Документ 594-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.11.2011, підстава - 1109-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 2 липня 2008 р. N 594
Київ
Про затвердження Державної цільової програми
інформування громадськості з питань
європейської інтеграції України на 2008-2011 роки
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну цільову програму інформування
громадськості з питань європейської інтеграції України на
2008-2011 роки (далі - Програма), що додається.
2. Міністерству економіки включати за поданням Державного
комітету телебачення та радіомовлення визначені Програмою
завдання, заходи та показники до розділів проекту Державної
програми економічного і соціального розвитку України на
відповідний рік.
3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям під час
складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний
рік передбачати кошти для виконання визначених Програмою завдань і
заходів і сприяти залученню в установленому порядку додаткових
коштів з інших передбачених законодавством джерел для фінансування
Програми.
4. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям надсилати
Державному комітетові телебачення та радіомовлення до 25 грудня
поточного року інформацію про результати виконання Програми для
узагальнення і подання до 15 лютого наступного року звіту
Кабінетові Міністрів України та Міністерству економіки.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 52

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 липня 2008 р. N 594
ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
інформування громадськості з питань європейської
інтеграції України на 2008-2011 роки

Загальні положення
Європейська інтеграція є визначальним чинником як зовнішньої,
так і внутрішньої політики держави, зміцнює безпеку та позитивно
впливає на відносини України з іншими державами. Реалізація курсу
на інтеграцію до ЄС забезпечує гарантії верховенства права,
дотримання прав людини, розвиток в Україні громадянського
суспільства і демократії, побудову соціально орієнтованої ринкової
економіки.
На сьогодні інтеграція України до ЄС не має широкої
громадської підтримки в українському суспільстві. Отже,
пріоритетом у роботі, пов'язаній з реалізацією стратегічного курсу
України на європейську інтеграцію, є підвищення рівня
поінформованості громадян про зміст національних інтересів, мету
європейської інтеграції України, історію ЄС та функціонування його
інституцій, стандарти життя в європейських державах, співпрацю
України з ЄС, а також його державами-членами.
Мета Програми
Метою Програми є подальше підвищення рівня поінформованості
громадськості з питань європейської інтеграції України для
створення стабільної проєвропейської більшості в українському
суспільстві.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Можливі три варіанти досягнення мети Програми:
застосування механізму, передбаченого Державною програмою
інформування громадськості з питань європейської інтеграції
України на 2004-2007 роки ( 1433/2003 );
проведення широкомасштабних інформаційних кампаній з
урахуванням досвіду держав - кандидатів на вступ до ЄС, зокрема
щодо підготовки їх населення до участі в референдумах про вступ до
ЄС; провадження інформаційно-просвітницької діяльності з метою
формування громадської підтримки інтеграції України до ЄС як
процесу внутрішніх реформ, спрямованих на наближення стандартів
життя в державі до європейських, шляхом роз'яснення переваг, що
виникають на різних етапах такої інтеграції (не лише на етапі
набуття членства).
Результати аналізу роботи в 2004-2007 роках свідчать про
необхідність запровадження якісно нового механізму координації,
контролю, кадрового та фінансового забезпечення виконання Програми
порівняно з тим, що використовувався раніше.
Досвід інформаційних кампаній, що проводилися у державах -
кандидатах на вступ до ЄС, не може бути сьогодні застосований в
Україні повною мірою через те, що вона не є державою - кандидатом
на вступ до ЄС.
Отже, оптимальним є третій варіант, оскільки він передбачає:
підвищення рівня прозорості урядової політики;
інформування громадян України щодо практичних можливостей
використання результатів співпраці з ЄС;
проведення загальнонаціональної громадської дискусії щодо
інтеграції України до ЄС;
формування запиту громадськості щодо проведення реформ
відповідно до європейської моделі розвитку держави;
організацію та провадження інформаційно-просвітницької
діяльності на регіональному рівні;
значне підвищення рівня інституціонального, кадрового та
фінансового забезпечення виконання Програми;
застосування принципу трисекторного партнерства між органами
виконавчої влади, державними і недержавними засобами масової
інформації, а також громадськими організаціями.
Виконання цієї Програми забезпечується органами виконавчої
влади, зокрема шляхом розміщення актуальної інформації на власних
інтернет-сторінках, участі у заходах, присвячених питанням
європейської інтеграції, роз'яснення переваг реалізації цілей
державної політики у сфері європейської інтеграції із залученням:
громадських організацій - для здійснення в установленому
порядку заходів за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів
виключно на конкурсній основі. Конкурс проектів та програм з
питань європейської інтеграції, розроблених громадськими
організаціями, проводиться в порядку, що затверджується Кабінетом
Міністрів України;
державних і недержавних засобів масової інформації - для
підготовки та трансляції відповідно до законодавства
телерадіопрограм, роликів, розміщення публікацій і розповсюдження
додаткових тематичних інформаційних матеріалів до друкованих
видань за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
державних друкованих та електронних засобів масової
інформації - для розміщення публікацій та трансляції підготовлених
у межах фінансування відповідних державних телерадіокомпаній
згідно з державним замовленням телерадіопрограм і роликів;
обласних і районних бібліотек, бібліотек вищих навчальних
закладів - для формування всеукраїнської мережі центрів
європейської інформації і провадження інформаційної діяльності.
Прогнозні обсяги та джерела фінансування наведено в
додатку 1.
Завдання і заходи
Завдання і заходи з виконання Програми визначено у додатку 2.
Координація діяльності з виконання Програми покладається на
Держкомтелерадіо.
Для забезпечення виконання Програми та проведення її
моніторингу Держкомтелерадіо утворює в установленому порядку
координаційну раду з числа представників Держкомтелерадіо,
заінтересованих органів виконавчої влади, підприємств, установ,
громадських організацій, засобів масової інформації та народних
депутатів України. Головою ради є керівник Програми.
Координаційна рада діє на підставі положення, яке
затверджується Держкомтелерадіо. Пропозиції та рекомендації
координаційної ради за результатами обговорення проектів і програм
з питань європейської інтеграції, розроблених громадськими
організаціями і поданих для участі в конкурсі, враховуються під
час визначення його переможців.
Держкомтелерадіо у разі потреби подає в установленому порядку
пропозиції щодо внесення змін до Програми.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
створити сприятливе інформаційне середовище, необхідне для
дотримання курсу на європейську інтеграцію України;
підвищити рівень поінформованості громадськості з питань ЄС;
посилити політичну підтримку ідеї членства України в ЄС;
активізувати транскордонне співробітництво регіонів України з
відповідними регіонами держав - членів ЄС;
збільшити середньодобовий обсяг теле- та радіомовлення за
рахунок створення теле- і радіопрограм про європейську інтеграцію
України;
збільшити обсяг друкованої продукції (книжок, інформаційних
буклетів, брошур, довідників, наукових, публіцистичних та інших
праць) з історії та перспектив розвитку ЄС і кількість публікацій
з питань європейської інтеграції України у друкованих засобах
масової інформації;
створити нові та поповнити наявні інтернет-сторінки
інформацією з питань європейської інтеграції України.
Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету в межах бюджетних призначень, передбачених
центральним органам виконавчої влади на відповідний рік, коштів
місцевих бюджетів, інших передбачених законодавством джерел.
Обсяг видатків, необхідний для виконання Програми, становить
65286 тис. гривень.
Обсяги фінансування Програми уточнюються щороку.
Програма не потребує створення додаткових
матеріально-технічних ресурсів.

