної та районних місцевих державних
адміністрацій
Обласні державні адміністрації в межах своїх повноважень
спрямовують діяльність районних державних адміністрацій та
здійснюють контроль за їх діяльністю.
Голови районних державних адміністрацій регулярно інформують
про свою діяльність голів обласних державних адміністрацій,
щорічно та на вимогу звітують перед ними.
Голови обласних державних адміністрацій мають право
скасовувати розпорядження голів районних державних адміністрацій,
що суперечать Конституції України та законам України, рішенням
Конституційного Суду України, актам Президента України, Кабінету
Міністрів України, голів обласних державних адміністрацій, а також
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.
Керівники структурних підрозділів обласної державної
адміністрації мають право скасовувати накази керівників
відповідних структурних підрозділів районної державної
адміністрації, що суперечать законодавству України та актам
органів виконавчої влади вищого рівня. { Частина четверта статті 33 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4875-VI ( 4875-17 ) від 05.06.2012 }
За наявності підстав, передбачених законодавством, голови
обласних державних адміністрацій можуть порушувати питання перед
Кабінетом Міністрів України про притягнення до дисциплінарної
відповідальності голів районних державних адміністрацій. { Частина п'ята статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010, N 796-VII ( 796-18 ) від
27.02.2014 }
За результатами роботи районної державної адміністрації
голова обласної державної адміністрації може застосовувати
встановлені законодавством заходи заохочення до посадових осіб
районної державної адміністрації.
Стаття 34. Відносини місцевих державних адміністрацій з
обласними та районними радами
Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження,
делеговані їм відповідними обласними, районними радами.
Делегування радами повноважень місцевим державним
адміністраціям супроводжується передачею фінансових,
матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх
здійснення.
Місцеві державні адміністрації підзвітні та підконтрольні
відповідним радам у частині делегованих повноважень.
Голови місцевих державних адміністрацій мають право вносити
на розгляд відповідних рад питання, пов'язані з виконанням
делегованих повноважень, та інші пропозиції.
Голови обласних державних адміністрацій мають право дорадчого
голосу на засіданнях обласних рад. Голови районних державних
адміністрацій мають право дорадчого голосу на засіданнях районних
рад.
Голови місцевих державних адміністрацій щорічно звітують
перед відповідними радами з питань виконання бюджету, програм
соціально-економічного та культурного розвитку територій і
делегованих повноважень.
Обласна та районна ради можуть висловити недовіру голові
відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого, з
урахуванням пропозицій органу виконавчої влади вищого рівня,
Президент України приймає рішення і дає відповідній раді
обгрунтовану відповідь.
Якщо недовіру голові обласної чи районної державної
адміністрації висловили дві третини від складу відповідної ради,
Президент України приймає відставку голови відповідної місцевої
державної адміністрації.
Стаття 35. Відносини місцевих державних адміністрацій з
органами місцевого самоврядування територіальних
громад і їх посадовими особами
Місцеві державні адміністрації на відповідній території
взаємодіють з сільськими, селищними і міськими радами, їх
виконавчими органами та сільськими, селищними і міськими головами,
сприяють у здійсненні ними власних повноважень місцевого
самоврядування, зокрема у вирішенні питань економічного,
соціального та культурного розвитку відповідних територій,
зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого
самоврядування, контролюють виконання наданих їм законом
повноважень органів виконавчої влади, розглядають та враховують у
своїй діяльності пропозиції депутатів, органів місцевого
самоврядування та їх посадових осіб.
У разі розгляду місцевою державною адміністрацією питань, які
зачіпають інтереси місцевого самоврядування, про це повідомляється
заздалегідь відповідним органам місцевого самоврядування.
Представники цих органів та посадові особи територіальних громад
мають право брати участь у розгляді таких питань місцевою
державною адміністрацією, висловлювати зауваження і пропозиції.
Голови місцевих державних адміністрацій, їх заступники,
керівники структурних підрозділів місцевої державної адміністрації
або їх представники мають право бути присутніми на засіданнях
органів місцевого самоврядування та бути вислуханими з питань, що
стосуються їх компетенції. { Частина третя статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4875-VI ( 4875-17 ) від 05.06.2012 }
Місцеві державні адміністрації не мають права втручатися у
здійснення органами місцевого самоврядування власних повноважень.
Для здійснення спільних програм місцеві державні
адміністрації та органи місцевого самоврядування можуть укладати
договори, створювати спільні органи та організації.
