Про затвердження Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 25.05.2011616
Документ 616-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.05.2015, підстава - 232-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 25 травня 2011 р. N 616
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 232 ( 232-2015-п ) від 22.04.2015 }
Про затвердження Положення про
Державний реєстр баз персональних
даних та порядок його ведення
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 456 ( 456-2012-п ) від 14.05.2012
N 60 ( 60-2013-п ) від 30.01.2013 }

На виконання статті 9 Закону України "Про захист персональних
даних" ( 2297-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Державний реєстр баз персональних
даних та порядок його ведення, що додається.
2. Державній службі з питань захисту персональних даних:
вжити заходів до 1 липня 2011 р. для створення Державного
реєстру баз персональних даних;
забезпечити з 1 липня 2011 р. реєстрацію баз персональних
даних у зазначеному Реєстрі за результатами розгляду заяв
володільців персональних даних про таку реєстрацію. { Абзац третій
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 60
( 60-2013-п ) від 30.01.2013 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 456
( 456-2012-п ) від 14.05.2012 }

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім
пунктів 15 і 16 Положення про Державний реєстр баз персональних
даних та порядок його ведення, які набирають чинності з 1 січня
2012 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2011 р. N 616
ПОЛОЖЕННЯ
про Державний реєстр баз персональних
даних та порядок його ведення
{ У тексті Положення слова "володільця бази персональних даних"
замінено словами "володільця персональних даних" згідно з
Постановою КМ N 60 ( 60-2013-п ) від 30.01.2013 }

1. Державний реєстр баз персональних даних (далі - Реєстр) як
єдина державна інформаційна система збору, накопичення та обробки
відомостей про зареєстровані бази персональних даних ведеться з
метою реалізації державної політики у сфері захисту персональних
даних.
2. Держателем Реєстру є ДСЗПД, яка забезпечує його створення
та ведення.
3. Адміністратором Реєстру є державне підприємство
"Інформаційний центр" Мін'юсту, що забезпечує технічне і
технологічне створення та супроводження програмного забезпечення
Реєстру, надання реєстраторам доступу до нього, збереження і
захист даних, що містяться у Реєстрі.
4. Реєстр ведеться державною мовою.
5. ДСЗПД здійснює реєстрацію баз персональних даних, а також
вносить зміни до відомостей, що містяться в Реєстрі, про
зареєстровану базу персональних даних на підставі заяви, поданої
володільцем таких персональних даних або уповноваженою ним особою
(далі - заявник).
Володілець персональних даних звільняється від обов’язку
реєстрації баз персональних даних: { Пункт 5 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 60 ( 60-2013-п ) від 30.01.2013 }
ведення яких пов’язано із забезпеченням та реалізацією
трудових відносин; { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 60 ( 60-2013-п ) від 30.01.2013 }
членів громадських, релігійних організацій, професійних
спілок, політичних партій. { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 60 ( 60-2013-п ) від 30.01.2013 } { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 60
( 60-2013-п ) від 30.01.2013 }
6. Заява подається щодо кожної бази даних, яка перебуває у
володінні заявника, за формою та у порядку, що затверджуються
Мін'юстом.
7. Заява повинна містити:
звернення про внесення бази персональних даних до Реєстру;
інформацію про володільця персональних даних:
- найменування, резидент/нерезидент, код платника податків
згідно з ЄДРПОУ або податковий номер (для резидента),
місцезнаходження - для юридичних осіб;
- прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), громадянство,
номер, серія паспорта та орган, що його видав, а також для
громадян України реєстраційний номер облікової картки платника
податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні
переконання відмовилися від присвоєння реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідним органам державної влади, що підтверджується відміткою
в паспорті), місце проживання - для фізичних осіб;
інформацію про найменування і місцезнаходження бази
персональних даних:
- адреса фактичного розміщення - для баз даних у формі
картотек;
- фактичні адреси зберігання носіїв інформації - для баз
даних в електронній формі;
інформацію про мету обробки персональних даних у базі
персональних даних з посиланням на нормативно-правові акти,
положення, установчі чи інші документи, які регулюють діяльність
володільця персональних даних, у тому числі про їх категорії та
правові підстави такої обробки;
інформацію: { Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з
Постановою КМ N 60 ( 60-2013-п ) від 30.01.2013 }
- про склад персональних даних, які обробляються; { Пункт 7
доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 60 ( 60-2013-п )
від 30.01.2013 }
- про третіх осіб, яким передаються персональні дані; { Пункт
7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 60
( 60-2013-п ) від 30.01.2013 }
- про транскордонну передачу персональних даних; { Пункт 7
доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 60 ( 60-2013-п )
від 30.01.2013 }
інформацію про інших розпорядників персональних даних:
{ Абзац чотирнадцятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 60 ( 60-2013-п ) від 30.01.2013 }
- найменування, резидент/нерезидент, код платника податків
згідно з ЄДРПОУ або податковий номер (для резидента),
місцезнаходження - для юридичних осіб;
- прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), громадянство,
номер, серія паспорта та орган, що його видав, а також для
громадян України реєстраційний номер облікової картки платника
податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні
переконання відмовилися від присвоєння реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідним органам державної влади, що підтверджується відміткою
в паспорті), місце проживання - для фізичних осіб;
документ, що підтверджує зобов'язання стосовно виконання
вимог законодавства щодо захисту персональних даних.
8. ДСЗПД у зв'язку з отриманням заяви вносить до Реєстру такі
відомості:
інформація про заявника;
найменування бази персональних даних;
дата реєстрації заявником та вихідний номер (за наявності)
заяви.
9. Після внесення до Реєстру відомостей про заяву їй
автоматично (з використанням програмного забезпечення Реєстру)
присвоюється реєстраційний номер. При цьому фіксуються дата і час
реєстрації заяви.

{ Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ N 60
( 60-2013-п ) від 30.01.2013 }

11. ДСЗПД приймає протягом 30 робочих днів з дня надходження
відповідної заяви рішення про реєстрацію бази персональних даних
шляхом видання її володільцю свідоцтва про державну реєстрацію
бази персональних даних чи повідомлення про відмову в реєстрації,
про що вносить запис до Реєстру. { Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 60
( 60-2013-п ) від 30.01.2013 }
12. Запис у Реєстрі про базу персональних даних містить такі
відомості:
інформація, передбачена у пункті 7 цього Положення;
реєстраційний номер запису в Реєстрі;
дата та час здійснення запису (змін до нього) в Реєстрі;
прізвище, ім'я та по батькові реєстратора, який здійснив
запис (зміни до нього);
відомості про видане свідоцтво про державну реєстрацію;
відомості про внесення змін.
13. ДСЗПД відмовляє у реєстрації бази персональних даних у
разі, коли подані відповідно до пункту 7 цього Положення
відомості, є неповними чи недостовірними.
14. ДСЗПД надає інформацію з Реєстру, у тому числі витяги з
нього, за запитом будь-якої фізичної чи юридичної особи відповідно
до законодавства про захист персональних даних, про звернення
громадян та про доступ до публічної інформації.
15. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування,
державні підприємства, установи, організації, інші юридичні і
фізичні особи отримують доступ до відомостей Реєстру через
веб-сайт, який ведеться адміністратором Реєстру, шляхом пошуку та
перегляду такої інформації про базу персональних даних:
найменування бази персональних даних;
відомості про володільця персональних даних:
- найменування, місцезнаходження, код платника податків
згідно з ЄДРПОУ або податковий номер (для резидента) - для
юридичних осіб;
- прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) - для фізичних
осіб;
мета обробки персональних даних;
відомості: { Пункт 15 доповнено новим абзацом згідно з
Постановою КМ N 60 ( 60-2013-п ) від 30.01.2013 }
- про склад персональних даних, які обробляються; { Пункт 15
доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 60 ( 60-2013-п )
від 30.01.2013 }
- про третіх осіб, яким передаються персональні дані; { Пункт
15 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 60
( 60-2013-п ) від 30.01.2013 }
- про транскордонну передачу персональних даних; { Пункт 15
доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 60 ( 60-2013-п )
від 30.01.2013 }
відомості про інших розпорядників персональних даних: { Пункт
15 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 60
( 60-2013-п ) від 30.01.2013 }
- найменування, місцезнаходження - для юридичних осіб;
{ Пункт 15 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 60
( 60-2013-п ) від 30.01.2013 }
- прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) - для фізичних
осіб; { Пункт 15 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ
N 60 ( 60-2013-п ) від 30.01.2013 }
реєстраційний номер запису про базу персональних даних у
Реєстрі.
16. Пошук інформації про базу персональних даних через
веб-сайт здійснюється за будь-якими з таких відомостей:
реєстраційний номер запису про базу персональних даних у
Реєстрі;
найменування юридичної особи - володільця персональних даних
та код платника податків згідно з ЄДРПОУ;
прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи -
володільця персональних даних та реєстраційний номер облікової
картки платника податків.вгору