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Державної цільової програми інформування
громадськості з питань європейської
інтеграції України на 2008-2011 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 25 липня 2007 р. N 569 ( 569-2007-р ).
2. Програму затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 2 липня 2008 р. N 594.
3. Державний замовник-координатор - Держкомтелерадіо.
4. Державні замовники - центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські держадміністрації.
5. Керівник Програми - перший заступник Голови
Держкомтелерадіо.
6. Виконавці заходів Програми - центральні органи виконавчої
влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські
організації.
7. Строк виконання 2008-2011 роки.
8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
------------------------------------------------------------------ |Джерела фінансування| Обсяг | У тому числі за роками | | |фінан- |-----------------------------------| | |сування|2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | | (тис. | | | | | | |гриве- | | | | | | | нь) | | | | | |--------------------+-------+-----+---------+------+------------| |Державний бюджет | 43496 |3250 | 11126 | 13494| 15626 | |--------------------+-------+-----+---------+------+------------| |у тому числі з | 16730 |2000 | 3642 | 5198 | 5890 | |коштів, виділених | | | | | | |для Держкомтелерадіо| | | | | | |--------------------+-------+-----+---------+------+------------| |Місцеві бюджети | 21790 |2186 | 4143 | 6927 | 8534 | |--------------------+-------+-----+---------+------+------------| |Інші джерела | | | | | | |--------------------+-------+-----+---------+------+------------| |Усього | 65286 |5436 | 15269 | 20421| 24160 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з інформування громадськості з питань європейської
інтеграції України на 2008-2011 роки


{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1109
( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 }

Додаток 3
до Програми
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової програми інформування
громадськості з питань європейської інтеграції України
на 2008-2011 роки

