Документ 616_166, чинний, поточна редакція — Підписання від 10.10.1996
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 06.01.1999. Подивитися в історії? )

УГОДА
між Урядом України та Урядом Республіки Польща про співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних водах

Дата підписання:

10.10.1996

Дата набрання чинності для України:

06.01.1999

Уряд України та Уряд Республіки Польща, далі «Договірні Сторони»,

продовжуючи співробітництво в галузі водного господарства на прикордонних водах;

керуючись «Договором між Україною та Республікою Польща про добросусідство, дружні відносини і співробітництво» від 18 травня 1992 року;

вважаючи, що охорона та використання прикордонних вод, захист від шкоди, завданої прикордонними водами, є важливими та невідкладними завданнями, ефективне вирішення яких може бути забезпечене шляхом тісного та погодженого співробітництва в галузі водного господарства і охорони вод;

ставлячи перед собою мету гарантування раціонального господарювання на прикордонних водах та поліпшення їхньої якості, а також забезпечення збереження екосистем;

підкреслюючи необхідність ширшого вжиття національних та міжнародних заходів по запобіганню та обмеженню скидання небезпечних речовин у водне середовище, збереженню водних ресурсів та охороні навколишнього середовища;

прагнучи вирішувати питання водного господарства на прикордонних водах в дусі добросусідства, співпраці та взаємної вигоди,

погодились про нижчевикладене:

Стаття 1
Предмет співпраці

Договірні Сторони співпрацюватимуть в галузі водного господарства на прикордонних водах.

Стаття 2
Прикордонні води

У цій Угоді прикордонними водами є:

1. Ділянки рік та інших поверхневих водотоків, якими проходить лінія Державного кордону.

2. Поверхневі та підземні води, що їх перетинає Державний кордон.

Стаття 3
Сфера співпраці

1. Економічне, наукове і технічне співробітництво Договірних Сторін у галузі водного господарства на прикордонних водах, яке враховує принципи охорони природного середовища, пам’яток культурного краєвиду та положення міжнародних угод у цій галузі і, зокрема, охоплює:

1.1. Проведення гідрологічних, гідрометеорологічних, гідрогеологічних досліджень, спостережень і вимірювань та оцінку результатів цих досліджень, а також обмін даними в цій сфері.

1.2. Спільні дослідження вод з метою визначення їх кількості та якості, з урахуванням радіоактивних речовин.

1.3. Складання водогосподарських балансів з урахуванням кількості та якості водних ресурсів, а також узгодження спільних оцінок і класифікації якості води.

1.4. Узгодження забору води для населення, промисловості та інших споживачів води.

1.5. Перекидання вод між прикордонними водами та іншими басейнами.

1.6. Охорону поверхневих і підземних вод від забруднення, здійснення контролю їх якості та запобігання надмірному забору води.

1.7. Забудівлю прикордонних вод і будівництво гідротехнічних об’єктів для використання ресурсів цих вод.

1.8. Регулювання і збереження вод та охорону русел річок і міждамбових просторів.

1.9. Захист від затоплення повеневими водами, а також від шкідливого впливу льодових явищ.

1.10. Відвернення, подолання та ліквідацію наслідків транскордонних забруднень вод.

1.11. Узгодження технічних умов будівництва нових і реконструкції та експлуатації діючих мостів, протиповеневих та інших гідротехнічних споруд, а також насосних станцій, водозаборів, випусків скидних вод, меліоративних об’єктів, трубопроводів, ліній електропередач, зв’язку та інших споруд.

1.12. Добування матеріалів з річок і водоймищ.

1.13. Спільне використання споруд і обладнання, які знаходяться на прикордонних водах, та утримання їх у належному технічному стані, а також погодження технічних умов їх експлуатації.

1.14. Будівництво гідротехнічних споруд, які запобігають попаданню риби до водозаборів.

1.15. Проведення спільних експертиз промислової та іншої діяльності, яка може впливати на прикордонні води.

2. За згодою Договірних Сторін можуть вживатися й інші заходи в цій галузі.