Стаття 36. Відносини місцевих державних адміністрацій з
підприємствами, установами та організаціями
Місцеві державні адміністрації здійснюють функцію управління
майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
їх управління. Голови місцевих державних адміністрацій укладають
та розривають контракти з їх керівниками.
Керівники підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади, призначаються та звільняються з посад за
погодженням з головою відповідної місцевої державної
адміністрації, крім керівників установ, підприємств і організацій
Збройних Сил та інших військових формувань України, Міністерства
внутрішніх справ України, Національної поліції, а також керівників
навчальних закладів, що призначаються на посаду за умовами
конкурсу. { Частина друга статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1412-IV ( 1412-15 ) від 03.02.2004, N 5459-VI ( 5459-17 ) від
16.10.2012, N 901-VIII ( 901-19 ) від 23.12.2015 }
Місцеві державні адміністрації не втручаються у господарську
діяльність підприємств, установ і організацій, крім випадків,
визначених законом.
Місцеві державні адміністрації мають право звернутися до
власника підприємства, установи, організації чи уповноваженої ним
особи з вмотивованим поданням про притягнення до відповідальності
їх керівників у разі порушення ними законів. Про результати
розгляду власник чи уповноважена ним особа зобов'язані повідомити
місцеву державну адміністрацію у місячний термін.
Керівники підприємств, установ та організацій мають право
звернутися до органів виконавчої влади вищого рівня або до суду
про скасування розпорядження голови місцевої державної
адміністрації, що суперечить законодавству в питаннях, що
стосуються їх діяльності.
Керівники підприємств, установ та організацій незалежно від
форм власності зобов'язані в десятиденний термін надавати на
вимогу голови місцевої державної адміністрації необхідну
інформацію у межах, визначених законом.
Стаття 37. Відносини місцевих державних
адміністрацій з об’єднаннями громадян
Місцеві державні адміністрації взаємодіють з політичними
партіями, громадськими, релігійними організаціями, професійними
спілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх
об’єднаннями для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення
їх політичних, екологічних, соціальних, економічних, культурних та
інших інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих
інтересів, сприяють виконанню статутних завдань та забезпечують
додержання законних прав таких об’єднань громадян.
Політичні партії, громадські, релігійні організації,
професійні спілки та їх об’єднання, організації роботодавців та їх
об’єднання можуть вносити пропозиції з питань їх діяльності на
розгляд місцевих державних адміністрацій, мають право брати участь
у розгляді внесених ними пропозицій шляхом надання необхідних
пояснень та обгрунтувань.
Місцеві державні адміністрації є стороною соціального діалогу
на територіальному рівні, сприяють розвитку соціального діалогу,
відповідно до закону проводять консультації з іншими сторонами
соціального діалогу. { Стаття 37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1096-IV
( 1096-15 ) від 10.07.2003, в редакції Закону N 4719-VI
( 4719-17 ) від 17.05.2012 }
Стаття 38. Відносини місцевих державних адміністрацій з
громадянами
Місцеві державні адміністрації забезпечують додержання прав і
свобод громадян.
Громадяни звертаються до місцевих державних адміністрацій у
вирішенні питань, що належать до сфери повноважень місцевих
державних адміністрацій.
Посадові особи місцевих державних адміністрацій зобов'язані
розглянути звернення громадян і не пізніше ніж у визначений
законом термін прийняти рішення або дати обгрунтовану відповідь.
Посадові особи проводять особистий прийом громадян у порядку,
визначеному законом.
Рішення посадових осіб місцевих державних адміністрацій
можуть бути оскаржені Президенту України, органу виконавчої влади
вищого рівня, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини
або до суду.
V. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ
АДМІНІСТРАЦІЙ
Стаття 39. Повноваження голів місцевих державних
адміністрацій
Голови місцевих державних адміністрацій:
1) очолюють відповідні місцеві державні адміністрації,
здійснюють керівництво їх діяльністю, несуть відповідальність за
виконання покладених на місцеві державні адміністрації завдань і
за здійснення ними своїх повноважень;
2) представляють відповідні місцеві державні адміністрації у
відносинах з іншими державними органами та органами місцевого
самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними
організаціями, підприємствами, установами та організаціями,
громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами;
3) призначають на посади та звільняють з посад своїх
заступників, керівників структурних підрозділів відповідно до
статей 10 та 11 цього Закону; { Пункт 3 частини першої статті 39 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4875-VI ( 4875-17 ) від 05.06.2012 }
4) призначають на посади та звільняють з посад керівників
апаратів місцевих державних адміністрацій; { Пункт 4 частини першої статті 39 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2190-VIII ( 2190-19 ) від 09.11.2017 }
4-1) затверджують положення про апарат місцевої державної
адміністрації та положення про її структурні підрозділи; { Частину першу статті 39 доповнено пунктом 4-1 згідно із Законом
N 4875-VI ( 4875-17 ) від 05.06.2012 }
5) укладають та розривають контракти з керівниками
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління відповідної місцевої державної адміністрації, або
уповноважують на це своїх заступників;
6) погоджують у встановленому порядку призначення на посади
та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств,
установ та організацій, що належать до сфери управління органів
виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ,
підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових
формувань України, Міністерства внутрішніх справ України,
Національної поліції; { Пункт 6 частини першої статті 39 із змінами, внесеними згідно із
Законами N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012, N 901-VIII
( 901-19 ) від 23.12.2015 }
7) в межах затверджених бюджетів виступають розпорядниками
коштів відповідних державних адміністрацій, використовуючи їх лише
за цільовим призначенням;
8) регулярно інформують населення про стан виконання
повноважень, покладених на місцеву державну адміністрацію;
9) утворюють для сприяння здійсненню повноважень місцевих
державних адміністрацій консультативні, дорадчі та інші допоміжні
органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на
громадських засадах, а також визначають їх завдання, функції та
персональний склад;
10) здійснюють інші функції, передбачені Конституцією та
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів
України, органів виконавчої влади вищого рівня.
Голови обласних державних адміністрацій у випадках,
передбачених законом, можуть порушувати перед Верховною Радою
України питання про призначення Верховною Радою України
позачергових виборів сільської, селищної, міської, районної в
місті, районної, обласної ради, сільського, селищного, міського
голови.
У разі відсутності голови місцевої державної адміністрації
його функції і повноваження виконує перший заступник голови, а у
разі відсутності останнього - один із заступників голови місцевої
державної адміністрації.
Стаття 40. Повноваження перших заступників і заступників
голови, інших посадових осіб місцевих державних
адміністрацій
Перші заступники та заступники голови, інші посадові особи
місцевих державних адміністрацій здійснюють функції і повноваження
відповідно до розподілу обов'язків, визначених головами місцевих
державних адміністрацій, і несуть відповідальність за стан справ у
дорученій сфері перед головою місцевої державної адміністрації,
органами виконавчої влади вищого рівня.
Стаття 41. Розпорядження голів і накази керівників
структурних підрозділів місцевих державних
адміністрацій
Голови місцевих державних адміністрацій видають розпорядження
одноособово і несуть за них відповідальність згідно із
законодавством.
Проекти розпоряджень нормативно-правового характеру
погоджуються з керівниками відповідних структурних підрозділів
місцевих державних адміністрацій.
Проекти нормативно-правових актів місцевих державних
адміністрацій, які відповідно до закону є проектами регуляторних
актів, підлягають погодженню з територіальними органами спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
державної регуляторної політики в порядку, встановленому Законом
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ). { Статтю 41 доповнено частиною згідно із Законом N 2388-VI
( 2388-17 ) від 01.07.2010 }
Проекти нормативно-правових актів місцевих державних
адміністрацій виносяться на громадське обговорення шляхом
оприлюднення в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ
до публічної інформації" ( 2939-17 ), крім випадків виникнення
надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених
законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх
підготовки. { Частина четверта статті 41 в редакції Закону N 1170-VII
( 1170-18 ) від 27.03.2014 }
Акти місцевих державних адміністрацій індивідуальної дії,
прийняті в межах їх повноважень, набирають чинності з моменту їх
прийняття, якщо самими актами не встановлено пізніший строк
введення їх у дію. Ці акти доводяться до їх виконавців, а також
обов’язково оприлюднюються, крім внутрішньоорганізаційних актів.
{ Частина п'ята статті 41 в редакції Закону N 1170-VII ( 1170-18 )
від 27.03.2014 }
Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій
підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції в
установленому порядку і набирають чинності після реєстрації з
моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено
пізніший строк введення їх у дію. { Частина шоста статті 41 в редакції Закону N 1170-VII ( 1170-18 )
від 27.03.2014 }
Визначені в цій статті акти місцевих державних адміністрацій
підлягають обов’язковому оприлюдненню в порядку, установленому
Законом України "Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ).