----------------------------------------------------------------------- | Найменування|Найменування |Одиниця виміру| Значення показників | | завдання | показників | |--------------------------| | | виконання | |усього| у тому числі | | | завдання | | | за роками | | | | | |-------------------| | | | | |2008|2009|2010|2011| |-------------+-------------+--------------+------+----+----+----+----| |1. Підвищення|здійснення |кількість: | | | | | | |рівня |заходів, | | | | | | | |поінформова- |передбачених | | | | | | | |ності |Програмою | | | | | | | |громадськості| | | | | | | | |щодо: | | | | | | | | |-------------+-------------+--------------+------+----+----+----+----| |пріорітетів, | |конференцій | 94 | 18 | 26 | 25 | 25 | |стану викона-| |--------------+------+----+----+----+----| |ння поточних | |громадських | 108 | 27 | 27 | 27 | 27 | |завдань, пер-| |слухань | | | | | | |спектив реа- | | | | | | | | |лізації | | | | | | | | |державної | | | | | | | | |політики | | | | | | | | |європейської | | | | | | | | |інтеграції та| | | | | | | | |співпраці з | | | | | | | | |ЄС і Радою | | | | | | | | |Європи у різ-| | | | | | | | |них сферах | | | | | | | | | | | | | | | | | |можливостей, | |презентацій і | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 | |які існують | |тренінгів | | | | | | |в рамках | | | | | | | | |співпраці з | | | | | | | | |ЄС та Радою | | | | | | | | |Європи | | | | | | | | | |-------------+--------------+------+----+----+----+----| | |утворення і |центрів | 222 | 20 | 32 | 60 | 110| | |забезпечення |європейської | | | | | | | |діяльності |інтеграції | | | | | | | |центрів | | | | | | | | |європейської | | | | | | | | |інтеграції | | | | | | | |-------------+-------------+--------------+------+----+----+----+----| |2. Підвищення|проведення |кількість | | | | | | |рівня |конкурсів з |конкурсів: | | | | | | |обізнаності |європейської | | | | | | | |громадян щодо|тематики | | | | | | | |європейських | | | | | | | | |цінностей, | | | | | | | | |стандартів, | | | | | | | | |досвіду | | | | | | | | |проведення | | | | | | | | |реформ і | | | | | | | | |критеріїв | | | | | | | | |членства у ЄС| | | | | | | | | | |--------------+------+----+----+----+----| | | |серед | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |журналістів | | | | | | | | |--------------+------+----+----+----+----| | | |наукових робіт| 6 | | 2 | 2 | 2 | | | |серед учнів | | | | | | | | |загальноосвіт-| | | | | | | | |ніх та | | | | | | | | |студентів | | | | | | | | |вищих | | | | | | | | |навчальних | | | | | | | | |закладів | | | | | | | |-------------+--------------+------+----+----+----+----| | |підготовка |кількість | 110 | 10 | 20 | 40 | 40 | | |телерадіопро-|телерадіопрог-| | | | | | | |грам |рам | | | | | | |-------------+-------------+--------------+------+----+----+----+----| |3. Інтеграція|здійснення |кількість: | | | | | | |України до |заходів, | | | | | | | |європейського|передбачених | | | | | | | |інформаційно-|Програмою, | | | | | | | |го та |зокрема: | | | | | | | |інтелектуаль-|-------------+--------------+------+----+----+----+----| |ного простору|демонстрація |телерадіопрог-| 2800 |280 |560 |840 |1120| | |відеопродук- |рам та інших | | | | | | | |ції |видів | | | | | | | | |відеопродукції| | | | | | | |-------------+--------------+------+----+----+----+----| | |утворення |кореспондент- | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | | |телевізійних |ських пунктів | | | | | | | |кореспондент-| | | | | | | | |ських пунктів| | | | | | | | |за кордоном | | | | | | | | |-------------+--------------+------+----+----+----+----| | |підготовка та|заходів у | 44 | 8 | 12 | 12 | 12 | | |проведення |рамках | | | | | | | |днів культури|проведення | | | | | | | |європейських |днів культури | | | | | | | |держав |європейських | | | | | | | |відповідно до|держав | | | | | | | |двосторонніх | | | | | | | | |угод | | | | | | | |-------------+-------------+--------------+------+----+----+----+----| |4. Проведення|організація і|кількість: | | | | | | |моніторингу |проведення: | | | | | | | |громадської |-------------+--------------+------+----+----+----+----| |думки та |соціологічних|досліджень | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | |стану |досліджень | | | | | | | |виконання |-------------+--------------+------+----+----+----+----| |Програми |громадського |заходів у | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |обговорення |рамках | | | | | | | |питань |громадського | | | | | | | |європейської |обговорення | | | | | | | |інтеграції | | | | | | | | |України | | | | | | | | |-------------+--------------+------+----+----+----+----| | |рівень поін- |відсотків | | 50 | 53 | 56 | 60 | | |формованості | | | | | | | | |громадян | | | | | | | | |та відповідно| | | | | | | | |підтримки | | | | | | | | |ними вступу | | | | | | | | |України до ЄС| | | | | | | -----------------------------------------------------------------------вгору