Стаття 4
Загальні зобов’язання

1. Договірні Сторони будуть співпрацювати при розробці загальних планів водного господарства.

2. Договірні Сторони зобов’язуються:

2.1. Утримувати прикордонні води, гідротехнічні споруди і протиповеневі об’єкти та інші об’єкти й обладнання, пов’язані з прикордонними водами або такі, що мають вплив на прикордонні води, таким чином, щоб другій Договірній Стороні не було завдано шкоди або не були погіршені водогосподарські умови.

2.2. Узгоджувати плани водогосподарських та водоохоронних заходів на прикордонних водах та надавати одна одній допомогу в реалізації цих планів.

2.3. Обмінюватись інформацією, консультувати одна одну про намічені і здійснювані водогосподарські та водоохоронні заходи, які могли б мати вплив на кількість та якість ресурсів прикордонних вод.

3. У випадку планування однією з Договірних Сторін заходів, які могли б спричинити негативні наслідки на території держави другої Договірної Сторони, Договірні Сторони спільно оцінюють вплив цих заходів на водне господарство. Договірна Сторона, яка планує зазначені заходи, повинна повідомити про свої наміри другу Договірну Сторону та передати їй необхідні дані про заплановані заходи, а також дати їй змогу взяти участь у їх оцінці.

4. Договірні Сторони будуть застосовувати на прикордонних водах і в їхніх басейнах дії, спрямовані на попередження або зменшення небезпеки від повеней, льодоходів, посушливих періодів; ефективно запобігати забрудненню вод; надавати на узгоджених умовах взаємодопомогу, а також узгоджувати принципи співпраці по виконанню запланованих робіт та їх фінансування.

5. Договірні Сторони підтримують співробітництво місцевих властей, господарських суб’єктів і громадських організацій з обох сторін Державного кордону, яке спрямоване на здійснення цієї Угоди згідно з умовами і цілями, викладеними в ній.

Стаття 5
Використання водних ресурсів

1. Договірні Сторони зобов’язуються ощадливо використовувати прикордонні води і охороняти їх від надмірних заборів.

2. Відповідні органи держав Договірних Сторін будуть проводити гідрологічні та гідрометеорологічні спостереження і обчислення на прикордонних водах і, згідно з узгодженими принципами, будуть спільно вимірювати витрати вод, а також складати водогосподарські баланси.

3. Договірні Сторони не будуть допускати на своїй території таких дій, які призвели б до порушення узгоджених водогосподарськими балансами розмірів витрат води.

4. Договірні Сторони інформують, консультують одна одну та узгоджують заходи, зокрема, щодо виникнення радіоактивних забруднень, скидання стоків, кар’єрних вод і підігрітих вод, які можуть мати вплив на якість прикордонних вод.

5. Використання прикордонних вод Договірні Сторони будуть здійснювати на узгоджених засадах.

Стаття 6
Охорона вод від забруднення

1. Договірні Сторони зобов’язуються зберігати чистоту прикордонних вод та знижувати їх забрудненість і не скидати у води не очищені належним чином стоки.

2. Компетентні установи або органи держав Договірних Сторін будуть:

2.1. Узгоджувати нормативи якості прикордонних вод.

2.2. Здійснювати контроль якості прикордонних вод шляхом спільного відбору проб, аналізу та оцінки їх результатів на підставі узгоджених критеріїв.

2.3. Співпрацювати з метою відвернення, зменшення та уникнення транскордонних забруднень вод.

2.4. Надавати взаємодопомогу при усуненні надзвичайного транскордонного забруднення вод на основі узгоджених правил.

2.5. Узгоджувати умови та критерії скидання стоків і технологічних вод у прикордонні води.

3. У випадку, якщо орган або установа держави однієї з Договірних Сторін спричинили або перші виявили надзвичайне транскордонне забруднення вод або серйозну загрозу його появи, вони повинні негайно інформувати про це компетентні органи або установи держави другої Договірної Сторони, а також зобов’язані негайно вжити на території своєї держави ефективних заходів з метою усунення причин і наслідків цього забруднення.