{ Частина статті 41 в редакції Закону N 1170-VII ( 1170-18 ) від
27.03.2014 }
Акти місцевих державних адміністрацій, які відповідно до
закону є регуляторними актами, оприлюднюються у порядку,
встановленому статтею 12 Закону України "Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ). { Статтю 41 доповнено частиною згідно із Законом N 2388-VI
( 2388-17 ) від 01.07.2010 }
Стаття 42. Організація діяльності структурних підрозділів
місцевих державних адміністрацій { Назва статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4875-VI ( 4875-17 ) від 05.06.2012 }
Структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій
здійснюють керівництво галузями управління, несуть
відповідальність за їх розвиток. { Частина перша статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4875-VI ( 4875-17 ) від 05.06.2012 }
Структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій
підзвітні та підконтрольні головам відповідних місцевих державних
адміністрацій, а також органам виконавчої влади вищого рівня. { Частина друга статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4875-VI ( 4875-17 ) від 05.06.2012 }
Структурні підрозділи районних державних адміністрацій
підзвітні та підконтрольні відповідним структурним підрозділам
обласної державної адміністрації. { Частина третя статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4875-VI ( 4875-17 ) від 05.06.2012 }
Стаття 43. Оскарження, зупинення дії та скасування
актів місцевих державних адміністрацій
{ Назва статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010 }
Акти місцевих державних адміністрацій, що суперечать
Конституції України, законам України, рішенням Конституційного
Суду України, актам Президента України та постановам Верховної
Ради України, прийнятим відповідно до Конституції та законів
України, актам Кабінету Міністрів України або інтересам
територіальних громад чи окремих громадян, можуть бути оскаржені
до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду. { Частина перша статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 796-VII ( 796-18 ) від 27.02.2014 }
Дія актів місцевих державних адміністрацій, які відповідно
до закону є регуляторними актами, або окремих положень цих актів
зупиняється у разі невиконання або неоскарження у встановленому
законом порядку рішень спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики
про необхідність усунення порушень принципів державної
регуляторної політики. { Статтю 43 доповнено частиною згідно із Законом N 2388-VI
( 2388-17 ) від 01.07.2010 }
Розпорядження голови державної адміністрації, що суперечать
Конституції України, законам України, рішенням Конституційного
Суду України, іншим актам законодавства або є недоцільними,
неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними
результатами, скасовуються Президентом України, головою місцевої
державної адміністрації вищого рівня або в судовому порядку. { Частина третя статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2592-VI ( 2592-17 ) від 07.10.2010 }
Накази керівників структурних підрозділів місцевої державної
адміністрації, що суперечать Конституції України, іншим актам
законодавства, рішенням Конституційного Суду України та актам
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть
бути скасовані головою місцевої державної адміністрації,
відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої
влади. { Частина четверта статті 43 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4875-VI ( 4875-17 ) від 05.06.2012 }
Стаття 44. Апарат місцевих державних адміністрацій
Для правового, організаційного, матеріально-технічного та
іншого забезпечення діяльності місцевої державної адміністрації,
підготовки аналітичних, інформаційних та інших матеріалів,
систематичної перевірки виконання актів законодавства та
розпоряджень місцевої державної адміністрації, подання методичної
та іншої практичної допомоги місцевим державним адміністраціям та
органам місцевого самоврядування головою місцевої державної
адміністрації утворюється апарат місцевої державної адміністрації
в межах виділених бюджетних коштів.
Апарат місцевих державних адміністрацій очолює керівник, який
призначається на посаду головою місцевої державної адміністрації в
порядку, передбаченому законодавством про державну службу. { Частина друга статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2190-VIII ( 2190-19 ) від 09.11.2017 }
Керівник апарату місцевої державної адміністрації організовує
його роботу, забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови
місцевої державної адміністрації, організовує доведення
розпоряджень голови місцевої державної адміністрації до
виконавців, здійснює визначені Законом України "Про державну
службу" ( 889-19 ) повноваження керівника державної служби в
апараті місцевої державної адміністрації та її структурних
підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних
осіб публічного права), відповідає за стан діловодства, обліку і
звітності, виконує інші обов'язки, покладені на нього головою
місцевої державної адміністрації. З цих питань керівник апарату
місцевої державної адміністрації видає накази.вгору