4. Суб’єкти в державі Договірної Сторони, які заподіяли транскордонне надзвичайне забруднення прикордонних вод, несуть з цього приводу відповідальність.

5. Протягом року після введення в дію цієї Угоди Договірні Сторони узгодять:

5.1. Систему контролю, повідомлення і попередження про випадки надзвичайного транскордонного забруднення вод.

5.2. Технічні, технологічні, організаційні та інші принципи відвернення і подолання надзвичайних транскордонних забруднень вод.

5.3. Програми проведення технічних навчань, які повинні сприяти вдосконаленню організації робіт по попередженню і боротьбі з надзвичайними транскордонними забрудненнями прикордонних вод.

5.4. Умови спільних дій та надання допомоги.

5.5. Детальні принципи відповідальності за збитки, заподіяні транскордонними надзвичайними забрудненнями вод.

5.6. Порядок, обсяг і умови оцінювання, про які йдеться в п. 3 статті 4.

Стаття 7
Збереження встановленого проходження Державного кордону

1. Договірні Сторони будуть утримувати в доброму стані і не допускати змін русел прикордонних річок та водотоків, які пересікають або якими проходить Державний кордон з метою постійного збереження системи знаків і проходження Державного кордону.

2. При регулюванні русел прикордонних річок та водотоків, а також виконанні інших робіт суб’єкти держав Договірних Сторін не можуть пошкоджувати або змінювати положення кордонних знаків.

3. Виконання водогосподарських заходів на прикордонних водах повинно узгоджуватись відповідними органами держав Договірних Сторін з точки зору проходження Державного кордону.

Стаття 8
Проектні роботи

1. Проекти водогосподарських та водоохоронних заходів на прикордонних водах будуть взаємно узгоджуватись.

2. Якщо проект заходів на прикордонних водах буде розроблятись спільно, то умови здійснення цих заходів будуть предметом окремого договору.

3. Договірні Сторони зобов’язуються надавати одна одній на окремо узгоджених умовах наявні в їх розпорядженні дані і матеріали, необхідні для розробки проектів та виконання досліджень на прикордонних водах.

Стаття 9
Будівельні роботи

1. Якщо водогосподарські та водоохоронні заходи на прикордонних водах будуть виконуватись спільно, то виконання їх буде здійснюватись згідно з умовами, узгодженими окремим договором.

2. Договірні Сторони узгоджують принципи співробітництва експлуатаційних служб, які утримують прикордонні води та об’єкти й устаткування, пов’язані з цими водами, а також узгоджують такі принципи для служб, відповідальних за спостереження і прогнози в сфері гідрології, гідрометеорології, гідрогеології та якості прикордонних вод.

3. Компетентні органи або установи держав Договірних Сторін узгоджують інструкції по обслуговуванню, ремонту й утриманню гідротехнічних та меліоративних об’єктів і обладнання, які пов’язані з прикордонними водами.

4. Добування з прикордонних вод піску, гравію, каменю, льоду, очерету та інших матеріалів може відбуватися, якщо це не буде мати шкідливого впливу на течію, рівень і якість води та на споруди й русла цих вод.

Компетентні органи або установи держав Договірних Сторін щоразу узгоджуватимуть умови цього добування.

Стаття 10
Витрати на проведення водогосподарських і водоохоронних заходів та порядок розрахунків

1. Кожна з Договірних Сторін проводить водогосподарські та водоохоронні заходи на території своєї держави самостійно та за власні кошти, за винятком випадків, передбачених п. 2 цієї статті.

2. У разі заінтересованості органів або установ держави однієї з Договірних Сторін у водогосподарських і водоохоронних заходах, які пов'язані або мають вплив на прикордонні води та які мають бути виконані на території держави другої Договірної Сторони, витрати, способи проведення заходів і розрахунків, пов’язаних із здійсненням цих заходів, узгоджуватимуться в окремій угоді.

Стаття 11
Захист від повеней і затоплень

1. Компетентні органи або установи держави кожної з Договірних Сторін за свій рахунок здійснюють на своїй території заходи по захисту від повеней і затоплень.

2. Компетентні органи або установи держав Договірних Сторін зобов’язуються утримувати у відповідному стані та кількості необхідні матеріали, інструменти і механізми для запобігання затопленню, а також для своєчасного проведення необхідних робіт у період високого рівня прикордонних вод.

3. Договірні Сторони надаватимуть всіляку допомогу своїм відповідним органам з метою реалізації заходів по захисту населення та майна від затоплення, а також підтримання зв’язку між цими органами.

4. Відповідні органи або установи держав Договірних Сторін у випадку загрози повеней та під час повеней будуть підтримувати між собою постійний зв’язок і погоджувати заходи протидії, боротьби і усунення наслідків повеней.

Стаття 12
Обмін інформацією

1. Відповідні органи та установи держав Договірних Сторін в узгоджених порядку і обсязі будуть проводити регулярний обмін інформацією, гідрологічними і гідрометеорологічними прогнозами, а також негайно попереджуватимуть одні одних про різкий підйом рівня води та несприятливі льодові умови.

2. Договірні Сторони визначають відповідні органи та установи для передачі інформації, про яку йдеться в п. 1 цієї статті та в статті 6, і будуть інформувати одна одну про всі зміни, що стосуються їхньої діяльності.

3. Договірні Сторони узгодять спільну систему повідомлення та правила проведення рятівних заходів у випадку загрози затоплення території в результаті аварії або руйнування споруд на прикордонних водах чи в їх басейні.

Стаття 13
Перехід Державного кордону

1. Перехід Державного кордону особами Договірних Сторін, яким доручено обслуговувати гідротехнічні споруди, виконувати регулювальні роботи на прикордонних водах, гідрологічні і гідрометеорологічні спостереження, здійснювати контроль і дослідження якості прикордонних вод, а також виконувати інші роботи, пов'язані з положеннями цієї Угоди, здійснюються на підставі Прикордонної перепустки.

2. Прикордонну перепустку видають для переходу на територію:

- Республіки Польща - відповідні органи Державного комітету у справах охорони Державного кордону України;

- України - відповідні органи Республіки Польща.

3. Перехід Державного кордону для виконання робіт, передбачених у пункті 1 цієї статті, відбувається на прикордонних переходах, а в разі потреби - за згодою Прикордонних Уповноважених Договірних Сторін - і в інших місцях.

4. Прикордонна перепустка надає право заглиблюватись на територію держави другої Договірної Сторони на відстань, необхідну для виконання робіт, зазначених у пункті 1 цієї статті.

5. Перебування на території держави другої Договірної Сторони дозволяється від сходу до заходу сонця. Якщо роботи мають виконуватися в нічний час, про це необхідно заздалегідь повідомити Прикордонного Уповноваженого, а в особливо невідкладних випадках - місцеві органи охорони Державного кордону.

6. Прикордонні перепустки будуть видаватися на підставі списків, затверджених відповідними місцевими органами водного господарства.

Стаття 14
Митні правила та пільги

1. На транспортні засоби, знаряддя, механізми, інструменти, обладнання, апаратуру, машини, матеріали і запасні частини, що ввезені з митної території держави однієї Договірної Сторони на митну територію держави другої Договірної Сторони, використані для виконання робіт в межах цієї Угоди, звільнення від мита, податків та інших оплат здійснюється згідно із законодавством другої Договірної Сторони.

2. Невикористані товари, про які йдеться в п. 1, мають бути вивезені протягом одного місяця від дня закінчення робіт на митну територію, з якої були привезені.

3. Невивезені товари згідно зі строком, зазначеним в п. 2, підлягають сплаті мита, податків та іншим оплатам згідно із законодавством держави Договірної Сторони, на митній території якої вони залишилися.

4. Особи, яким доручено на основі цієї Угоди виконувати на території держави другої Договірної Сторони завдання, пов’язані з водогосподарською діяльністю на прикордонних водах, можуть перевозити речі особистого вжитку для власних потреб на час поїздки включно з продуктами харчування, напоями, медикаментами та тютюновими виробами при додержанні кількісних норм, згідно із законодавством другої Договірної Сторони.

5. Відповідні органи держави Договірної Сторони забезпечують згідно зі своїм законодавством всі можливі спрощення митних процедур для товарів, які згадані в п. 1 та п. 4 цієї статті.

Стаття 15
Робота Уповноважених і Комісії

1. Кожна з Договірних Сторін призначає Уповноваженого Уряду з питань співпраці на прикордонних водах, який далі називатиметься Уповноваженим, і його заступника.

2. Створюється українсько-польська Комісія у справах прикордонних вод, яка далі називатиметься Комісія.

3. До складу Комісії входять Уповноважені та їхні заступники, а також запрошені Уповноваженими представники компетентних органів і організацій.

4. Комісія підготує свій Статут, який буде затверджений Уповноваженими.

5. Співробітництво Договірних Сторін відбувається:

у Комісії;

безпосередньо між відповідними органами і установами.

6. Для розгляду питань, які регулюються положенням цієї Угоди, Уповноважені скликають Комісію один раз на рік, а в разі необхідності і частіше за попереднім узгодженням.

7. Засідання Комісії проводяться по черзі на територіях кожної з Договірних Сторін, якщо не буде встановлений інший порядок.

8. Комісія скликається Уповноваженим Договірної Сторони на території тієї держави, де буде проводитись засідання. Позачергове засідання Комісії проводиться на території тієї Договірної Сторони, на вимогу Уповноваженого якої воно скликається.

9. Протоколи засідань Комісії складаються в двох примірниках, кожний українською і польською мовами. Вони затверджуються компетентними органами Договірних Сторін і набувають сили з моменту обміну повідомленнями про їх затвердження.

10. Уповноважені та їхні заступники вирішують питання, пов’язані з виконанням положень цієї Угоди та постанов Комісії. Уповноважені підтримують безпосередній зв’язок між собою, при необхідності мають право створювати робочі групи, залучати експертів та організовувати їх зустрічі.

11. Витрати, пов’язані з організацією нарад Уповноважених, заступників, робочих груп і експертів, а також засідань Комісії, несе та Договірна Сторона, на території держави якої відбувається зустріч. Витрати для участі делегацій в нарадах і зустрічах несе відряджаюча Сторона.

Стаття 16
Вирішення спорів

Спори, що виникли в процесі виконання або тлумачення цієї Угоди і пов’язаних з нею особливих умов або інших виконавчих актів, будуть розв’язуватися згідно з процедурою, передбаченою в Конвенції «Про охорону і використання транскордонних водотоків і міжнародних озер», підписаній 17 березня 1992 року

Стаття 17
Втрата чинності Угоди між Урядом Польської Народної Республіки і Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік

З моменту підписання цієї Угоди у взаєминах між Договірними Сторонами втрачає силу Угода між Урядом Польської Народної Республіки і Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік про водне господарство на прикордонних водах, підписана у Варшаві 17 липня 1964 року.

Стаття 18
Заключні положення

1. Ця Угода набуває чинності з дня, коли кожна з Договірних Сторін повідомить іншу Договірну Сторону по дипломатичних каналах про завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності цією Угодою відповідно до внутрішнього законодавства кожної Договірної Сторони.

Ця Угода набуває чинності у день одержання останнього з таких повідомлень.

2. Ця Угода укладається на необмежений час. Кожна з Договірних Сторін може припинити її дію в будь-який час, попередньо повідомивши іншу Договірну Сторону у письмовій формі дипломатичними каналами про свій намір не продовжувати її дію не пізніше ніж за шість місяців до закінчення календарного року; в такому випадку Угода втрачає чинність 31 грудня цього року.

3. У випадку припинення дії цієї Угоди Договірні Сторони узгодять порядок і умови закінчення розпочатих згідно з її положеннями заходів.

Вчинено у м. Києві 10 дня жовтня 1996 року у двох примірниках, кожний українською та польською мовами, причому обидва тексти є однаково автентичні.

За Уряд України

(підпис)


За Уряд Республіки Польща

(підпис)вгору